Press "Enter" to skip to content

R qanday shartli belgi

1. Umumiy (obzorli) xaritalar. Ularning masshtabi 1:1000000 va undan kichik bo’lib, bunday xaritalarda regionlar, davlatlar, kontinentlar va er sharining umumiy geologik tuzilishi aks etgan bo’ladi.

R qanday shartli belgi

Adabiyotlar ro’yxati:

1. X.Chinniqulov, X.S. Xo’jaev va b., Strukturaviy geologiya va geologik xaritalash. T. 2007.

2. T.N.Dolimov, V.I.Troiskiy, «Evolyusion geologiya», Tashkent, Universitet, 2005.

3. E.X. Xolismatov, R.T. Zokirov, Strukturalar geologiyasi va geotektonik izlanishlar. O’kuv qo’llanma, TDTU. Toshkent, 2004.

  1. Mixaylov A.E. Strukturnaya geologiya i geologicheskoe kartirovanie – M.: Nedra, 1973.

5. M.A. Axmadjonov, Q.Q. Nabiev va b., Geologik xaritalash. «O’qituvchi», T. 1990

6. SH. Sultonmurodov. Stukturalar geologiyasi va xaritalash. Toshkent, Konstuktor. 1992.

7. Pavlinov, Strukturnaya geologiya i geologicheskoe kartirovanie – M.: Nedra. 1979, chast’ 1 i 1990 chast’ 2.

8. Sokratov G.I. Strukturnaya geologiya i geologicheskoe kartirovanie – M.: Nedra. 1979.

Xaritalar geologik xaritalashni natijasi bo’libgina qolmay, u yig’ilgan geologik ma’lumotlarni tahlil qilish natijasida ham tu-zilishi mumkin. Bu geologik kartalar orqali biz faqat Er yuzasi-ni emas, balki Erning ichki tuzilishi to’g’risida ham tasavvurlarga ega bo’lishimiz mumkin. Geologik kartalar yordamida biz Erning tuzi-lishi, rivojlanishi va foydali qazilma konlarini tarqalish qonuniyat-lari to’g’risida xulosalar chiqarishimiz mumkin.

Geologik xaritalarning miqyosi topografik xarita miqyosi asosida beriladi. Xarita miqyosi tasvirlanayotgan ob’ktning chiziqli o’lchami xaritada necha marta kichraytirilganligi darajasini bildiradi. Xarita miqyosi chiziqli va raqamli bo’ladi. Yirik miqyosli xaritalarda miqyosning har ikkila turi ham beriladi. Raqamli miqyos xaritaning ustki qismida, uning nomidan pastda joylashtirilgan bo’ladi. Chiziqli miqyos esa xaritadagi 1 sm masofaning necha metr yoki kilometrga to’g’ri kelishini ko’rsatadi va xarita romining ostki qismiga joylashtiriladi. Chiziqli miqyos xaritani erkin holda kattalashtirilganda yoki kichiraytirilganda masofa ko’lamini aniqlash uchun qo’laylik yaratadi.

Geologik xarita nomenklaturasi ham topografik xarita nomenklaturasi kabi bo’ladi. Xaritalar tuzishda Er shari yuzasini gorizontal tekislikka kartografik proeksiyalash usullaridan foydalaniladi.

Shartli belgilar yordamida tog’ jinslari va minerallar tarqali-shi tushirilgan birinchi karta 1644 yilda Fransiyalik Kulon tomonidan tuzilgan. 1684 yilda angliyalik Lister tog’ jinslarini ranglar bilan ajratishni taklif qilgan.

1743 yilda Angliyada Paks geologik xarita tuzib unda ko’p tarqalgan tog’ jinslari ranglar va harflar bilan belgilandi. Unda qo’llanilgan shartli belgilarning tavsiflari ilova qilingan. 1743 yilda fransuz Getter Fransiya, Angliya va Germaniyani geologik (o’sha paytda reognostik karta deb atalardi) xaritasi tuzdi. Unda har xil tog’ jinslari, rudalar va minerallar manbalari ko’rsatildi. 18-asrning o’rtalarida Rossiyada ham geologik karta tuzildi. Birinchi marta 1789-1794 yillarda Dorofey Lebedev va Mixail Ivanovlar tomonidan sharqiy Baykalni geologik xaritasi tuzildi. Unda 9 turdagi cho’kindi va o’zgargan jinslar ajratildi.

Hozirgi ko’rinishdagi geologik kartalar,ya’ni tarkibidagi toshga aylangan fauna va floralar orqali yoshi aniqlangan qatlamlar,ularni tarqalishi va qatlamliligi tushirilgan kartalar XIX asr boshlaridan chizila boshlangan.

Demak geologik kartalarda rang, harf, raqam va boshqa shartli belgilardan tashqari tog’ jinslarini yoshi, tarkibi, hosil bo’lishi, yotishi va tarqalish maydonlari ko’rsatilgan bo’ladi.

Tog’ jinslarining yoshi,tarkibi va hosil bo’lish sharoiti geologik kartalarda shartli belgilar bilan ko’rsatiladi. Bu shartli belgilar 3 xildir: 1) rangli, 2) shtrixli, 3) harf va raqamli (indekslar).

Rangli belgilar bilan cho’kindi, vulqonogen va metomorfik tog’ jinslarini yoshini ko’rsatishda foydalaniladi. Intruziv jins-larni belgilashda rang ularni tarkibini ko’rsatadi.

SHtrixli belgilar yordamida jinslarni tarkibi ko’rsatila-di. Bir xil rangli kartalarda shtrixlar bilan jinslarning yoshi va tarkibi ko’rsatiladi.

Harf va raqamli belgilar (indekslar) tog’ jinslarining yoshi va hosil bo’lishini belgilashda foydalaniladi. Intruziv va ba’zi vulqonogen jinslarni tarkibini belgilashda ham harf ishlatiladi.

Indeks asosan lotin xarflari bilan belgilanadi.Birinchi sistemani bosh harfi yoziladi. Uning bo’limi arab raqami bilan sis-tema indeksini pastki qismida ko’rsatiladi. Yaruslar ham kichik lo-tin harflari bilan belgilanadi.

sistemaning indeksi Yarus indeksi

bo’lim indeksi Yarus bo’limi indeksi

Ba’zan Yarusdan keyin har bir region uchun alohida bir yordamchi stratigrafik bo’lim ochishga to’g’ri keladi. Bu bo’lim svita deb ataladi. Svitalar o’z navbatida gorizontlarga, pachkalarga, qatlam-larga ham bo’linishi mumkin. Masalan: S1 V2 kz (qizil svitasi).

Intruziv jinslar ham har xil rang va indekslar bilan belgi-lanadi. Nordon jinslar – qizil, o’rta jinslar – to’q qizg’ish, ishqor-li jinslar – qizg’ish sariq, asosli jinslar – to’q yashil, o’ta asosli jinslar – to’q binafsha rangda ko’rsatiladi.

Intruziv jinslarni tarkibi ko’rsatilganda grek harfi bilan sistemani oldiga yoziladi. Masalan ( – granit) – S3 Yuqori karbon granitlari.

Effuziv jinslarni ko’rsatishda sistemani indeksi oldiga grek harfi bilan jinsni tarkibi yoziladi. Misol: K2 – bazaltli Yuqori bo’r qatlami.

Geologik kartalar har xil mazmunli va har xil maqsadga qaratilgan bo’ladi. Geologik xaritalarning quyidagi turlari mavjud: to’rtlamich davr yotqiziqlari xaritasi, geomorfologik, litologik, tektonik, gidrogeologik, muxandislik geologik, foydali qazilmalar, har xil mineral ma’dandarini bashoratlash xaritalari va xkz.

To’rtlamchi davr yotqiziqlari xaritasi . Bunday xaritalarda faqat to’rtlamchi davr yotqiziqlari genezisi, yoshi va tarkibi bo’yicha beriladi. To’rtlamchi davrgacha bo’lgan (korennie) jinslar bunday xaritalarda bir xil rang – binafsha rangda beriladi.

Litologo – geologik xaritalar . Bu kartalarda Er yuziga chiqqan jinslarni har-xil ranglar orqali yoshi, tarkibi esa chiziqlar bilan ko’rsatilgan bo’ladi.

Tektonik xaritalar. Bu kartalarda shartli belgilar orqali har-xil turdagi va yoshdagi strukturalarning yotish shakli (formasi) va hosil bo’lish vaqti va sharoti ko’rsatilgan bo’ladi. Ular umumiy (svodnie), regional va aniq (detalnie) tektonik xaritalarga bo’linadi. Tektonik xaritalarda strukturalar formasi 2 xil tarzda tasvirlanishi mumkin. 1. Izogipslar usuli. 2. CHiziqli usul.

Gidrogeologik xaritalar . Bunday xaritalarda tog’ jinslarining suv tashuvchanlik xossalari: ularning suvliligi, tarqalish sharoiti, yotishi, ximiyaviy xarakteristikalari va er osti suvlarining boshqa xosalari tasvirlanadi.

Geomorfologik xaritalar da esa er relefi va uning alohida elementlari rang va chiziqlar bilan ko’rsatilgan bo’ladi. Geomorfologik xarita tuzishda dala kuzatishlaridan tashqari, topografik xaritalardan, aerokosmosuratlardan hamda to’rtlamchi davr yotqiziqlari xaritasidan foydalaniladi.

Muxandislik geologik xaritalarda jinslarning fizik xossalari: g’ovakligi, o’tkazuvchanligi, qattiqlagi va boshqa xossalari, ya’ni biror hududning muxandislik geologik sharoitlari keltirilgan bo’ladi.

Yuqorida ko’rib chiqilgan xaritalardan tashqari maxsus ixtisoslashgan xaritalar ham tuzilishi mumkin. Ular ma’lum bir aniq maqsadni ko’zlab yaratiladi. Bunday xaritalar jumlasiga muxandislik geologiyasi, paleotektonik, neotektonik, fasial, bashorat qilish va boshqa xaritalar kiradi.

Geologik kartalar masshtabiga qarab 5 turga bo’linadi : Obzorli, mayda miqyosli, o’rta miqyosli, yirik miqyosli va tafsiliy xaritalarga bo’linadi.

1. Umumiy (obzorli) xaritalar. Ularning masshtabi 1:1000000 va undan kichik bo’lib, bunday xaritalarda regionlar, davlatlar, kontinentlar va er sharining umumiy geologik tuzilishi aks etgan bo’ladi.

2. Mayda masshtabli kartalar. Ularning masshtabi 1:500.000, 1:1.000.000 va undan ham mayda bo’ladi. Bu masshtabdagi kartalarda asosan katta maydonni o’z ichiga olgan regionlarning (davlatlar, materiklar, er shari) geologik tuzilishi va foydali qazilmalarning tarqalish qonuniyatlari ko’rsatilgan bo’ladi.

3. O’rta masshtabli kartalar. Masshtabi 1:100.000, 1:200.000. Bu kartalarda ikkinchi darajali aholi punktlari, yo’llar va h.k. tushirilmaydi. Bu kartalar yordamida asosan maydonlarni geologik tuzilishi o’rganiladi va foydali qazilma boyliklarini zahiralari baholanadi.

4. Yirik masshtabli kartalar. Masshtabi 1:50.000, 1:25.000. Bunday aniq topografiya asosida tuzilgan bo’lib, ularda rayonning nisbatan aniq geologik tuzilishi, Yangi konlarni ochishdagi imkoniyatlar ko’rsatilgan bo’ladi. Bundan tashqari bu masshtablardagi kartalar qishloq xo’jaligida, shaharlar, imoratlar, gidrostansiyalar qurilishida ishlatiladi.

5. Tafsiliy (aniq masshtabli) kartalar. Masshtabi 1:25000 va undan yirik Bular maxsus topografiya aossida tuziladi va rayonning aniq geologik tuzilishini, foydali qazilma konlari maydoni, zahiralarini hisoblashda va h.k. da ishlatiladi.

Shartli belgilar

ONA TILI
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
4- sinfi uchun darslik
S a k k i z i n c h i n a s h r i
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi
vazirligi tasdiqlagan
„O‘QITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT — 2017

2
© R. Ikromova va b.
© „O‘qituvchi“ nashriyoti, 2003
SHARTLI BELGILAR
— Bilimingizni tekshiring.
— Shu so‘zlarning ma’nosini bilasizmi?
— Uyga vazifa.
— Topishmoqlar.
— O‘ylang!
— Darsning tugashi.
Ta q r i z c h i l a r :
R. Yunusov —
TDPU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi;
N. Ahmedova — RTM boshlang‘ich ta’lim bo‘limi boshlig‘i;
R. Anorboyeva — Angren shahar 43-maktab boshlang‘ich
sinf o‘qituvchisi.
M u a l l i f l a r :
R. IKROMOVA, X. G‘ULOMOVA,
SH. YO‘LDOSHEVA, D. SHODMONQULOVA
Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi
mablag‘lari hisobidan chop etildi.
ISBN 978-9943-22-049-2
UO‘Ê: 811.512.133(075)
ÊÁÊ 81.2O‘zb (ya71)
O-58

3
ÒAKRORLASH
GAP
1- mashq.
O‘qing. Matn nima haqida ekanini ayting.
O‘zbekiston taraqqiyot yo‘liga chiqdi. U o‘z bay-
rog‘iga ega bo‘ldi. O‘z tug‘rosini tasdiqladi. Bi-
rinchi Bosh qonunini yaratdi. Birlashgan Millatlar
Òashkiloti peshtoqida mustaqil davlatlar qatori
uning bayrog‘i ham hilpiradi. Osmon darvozalari-
dan, temiryo‘l qopqalaridan yetti iqlim elchilari yur-
timizga kirib kelmoqda.
O‘zbekiston qadimiy va hamisha navqiron di-
yordir. (
Oydin Hojiyevadan)
Matnda nechta gap bor? Har bir gap qanday ohang
bilan o‘qiladi?
Gaplar qanday mazmun bildiryapti?
Oxirgi gapni ko‘chiring. Yozganingizni tekshiring.
tug‘ro — gerb
qopqa — darvoza
2- mashq.

She’rni ifodali o‘qing. She’rga sarlavha to-
ping va husnixat bilan ko‘chiring.
Sahrolar gul ochar senda,
Samolar nur sochar senda.
Yulduzlaring so‘nmasin hech,
Bag‘ringga g‘am qo‘nmasin hech.
Mening uchun aziz bo‘ston,
O‘zbekiston, O‘zbekiston!

(Mirpo‘lat Mirzo)
Òinish belgilarining qo‘llanishiga e’tibor bering.
She’rda nechta gap borligini ayting.
Samo so‘ziga ma’nodosh so‘zlar toping.

Matnni o‘qing va gaplarning chegarasini
aniqlang. Tinish belgisini qo‘yib, matnni ko‘chiring.
Kuz erta tushdi qovun palagi qurimasdan ha-
voda mezon uchdi kechalari osmonda turnalarning
horg‘in nolasi eshitildi bu yil qish qattiq keladi-
ganga o‘xshaydi teraklar bargini erta to‘kdi. (
O‘tkir
Hoshimov)
Gaplar qanday mazmun bildiryapti?
Horg‘in so‘ziga ma’nodosh so‘z topib ayting.
Gaplarning oxiriga qanday tinish belgilari qo‘-
yiladi? Gapni qanday harf bilan boshlaysiz?
mezon — kuz faslida havoda uchib yuradi-
gan to‘rsimon ip
4- mashq.
Gaplarni tinish belgilariga mos ohangda
o‘qing. Nechta gap borligini ayting.
ÒINCHLIK
Òinchlik bo‘lsin doimo.
Osmon bo‘lsin musaffo.
Quyoshdek kulsin dunyo.
Urush bo‘lmasin aslo.
Ko‘chiring. Ajratilgan gapning ma’nosini izohlang.
Kulsin so‘zi qaysi ma’noda qo‘llangan?
Gaplar nimalardan tuzilgan?
5- mashq.

She’rni ifodali o‘qing, husnixat bilan ko‘-
chiring.

5
Yozuvingizdagi kamchiliklarni aniqlang.
6- mashq.

„Alpomish“ dostonidan olingan gaplarni
ohangiga rioya qilib o‘qing.
Boybo‘ri o‘g‘lining otini Hakimbek qo‘ydi. Ha-
kimbek olti yoshga to‘ldi. U Alpinbiy bobosidan
qolgan yoyni ko‘tarib tortdi. Yoy Asqar tog‘ining
katta cho‘qqisini yulib ketdi.
Dunyodan bir kam to‘qson alp o‘tdi. Alplarning
boshlig‘i Rustami doston edi. Oxiri Alpomish alp
bo‘ldi.
Matn qanday mazmundagi gaplardan tuzilgan?
Gaplarni so‘roq gaplarga aylantirib yozing.
N a m u n a: Boybo‘ri kimning otini Hakimbek qo‘ydi?
alp — bahodir, pahlavon
7- mashq.
O‘qing. Matnda nechta gap bor? Har bir
gap qanday mazmun bildiryapti? Matnga sarlavha qo‘ying.
Siz kim kimga salom berishi kerakligini bila-
sizmi? Kim oldin salom berishi lozim?
Ko‘pchilikka yolg‘iz kishi salom beradi. Otliq
yoki mashinadagi kishi piyodaga salom berishi ke-
rak. Yurgan kishi o‘tirganga, o‘tirgan yotgan kishi-
ga salom beradi. O‘zingizdan kattaga salom be-
rishni unutmang! (
Mahmud Sattor)
,

6
Gaplarning oxiriga qaysi tinish belgilari qo‘-
yilgan? Nima uchun?
Piyoda so‘zini qaysi so‘z bilan almashtirish mumkin?
8- mashq.

Òopishmoqni har bir misra oxiriga qo‘yil-
gan tinish belgisiga e’tibor berib o‘qing. Javobini
toping.
To‘ni silliq, tuki yo‘q.
Hammasi to‘q, po‘ki yo‘q.
Ichi qizil, ko‘ki yo‘q.
Uni cho‘qolmas chumchuq.
— Bu nima, qizim Qunduz?
— Bumi, dadajon,
! (
G‘afur G‘ulom)
Ko‘chiring. She’riy topishmoqda nechta gap borligini
ayting.
9- mashq.
Gaplarni tinch ohang bilan o‘qing, chega-
rasini aniqlang. Ibn Sino haqidagi gaplarni ko‘chiring.
Qadim zamonda bir g‘or bo‘lgan ekan g‘orda
dunyoning turli bilimlari yashiringan ekan g‘orning
og‘zi bir yilda bir marta ochilib, yana bekilarkan
ilmga tashna odamlar g‘or ochilishi bilan kirib ul-
gurganlaricha bilim olib chiqishar ekan buni eshit-
gan Ibn Sino g‘orga kelibdi g‘or ochilishi bilan ich-
kariga kiribdi u bilan kirganlar g‘or yopilmay chiqib
ketishibdi Ibn Sino g‘orda bir yil qolibdi va jamiki
ilmlarni egallab olibdi. (
Abdusaid Ko‘chimovdan)
Matndagi og‘zi so‘zi qaysi ma’noda qo‘llangan?
So‘zlar qanday ma’nolarda qo‘llanar ekan?

7
10- mashq.
Berilgan so‘zlardan uchta gap tuzib yo-
zing. Gaplarni ajratib ko‘rsatilgan so‘z bilan boshlang.
Har bir gapning ma’nosini tushuntiring. Ularning ifoda
maqsadiga ko‘ra turini ayting.
Aql, baxt, mehnat so‘zlarining yozilishini yodingizda
tuting.
11- mashq.
Rasmni kuzating. Rasm mazmunini
to‘rt-beshta gap bilan ifoda eting.
Òuzgan gaplaringiz qanday mazmun bildiryapti?
12- mashq.
O‘qing. Gaplarni tugallangan shaklga kel-
tirib yozing.
baxt
keltiradi

mehnat
yo‘q
aqldan
boylik
ortiq
tashqi
odob
aqlning
suratidir

8
Bilagi zo‘r birni yiqar, .
Bulbul chamanni sevar, .
Suvsiz hayot bo‘lmas, .
Ular qanday ohang bilan o‘qiladi?
Bulbul, hayot so‘zlarining yozilishini yodingizda tuting.
13- mashq.
Gaplarni tinish belgilariga rioya qilib
o‘qing.
Oqtovdagi yashil pista va bodomzorlar qanday
paydo bo‘lganini bilasizmi?
Sayroqi qushlar daraxt ostiga to‘kilgan danak-
larni olib, xarsang qoyaga qo‘nishadi. Òumshuq-
laridagi pista va bodomlarni kovaklarga qo‘yishadi.
Ancha vaqt danak tashish musobaqasi shu tarzda
davom etadi.
Bir kun kelib, qoyaning yon bag‘rida pista va
bodom nihollari unadi.
(G‘ulomjon Qodirovdan)
Har bir gapning maqsadga ko‘ra turini ayting. Xato
yozishingiz mumkin bo‘lgan so‘zlarni ko‘chiring.
xarsang — katta tosh
14- mashq.
So‘zlarni o‘qing. Qovun nomlarini ko‘chiring.
Bo‘rikalla, gurvak, husayni, oqurug‘, qizilurug‘,
kishmish, ko‘kcha, obinovvot, charos, bosvoldi,
shakarpalak, asati.
Ajratib ko‘rsatilgan so‘zlar ishtirokida maqsadga ko‘ra
uch turdagi gap tuzib yozing.
15- mashq.
Gaplarni o‘qing.

9
Bir daraxtning ikki xil meva berganini eshit-
ganmisiz?
Braziliya o‘rmonlarida ajoyib daraxt o‘sadi. Unda
bir vaqtning o‘zida ham olma, ham yong‘oq hosili
pishib yetiladi. Mahalliy aholi uning bargi bilan
tishlarini tozalaydi.
(„Gulxan“dan)
Ko‘chiring. Gaplarning maqsadga ko‘ra turini qavs
ichida yozing.
mahalliy aholi — o‘sha joyda yashaydigan xalq
16- mashq.
O‘qing. Gaplarning oxiriga nuqta, so‘roq
va undov belgilarining qo‘yilish sababini tushuntiring.
1. Biz barcha fanlarni qunt bilan o‘rganmoq-
damiz.
2. Siz qanday badiiy adabiyotlarni o‘qiyapsiz?
3. Gulla, yashna, hur O‘zbekiston!
4. Bepoyon Vatanimiz qanday go‘zal!
Oxiriga undov belgisi qo‘yilgan gaplarni ko‘chiring va
his-hayajon bilan qayta o‘qing.
17- mashq.
Darak gap, so‘roq gap va buyruq gap-
larni ohangiga rioya qilib o‘qing.
Sulton ismli bola o‘z o‘rtog‘i Yusufjonga dedi:
— Yusufjon, Ali akamning yong‘oqlarini ko‘r-
dingmi? Qanday yaxshi, shirin yong‘oqlar! Yur,
shu yong‘oqlardan cho‘ntagimizni to‘ldirib olaylik.
Men daraxtga chiqib, yong‘oq qoqaman. Sen
yong‘oqlarni terib olasan. Bizni hech kim ko‘r-
maydi.

10
— Hech kim ko‘rmasa ko‘rmasin, lekin vijdoni-
miz ko‘rib turadi-ku! — dedi Yusufjon.
Siz Yusufjonning o‘rnida bo‘lganingizda nima qilar-
dingiz?
18- mashq.
O‘qing. Matn nima haqida? Matn maq-
sadga ko‘ra qanday gaplardan tuzilgan? Buni qan-
day aniqladingiz?
Siz it bilan ilonning do‘st bo‘lishiga ishona-
sizmi?
Men ham ishonmasdim. Cho‘ponning hikoyasi
meni hayron qoldirdi.
Ali boboning iti har kuni bir vaqtda g‘oyib bo‘lib
qolarkan.
Kunlarning birida bobo itini kuzatibdi. U g‘alati
voqeaning ustidan chiqibdi.
It yo‘g‘onligi bilakdek keladigan ilon bilan o‘yna-
yotgan ekan. It oyoqlari bilan ilonni goh yerga
bosar, goh ko‘tarar edi. Ilon ham itga erkalanib
suykalardi. (
Abdusaid Ko‘chimovdan)
Ajratilgan gaplarni ko‘chiring, ifoda maqsadiga ko‘ra
turini qavs ichida yozing.
GAP BO‘LAKLARI
19- mashq.
She’rni ifodali o‘qing. Uning qaysi diyor
haqida ekanini ayting. She’rni yoddan yozing.
Bunda bulbul kitob o‘qiydi,
Bunda qurtlar ipak to‘qiydi.
Bunda ari keltiradi bol,
Bunda qushlar topadi iqbol.

11
Bunda qorning taglarida qish
Bahor uchun so‘ylaydi olqish. (
Hamid Olimjon)
Ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarga so‘roq bering. Ularning
qaysi gap bo‘lagi ekanini aniqlang. Kesim orqali so‘roq
berib, egani toping.
O‘qiydi, keltiradi, topadi, so‘ylaydi so‘zlari qanday
ma’noda qo‘llangan?
Taqqoslang: o‘quvchi o‘qiydi — bulbul o‘qiydi.
So‘zlar gapda qanday ma’nolarda qo‘llanadi?
iqbol — baxtli taqdir, baxt, omad
olqish — maqtash, ulug‘lash
20- mashq.

O‘qing. Karimjon to‘g‘ri ish qildimi?
Bog‘da chiroyli kapalak guldan gulga qo‘nardi.
Karimjon do‘ppisini uning ustiga otib tutib oldi.
Kapalak Karimjonning barmoqlari orasida tinmay
pitirlardi.
So‘roqlar yordamida gaplarning kesimini aniqlang.
Matnni ko‘chirib, kesimlarning tagiga chizing.
Gaplarning kesimini tushirib o‘qing. Qolgan bo‘laklar
gap hosil qiladimi? Xulosa chiqaring.

Qaysi bo‘lak gap hosil qila oladi?
Kesim gapning markazi hisoblanadi. Kesim va
ega gapning asosini tashkil etadi.
21- mashq.
She’rni ifodali o‘qing. Gaplarning maq-
sadga ko‘ra turini ayting. Oxiriga undov belgisi
qo‘yilgan gaplarni qanday ohang bilan o‘qidingiz?

12
YAXSHI NIYAÒ
— Sening jajji yuragingda
Olam orzu ovozi.
Yaxshi niyat o‘lmaydi hech,
Yuksak bo‘lur parvozi.
O‘g‘lim xursand. So‘zlar shodon:
— Yaxshi niyat o‘lmaydi!
Yashasin-ay,
Yashasin-ay,
Endi urush bo‘lmaydi!
(Habib Rahmat)
Ajratib ko‘rsatilgan gaplarni ko‘chiring. Kesim va unga
bog‘lanib kelgan bo‘laklarning tagiga chizing.
22- mashq.
She’rni

ifodali o‘qing. Bolalar paxtani
nimalarga o‘xshatishgan?
INSHOLARDAN KO‘CHIRMALAR
Barno debdi: „Paxtamiz
Momiq parga o‘xshaydi“.
Ra’no debdi: „Paxtamiz
Xuddi zarga o‘xshaydi“.
Uni oppoq bulutga
Qiyos qilibdi Davron,
„Muzqaymoqning o‘zi u“, —
Debdi hazilkash Omon.
Inshosini shundayin
Òugatibdi Shouzoq:
„Asli paxta qordekmas,
Dadamning sochidek oq“.
(
Abdurahmon Akbar)

13
Barnoning gapini ko‘chiring. So‘roqlar yordamida ke-
simni aniqlang. Òagiga tegishlicha chizing.
Siz paxtani nimaga o‘xshatgingiz keladi?
Fikringizni bitta gap bilan ifodalang va yozing. Yozgan
gapingizdagi kesimning tagiga chizing.
23- mashq.
Hikmatlarni o‘qing. Gaplar qanday maz-
mun bildiryapti?
Siz ilmli kishilarni ulug‘lang.
Siz rostgo‘y bo‘ling va noma’qul so‘zni so‘zla-
mang.
(Husayn Hofiziy)
Ko‘chiring. So‘roqlar yordamida gapning kesimi, egasi
va ikkinchi darajali bo‘laklarini aniqlab, tagiga chizing.
24- mashq.
Shartli belgilarga mos keladigan
gaplarni o‘rniga qo‘yib o‘qing.
Q o ‘ y i s h u c h u n g a p l a r :
Men o‘zimning fikrimni aytmoqchiman.
Kecha majlisda Akmal, Ikrom qatnashdi.
Konstitutsiyamiz necha bobdan iborat?
Gaplar qanday bo‘laklardan tuzilgan? Buni qanday
aniqladingiz?
Konstitutsiya — Davlatning asosiy qonuni
25- mashq.
Gaplarni mazmuniga mos ohangda o‘qing.
.
.
?
,

14
GULLAR KECHASI UXLAYDIMI?
Gullar kun bo‘yi quyoshning nurlaridan oziq-
lanadi. Gullar kechasi ko‘zlarini yummaydi. Gullar
quyoshsiz o‘smaydi. Ular ham tunda ishlamaydi.
Ayting-chi, gullar tunda uxlaydimi yoki yo‘qmi?

(„Mo‘jiza kitobi“dan)
Ko‘chiring. Gaplardagi ikkinchi darajali bo‘laklarni tu-
shirib, matnni qayta o‘qing. Gapning mazmunida qanday
o‘zgarish yuz berdi?
Qaysi gapda mazmun to‘liq ifodalangan?
Ajratilgan so‘zlar qanday ma’noda qo‘llan-
gan?
26- mashq.

Ega va kesimdan tuzilgan gaplarga ikkinchi
darajali bo‘lak qo‘shib yozing. Bunda berilgan so‘z-
lardan foydalaning.
______ kuz _____ _____ yoydi. Daraxtlar
_______ to‘kdi. _____ suvlar tiniqlashdi. _____ me-
vasi qizardi.
Q o ‘ y i s h u c h u n s o ‘ z l a r : na’mataklarning;
barglarini; oltin, o‘zining sepini; ariqlarda.
Qaysi gapning mazmuni to‘liq ifodalangan?
GAPDA SO‘ZLARNING BOG‘LANISHI
27- mashq.
Matndagi gaplar qanday ohang bilan o‘qi-
ladi? Nima uchun?
Òog‘lar yozda garmselning yo‘lini to‘sadi. Ular
issiq shamolni o‘tkazmaydi. Bunday joylarda o‘sim-
liklar yaxshi o‘sadi.

15
So‘roqlar yordamida ajratilgan so‘zlarning qaysi gap
bo‘lagi ekanini ayting. Ularni o‘zi bog‘langan so‘z bilan
birga ko‘chiring.
Gapda so‘zlar o‘zaro nimalar vositasida bog‘lanadi?
garmsel — issiq, yoqimsiz, zararli shamol
Gapda so‘zlar o‘zaro -ni, -ning, -ga (-ka, -qa),
-da, -dan qo‘shimchalari va ohang yordamida
bog‘lanadi.
28- mashq.
Gapni o‘qing. So‘roqlar yordamida gap-
dagi so‘zlarning bog‘lanishini aniqlang va chizmada tas-
virlang.
Ra’no kichkinagina niholning unganini ko‘ribdi.
N a m u n a :
Chizmani kuzating. So‘roqlarga mos so‘z topib, ikkita
gap tuzing.
to‘kilmoqda
barglar


Sap-sariq
yerga

Gapda so‘zlar o‘zaro bog‘lanadi.

Ega kesimga bog‘lanadi.

Ikkinchi darajali bo‘laklar kesimga yoki
egaga bog‘lanadi.
Kimlar?
nima qiladilar?
qanday?
nimani?

16
2. Ishyoqmasni sevmayman,
Elga undan ko‘p foyda.
29- mashq.

O‘qing. So‘roqlar yordamida gap bo‘-
laklarini aniqlang. Ularning bog‘lanishini chizma-
da tasvirlab yozing.
1. Men elimning yuragida yashayman.
(Hamid
Olimjon)

2. Biz qovunlarni, tarvuzlarni mashinalar-
ga ortdik.
(Shukur Sa’dulla)
30- mashq.
Obid Rasul she’rlaridan berilgan parcha-
larni o‘qing. Ma’no jihatdan noo‘rin qo‘llangan so‘zlarni
aniqlang va boshqa so‘z bilan almashtirib yozing.
1. Osmon chamanida
Yig‘lardi quyosh.
Gapda so‘zlar qanday bog‘lanadi?
Gapda so‘zlar o‘zaro ma’no jihatdan bog‘la-
nadi.
3
1- mashq.
O‘qing. Matndagi ma’no jihatdan bog‘lan-
magan so‘zlarni aniqlang. Ularni tushirib qoldirib yoki
boshqa so‘z bilan almashtirib, matnni ko‘chiring.
Iqtisodiy bilimga ega bo‘lmagan odam hamyo-
nidan ayrilmaydi. Har kim iqtisodni ko‘chadan, o‘z
xonadonidan boshlamog‘i kerak. Elektr, suv, gaz-
dan tejab va tejamasdan foydalanishni odat qiling.
Do‘kondan ortiqcha non sotib oling. Ortiqchasi
isrof bo‘ladi. Shularga amal qilmagan bolakaydan
yaxshigina iqtisodchi chiqadi.
Fikr ifodalashda nimalarga e’tibor berishingiz
kerak?

17
32- mashq.
4- sinf „O‘qish kitobi“dagi „Kichik Va-
tan“ hikoyasidan dastlabki ikkita gapni ko‘chiring.
Gapda so‘zlarning bog‘lanishini chizmada ko‘rsating.
33- mashq.
Rasm asosida va berilgan so‘zlardan
foydalanib, matn tuzing.
QOVUN SAYLI
Òog‘a, Hasan, Husan, Munisa, katta dala,
yetilgan qovunlar, shiypon, umrboqiy, ko‘kalapish,
doniyor, qo‘zivoy, uzilgan, shirinak, dumalab yotardi,
shirin.
Hikoyangizni o‘qing.
Bilimingizni tekshiring!
Gap nimani ifodalaydi?
Gap oxiriga nuqta, so‘roq va undov belgi-
larining qo‘yilish sababini izohlang.
Quyidagi topishmoqlar qaysi tinish belgilari
haqida?
2 Ona tili, 4- sinf

18
Shakli o‘xshar o‘roqqa,
Doim tutar so‘roqqa.
Òariqday kichkina xol,
Gapni tugatar darhol.
Chinor bilan terakdek,
Faqatgina turar tik.
Xabar mazmunidagi gapni so‘roq, buyruq
mazmunidagi gapga aylantirish mumkinmi?
Fikringizni misol bilan asoslang.
Gap qanday bo‘laklardan tuziladi?
Gapda so‘zlar qanday bog‘lanadi?
UYUSHIQ BO‘LAKLI GAPLAR
34- mashq.
Gaplarni o‘qing va ko‘chirib yozing. So‘-
roqlar yordamida gap bo‘laklarini aniqlang, tagiga chi-
zing.
1. Kishining go‘zalligi uning tilidan bilinur.
(„Ha-
dis“dan)
2. Ish boshlanar dalada, bog‘da.
(Hamid
Olimjon)
Qaysi gapda bir xil so‘roqqa javob bo‘lgan
bo‘laklar bir so‘zga bog‘lanib kelgan?
35- mashq.
Bir xil so‘roqqa javob bo‘lgan so‘zlarni
aniqlang.
Dunyoda dunyosi
Bayrog‘in ko‘ksida
Bordir bu yurtning.
Bosib jon bergan
Humosi, tug‘rosi
Najmiddin Kubrosi
Bordir bu yurtning.
Bordir bu yurtning.
(Muhammad Yusuf)

19
Bir xil so‘roqqa javob bo‘lgan so‘zlar qaysi
bo‘laklarga bog‘lanib kelyapti?
Gapda bir xil so‘roqqa javob bo‘lgan, bir
so‘zga bog‘lanib kelgan bo‘laklar uyushiq bo‘-
laklardir. Ular sanash ohangi bilan o‘qiladi:
Bog‘da olma, o‘rik gulladi.
36- mashq.
Gaplardagi uyushiq bo‘laklarni sanash
ohangi bilan o‘qing.
1. Papka ichra uchrashib
2. Bog‘da anor,
Ruchka, qalam, o‘chirg‘ich
Olma, behi, nok
Rosa suhbat qilishdi.
Pishgan bisyor.
(Narimon Orifjonov)
(Obid Rasul)
Ko‘chiring. So‘roqlar yordamida gapning qaysi bo‘lagi
uyushib kelganini aniqlab, tagiga tegishlicha chizing.
37- mashq.
4-sinf „O‘qish kitobi“dagi „Serquyosh o‘l-
ka“ she’ridan uyushiq bo‘laklar qatnashgan misra-
larni ko‘chirib yozing.
38- mashq.
O‘qing. So‘roqlar yordamida gapning uyu-
shiq bo‘laklarini toping.
Bulbul, mayna, qumri
Xush ohangda sayrashar.
Erkin, Gulnoz, Umri
Bog‘dan jilmay yayrashar.
(Ilyos Muslim)
Qaysi bo‘lak uyushib kelgan? Ular qaysi
so‘zga bog‘langan?
Gapda egalar uyushib kelishi mumkin.

20
39- mashq.
Matnni o‘qing va ko‘chiring. Uyushiq ega-
larni aniqlab, tagiga chizing.
Keng dalalar, o‘rmon, dengizlar,
Go‘zal bog‘lar — bari bizniki.
Daryo, ko‘llar, serhosil yerlar,
Oltin tog‘lar hur elimniki.
(Shukur Sa’dulla)
40- mashq.

Chizmani kuzating. Unga mos gaplar
tuzib yozing.
1.
,
2.
,
,
41- mashq.
O‘qing. Har ikki ustunda berilgan gap-
larni taqqoslang.
Men she’rni o‘qidim.
Men she’rni o‘qidim va
Men she’rni yodladim.
yodladim.
Bir xil so‘roqqa javob bo‘lgan so‘zlarni toping. Ular-
ning gapdagi vazifasini aniqlang.
Qaysi ustunda berilgan gaplarda fikr ixcham ifoda-
langan?
Gapda kesimlar uyushib kelishi mumkin.
42- mashq.
Matnni o‘qing va ko‘chiring. Uyushiq ke-
simlarni topib, tagiga chizing.
OVQAÒNI ARALASH YEGAN KISHI
Òabib bir kishining ikki xil quyuq ovqat yeb
o‘tirganini ko‘rdi va unga dedi:
— Ikki xil ovqatni aralashtirib yema. Ular qorning
ichida kelisholmaydi va o‘zaro janjallashadi.
U kishi quloq solmay yeyaverdi. Ammo ertasiga
.
.

21
kasallandi. So‘ng o‘sha tabibga odam yubordi. Òa-
bib kelib unga:
— Aytmaganmidim, bu ikki ovqatni yema. Ular
kelisholmaydi deb! — deya ta’na qildi.
— Yo‘q, gaping noto‘g‘ri, — dedi bemor. Aksincha,
ular kelishishdi va meni qulatishdi.
(Muhammad ibn
Shayxmuhammad al-Jomiy)
Òabib, bemor so‘ziga yaqin ma’noli so‘zlar toping.
43- mashq.
O‘qing. Chiziqlar o‘rniga mos so‘zlar qo‘-
yib, gap tuzing va yozing.
1.
2.
Uyushiq bo‘laklarni ohangiga rioya qilib o‘qing.
44- mashq.

O‘qing. Gap mazmuniga mos so‘zlar to-
pib yozing.
1. Biz o‘z vaqtida
va . 2. Quyosh
va
. 3. Òikuvchi ko‘ylakni ,
. 4. Biz tovushlarni va .
Qo‘ygan so‘zlaringiz qaysi gap bo‘lagi vazifasida
kelgan?
45- mashq.
Matnni o‘qing. Bir xil so‘roqqa javob
bo‘lgan so‘zlarni aniqlang.
Bulbulcha inidan uchib chiqibdi. Atrofda oq,
sariq, qizil gullar ochilib yotganini ko‘ribdi. Mayin,
yoqimli ovoz bilan sayray boshlabdi.
(Rauf Òolibdan)
Gapning qaysi bo‘laklari uyushib kelgan?
,
.
.
,
,
,

22
Gapda ikkinchi darajali bo‘laklar uyushib ke-
lishi mumkin.
46- mashq.
She’riy parchani o‘qing. Uyushiq bo‘lak-
larni aniqlang. Gapning qaysi bo‘laklari uyushgan?

Geografik xarita

Siz Yerning modeli — globusni va joy planini bilasiz. Globusda materiklar, okeanlar, orol hamda yarimorollar ancha aniq, lekin juda kichraytirilgan holda tasvirlanadi. Joy planida esa kichik joy va undagi hamma narsa — tepalik, daryo, binolar, daraxt, shamol tegirmoni va boshqalar ancha to‘liq aks etadi.

Geografik xaritada Yer yuzasi tekis yuzada juda kichraytirilgan holda shartli belgilar bilan tasvirlanadi (Atlas xaritalarini, devorga osiladigan xaritalarni ko‘ring). Xaritalarda Yer yuzasidagi hamma narsalarni ko‘rsatib bo‘lmaydi. Shuning uchun xaritalar nimalarni aks ettirishiga qarab har xil bo‘ladi: relyef xaritasi, foydali qazilma- lar xaritasi, tuproqlar xaritasi, o‘simliklar xaritasi, hayvonot dunyosi xaritasi va boshqalar.

Masalan, relyef xaritalarida quruqlik yuzasidagi va dengiz osti- dagi notekisliklar — tog‘lar, qirlar, tekisliklar tasvirlanadi.

O‘simliklar xaritalarida turli hududlardagi o‘simliklar, ularning qanday tarqalganligi ko‘rsatiladi.

Foydali qazilmalar xaritalarida ko‘mir, neft, gaz, temir rudasi va Yerning boshqa mineral boyliklari qayerlarda joylashganligi shartli belgilar bilan aks ettiriladi.

Iqlim xaritalarida Yer yuzining qayerida qancha yog‘in yog‘ishi, havo harorati qanday bo‘lishi, shamollar yo‘nalishi tasvirlanadi.

Tabiat zonalari xaritalarida Yer yuzida tabiat zonalarining qanday joylashganligi, bu zonalarda qanday turdagi o‘simliklar o‘sishi, qanday tuproqlar tarqalganligi ko‘rsatiladi.

Iqtisodiy xaritalarda sanoat korxonalari va qishloq xo‘jaligi ekin- lari, transport yo‘llari shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Bu sanab o‘tilgan barcha xaritalarda ma’lum mavzuga oid geografik narsa (predmet) va hodisalar tasvirlangan bo‘ladi. Shuning uchun bunday xaritalar mavzuli xaritalar deb ataladi (Atlas xaritalarini ko‘ring). Geografik xaritalar Dunyo xaritasi, materik va okeanlar xaritasi hamda alohida o‘lkalar, davlatlar xaritalariga bo‘linadi.

Mavzuli xaritalardan tashqari umumgeografik xaritalar ham bo‘ladi. Ularda hududning umumiy ko‘rinishi, ya’ni relyef, daryo- lar, ko‘llar, dengizlar, shaharlar, okeanlardagi yirik oqimlar va bosh- qalar ko‘rsatiladi. Bunday xaritalar tabiiy xaritalar deb ataladi. Tabiiy xaritalar ham har xil bo‘ladi: Dunyo (Yarimsharlar) tabiiy xaritalari, alohida materiklarning tabiiy xaritalari, ayrim davlat va o‘lkalarning tabiiy xaritalari (24-rasm).

24-rasm. O‘rta Osiyoning sodda (sxematik) tabiiy xaritasi.

Bundan tashqari yozuvsiz xaritalar ham bo‘ladi. Bularda kontur- largina beriladi. Ulardan amaliy ishlarni bajarishda foydalaniladi.

Iqtisodiy xaritalar ham tasvirlangan hududining kattaligiga ko‘ra Dunyo xaritasi, alohida materiklar, alohida davlat yoki o‘lkalar xaritalari bo‘ladi.

Xaritalarning shartli belgilari

Xaritalarning shartli belgilari. Xaritalarda turli predmet va hodi- salarni tasvirlash uchun xaritaning o‘ziga xos tili hisoblangan shartli belgilardan foydalaniladi.

Yer yuzasining relyefi xaritalarda har xil hamda to‘q-och ranglar berish bilan tasvirlanadi. Bunda 0 metrdan (dengiz sathidan) 200 metrgacha bo‘lgan pasttekisliklar yashil rangga, 200 dan 500 metr- gacha baland bo‘lgan qirlar sariq rangga, undan baland yerlar jigar- rangga bo‘yaladi. Har bir rang qanday balandlikni bildirishi xarita-ning shartli belgisida beriladi. Bunday belgilar balandliklar shkalasi deb ataladi.

Balandliklar shkalasidan foydalanib, hududning har bir nuqtasining balandligini aniqlasa bo‘ladi. chuqurliklar shkalasi ham shun- day tuzilgan. Ba’zi bir tog‘ cho‘qqilarining balandligi, ayrim okean botiqlarining chuqurligi xarita va globuslarda metr (raqam) bilan ko‘rsatib qo‘yiladi (atlasdagi xaritadan toping). Yer bag‘ridagi foydali qazilmalar (neft, gaz, ko‘mir, temir, oltin, mis, olmos va boshqalar) xaritada maxsus belgilar bilan ko‘rsatiladi. Bular xalqaro miqyosda qabul qilingan belgilardir. Agar yodingizdan chiqib qolsa, xaritadagi «Shartli belgilar»dan ko‘rib oling (Atlas xaritalariga qarang).

Geografik xaritalardagi izochiziqlar (yunoncha «isos» — teng) deb ataluvchi chiziqlar biror geografik hodisa bir xil bo‘lgan nuqtalarni tutashtiradi. Masalan, havo bosimi bir xil bo‘lgan nuqtalarni tutash- tiradigan chiziqlar izobara, havo harorati bir xil bo‘lgan nuqtalarni tutashtirgani izoterma deb ataladi.

Xaritalarda turli obyekt va hodisalarning harakati, siljishi harakat yo‘nalishi belgisi — strelka bilan tasvirlanadi. Masalan, dengiz oqim- lari, shamol yo‘nalishi strelkalar yordamida ko‘rsatiladi.

Aholining irqiy va diniy mansubligi, issiqlik mintaqalari, tabiat zonalari turli ranglar bilan aks ettirilgan bo‘ladi.

Geografik obyektlar va hodisalar sodda hamda yaxshi ko‘rina- digan qilib tasvirlangan, daraja to‘ri berilmagan xaritalar ham bo‘ladi. Ular sodda (sxematik) xaritalar deyiladi. Bunday xaritalarda say- yohlarning bosib o‘tgan yo‘llari, davlatlarning savdo aloqalari, Yer yuzasi relyefining umumiy ko‘rinishi, Yer yuzidagi asosiy shamollar yo‘nalishi, havo bosimi markazlari va boshqalar tasvirlanadi.

  • ТЕГИ
  • Geografiya 5-sinf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.