Press "Enter" to skip to content

Bor san at ijodi va qanday turlari nima

20-asr o’rtalarida, ekspertlar oq-qora grafikali texnikasini ishlab boshladi. grafik to’qimalarning 20 dan ortiq varyantlar yaratildi. o’quv qo’llanmalar chop etildi. Bugun jadvali san’at bilan rahbari.

Tasviriy san’at turlari

Rangtasvir deb tekis yuzada turli rang va materiallar yordamida bajariladigan tasvirga aytiladi. Unga asosan bo’yoqlar – moyli bo’yoq, akvarel, guash, tempera shuningdek, rangli qalamlar, ko’mir, qalam, pastel, sous, sangina kabi badiiy materiallar bilan ishlash xarakterlidir.

Rangtasvir asarlari qog’oz, mato, karton, devor, oyna, yog’och kabi tekis yuzalarga ishlanadi. Rangtasvir asosini rasm tashkil etadi. Har qandy rangtasvir ishda avval uni rasmi ishlab olinadi. Unda kompozitsiya, yorug’soya, rang asosiy o’rinni egallaydi. Rangtasvir asarlari bajarilishi texnikasi jihatdan turli-tuman bo’ladi. Ular moybo’yoq, tempera, freska, mozayka, vitraj, akvarel, guash, pastel hisoblanadilar. Rangtasvirning quyidagi turlari mavjud: 1. Dastgohli rangtasvir. 2. Monumental rangtasvir. 3. Miniatyura rangtasviri. 4. Dekorativ rangtasvir. 5. Teatrdekorativ rangtasviri.

Dastgohli rangtasvir deganda rassomlarning maxsus asbob-dastgoh (molbert) yordamida ishlaydigan suvratlari tushuniladi. Dastgohli rangtasvir asarlari uncha katta bo’lmagan o’lchovda yuqorida qayd qilib o’tilganidek mato, karton, oyna, faner kabi tekis yuzali materiallarga moybo’yoq, akvarel, guash, tempera bo’yoqlari bilan ishlanadi. Bunda ko’pincha moybo’yoq qo’llaniladi.

Monumental rangtasvir atamasi monumental (maxobatli), ya’ni katta o’lchovdagi, rangtasvir ma’nosini anglatadi va u ko’pincha binolarning ichki va tashqi devorlariga tempera bo’yoqlari bilan ishlanadi.

Monumental rangtasvir asarlarining freska, mozaika, vitraj, panno kabi turlari mavjud.

Freskalar asosan bino devorlariga, pannolar esa matolarga bo’yoqlar bilan ishlanadi.

Mozaika– turli tabiiy va tashlandiq materiallar-rangli oyna parchalari, toshlar, sintetik materiallardan bino devorlariga yoki tekis materiallar ustiga ishlanadi.

Vitraj esa binolarning derazalari, eshiklari, oynalari ustiga bo’yoqlar yordamida ishlanadi. Vitrajlar uy ichkarisi va tashqarisidan ham bir xil ko’rinadi.

Miniatyura (mo’’jaz) rangtasviri deganda bejirim, juda kichik, jaji, nozik san’at asarlari tushuniladi. Miniatyura rangtasviri o’rta asrlarda kitob bezagi bilan bog’liq holda rivoj topdi. U kitoblardagi bosh, yakuniy bezak, zarxal xarf, illyustratsiyalardan iborat bo’lgan. Rangtasvirning bu turi Sharqda, shu qatori Movaraunnahrda katta shuhrat qozondi. Hozirda u mustaqil san’at turi sifatida nafaqat kitoblarni, balki quticha, nosqovoq kabilarni bezatishda ham qo’llanilmoqda. Shuningdek, u katta bo’lmagan o’lchovda mustaqil san’at asari sifatida ham tayyorlanmoqda.

Dekorativ rangtasvir asarlari mustaqil amaliy ahamiyat kasb etib, u binolarni ichki va tashqi devorlarni bezatishda qo’llaniladi. Ular panno shaklida shuningdek, quticha, padnis, sandiq, shkaflarni bezatishda qo’l keladi. Bino ichini bezatishga xizmat qiladigan naqshlar, frizlar, namoyon kabi mayda elementlar ham dekorativ rangtasvirga kiradi.

Teatr bezagi o’z ichiga spektakl dekoratsiyalari, unda ishlatiladigan grim, butaforlar bilan bog’liq. Ular teatr rassomi tomonidan tayyorlanib, spektakl mazmunini tomoshabin tomonidan keng va chuqurroq anglab etishga yordam beradi. Bu bezaklarda rassomlar sahnadagi yorug’lantirish va ranglarni xisobga olib tasvirilaydilar. Spektakl bezaklari voqea sodir bo’layotgan joy, davr, muxit yuzasidan tomoshabin tasavvurlarini kuchaytiradi, uni idrok etishni osonlashtiradi va faollashtiradi.

Tasviriy san’at nazariyasi va amaliyotida akademik rangtasvir iborasi ham ishlatiladi. Akademik rangtasvir asosan o’quv jarayonida foydalanalidigan ko’rgazmali rangtasvir ishlarini nazarda tutadi.

Haykaltaroshlik

Xaykaltaroshlik rangtasvir kabi hayotiy voqea va xodisalarni turli uslub va tasvirlash texnikasi va materiallar yordamida ifodalaydi. Xaykaltaroshlikda tosh, metal, gips, yog’och, vosk (mo’m), sim kabi materiallar keng qo’llaniladi. Xaykaltaroshlik asarlari kesish, yopishtirish, ulash va o’yish, quyish orqali bajariladi.

Xaykalarni ikki turi mavjud bo’lib, birinchisi to’liq yumaloq haykallar ikkinchisi relefli haykallardir. Yumaloq haykallarni har tomondan ko’rishi mumkin bo’lsa, relefni faqat bir tomondan, ya’ni oldindan ko’riladi. Releflar tekislik ustiga ishlanib, qisman bo’rtib chiqqan bo’ladi

Relefni ikki xili bo’ladi: 1. Barelefda tasvirning qalinligi yarmidan kam bo’rtib chiqqan bo’ladi. 2. Gorelefda esa tasvir uning qalinligining yarmidan ko’prog’i bo’rtib chiqqan bo’ladi.

Xaykaltaroshlikda ma’lum miqdorda rang ham qo’llaniladi. So’nggi yillarda mo’m (vosk) haykallar ishlay boshlandi. Bunda rangli mo’mlardan to’liq foydalanilmoqda. Xaykallar shakl va mazmun jihatdan realistik, dekorativ va abstrakt yo’nalishlarda bo’ladi.

Realistik haykallarda odam, xayvon va boshqalar haqiqiy ko’rinishda tasvirlansa, dekorativ haykallarda ular stilizatsiyalashgan, ya’ni shakl, o’lchov, proportsiya va boshqa jihatdan ma’lum miqdorda o’zgartirilib ifodalanadi. Abstrakt haykallarda tasirlanuvchilar shakl, mazmun, o’lchov va boshqa jihatlardan movxumlashtirilgan holda tasvirlanadi.

Xaykaltaroshlar o’z faoliyatlarida quyidagi asboblardan foydalanadilar: maxsus dastgoh, bolg’a, stek, bolta, tsirkul, iskana v.b. Iskanalarning to’g’ri burchakli, uchburchakli, trapetsiya burchakli, yoysimon chuqur shakl beruvchi turlari bo’ladi. Shuningdek, haykal loyi ustidagi ortitsia qismini tortib olish uchun qattiq simdan tayyorlangan doira, ellips, uchburchak, to’rtburchak, trapetsiya shaklidagi sidirg’ichlar qo’llanilaadi. Shuni ham qayd qilish lozimki, iskanalar turli o’lchovda, tuzilishda va shaklda bo’ladilar

Xaykaltaroshlikning dastgohli, monumental, yodgorlik (me’morial), dekorativ va monumental-dekorativ turlari mavjud.

Dastgohli haykaltaroshlik iborasi haykallarni maxsus asbob (dastgoh)ga o’rnatib ishlanganligidan kelib chiqqan. Bunday haykallar mustaqil amaliy ahamiyat kasb, ular jamoat binolari va uy-joylarning ichki qismi, shuningdek, istiroxat bog’lari, muzey va ko’rgazma zallari uchun mo’ljallab yaratiladi.

Dastgohli haykallarning xarakterli xususiyatlaridan yana biri, ularni tasvirlanayotgan narsalarni haqiqiy o’lchovida yoki undan kichik bo’lishligidadir.

Dastgohli haykaltaroshlik asarlari yaqindan ko’rishga mo’ljallangan bo’lib, unda portret asosiy o’rnini egallaydi. Kishilar obrazni kalla qismini o’zi tasvirlanganda uni byust deyiladi. Agarda uni bo’yi-basti bilan tasvirlansa uni figurali portret deb yuritiladi. Shuningdek, yarim figurali portretlar ham bo’ladi.

Monumental haykaltaroshlik iborasi monumental, ya’ni yirik, maxobatli haykal ma’nosini anglatadi. Ular maydon va ko’chalarga keng xalq ommasi uchun mo’ljallab o’rnatiladi. Bunday haykallar tarixiy voqealar yoki alohida mashxur shaxslarni nomlarini abadiiylashtirish maqsadida o’rnatiladi. Monumental haykallar uzoqdan ko’rishga mo’ljallangan bo’lib umumlashtirilgan tarzda atrof-muhit bilan bog’liq holda yaratiladi. Monumental haykaltaroshlikning ko’rinishlaridan biri monumental-dekorativ haykaltaroshlikdir. Ular monumental haykaltaroshlik asarlari kabi keng halq ommasi uchun mo’ljallangan bo’lib ko’proq bezak vazifasini bajaradi.

Monumental-dekorativ haykallar ko’cha va maydonlarni, bino va istirohat bog’larini, fontanlarni bezatishda ishlatiladi.

Ular odam, xayvon, baliq, qush tasvirida aks ettiriladi. Bunday xaykallar yirik o’lchovda bo’lganligi sababli, ularni uzoqdan ko’rishga mo’ljallab yaratiladi. Bunday haykallarni umumiy o’lchovi va xajmi uning proportsiyalari aniq va ifodali qilib tevarak-atrof, tabiat va binolarga moslab va bog’lab ishlanadi.

Monumental-dekorativ haykallar mahobatli bo’lsada ular ham to’liq xajmli va relefli qilib ishlanishi mumkin.

Plastik haykaltaroshlik-haykaltaroshlikning bir turi sifatida monumental haykallarda, yodgorlik haykallarda, shuningdek binolarning ichki va tashqi bezak ishlarida ishlatiladi. Ular o’lchov jihatdan mayda bo’lib, mustaqil amaliy ahamiyat ham kasb etadi. Maxsus loydan ishlanadigan kichik o’lchovdagi o’yinchoq haykalchalar ham plastik dekorativ haykallar hisoblanadi.

Uni mayda-plastika deb ham atashadi. O’zbekistonda haykaltaroshlikning bu turida usta kulollardan X.Raximova, U.Jo’raqulov, A.Muxtorov kabi halq kulol ustalari samarali mexnat qilganlar.

Dekorativ haykaltaroshlikning yana bir turi borki ular mayda o’lchovdagi metal, mramor, yog’och, suyak, chinni kabi materiallardan ishlanadi. Ular ham dekorativ, ham realistik tarzda ishlanishi mumkin. Bunday haykallar kitob javonlari, yozuv stollarini bezatadi.

Grafika

“grafika”- lotincha so’z bo’lib, “yozaman, rasm ishlayman” degan ma’noni bildiradi va tasviriy san’atning turlaridan biri hisoblanadi. Grafikaning turlaridan biri gravyuradir. Gravyura frantsuzcha so’z bo’lib, “kesish” ma’nosini bildiradi. Bunda rasmlar qattiq materiallarga chizish va kesish orqali bajariladi. Bu rasmlar avvalo metall, yog’och, linoleum, tosh kabi materiallarda ishlanib, keyin undan qog’ozga ko’p tirajda ko’chiriladi. Metallda tayyorlanadigan gravyurani ofort, yog’ochdagisini ksilografiya, lenoliumdagisini linogravyura, tosh orqali tayyorlanadiganini esa litografiya deb yuritiladi. Grafika asarlarining qo’llanish sohalari beqiyos kengdir. Xususan, estamp, kitob illyustratsiyalari, plakat, pochta markalari, gazeta-jurnal bezaklari, karikaturalar, etiketka va upakovkalar, teatr va kino afishalari, yo’l va tovar belgilari, tashkilot va muassasalarning ish blankalari shular jumlasidandir.

Kitob grafikasining vatani Sharq hisoblanib. XU asrlarda bu sohada sharq musavvirlaridan Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzaxxib, Muhammad Murod Samarqandiy, Sulton Muhammad, Qosim Ali, Abdullo kabilar katta shuhrat qozongan bo’lsalar, XX asrda O’zbekistonda I.Ikromov, B.Kedrin, O.Osheyko, Q.Basharov, T.Muhamedov, M.Kriakidilar bu sohada Respublika va undan tashqarida ham mashhur bo’ldilar.

Grafikaning o’ziga xos xususiyatlaridan yana biri bu uning katta o’lchovda bo’lmasligi va buyoqlar sonining chegaralanganligi hisoblanadi. Shuning uchun ham grafika asarlarida faqat chiziq yoki to’q dog’ ishtirok etadi. Ba’zan grafik tasvirlar rangli bo’ladi.

San’atning bu turida ayrim grafika asarlari katta o’lchovda va ko’p nusxada tayyorlanadilar hamda ular katta tarbiyaviy vazifalarni bajaradilar. Bu plakatlardir.

Grafika san’atida estamp katta o’rinni egallaydi. Estamp frantsuzcha so’z bo’lib, shtamplash ma’nosini bildiradi.

Estamp yaratish uchun avvalo tasvir maxsus asboblar bilan qattiq materialga (tosh, yog’och, linoleum) o’yish orqali tushiriladi. So’ngra o’yilgan material ustiga bo’yoq beriladi va undan qog’ozga tasvir olinadi.

Estampga shu narsa xarakterliki, gravyura bosmadan chiqanidan so’ng rassom unga ba’zi bir tuzatishlar kiritadi va asar tagiga rassom o’z imzosini qo’yadi.

Grafika texnikasining keng tarqalgan turlaridan biri illyustratsiya lardir. Qadimda tasviriy san’at kitob bilan bog’langan edi. O’rta asrlarda Sharq va G’arb mamlakatlarida yaratilgan kitoblarning deyarli ko’pchiligi naqshlar va rangli rasmlar bilan bezatilgan. Bu rasmlarda kitob mazmuni o’z aksini topar edi. Keyinchalik bosma kitoblar nashr etish ixtiro qilinganidan so’ng illyustratsiyalar kitoblarda yanada katta o’rin egallay boshladi. Illyustratsiyaning ahamiyati shundaki, birinchidan u kitobni bezakli, chiroyli va yoqimli bo’lishiga yordam bersa, ikkinchidan adabiy obrazlarni konkret jonli bo’lishiga, o’quvchining yodida yaxshi saqlanib qolishiga yordam beradi.

Illyustratsiyani ishlashga kirishishdan avval rassom asarni yaxshilab o’rganib chiqishi bilan bir qatorda, asardagi voqea sodir bo’layotgan davrga doir materiallarni to’plashi, o’sha davr odamlarning madaniyati va turmushini, mamlakat tabiatini bilib olish kerak bo’ladi.

Karikaturalar ham grafikaning bir turi hisoblanadi. Unda hayotdagi ayrim salbiy hodisa va ko’rinishlar, shaxslar obrazi hajviy yoki hazil tarzda rasmlar orqali tasvirlanadi.

Grafikaning keng tarqalgan turlaridan yana biri reklama, afisha, etiketika, upakovka hisoblanadi. Gazeta, jurnal grafikasi ham shriftlar bilan bog’liq bo’lib, amaliyotida keng qo’llaniladi.

Manba: R.Xayrov. Tasviriy san’at tarixi. 2020 yil. 115 bet.

Bor san’at ijodi va qanday turlari nima

Endi ko’pincha zamonaviy ish beruvchilar “ijodiy shaxslar” izlayotgan ko’pincha har doim bu odamlar kim bilmagan emas. Va emas, shuning uchun uzoq vaqt oldin keyingi savolga manfaatdor bo’lganlar aralashtirib yuboradi mashhur so’z “ijod”, bo’ldi ijod nima. Biz ijod haqida gapirish bo’lsa, u to’g’ridan-to’g’ri yaratish so’zi «yaratish», olingan. Va ijod – aslida faoliyat jarayonidir. Shuning uchun, bu tushunchalarni ajrata, balki aniq, ularning ma’nosini tushunish uchun nafaqat ega bo’lish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu nima uchun ancha to’g’ri emas, shuning uchun ko’p qarash emas ijodiy odamlarni ijodiy sifatida.

faoliyat jarayoni, u, albatta, har qanday natija o’z ichiga oladi – Bu ish, agar tushunib muhim ahamiyatga ega. Va bu natija mutlaqo yangi va noyob bo’lishi kerak, deb ta’kidlash lozim. Aslida, mahsulot faoliyati yangilik va o’ziga xosligi asosiy mezon va ijod ko’rsatkichlari hisoblanadi. Ammo hozir yangi bir narsa, ayniqsa, zamonaviy jamiyat tomonidan taqdim etilgan axborot qancha hisobga olganda, juda qiyin to’qimoqdasizlar. Va ijod jarayonining asosiy turlarini ko’rib juda muhimdir nima savol javob uchun.

ijod shakllari

Yagona tasnifi mavjud emas, lekin u asosiy turlari aniqlash mumkin:

1. Badiiy yaratish – bu voqelikning estetik anglash uchun katta darajada bog’liqdir.

2. Ilmiy ishlar – hodisalar va dunyodagi realliklaridan rivojlantirish umumiy qonunlari kashf o’z ichiga oladi.

3. Texnik ijodkorlik – to’g’ridan-dunyo amaliy o’zgartirish namoyon.

4. Pedagogik ish – puxta va sohasida real Yangi topish o’qitish.

Bu ish asosiy turlari bor, lekin qo’shimcha ravishda ayirib bo’lishi mumkin va boshqa turdagi bir qator: siyosiy, ijodiy, ma’muriy, falsafiy, mifologik va ko’plab boshqalar.

Bu bevosita ijodiy jarayonga delved sub’ektlari soni ijod turlari tasnifi ham mumkin. Va keyin, biz va jamoaviy (bir shaxsning faolligini faraz) individual ijodiy olish.

Agar qiyin hozir tushunchasi kamida uch ta’riflar mavjud e’tibor qaratishi lozim nima ish tushunish topsangiz. Va zamonaviy ilm-fan, ijod, deb tushuniladi:

 • operatsiya jarayoni, unda avval hech qachon mavjud yangi narsa yo’q;
 • yaratuvchisi uchun, lekin boshqalar uchun emas, balki faqat qimmat bo’lishi kerak bunyodkorlik ishlari mahsulot;
 • muayyan jarayon orqali sub’ektiv qiymatlari.

Bu ta’riflar asosida, ijod nima, o’rganish mumkin. Bu hayot har qanday sohada jarayoni bilan qilish kerak qanday tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, qobiliyati bilan bir shaxs mezonlari bir soni bilan aniqlanadi, ijodiy bo’lishi uchun. , Fiziologik psychogenetic, ijtimoiy, demografik va, albatta, shaxsiy xususiyatlari bir qator: ular orasida quyidagi omillar.

Bu turli yo’nalishlarda jamiyatini rivojlantirish o’ziga xos vosita – Yuqoridagilarga asoslanib, bu ish, deb tushunish oson. Va bu holda faoliyat turiga rivojlantirish qat’i nazar, qabul qilinmaydi, nima Turkum, oddiygina mumkin emas. Agar ba’zi yosh rassom Aivazovsky kabi rasm, qayta yozish, bir cho’tkasi va bo’yoq olish va uning ish mahsulotidir, deb aytish uchun mumkin emas. Ha, bu natijasidir faoliyat shaxsning iqtidorli badiiy iste’dod, albatta bo’ladi (takrorlash uchun rasm, albatta, ega bo’lsa). Lekin, ijod ta’riflar asosida, u muayyan bir rasm faqat uni yaratgan bir mehnat mahsulot deb tushunish mumkin. Va bu xususiyat odamlar o’z qobiliyatlarini namoyon mumkin faoliyati mutlaqo barcha sohalarda amal qiladi.

“San’at” tushunchasi. Turlari va san’at janrlar. San’at vazifalar

“San’at” tushunchasi har bir ma’lum. Bu hayot davomida bizga qoplaydi. San’at insoniyat rivojlanishida katta rol o’ynaydi. Bu yozma yaratish oldin uzoq ko’rindi. Bu maqolada siz o’rni va vazifalar haqida ma’lumot olish mumkin.

San’at nima? umumiy ma’lumot

“San’at” tushunchasi juda ko’p qirrali bo’ladi. Odatda, u bir ma’naviy ehtiyojlarini qondirish mumkin inson faoliyatining, filialini anglatadi, lekin u go’zal sevgisidir. San’at – ijtimoiy ong maxsus shaklidir. u inson hayotining badiiy in’ikosidir. Unga rahmat, odamlar ekanini alohida muddat yashagan qanday ko’rish mumkin.

“San’at” konsepsiyasini nozil ilk muallifi Charlz Bato edi. U inson faoliyatining bu filialiga tasniflanadi bo’lgan butun bir kitobchani yaratilgan. Uning kitobi, “Tasviriy san’at, bir tamoyilga kamaytirish” 1746-yilda chop etilgan. Charlz Bato ular bir necha mezonlar tomonidan belgilanishi mumkin, deb hisoblaydi. muallif badiiy qiziqarli deb hisoblaydi va uni moddiy xarakterdagi o’rniga ruhiy bor.

“San’at” tushunchasi san’at, musiqa, she’r, arxitektura, biz har kuni duch bilan ko’plab boshqa narsalarni o’z ichiga oladi. badiiy faoliyatning har qanday muayyan ijobiy xislatlari bilan xarakterlanadi. san’at Har soha haqiqatga va badiiy vazifalarni takrorlash maxsus yo’l bor. badiiy faoliyatining barcha turlari avlodlar va janr bo’linadi.
Odatda san’at uch guruhga bo’linadi:

 • tonik (musiqa va she’riyat);
 • (Arxitektura, rasm va haykal) shaklida;
 • aralash (xoreografiya, aktyorlik, notiqlik san’ati, va boshqalar).

san’atning turli shakllari mavjud:

 • bir aniq tasvir qurish (haykaltaroshlik, arxitektura) orqali nozil qilingan fazoviy;
 • ahamiyati real vaqt tarkibi (she’riyat, musiqa) da developable bo’lgan, vaqtincha;
 • fazo-vaqt – ajoyib san’at (tsirk, kino, xoreografiya).

grafik

grafik san’at – bu bir chizilgan va bosma grafik tasvirlar (Zarbxona, minotopiya ikkala) o’z ichiga oladi hisoblanadi. Uning ta’sirli chora – elektron bar va fon Blur. Bu eng mashhur ekanligini ma’lum san’at shakli. Agar grafik uning mazmuni va shakli bo’yashni bilan, albatta, juda ko’p narsa bor.

Zarbxona – grafik bunday, namuna taassurotlari chop qilinadi. maxsus, Zarbxona bilan murojaat qiling. Zarbxona metall, yog’och va linoleum ustiga ko’rsatilishi mumkin.

grafik yana bir mashhur turi – litografiya. Bu planographic chop uchun alohida usuli bo’lgan bosma plitalar tosh yuzasi bo’ladi. Bu san’at shakli 1798 yilda kashf qilingan. tosh ustida tasvir maxsus qalam yoki qop bilan qo’llaniladi.

grafik san’at – barcha eng qadimgi. birinchi tasvirlar neolit va bronza asrlarda mavjud. Bizning ota-bobolarimiz g’or devorlari va qoyalar ustida chizilgan qirib yurish. Biroz vaqtdan so’ng, tasvir qurollar va kundalik narsalarga ham. Skript bor edi, bir marta, grafik harflar, kitoblar va harflar dizayni ishlatiladi.

yillar davomida tasvir nusxa yo’llari ma’lum emas edi. Barcha tasvirlar bitta nusxasi yaratilgan, shuning uchun. Bu kollektorlar orasida talab bugun bunday grafik loyihalar hech kimga sir emas.

20-asr o’rtalarida, ekspertlar oq-qora grafikali texnikasini ishlab boshladi. grafik to’qimalarning 20 dan ortiq varyantlar yaratildi. o’quv qo’llanmalar chop etildi. Bugun jadvali san’at bilan rahbari.

Bento

Bento – bu bolalar va kattalar uchun g’ayrioddiy san’atdir. Bu ko’plab ota-onalar sog’lom ovqatlanish uchun o’z farzandini o’rgatish uchun qanday bilmayman hech kimga sir emas. Bugungi kunda, zararli va hatto xavfli oziq-ovqat keng saqlaydi bor. muhtoj Bento – yordam uchun san’at yangi turdagi kelishi mumkin. Bu Xitoyda paydo bo’lgan. Bu muddatda Xitoy ular maxsus qutilarga joylanadi oziq-ovqat qo’ng’iroq va maktab yoki ish uchun siz bilan birga olib. Bento – Sen eyishi mumkin san’at asari. Uy bekalari va iqtidorli oshpazlar kichik shakllari va rasmlar ovqat yarating. ovqatdan o’rtasidagi asosiy farq – bu balans va vitaminlar katta miqdorda mavjudligi bo’ldi. Xitoy faqat foydali ovqat san’at eyiladi ish yaratdik.

Bento – u bola sog’lom ovqat baxtli bo’ladi orqali bolalar va kattalar uchun san’atdir. Biz qadar mashhur emas, lekin biz allaqachon bu ibora o’zlashtirilgan bir necha san’atkorlar bilaman.

bolaning aqli va hayot haqida san’at ta’siri. Qanday san’at faoliyati bola zamonaviy asarlar tushuntirish?

San’at bir bolaning hayoti va uning shaxsini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda, har bir shaxs faoliyati bir sohada kamida bir asosiy bilim bo’lishi kerak. Jamiyat jadal rivojlanmoqda, va shuning uchun har bir kishi ko’p qirrali bo’lishi kerak. Bugungi ota-onalar juda ko’p san’at uchun sevgi ishontirish uchun bolaga iloji boricha tezroq harakat qiling. Shu maqsadda, uni hayotining ilk oydan foydalanish mumkin o’quv texnik, bir muhim qator rivojlangan.

san’at bola tushunchasi maktabda oladi. Odatda ota-onalar, o’qituvchilar va o’qituvchilar miyaning chap yarim sharning mas’uliyat ostida o’qish, yozish, arifmetik va boshqa sub’ektlariga ko’p e’tibor. qonun rivojlantirish uchun musiqa, raqs va boshqa san’at bilan shug’ullanish kerak bo’ladi. Bu to’liq shakllangan shaxs bo’lishi davom ettirish maqsadida, miyaning ikkala hemisferlerin rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Tufayli bir bola san’at tanishtirish uchun:

 • shaxsini hosil;
 • intellektual salohiyati darajasi ortadi;
 • ma’naviy ko’rsatmalarni tashkil;
 • ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
 • bor ishonch va izzat oshiradi;
 • xotira va diqqat ishlab chiqadi;
 • ufqlarini kengaytirish.

san’at bilan bolani tanishtirish maqsadida, bu ijodiy sohaning uchun zarur barcha materiallarni saqlash uchun qaysi bir zonasini tashkil etish butun muhim birinchi hisoblanadi. Siz uyda san’ati haqida bir necha kitoblar bo’lishi kerak bo’ladi. erta bolalikdan, bir bola ularni o’qib kerak. Barcha ishlar, muhokama qilish uchun muhim ahamiyatga ega. bola muzeylar, galereyalar, teatrlar va ko’rgazmalar bilan ziyorat qilish uchun bir oyda kamida bir marta kerak bo’lgan san’at uchun kirish. Hech qanday holatda ham rasmlar, apliklerde va bolalar tomonidan yaratilgan hunarmandchilik utilizatsiya qilinishi lozim. ularga rahmat, siz bolaning ijodiy o’sishini ko’rish mumkin. Bu tez orada siz unga murojaat qiladi, bir mavzuga oid davra majlislarida uni yozish mumkin, deb ham muhim ahamiyatga ega.

bolalar, balki kattalar nafaqat tomonidan zamonaviy san’at oyunculuğunun asarlarining ba’zilari. Ko’pincha, bir yoki boshqa bola modernistlar tomonidan ishlab chiqilgan arxitekturasini, tushunish mumkin emas. insoniyat taraqqiyotidagi muhim bosqich – Bu talaba san’at har qanday ish tushuntirish muhim ahamiyatga ega.

bolalarda ko’p savollar mavhum asarlarini sabab. ota-onalar san’at bunday ishlarni yaratish uchun qanday qiyin bolangizga ko’rsatish mumkin orqali maxsus nashrlarda, bir muhim soni mavjud. Ulardan biri – “O’z Kandinsky, Rousseau’yu bo’ling”.

Ko’pincha, bolalar ham manfaatdor, u iloji zamonaviy va solishtirish uchun emas ibtidoiy san’ati. Bu va juda ham ko’p, siz bizning maqolada topishingiz mumkin.

Tasviriy san’at. Rossiyada uning rivojlanish tarixi

san’at turli katta raqam. Ularning har biri o’z xususiyatlari va afzalliklari bor. San’at nima, deyarli hammani biladi. u bilan erta yoshda bolalar va joriy etish.

Visual Arts – master, maxsus vositalar bilan dunyoni qayta mumkin mumkin bo’lgan sharofati badiiy faoliyat turidir. Rossiyada Uning tarixi Butrusning islohotlar chegarasini belgilangan ikki davrlarda, bo’lingan. Yilda qadimiy Rusning “rasmlar yaqindan Belgilarning hurmat bilan bog’liq edi. Icons o’ziga xos badiiy uslubi bor. Bu asarlar maqsadi – Xudo bilan muloqot ibodat uchrashuvlari va osoyishtalikni ko’rsatadi. Bu ba’zi badiiy vositalar ishtirokida belgilarda borligini tushuntiradi nima. vaqt hunarmandlar o’zlashtirildi ortiq Vizantiya uslubi, belgi rassomlik maktab ochadi. Eng mashhur asari bilan “Uchbirlik” Andrey Rublevni hisoblanadi. Icons 15-16 asrlar rangdagi turli kelishuv.

17-asrda mashhur Belgilar “fryazhskie harflar.” Edi Ular G’arb rassomlik elementlar bilan ifodalanadi, ya’ni, neft asoslangan Laklar, bo’yoqlar, kesilgan-off modellashtirish misoli, odamlarni va tabiat tochnymizobrazheniem. san’at asari sifatida belgini qiziqish faqat 19-asrda paydo.

Old Rossiya haykal tosh o’ymakorligi va yog’och shaklida mavjud. Eng tez-tez master azizlarning tasvirlarni tasvirlangan. Alohida e’tibor yuziga qaratildi. 18-19-VII asrlarda talab boshqa mamlakatlardan haykaltaroshlar va rassomlar edi. Biroz vaqtdan so’ng, ular mashhur ichki ustalari aylangan.

18 asrda, eng mashhur ilmiy rasmlar hisoblanadi. Bu talabchanlik naqsh bilan xarakterlanadi va Muqaddas Kitob va mifologik shartnoma rang uchastkalari foydalanadi. Shunday qilib, asta-sekin yoshlik milliy san’at.

yillarda 1860-1880 birinchi galereyasi ochdi, va ichki ustalari butun dunyoda mashhur. Asta-sekin yangi yo’nalishlari bor. Ularning har biri madaniy merosini shakllantirishda muhim o’rin oldi. 18-19-VII asrlarda, insoniyat faqat nima yaxshi san’at bilmayman, biroq uni faol, shuningdek, foydalanish uchun.

san’at qoplangan mavzular

Ajablanarlisi shundaki, san’at, ularning asarlarida ustalari oshkor barcha mavzular va masalalar, ko’p asrlar davomida tegishli bo’ladi. abadiy, inson hayoti uchun farqli o’laroq Qadimgi rimliklar, san’atni da’vo. Bu bejiz emas. Mavzular bugun boshqacha emas san’at, ijtimoiy muammolarni, qamrab oladi. Ular insoniyat uchun katta qiymatini qilish nima uchun, deb. Masters tez-tez o’z asarlarida sevgi, tabiat va do’stlik mavzuni oshkor.

Vaqt, san’at va yangi ustalari ko’rsatmalarga o’zgartirib, lekin mavzularni va belgilar o’zgarishsiz qoladi. har qanday ish yillar davomida tegishli bo’lib qoladi, shuning uchun.

San’at va uning roli

jamiyatda san’at roli bebahodir. Bu voqelikning badiiy va xayoliy aks ettirish asoslangan. San’at ma’naviy odamlar, ularning his-tuyg’ulari, fikrlari va Outlook bir xil hosil qiladi. voqelikning xayoliy qayta yaratish bizning shaxsini yaratadi. San’at rivojlantirish va takomillashtirishga yordam beradi. Shuningdek, dunyo va o’zi haqida bilib.

San’at – madaniy merosi. san’at asarlari tufayli odamlar bir marta yoki boshqa yashagan qanday topish mumkin. So’nggi paytlarda, ayniqsa, mashhur, turli san’at metodlarni. Bir o’zlarini nazorat qilish o’rganishimiz mumkin san’atiga rahmat. san’at ob’ektini yaratish, siz muammolari haqida unutish mumkin va ruhiy tushkunlik xalos.

San’at va uning vazifalari

Maksim Gorkiy san’at muammolar barcha muhim voqealar axloqiy va estetik baholash, deb o’yladim. yozuvchi, bu orqali siz odamlarni tushunish imkoniyatiga ega bo’lish uchun va yaxshi narsa ularda topish, ko’p chaynalganlik bilan shug’ullanish, o’zlarini tushunish o’rganish mumkin. Bugungi kunda, badiiy faoliyatining uch ma’lum xususiyatlari bor. tadqiqot, jurnalistika va ta’lim san’at vazifalari. jonlariga va odamlar qalbiga go’zallik olib – Mutaxassislar badiiy faoliyati funktsiyasi, deb ishonaman. Nikolay Vasilevich Gogol san’at vazifasi haqiqatga tasviri ekanligini da’vo.

Zamonaviy va ibtidoiy san’at

Ko’p odamlar hayron zamonaviy va solishtirish mumkin yoki yo’qligini ibtidoiy san’ati. Birinchi qarashda, bu mumkin emas. Biroq, bu emas. Agar shaxsini ifoda qilish uchun bir yo’l, va shu tekisligi zamonaviy va ibtidoiy sifatida san’ati sezmagan bo’lsa. ularni taqqoslab, biz shaxsning idrok o’zgartirish qanday tushunish mumkin.

Inson fikrlash ko’proq mavhum aylandi. Bu aql faol rivojlantirish ishora. Vaqt o’tishi bilan, bir kishi ustuvor o’zgardi va bugungi kunda hayot kabi ibtidoiy emas ajdodlari ko’radi. Avvalroq, sub’ektning ko’rinishi va uning shakli va hozir asarlarida katta rol qiziqqan san’atkorlar tuyg’ularni egallaydi. Bu farq kech 19 asrdan beri mavjud.

sarhisob

Chap balki miyaning o’ng yarim shar nafaqat rivojlantirish erta yoshdan boshlab muhimdir. Bu, san’at Buning uchun. Bu bolaning ijodiy rivojlanishi tufayli e’tibor, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega. Bu kuchli umrining ilk yillaridan Buning uchun tavsiya etiladi. Uzoq emas har bir roli, vazifalari va san’at shakllari tushunadi. Qisqacha Ushbu maqolada axborot turli badiiy sohalarda asosiy tushuncha beradi tasvirlab.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.