Press "Enter" to skip to content

Ispring Suitning qaysi bo’limi orqali 3D kitob yaratish mumkin

*a) (XVI) asr o‘rtalarida kitob bosib chiqarilishining yaratilishi bilan bog‘lik, ya’ni madaniyatning rivojlanishiga olib keldi. Kitob nashr etish fanning rivojlanishi bilan birga soha bilimlarining jadal rivolanishiga olib keldi. Mehnat jarayonida, stanoklarda, mashinalarda ishlash orqali orttirilgan bilimlarni yangi fikrlash manbai va ilmiy yo‘nalishlarga tadbiq etildi.

Dasturlash tillari, ularning turlari va asoslari

Kompyuterda dasturlash bu – kompyuter mikroprotsessori uchun turli buyruqlar berish, qachon, qayerda nimani o’zgartirish va nimalarni kiritish yoki chiqarish haqida buyruqlar berishdir. Ushbu maqolada, qanday dasturlash tillari borligi, eng keng tarqalgan dasturlash tillari va ularning farqi. Hamda, Dasturlashni o’rganish yo’llari haqida suhbatlashamiz Kompyuter dunyosida ko’plab dasturlash tillari mavjud bo’lib, dasturlash va unga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Bir xil turdagi ishni bajaradigan dasturlarni Basic, Pascal, Ci va boshqa tillarda yozish mumkin. Pascal, Fortran va Kobol tillari universal tillar hisoblanadi, Ci va Assembler tillari mashi tiliga ancha yaqin tillar bo’lib, quyi yoki o’rta darajali tillardir. Algoritmik til inson tillariga qanchalik yaqin bo’lsa, u tilga yuqori darajali til deyiladi. Mashina tili esa eng pastki darajali tildir. Mashina tili bu sonlardan iboratdir, Masalan: 010110100010101 Dasturlash tillari 2 ta katta guruhlarga bo’linadi, Quyi va Yuqori darajali dasturlash tili. Quyi darajali dasturlash tili ancha murakkab bo’lib ular juda maxsus sohalarda ishlatiladi va ularning mutaxassislari ham juda kam. Chunki quyi dasturlash tillari (masalan: assembler) ko’pincha miktoprotsessorlar bilan ishlashda kerak bo’lishi mumkin. Odatda turli dasturlash ishlari uchun yuqori darajali dasturlash tilidan keng foydalaniladi. EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) endi yuzaga kelgan paytda programma tuzishda, faqat mashina tillarida, ya’ni sonlar yordamida EHM bajarishi kerak bo’lgan amallarning kodlarida kiritilgan. Bu holda mashina uchun tushinarli sanoq, sistemasi sifatida 2 lik, 6 lik, 8 lik sanoq sistemalari bo’lgan. Programma mazkur sanoq sistemasidagi sonlar vositasida kiritilgan. Yuqori darajali dasturlashda, mashina tillariga qaraganda mashinaga moslashgan (yo’naltirilgan) belgili kodlardagi tillar hisoblanadi. Belgilar kodlashtirilgan tillarning asosiy tamoyillari shundaki, unda mashina kodlari ularga mos belgilar bilan belgilanadi, hamda xotirani avtomatik taqsimlash va xatolarni tashhis qilish kiritilgan. Bunday mashina moslashgan til – ASSEMBLER tili nomini oldi. Odatda dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (Delphi, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi. Ko’p ishlatiladigan dasturlash tillari. Biz hozir biladigan va ishlatadigan tillarning barchasi shu guruhga mansub. Ular insonga “tushunarli” tilda yoziladi. Ingliz tilini yaxshi biluvchilar programma kodini qiynalmasdan tushunishlari mumkin. Bu guruhga Fortran, Algol, C, Pascal, Cobol va h.k. tillar kiradi(ko`pchiligi hozirda deyarli qo`llanilmaydi). Eng birinchi paydo bo`lgan tillardan to hozirgi zamonaviy tillargacha ishlatish mumkin. Lekin, hozirgi web texnologiya orqali ishlaydigan tillarda(PHP, ASP.NET, JSP) bunday dasturlar tuzilmaydi. Chunki bunday dasturlarning ishlashi uchun yana bir amaliy dastur ishlab turishi kerak. Hozirda, amaliy dasturlar, asosan, Visual C++, C#, Borland Delphi, Borland C++, Java, Phyhon kabi tillarda tuziladi. O`zbekistonda ko`pchilik Delphi dan foydalanadi. Buning asosiy sababi: soddaligi, komponentlarning ko`pligi, interfeysining tushunarliligi va h.k. Delphida birinchi ishlagan odam ham qanaqadir dastur tuzishi oson kechadi. Lekin, Windows da dasturning asosiy ishlash mohiyatini ancha keyin biladi(komponentlarning ko`pligi va API funksiyalari dasturda ko`rsatilmasligi uchun). Yana bir tarafi, Delphi(Pascal) operativ xotirani tejashga kelganda ancha oqsaydi. Unda o`zgaruvchilarni oldindan e’lon qilib qo`yish evaziga ishlatilmaydigan o`zgaruvchilar va massivlar ham joy olib turadi. Eng keng tarqalgan dasturlash tili(Windows OS ida) Microsoft Visual C++ tilidir. Ko`pchilik dasturlar hozirda shu tilda tuziladi. Umuman olganda, C ga o`xshash(C-подобный) tillar hozirda dasturlashda yetakchi. Deyarli hamma zamonaviy tillarning asosida C yotadi. Bundan tashqari, Turli komputer o’yinlari tuzishda yoki kichik hajmdagi dasturlar tayyorlashda LUA script yoki JavaScript tillari ham keng ishlatilmoqda. Biz sizga xozirgi kunda keng tarqalgan desktop dasturlashda ishlatiladigan dasturlash tillaridan bazilari haqida aytib o’tamiz: Delphi (talaff. délfi) — dasturlash tillaridan biri. Borland firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Delphi dasturlash tili ishlatiladi va avvaldan Borland Delphi paketi tarkibiga kiritilgan. Shu bilan bir qatorda 2003-yildan hozirgacha qoʻllanilayotgan shu nomga ega bulgan. Object Pascal — Pascal tilidan bir qancha kengaytirishlar va toʻldirishlar orqali kelib chiqqan boʻlib, u ob’yektga yoʻnaltirilgan dasturlash tili hisoblanadi. Avvaldan ushbu dasturlash muhiti faqatgina Microsoft Windows amaliyot tizimi uchun dasturlar yaratishga mo’ljallangan, keyinchalik esa GNU/Linux hamda Kylix tizimlari uchun moslashtirildi, lekin 2002-yilgi Kylix 3 sonidan so’ng ishlab chiqarish to’xtatildi, ko’p o’tmay esa Microsoft.NET tizimini qo’llab quvvatlashi to’g’risida e’lon qilindi. Lazarus proekti amaliyotidagi (Free Pascal) dasturlash tili Delphi dasturlash muhitida GNU/Linux, Mac OS X va Windows CE platformalari uchun dasturlar yaratishga imkoniyat beradi. Visual Basic (talaffuzi: “Vijual Beysik”) – Microsoft korporatsiydan dasturlash tili va uning uchun dasturlash muhitdir. U BASICdan ko`p tushunchalar oldi va tez rasmli interfeys bilan dasturlar taraqqiyot ta`minlaydi. Oxirgi versiya 6.0 1998 yilda reliz kelishdi. Microsoftdan voris Visual Basic .NET 2002 yilda paydo bo`ldi. Java dasturlash tili – eng yaxshi dasturlash tillaridan biri bo’lib unda korporativ darajadagi mahsulotlarni(dasturlarni) yaratish mumkin.Bu dasturlash tili Oak dasturlash tili asosida paydo bo’ldi. Oak dasturlash tili 90-yillarning boshida Sun Microsystems tomonidan platformaga(Operatsion tizimga) bog’liq bo’lmagan holda ishlovchi yangi avlod aqlli qurilmalarini yaratishni maqsad qilib harakat boshlagan edi. Bunga erishish uchun Sun hodimlari C++ ni ishlatishni rejalashtirdilar, lekin ba’zi sabablarga ko’ra bu fikridan voz kechishdi.Oak muvofaqiyatsiz chiqdi va 1995-yilda Sun uning nomini Java ga almashtirdi, va uni WWW rivojlanishiga hizmat qilishi uchun ma’lum o’zgarishlar qilishdi. Java Obyektga Yo’naltirilgan Dasturlash(OOP-object oriented programming) tili va u C++ ga ancha o’xshash.Eng ko’p yo’l qo’yildigan xatolarga sabab bo’luvchi qismalari olib tashlanib, Java dasturlash tili ancha soddalashtirildi. Java kod yozilgan fayllar(*.java bilan nihoyalanuvchi) kompilatsiyadan keyin bayt kod(bytecode) ga o’tadi va bu bayt kod interpretator tomonidan o’qib yurgizdiriladi. C++ (talaffuzi: si plyus plyus) — turli maqsadlar uchun moʻljallangan dasturlash tili. 1979-yili Bell Labsda Biyarne Stroustrup tomonidan C dasturlash tilining imkoniyatlarini kengaytirish va OOP(object Oriented Programming) xususiyatini kiritish maqsadida ishlab chiqarilgan. Boshida „C with Classes” deb atalgan, 1983-yili hozirgi nom bilan yaʼni C++ deb oʻzgartirilgan. C++ C da yozilgan dasturlarni kompilyatsiya qila oladi, ammo C kompilyatori bu xususiyatga ega emas. C++ tili operatsiyon tizimlarga aloqador qisimlarni, klient-server dasturlarni, EHM oʻyinlarini, kundalik ehtiyojda qoʻllaniladigan dasturlarni va shu kabi turli maqsadlarda ishlatiladigan dasturlarni ishlab chiqarishda qoʻllaniladi. Quyidagi jadvalda programmalash tillari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Internet. Web Server. Web dasturlash vositalari (tillari) Ma`lumki, yuqori darajadagi dasturlash tillarida yozilgan dasturlarni kompyuterga tushuntirish uchun kompilyator degan qo’shimcha dastur kerak bo’ladi. Web dasturlashda ham huddi shunday jarayon sodir bo’ladi. Siz internetdagi saytlarni ko’rishlik uchun ishlatadiganingiz Brauzerlar – web dasturlash tillarining bazilarini kompilyatori hisoblanadi. Web dasturlashda yana shunday tillar ham borki ularni brouzer kompyuterga tarjima qilib tushuntirib bera olmaydi, lekin bunday tillar web saytni asosini tashkil etadi. Ana shunday tillarni brouzer tushunadigan qilib berish uchun ham Web server ga o’xshagan dasturlar (kompilyator yoki interpretatorlar) to’plami kerak bo’ladi. Bunday dasturlar esa sayt joylashgan serverlarda turadi, qachonki unga so’rov yuborganingizda (istalgan biror ssilkani bosganingizda, birinchi marta saytni ochganingizda va hokazo. ) shu sayt joylashgan serverdagi Web server dasturlari sizning brauzeringizga saytni brauzer tushunmaydigan tillarda yozilgan joylarini tarjima qilib jo’natadi. Shunday qilib klient – yani siz tomondagi web saytni kodlarini kompyuteringizga tushuntirib beradigan tarjimon bu – Brauzer, server tomonidagi web saytni sizning brauzeringiz tushunmaydigan joylarini unga tarjima qilib jo’natadigan tarjimon bu Web Server hisoblanadi. Quyida web serverni

Ispring Suitning qaysi bo’limi orqali 3D kitob yaratish mumkin?

1.…­kompetentlilik – o‘quvchilarning axborotli jamiyatda o‘z o‘rnini munosib egallash va muvaffaqiyatli mehnat faoliyati bilan shug‘ullanishlari uchun axborotga ega bo‘lish, uni izlash, qayta ishlash, baholash, yaratish va uzatishni amalga oshirishda axborot ­ kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana olish qobiliyati va layoqati

*a) AKT­ kompetentlilik

2. … – matnli axborotni tahrirlash (formatlash, grafik elementlarni yasash, jadvallar hosil qilish, formulalar kiritish) grafik axborotni tahrirlash (grafik fayllarda matn kiritish va uni formatlash, grafik shakllarni o‘zgartirish, ranglar bilan ishlash, animatsiya ssenariylarini yoza olish, fayllarni arxivlash (rar, zip arxivatorlarni ishlata olish)va h.k. layoqatini hosil qilish.

*a) Elektron vositalarda axborotlarni qayta ishlash kompetensiyasi

3. …-texnologiyalar orqali axborotlarni uzata olish, axborot xavfsizligini ta’minlay olish, elektron pochta bilan ishlay olish, faksda axborot uzata olish, video konferensiya orqali axborot uzata olish, huquqiy va ahloqiy me’yorlarni bilish, mualliflik huquqlarini bilish, erkin foydalaniladigan dasturlar, tijorat dasturlari, dasturlar litsenziyalarini farqlash va h.k.layoqatini hosil qilish

*a) Axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish kompetensiyasi

4. … -Kompyuterni elektr manbaiga to‘g‘ri ulash va o‘chirish. Axborot va u bilan bajariladigan jarayonlarni (axborot yig‘ish, qayta ishlash, uzatishda axborot vositalaridan foydalana olish, kompyuterni qurilmalarini ishlata olish, Matn muharriri va Grafik muharririda hujjat tayyorlash. Boshqarish dasturini ishga tushurish, axborotlarni kompyuterda tasvirlash, kodlashga oid masalalarni yechishni bilish. Sanoq sistemasida amalda bajara olish. Elektron jadvalda masalalarni bajara olish. Taqdimot slaydlarni tayyorlash. Algoritm tuzish, dasturlash tilidan birida masalaga dastur tuza olish bo‘yicha olgan bilim va ko‘nikmalarini kundalik amaliy hayotda qo‘llay olish layoqatini hosil qilish

*a) Informatik bilimlarni amaliyotda qo‘llash kompetensiyasi

5. Elektron vositalarda axborotlarni qayta ishlash kompetensiyasi – ….

*a) matnli axborotni tahrirlash (formatlash, grafik elementlarni yasash, jadvallar hosil qilish, formulalar kiritish) grafik axborotni tahrirlash (grafik fayllarda matn kiritish va uni formatlash, grafik shakllarni o‘zgartirish, ranglar bilan ishlash, animatsiya ssenariylarini yoza olish, fayllarni arxivlash (rar, zip arxivatorlarni ishlata olish)va h.k. layoqatini hosil qilish.

6. Axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish kompetensiyasi – …

*a) texnologiyalar orqali axborotlarni uzata olish, axborot xavfsizligini ta’minlay olish, elektron pochta bilan ishlay olish, faksda axborot uzata olish, video konferensiya orqali axborot uzata olish, huquqiy va ahloqiy me’yorlarni bilish, mualliflik huquqlarini bilish, erkin foydalaniladigan dasturlar, tijorat dasturlari, dasturlar litsenziyalarini farqlash va h.k.layoqatini hosil qilish

7. Informatik bilimlarni amaliyotda qo‘llash kompetensiyasi- …

*a) Kompyuterni elektr manbaiga to‘g‘ri ulash va o‘chirish. Axborot va u bilan bajariladigan jarayonlarni (axborot yig‘ish, qayta ishlash, uzatishda axborot vositalaridan foydalana olish, kompyuterni qurilmalarini ishlata olish, Matn muharriri va Grafik muharririda hujjat tayyorlash. Boshqarish dasturini ishga tushurish, axborotlarni kompyuterda tasvirlash, kodlashga oid masalalarni yechishni bilish. Sanoq sistemasida amalda bajara olish. Elektron jadvalda masalalarni bajara olish. Taqdimot slaydlarni tayyorlash. Algoritm tuzish, dasturlash tilidan birida masalaga dastur tuza olish bo‘yicha olgan bilim va ko‘nikmalarini kundalik amaliy hayotda qo‘llay olish layoqatini hosil qilish

8. Noosferaning tashkil etuvchilarini ko‘rsating

*a) texnosfera, ergosfera, infosfera.

9. …- ob’ekt xususiyatini adekvat ifoda etish maqsadlarida uni to‘g‘ri tanlash va shakllantirish bilan bog‘liqdir.

10. … semantik(mazmuniy) hajmini ifoda etadi

*a) axborotning mazmundorligi

11. …- qaror qabul qilish uchun minimal, lekin yetarli tarkibga (ko‘rsatkichlar jamlamasiga) ega ekanligini bildiradi.

12. … – axborotdan foydalanish vaqtida uning boshqarish uchun qimmatliligi saqlanib qolishi bilan belgilanadi va uning xususiyatlari o‘zgarishi dinamikasi hamda ushbu axborot paydo bo‘lgan vaqtdan buyon o‘tgan vaqt oralig‘iga bog‘liq bo‘ladi

*a) axborotning aktualligi

13. axborotning reprezentativligini izohlang.

*a)ob’ekt xususiyatini adekvat ifoda etish maqsadlarida uni to‘g‘ri tanlash va shakllantirish bilan bog‘liqdir.

14. axborotning mazmundorligini izohlang.

*a) semantik(mazmuniy) hajmini ifoda etadi

15. axborotning yetarliligini izohlang.

*a) qaror qabul qilish uchun minimal, lekin yetarli tarkibga (ko‘rsatkichlar jamlamasiga) ega ekanligini bildiradi.

16. axborotning aktualligini izohlang.

*a) axborotdan foydalanish vaqtida uning boshqarish uchun qimmatliligi saqlanib qolishi bilan belgilanadi va uning xususiyatlari o‘zgarishi dinamikasi hamda ushbu axborot paydo bo‘lgan vaqtdan buyon o‘tgan vaqt oralig‘iga bog‘liq bo‘ladi

17. . – uning avvaldan belgilab qo‘yilgan vazifani hal etish vaqti bilan kelishilgan vaqtdan kechikmasdan olinganligini bildiradi.

*a) axborotning o‘z vaqtidaligi

18. . olinayotgan axborotning ob’ekt, jarayon, hodisa va hokazolarning real holatiga yaqinligi darajasi bilan belgilanadi

*a) axborotning aniqligi

19. . – axborotning real mavjud ob’ektlarni zarur aniqlik bilan ifoda etish xususiyati bilan belgilanadi

*a) axborotning ishonarliligi

20. . -axborotning asos qilib olingan ma’lumotlar aniqligini buzmasdan o‘zgarishlarga ta’sir qilishga qodirligini aks ettiradi.

*a) axborotning barqarorligi

21. axborotning o‘z vaqtidaligini izohlang.

*a)uning avvaldan belgilab qo‘yilgan vazifani hal etish vaqti bilan kelishilgan vaqtdan kechikmasdan olinganligini bildiradi.

22.axborotning aniqligini izohlang.

*a) olinayotgan axborotning ob’ekt, jarayon, hodisa va hokazolarning real holatiga yaqinligi darajasi bilan belgilanadi.

23.axborotning ishonarliligini izohlang.

* a) axborotning real mavjud ob’ektlarni zarur aniqlik bilan ifoda etish xususiyati bilan belgilanadi.

24.axborotning barqarorligini izohlang.

*a) axborotning asos qilib olingan ma’lumotlar aniqligini buzmasdan o‘zgarishlarga ta’sir qilishga qodirligini aks ettiradi.

25. Informatikaning asosiy resursi nima?

26. Axborotlashgan jamiyatni izohlang.

*a) jamiyatning ko‘pchilik a’zolari axborot, ayniqsa uning oliy shakli bo‘lmish bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va amalga oshirish bilan band bo‘lgan jamiyatdir

27. Axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni uzatishning birinchi bosqichini ko‘rsating.

*a)Yozuvning paydo bo‘lishi, saqlanishi va avloddan avlodga o‘tishidir. Yozuv paydo bo‘lishi bilan inson birinchi marta qayta ishlash texnologiyasidan quvvat oldi.

28. Axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni uzatishning ikkinchi bosqichini ko‘rsating.

*a) (XVI) asr o‘rtalarida kitob bosib chiqarilishining yaratilishi bilan bog‘lik, ya’ni madaniyatning rivojlanishiga olib keldi. Kitob nashr etish fanning rivojlanishi bilan birga soha bilimlarining jadal rivolanishiga olib keldi. Mehnat jarayonida, stanoklarda, mashinalarda ishlash orqali orttirilgan bilimlarni yangi fikrlash manbai va ilmiy yo‘nalishlarga tadbiq etildi.

29. Axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni uzatishning uchinchi bosqichini ko‘rsating.

*a) (XIX) asr oxirlari. Elektr energiyasi paydo bo‘lishi bilan birga telefon, telegraf, radio orqali ko‘p miqdordagi axborotlarni uzatish va qabul qilish imkoniyati yaratildi.

30. Axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni uzatishning to‘rtinchi bosqichini ko‘rsating.

*a) Axborot revolyusiyasining bo‘lishi bilan xarakterlandi. Bu bosqichning boshlanishi XX asrning 40-yillariga, ya’ni universal EXM larning yaratilishi davriga to‘g‘ri keldi. 70-yillarda axborot texnologiyasining yadrosi bo‘lgan mikrotexnologiya va shaxsiy kompyuterlar yaratildi. Hisoblash texnikasining rivojlanishi evolyusiyasida mikroprotsessor yo‘nalishi paydo bo‘ldi.

31. Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi bu .

*a) o‘quv predmeti sifatida va turli yoshdagi o‘quvchilarga informatika va axborot texnologiyalarini o‘rgatish jarayonining qonuniyatlarini o‘rganadigan fandir.

32. An’anaviy ta’lim metodlarini ko‘rsating

*a) Ma’ruza, Hikoya, Tushuntirish, To‘rt pog‘onali metod

33. . – bu o‘quvchining avtomatik ravishda yo‘naltirilgan holda birorta ishni baholash qobiliyatidir.

34. . – yangi sharoitda insonning (mutaxasisning) ishni sifatli, kerakli hajmda va ajratilgan – belgilangan vaqtda bajarish qobiliyatidir.

35. . -xayotiy vaziyatlarda olingan bilim, ko‘nikma va malakalarni qo‘llanilishi.

36. WWW kengaytmasini ko‘rsating

*a)World Wide Web

39. quyidagilardan qaysi biri hujjatning tarkibiy qismini o‘z ichiga oladi

40.HTMLda ALINKtegi qanday vazifani bajaradi?

*a)faol havolaning rangini belgilaydi.

41. HTMLdaLINK tegi qanday vazifani bajaradi?

*a) xali ko‘rib chiqilmagan havolaning rangini belgilaydi.

42. HTMLdaVLINK tegi qanday vazifani bajaradi?

*a)faol havolaning rangini belgilaydi.

43. HTML da BCOLOR tegi qanday vazifani bajaradi?

*a) hujjat fonining ranglarini belgilaydi.

44. HTMLda qaysi teg fon uchun rasmni belgilaydi

45. HTML da qaysi teg hujjatning manzilini belgilaydi.

46. HTML da qaysi teg hujjatning quyi chegaralarini piksellarda belgilaydi.

47. HTMLdaqaysi teg yuqori hoshiya chegarasini piksellarda o‘rnatadi.

48. HTMLdaqaysi teg chap hoshiya chegarasini piksellarda belgilaydi.

49. HTMLdaqaysi teg hujjatni o‘ng hoshiyasi chegarasinipiksellardao‘rnatadi.

50. HTMLda qaysi teg brauzer darchalari, «prokrutka» yo‘laklarini o‘rnatadi.

51. HTMLdaqaysi teg matn rangini aniqlaydi.

52. Delphi – …

*a)visual proektlar, turli holat protseduralarini va dasturlarni qayta ishlashda vaqtdan yutish va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

53. visual proektlar, turli holat protseduralarini va dasturlarni qayta ishlashda vaqtdan yutish va boshqalarni o‘z ichiga oladi

54. Delphi dasturlash tilini ishga tushirishyo‘lini ko‘rsating

*a) “Pusk” (Start) tugmachasi bosiladi, ―Programmq‖ satri tanlanadi va

BorlandDelphi satridan Delphi
55. Delphida sturidabiron-birbelgilarning almashganligi, tushirib qoldirilganligi qanday xato bo‘ladi?

56. masalani yechish uchun bajariladigan amallar ketma-ketligi va bajarish ѐ’li yagona bo‘lishi- algoritmning qaysi xossasiga ta’luqli?

*a) Bir qiymatlilik

57.algoritm bajarilishi jaraѐnida aniq natija olinishi kerakalgoritmning qaysi xossasiga ta’luqli?

58.algoritm o‘zgaruvchilarining turli xil qiymatlari uchun to‘g‘ri natija olish imkoniyatiga ega bo‘lishialgoritmning qaysi xossasiga ta’luqli?

59. Quyidagilardan qaysi biri yordamida Delphi dasturiga tugma joylashtirish mumkin?

60. Quyidagilardan qaysi biri diagramma obektni joylashtiradi?

61. Quyidagilardan qaysi biri animatsiya joylashtirish imkonini beradi?

62. Quyidagilardan qaysi biri Yil, oy va kun sanalari bilan ishlash imkonini beradi?

63. ColorGrid – qanday vazifani bajaradi?

*a)rang turini tanlash ѐki aktivlashtirish.

64. DriveComboBox- qandayvazifanibajaradi?

*a) disklarni aktivlashtirish va tanlash elementi.

65.tasvirlarni chizish sohasi qaysi tugma yordamida amalga oshiriladi?

66. vaqt bilan ishlash qaysi tugma yordamida amalga oshiriladi?

*a)Timer
67. Quyidagilardan qaysi biri ovoz va video fayllarini boshqarish imkoniyatiga ega?

*a) MediaPlayer
68. Image obekti qanday tipli grafik tasvirlarni chikarish imkoniga ega?

*a).jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf

69. Delphi dasturni ishga tushirish qanday amalga oshiriladi?

*a)Run menyusidan Run buyrug‘i tanlanadi ѐki F9 tugmachai bosiladi

70. HTML dasturida border tegi qanday vazifani bajaradi?

*a) rasm atrofidagi ramka chegarasini qalinligini piksellarda o‘rnatadi

71. Vebinar metodi nechanchi yildan muloqotga kiritilgan?

72. Tyutor nima?

*a)Ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi, ba’zi hollarda ma’ruza o‘qituvchisi bilan tinglovchi orasidagi bog‘lovchi rolini ham bajaradi

73. Edvayzer .

*a) Tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi

74. Fasilitator qanday vazifani bajaradi?

*a)Guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo‘naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi

75. Moderator .

*a)Qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi

76. . -(lotincha– tiklash, to‘ldirish, birlashtirish) sintezlab bir butun qilib birlashtirmoq, mantiqiy yaxlit holga keltirmoq ma’nosida tushuniladi.

77. “Smart education” nima?

*a)ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasi

78. STEM atamasi ilk bor qaysi davlatning maktab dasturiga kiritilgan?

*a)AQSh
79. STEAM .

*a)ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv
80. O‘quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi bo‘lib, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot turi

*a)PISA
81. PISA.

*a)Programme for International Student Assessment
82. TIMSS deb nomlangan xalqaro tadqiqotlari o‘quvchilarning o‘quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan har necha yilda o‘tkaziladi ?

83. TIMSS .

*a)Trends in Mathematics and Science Study

84. AutoPlay dasturidan qanday maqsadlarda foydalanish mumkin?

*a)elektron o‘quv resurslarini yaratish

85. CourseLab dasturini ishga tushirish ketma-ketligi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

*a) Pusk-vse programmq- CourseLab

86. Dasturning to‘liq nomi to‘g‘ri keltirilgan qatorni toping.

87. Axborot nima?

*a)boshlang‘ich tushuncha bo‘lib, diskret va analogli turlariga bo‘linadi

88. . -axborotni yig‘ish, saqlash, o‘zatish, o‘zgartirish, qayta ishlash usul va vositalari yig‘indisidan iborat

89. Dastur nima?

*a)bu berilgan ketma ketlikda ifodalangan biror bir algoritmik tilda yozilgan masala yechishda algoritmning kompyuter tushunadigan belgilar orqali ifodalanishi

90. Metod bu.

*a)bu bilimga erishish usuli, olimning ma’lum tarzda tartibga solingan, ongli va izchil faoliyatidir

91. . -fanning o‘quv hajmini to‘liq yoki qisman qamragan va masofaviy o‘qitish hamda mustaqil o‘rganish uchun kompyuter texnologiyalariga asoslangan, mustaqil ta’lim olishga hamda fanga oid o‘quv materiallar, ilmiy ma’lumotlarning har tomonlama samarali o‘zlashtirishga mo‘ljallangan axborot manbai.

*a)elektron ta’lim resursi

92. Axborotlarni o‘zida saqlovchi, boshqacha qilib aytganda ularni dasturlar yordamida qayta ishlovchi va signallar orqali uzatuvchi texnika vositasi

93. . -insoniyat faoliyatining bir sohasi bo‘lib, u axborotni hosil qilish, saqlash va kompyuter yordamida ularni qayta ishlash, shu bilan bir qatorda tadbiq muhiti bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan jarayonlarning aloqadorliklarini o‘z ichiga oladigan ko‘nikma va vositalar tizimidir

94. Innovatsiya nima

*a)yangilanishni, o‘zgarishni amalga joriy etish jarayoni va faoliyati (inglizcha innovatsiya – kiritilgan yangilik, ixtiro).

95. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni qachon qabul qilingan?

*a)05.09.2018 yildagi PF-5538

96. PISA tadqiqotlari nechanchi yildan boshlangan?

97. AutoPlay Media Studio dasturida qaysi menyu orqali bir nechta yangi loyiha shablonlarini taklif etishdan iborat muloqot oynasi yuzaga keladi?

*a)Creat a new project

98. Qaysi menyu yordamida AutoPlayda tayyor holatga kelgan amaliy dasturni ishlatib sinovdan o‘tkazish va kompilyatsiyalash mumkin?

99. Elektron ta’lim kontentlarini yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating

*a)Web Page Maker

100. Quyidagilardan qaysi biri tovush muharriri

 1. On-line mashg’ulot nima?
 1. Ochiq o’qish nima?
 1. Quyidagilarning qaysilari masofali muloqt vositalariga kiradi?
 1. Virutal sinf xonasi nima?
 1. Masofali ta’limda elektron darslik?
 1. Antik davrdan kelayotgan o’qitish uslublarini ko’rsating?
 1. Masofali o’qitishda yuqori faollikni nimalar o’ynashi kerak?
 1. Quyidagi masofali o’qitish modellaridan qaysidlari Yunesko tan olgan modellariga misol bo’ladi?
 1. Quyidagi masofali o’qitish modellaridan qaysidlari Yunesko tan olgan modellariga misol bo’ladi?
 1. Quyidagilardan qaysilari masofali o’qitish texnologiyalariga kiradi?
 1. Elektron darslik nima?
 1. Qaysi javobda mantiqiy miqdorlar tavsiflangan?
 1. Axborot resurslarida saqlanayotgan va ishlov berilayotgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va qog’oz ko’rinishidagi xujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega bo’lgan axborot nima deb ataladi?
 1. O’zbekiston Respublikasining ”Axborotlashtirish to’g’risida”gi qonuniga muvofiq faoliyat yurituvchi, aloqa va axborotlashtirish sohasini muvofiqlashtiruvchi boshqaruv organi kim?
 1. Axborot resurslari bu?
 1. Maxfiy axborot bu?

Do’stlaringiz bilan baham:

Ma’lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma’muriyatiga murojaat qiling

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.