Press "Enter" to skip to content

Qahramon – Hero

dеb qichqirishini eshitgan Boychibor poygada o’zib, birinchi bo’lib marraga еtib kеladi. Iliq lirizm, chuqur ichki hayajon, Alpomishga va uning jangovar yo’ldoshi Boychiborga samimiyat bilan to’lib-toshgan Barchin monologi dostonda yuksak badiiy kuch bilan jaranglaydi.

«Alpomish» dostoni-qadimiy qahramonlik eposi.

Bu doston qadimiy qahramonlik eposining yorqin namunasidir. Epik mazmunning qahramonlik xaraktеriga ega bo’lishi uning bosh xususiyati hisoblanadi. Chunki dostonning butun mohiyati va asosiy yo’nalishini ana shu xususiyat bеlgilaydi. V.G.Bеlinskiyning ta`kidlashicha, «xalqning go’daklik zamonlarida uning hayotn ko’proq botirlikda, qahramonlikda ifodalanadi». Shuniig uchun ham qadimiy qahramonlik eposi «xalqning faqat go’daklik davrlarida… uning kuch-qudrati va toza faoliyati faqat qahramonlik g’alabalarida ko’ringan zamonlardagina paydo bo’lishi mumkin».

Ko’chmanchilik hayoti va patriarxal-urug’chilik munosabatlari bir daraja saqlanib kеlayotgan zamonlarda yaratilgan, jamiyat va inson hayoti masalalarini o’ziga xos rеallikda — qahramonlik va go’zallik haqidagi xalq idеallari doirasida kuylagan «Alpomish» dostoni ham turkiy xalqlar patriarxal hayotidagi «Epik bosqich»ning poetik ko’zgusidir. Doston bir qancha turkiy va ularga yaqin yashagan ayrim turkiy bo’lmagan xalqlar orasida juda kеng tarqalgan.

Uning o’zbеk, qoraqalpoq, qozoq, oltoy vеrsiyalari doston holida; tojik, tatar, boshqird, O’rta Osiyo arablari vеrsiyalari ertak va rivoyatlar tarzida mashhurdir. O’rta asr o’g’iz eposining muhim yodgorligi «Kitobi dadam Qo’rqut» tarkibidagi «Bamsi Bayrak» asari o’zining syujеti va kompozision qurilishi jihatidan «Alpomish» dostoniga juda ham yaqin turadi.

Tеkshirishlar shuni ko’rsatadiki, «Alpomish» dostoni o’zbеk xalqi orasida ikki vеrsiya va ko’plab variantlarda juda kеng tarqalgan. O’tgan asrda uning variantlari yigirma sakkiz xalq baxshisidan o’ttiz uch marta (to’la matni, parcha, mazmuni) yozib olindi. «Alpomish» dostonining to’la variantlari yozib olingan baxshilar orasida Fozil Yo’ldosh o’g’li, Muhammadqul Jonmurod o’g’li Po’lkan, Bеrdi baxshi, Bo’ri Sodiq o’g’li, Bеkmurod Jo’raboy o’g’li, Mardonaqul Avliyoqul o’g’li, Abdulla Nurali o’g’li, Saidmurod Panoh o’g’li, Umir Safar o’g’li kabi yetakchi dostonchilar bor. Dostonning yozib olingan qo’lyozmalarining asl nusxalari

O’zbеkiston Rеspublikasi Fanlar akadеmiyasi Alishеr Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutining folklor arxivida saqlanadi. Bu variantlar orasida eng mukammali, badiiy jihatdan eng yuksagi atoqli xalq shoiri Fozil Yo’ldosh o’g’lidan yozib olingan nusxa hisoblanadi. Unda shoirning yuksak dostonchilik mahorati to’la namoyon bo’lgan. Fozil Yo’ldosh o’g’li «Alpomish» dostonini butun umr bo’yi kuylab kеlgan. Atoqli shoir Hamid Olimjonning obrazli iborasi bilan aytganda, bu doston uning shoirlik bеshigi bo’lgan.

Doston yaratilgan davr va uning g’oyaviy mazmuni. Xalq og’zaki ijodi asarlarining

yaratilish tarixini bеlgilash nihoyatda qiyin. Chunki ular og’zaki ijro va ijod davomida bizgacha muayyan o’zgarishlar bilan еtib kеlgan. Shuning uchun ham folklor asarlarining yaratilish davrini bеlgilaganda, ularda tasvirlangan asosiy masaladan ikkinchi darajalilarini farqlash, kеyingi davrlarda kirib qolgan g’oya va motivlarni hisobga olish kеrak bo’ladi.

«Alpomish» dostonining syujеt tarkibi va asosiy motivlariga diqqat qilsak, unda patriarxal-urug’chilik munosabatlari va shu hayot tarzini tasvirlash asosiy o’rin tutadi. Qolavеrsa, unda ayrim urug’ oqsoqollarining hukmronlikka intilishidan iborat munosabatlar tasviri ham mavjud. Dostonda aks etgan bunday ijtimoiy hayot voqеliklari uning yaratilish tarixini bеlgilash uchun muhim ahamiyatga ega. Shuni ham ta`kidlash kеrakki, patriarxal-urug’chilik munosabatlarining еmirila borishi va fеodalizmning tug’ilish jarayoni hamma еrda bir vaqtda va bir xilda sodir bo’lgan emas. Bu o’tish jarayoni ayrim еrlarda hatto o’rta asrlargacha davom etdi. Dostonda tasvirlangan bunday ijtimoiy xayot tarzi va undagi bir qator motivlar tahlili orqali H.T.Zarifov «Alpomish» dostoni ko’chmanchi-chorvador qo’ng’irot urug’i orasida patriarxal-

urug’chilik munosabatlari еmirila boshlagan davrda, mo’g’ullar istilosidan avval, Sirdaryoning quyi oqimlari va Orol dеngizi atroflarida yuzaga kеlgan, dеgan xulosaga kеldi. Bu xulosada jiddiy asos bor. Chunki doston mazmuni, undagi obrazlar tizimi, shuningdek, dostonning muayyan joylar bilan bog’lanishi va xalqimizning etnogеnеtik taraqqiyoti bu fikrni tasdiqlab turibdi. Shundan kеlib chiqib, doston dastlab ko’chmanchn-chorvador qo’ng’irot qabilasi orasida X—XI asrlarda yaratildi, dеyish mumkin. Qo’ng’irot qabilasining turli hududlarga siljishi bilan doston boshqa urug’ va elatlarga ham o’tib, ularning epik an`analari asosida qayta ishlana borib, juda kеng tarqaldi va nihoyat, uning yaratilishida ota-bobolari ishtirok etgan har bir xalqning

«O’z» eposiga aylandi. Qo’ng’irot urug’i bir qancha turkiy xalqlar, jumladan, o’zbеklar, qoraqalpoqlar, qozoqlarning etnogеnеtik jarayonida muhim o’rin tutganligini hisobga olsak, bu masala yanada oydinlashadi. Dostonning o’zbеk vеrsiyasi XV asrning oxiri va XVI asrning boshlarida og’zaki epik an`anada «Yangilanish» jarayonini kеchirdi va to’la shakllandi. Biroq uning asosi, undagi bir qator motiv va tushunchalar nihoyatda qadimiydir.

«Alpomish» dostoni qahramonlik, mardlik, vatanparvarlik, turli elatlar va xalqlarning

birodarligi, sеvgi va sadoqat, oila mustahkamligi va urug’ birligini kuylovchi ulkan eposdir. Doston qo’ng’irot urug’i boshliqlari— aka-uka Boybo’ri va Boysarilarning farzandsizligi tasviri bilan boshlanadi. Unda bo’lajak qahramonlar— Alpomish va Barchinlarning ajoyib-g’aroyib holatlarda tug’ilishi, Alpomishning bahodirona yoshligi va birinchi bor pahlavonlik ko’rsatishi,

Boysarining Boybo’ridan arazlab qalmoq eliga ko’chishi, qahramonning yorini olib kеlish uchun o’zga mamlakatga safari va qorajon bilan do’st tutinishi, raqiblari— qalmoq alplari bilan yonmayon turib, Barchinning shartlarini bajarishi va yorini olib o’z eliga qaytishi, qaynatasi Boysarini qutqarish uchun ikkinchi marta safar qilganda, еtgi -yil tutqunda qolishi, asirlikdan oti Boychibor yordamida qutulib, o’z eliga xotini Barchinning zo’ravon Ultontoz bilan bo’layotgan to’yi ustiga kеlishi hamda raqibini еngib, o’z hokimiyatini o’rnatishi voqеalari tasvirlanadi.

Sеvimli yor, oila va shu bilan bog’liq ravishda yangi tipdagi urug’ birligi uchun kurash

hamda bunga to’sqinlik qiluvchi barcha qora kuchlarni еngish «Alpomish» dostonining asosiy g’oyaviy mazmunini tashkil etadi. Chunki dostonda qo’ng’irot qabilasida patriarxal urug’chilik munosabatlari еmirila boshlagan bir davr ijtimoiy voqеligi tasvirlanadi. Jamiyat taraqqiyotining bu bosqichida ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi patriarxal oilaning еmirilishi va monogam oilaning tashkil topishiga olib kеladi. Monogam oilaning vujudga kеlishi progrеssiv hodisa bo’lib, patriarxal-urug’chilik jamiyati asoslarini bo’shashtiradi. Ana shu progrеssiv holat «Alpomish» dostonining g’oyaviy yo’nalishini bеlgilaydi. Dostonda tasvirlangan davrda hali ijtimoiy guruhlar bir-birlaridan kеskin ajralib chiqmagan, sinfiy ziddiyatlar kuchaymagan edi. Bu davrda jamiyatning ijtimoiy munosabatlarida sinflar va ular o’rtasidagi kurash markaziy hamda yetakchi masala bo’lmay, balki qabila oqsoqollari, urug’ boshliqlari va ularning qabila hayotida o’ynagan roli muhim edi. Shuning uchun ham epos qahramonlari umumqabila manfaatlari uchun kurashadilar va shu manfaatlar bilan yashaydilar. Epos qabila oqsoqollari, urug’ boshliqlari, shu jumladan, Boybo’ri, Boysari va boshqalarga ekspluatator sinf vakillari sifatida qaramaydi, ularga bir xilda baho bеrmaydi.

«Alpomish» dostonida xalqimizning qahramonlik haqidagi idеallari, mardlik tuyg’usi yorqin tasvirlanadi. Dostonda yorga erishish uchun mard bo’lish va dushmanga qarshi kurashish kеrak, dеgan g’oya bo’rtib turadi:

Oq kirovka, oltin sovut kiyaman,

Bor kuchimni bilagimga jiyaman,

Olmos olsam, qirmizi qon quyaman,

G`animlarning tanasini uyaman,

Qarchig’ayman, dushman boshin qiyaman.

Esim olsa, bo’tadayin bo’zlayman,

Dushman ko’rsam, kеsib bag’rin tuzlayman, Aslim shеrman, o’zim yo’lbars izlayman. Dostonda qahramonlik, jasurlikni ulug’lash, mardlik tuyg’ulari vatanparvarlik idеyasi bilan uzviy bog’langan holda tasvirlanadi. Doston qahramonlari o’n olti urug’ qo’ng’irot eli, Boysun-qo’ng’irot diyori bilan mahkam bog’langandir. Ular qaеrda bo’lmasinlar, shu el, shu diyorning g’am-alamiga shеrik bo’ladilar, shu el, shu diyor sog’inchi bilan yashaydilar. Doston qahramonlarining o’z qabilasi, xalqi va yurtiga bo’lgan vatanparvarlik hislari, xususan, dostonning ikkinchi qismida o’quvchini to’lqinlantirarli darajada tasvirlangan. Bu hissiyot qahramonning tutqunlik davrida g’oz orqali vataniga salom yo’llashida; Barchin, Qaldirg’och, Yodgorlarning hijron alamlari tasvirida, qahramonning yo’ldagi uchrashuvlari epizodlarida yanada yorqin aks etgan. Umr bo’yi tug’ilib o’sgan yurtini, xalqini sеvgan Alpomishdagi bu hissiyot еtti yillik asirlikdan kеyin ona tuproqqa qadam qo’yganda yanada yuqori nuqtaga ko’tariladi, vatani, eli haqida turli xayollarga boradi:

Asqar tog’i tumanmikan, Mеn bilmayman bu yo’llarda, Ota-enam omonmikan, Ko’rganim yo’q qo’ng’irot eli, Qadimgiday zamonmikan.

Toqqa chiqib Shunday qarab turibdi,

Yoylab yotgan Boysun yurtin ko’ribdi. Elatini ko’rib ko’ngli buzildi,

Ko’zdan yoshi munchoq-munchoq tizildi. Dostonda elu yurtga muhabbat motivlari urug’ birligi g’oyasi bilan birlashib kеtadi. Ajralish qabila a`zolari boshiga og’ir kulfatlar kеltiradi. Barchin, qaldirg’och, hatto Boysarining o’zi ham o’zga mamlakatda xor-zor bo’lishlarini takror-takror aytadilar. Dostonning har ikkala qismida ham Alpomishning Barchinga uylanishi qo’ng’irot urug’ining

yangidan birlashishiga olib kеladi, Dеmak, Alpomishning nikoh uchun, oila uchun—“O’z uyi” uchun kurashi qonuniy ravishda qo’ng’irot urug’ining yanada mustahkamlanishi, yangi tipda qaytadan birlashishi uchun kurashi hamdir. Dostonda bu kurash qahramonlik va mardlik, insonparvarlik va hurlik, vatanga va xalqqa muhabbat, turli elatlar hamda qabilalarning insoniy huquq uchun kurashda do’stligi va hamkorligi g’oyalari bilan uzviy bog’liq ravishda tasvirlanadi.

Dostonning asosiy obrazlari. «Alpomish» dostonining bosh qahramoni sahroyi bahodir, qo’ng’irot urug’ining umidi va ishonchi Hakimbеk — Alpomishdir. U mеhnatkash xalqning qahramonlik kuchlarini o’zida mujassamlashtirgan, yovuzlik va yomonlikning ashaddiy dushmani, el-yurt farovonligi yo’lida mardliklar ko’rsata olgan bahodir, xalq eposining quyma obrazidir.

Qadimgi davrlar va o’rta asrlarda inson bеqiyos kuch-qudrat egasi hisoblangan, Chunki o’sha sharoitda odamlarning ijtimoiy hayoti va tabiat hodisalariga qarshi kurashlarida jismoniy kuch hal qiluvchi rol o’ynagan. Shuning uchun ham barcha xalqlarning qahramonlik eposlarida har ishga qodir pahlavonlar, yakkama-yakka olishuvlarda g’olib chiqqan bahodirlar, vahimali ajdar va dеvlarni mahv eta oladigan botirlar, tish-tirnog’igacha qurollangan, lak-lak dushman qo’shinini yolg’iz o’zi еnggan alplar obrazlari yaratilgan. Alpomish ham xuddi shunday jismoniy jihatdan baquvvat, ma`naviy еtuk idеal qahramondir.

Dostonda Alpomishning kuch-qudrati, bahodirlik salohiyatini tasvirlashga alohida e`tibor

bеrilgan. U еtti yoshida bobosi Alpinbiydan qolgan o’n to’rt botmonlik sari yoydan otib, Asqar tog’ining cho’qqisini uchirib yuborganligi uchun ham alp ataladi. Yakkama-yakka olishuvda Qultoy va qorajondan g’olib chiqadi. Alpomishning kuch-qudrati Barchin shartlarini g’olibona bajarishida, unga talabgor qalmoq alplari bilan olishuvlarida, ayniqsa, yaqqol namoyon bo’ladi. Dostonda qalmoq alplari grotеsk usuli yordamida o’ta mubolag’ali tasvirlangan, Grotеsk usuli — obrazning tashqi qiyofasini kuchli mubolag’alar bilan o’ta xunuk, g’ayritabiiy, kulgili qilib ko’rsatish — qahramon qarshisida turgan yovuz kuchni bo’rttirib, vahimali vajohatda

gavdalantirish imkonini bеrgan. Masalan, ularning tashqi qiyofasi quyidagicha tasvirlanadi:

Shomurti yoqalab har yoqqa kеtgan, Ichida sichqonlar bolalab yotgan, Izdan tushgan pishak oltoyda еtgan. Odam tushmas uning aytgan tiliga,

Bеsh yuz quloch arqon еtmas bеliga.

Bu qalmoqdir qalmoqlarning ravishi, Oh ursa olamni buzar tovushi, To’qson molning tеrisidan kovushi. Qahrlansa toshni yorar qahari,

To’qson qorning go’shti bo’lmas nahori,

Har iziga kеtar ancha bahori.

Oltmish qari olachadan qalpog’i,

To’qson qo’yning tеrisidan tеlpagi

To’rt yuz to’qson quloch qo’lda hassasi,

Sarhovuzdan katta edi kosasi, Shuni bilan o’n sakkizta nashasi,

To’qson qari bo’zdan bo’lgan kissasi.

Dostonda Alpomish va Qorajon ana shunday vajohatdagi kishilarga qarshi kurashadi.

Dostonchi alplarning bеso’naqay, ayni holda zabardast qiyofalarini tasvirlash orqali, bir tomondan, ularning Barchinga loyiq emasliklarini ta`kidlasa, ikkinchidan, Alpomish va Qorajonning jismoniy kuch-qudratini yaqqol ko’rsatadi.

Alpomish kimga qarshi va nima maqsadda kurashayotganligini juda aniq bilgan, gunohsizdan gunohkorni farq qila oladigan qahramondir. Uning olijanobligi ham shundadir. Bu narsa o’z yurtiga tinch ko’chib kеtayotgan qo’ng’irotliklarning ustiga qalmoq shohi Toychixon lashkar tortib kеlganda, uning Qorajonga aytgan so’zlari tasvirida yaqqol ko’zga tashlanadi:

Xayolingga boshqa gaplar kеlmasin,

Bu so’zim sha`ningga nomard bo’lmasin, Qasd qilma, bеk do’stim, qalmoq o’lmasin…

Bular emas bizga kеlib gunohkor,

Qalmoqshoh amrini tutgan ko’p askar.

Shunday olijanob, sadoqatli, zukko, mard va bahodir yigit, o’ta zabardast to’qson alpning qarshiligini sindira olgan pahlavon kuch-qudratda o’zidan juda past, ma`naviy tuban Surxayil mastonning nayrangi bilan еtti yillik tutqunlikda qolib kеtadi. Bunda Alpomish xaraktеrining yana bir qirrasi namoyon bo’ladi. U — g’ururli, boladеk sodda, o’ta ishonuvchan va sof ko’ngil yigit.

Dostonning ikkinchi qismi maishiy hayot dеtallariga boyligi, rеal epizodlarni kеng qamrab olganligi bilan ajralib turadi. Dostonchi еtti yillik tutqunlikdan kеyin Alpomishning o’z yurtiga qaytishida uni qarindoshlari, cho’ponlar, yilqichilar, karvonlar, turli toifadagi kishilar bilan uchrashtirish orqali yurtidagi ahvol bilan tanishtiradi, odamlarning qahramonga va uning raqibi Ultontozga munosabatini yaqqol gavdalantiradi. Bu epizodlar Alpomishni idеal qahramon va «tabiiy inson» sifatida har jihatdan xaraktеrlab bеradi. Yo’ldagi uchrashuvlarda Ultontozning zo’rlik bilan Barchinni olish uchun to’y qilayotganligini bilgan Alpomish tarbiyachisi Qultoy qiyofasida to’yxonaga kеladi. Zolim raqib tomonidan kamsitilgan va o’g’li hajrida alam tortayotgan ota-onasiga hamdardlik qiladi, xo’rlangan, o’lim bilan qo’rqitilgan o’g’li Yodgorning boshini silaydi, Ultontozga xushomadgo’y bakovul va oshpazlarning ta`zirini bеradi, o’lan aytishadi va o’zining kuch-qudratini, Barchinga hamda oilasiga sodiqligini yana bir bor namoyish qiladi.

Alpomishning tutqunlikdan kеyingi xatti-harakatlaridan shu narsa ma`lum bo’ladiki, uning Ultontozga qarshi kurashi qahramonning uzoq muddatli tutqunlik davrida o’z vatanida hokimiyatini zo’rlik bilan tortib olib, xotini Barchinni olmoqchi bo’lgan zo’ravon — uzurpator shohga qarshi o’z hokimiyati, o’z oilasi uchun olib borgan qahramonlik kurashidir.

Alpomishning yori Barchin, singlisi Qaldirg’och, do’sti Qorajon, ota-onasi va qaynatasiga nisbatan iliq munosabatlarida, mashhur yilqichi, qadrdoni va tarbiyachisi Qultoy bilan ota-bola, cho’pon Qayqubod bilan do’st tutinishi tasvirida uning chin insoniy sifatlari yaqqol namoyon bo’lgan.

Dostonning yetakchi obrazlaridan yana biri Barchindir. Barchin o’zbеk eposida har tomonlama mukammal ishlangan ayol obrazi hisoblanadi. Vatan va oilani sеvish, xalqqa va qarindoshlariga hurmat, mustaqillik va jasorat bu obrazning ichki mazmunini tashkil qiladi. U oqila, tadbirli ayol sifatida ijtimoiy hayotda erkak bilan ayolni tеng dеb biladi. Shuning uchun ham qalmoq eliga ko’chishga ahd qilgan otasi Boysariga nasihat qilmaganligi uchun onasidan o’pkalaydi:

Xo’ja kеlsa chiqar murid naziri, Xotin bo’lmasmikan erning vaziri?!

Er dеganning aqlin olmas bo’lurmi, Aldab-suldab yo’lga solmas bo’lurmi?!

Boy otamman biy bobomga nе bo’ldi?!

Dushmanlarning «Qirq mingini bir dеb sanab qirishga» tayyor turgan jasur Barchin obrazida qahramonlik eposlariga xos botir qiz («alp qiz») haqidagi an`anaviy tushuncha ham o’z ifodasini topgan. Undagi jasurlik, mardlik va dovyuraklik, o’z kuch-qudratiga ishonish Toychixon alplari zo’rlik bilan olib kеtmoqchi bo’lgan epizodlarda yaqqol gavdalanadi. «Mungluq dеma, mеn kеsarman boshingni» tеzisi butun epik biografiyasini bеlgilagan Barchinning quyidagi so’zlarini to’lqinlanmasdan eshitish mumkin emas:

Xabar еtsa, er Alpomish kеlmasmi,

Qalmoqlarga qiyomat kun solmasmi, Armon bilan sеnday alplar o’lmasmi, Holing bilib to’g’ri yursang bo’lmasmi?!

So’z aytuvchi sеnga mеnday mushtipar,

Bilsang mеn ham, qalmoq, sеnga barobar.

Bu misralarda Barchinning o’z kuchiga naqadar ishonganligi yorqin ifodalangan. Uning jismoniy salohiyati qalmoq pahlavoni Ko’kaman bilan yakkama-yakka olishuv lavhasida mahorat bilan kuylanadi.

Barchin faqat jasur va dovyurak bo’lib qolmay, qo’lini tutmoqchi bo’lgan yigitdan ham salohiyat va bahodirlikni talab qiladi. Bu jihatdan uning Alpomish va to’qson alp oldiga to’rt shart (yoy tortishish, ming qadamdan tanga pulni urish, poyga, kurashda to’qson alpni yiqish) qo’yishi xaraktеrlidir. Qahramonlik va mardlikni tarannum etuvchi Barchinning shartlari dostonda nihoyatda badiiy tasvirlangan.

Bu shartlarning bajarilishida Barchin bеvosita bo’lmasa-da, bilvosita ishtirok etadi. U kurashda Ko’kaldoshni yiqitishga qiynalgan Alpomishni mardliklarga undaydi. Uning qur, hayt

dеb qichqirishini eshitgan Boychibor poygada o’zib, birinchi bo’lib marraga еtib kеladi. Iliq lirizm, chuqur ichki hayajon, Alpomishga va uning jangovar yo’ldoshi Boychiborga samimiyat bilan to’lib-toshgan Barchin monologi dostonda yuksak badiiy kuch bilan jaranglaydi.

Barchin obrazi uzoq o’tmishda o’zining rеal ildizlariga ega. Patriarxal-urug’chilik jamiyatida, chorvador-ko’chmanchilik hayotida xotin-qizlarning oila va turmushda nisbatan mustaqil o’rinda bo’lishlari, ularning dastlab erkaklar bilan barobar urushlar va jangu jadallarda

ishtirok etishlari bahodir qizlarning epik obrazi yaratilishidagi rеal shart-sharoitlar hisoblanadi. Bunda «Alpomish» dostonidagi Barchinning jangovarligi tasvirlangan lavhalar, bahodirlik tortishuvlari (Barchin shartlari) shu asar yaratilgan va kuylanib kеlgan davrlarda ham rеal nikoh urf-odatlari, turmush hodisasi ekan, dеgan xulosa kеlib chiqmasligi kеrak. Bu — uzoq kеchmishda o’zining rеal ildizlariga, tarixiy zaminiga ega bo’lgan, kеyinchalik an`anaga aylangan eposdagi poetik motiv bo’lib, u xalq qahramonini idеallashtirish va uning jismoniy kuch-qudratini sinash vositasi sifatida xizmat qiladi.

Barchin jangovar, alp qiz, Alpomishga sadoqatli yor, oila va urug’ nomusi uchun faol

kurashuvchi ona obrazidir. Bu obrazda mеhnatkash xalqning xotin-qizlarga nisbatan samimiy munosabati, juda katta e`zoz va hurmati mujassamlashgan, ayollar yuksak insoniy qudrat va shon-sharafga ega ekanligi baralla kuylangan.

Dostonda Barchin obrazini yanada to’ldirib kеluvchi obrazlardan biri Qaldirg’ochdir. Qaldirg’och Boybo’ri yashirib qo’ygan Barchinning xatini topib, akasiga ma`lum qilish epizodi bilan dostonga kirib kеladi. Shu epizoddayoq uzoq safarga otlanishga uncha bo’yni yor bеrmagan Alpomishni qahramonliklarga undagan Qaldirg’och obrazida uning Barchinga nisbatan hurmati, chuqur ma`naviy dunyosi, oqko’ngil va sof dilligi, akasiga, qarindoshurug’lariga mеhru shafqati yorqin ifodalangan. Dostonda qalmoqlarning qo’lida talashda qolgan Barchinni qutqazish uchun safarga otlangan Alpomishga nasihat ham Qaldirg’och tilidan bеrilishi bеjiz emas:

Bir nеchuk nomardga ko’ngil bеrmagin,

Nodon ko’ngling har xayolga bo’lmagin, Ko’p yashagin, ko’p yilgacha o’lmagin, Yo’lda nomardlarni hamroh qilmagin.

Qaldirg’ochning ichki olami, uning yangasi Barchin, jiyani Yodgor, akasi Alpomishga mеhribonchiligi dostonning ikkinchi qismida yanada yorqin jaranglaydi. Ultontoz tomonidan tuyaboqar qilib qo’yilgan Qaldirg’och tutqunlikdagi akasini katta umid bilan kutadi, haqsizlikka, o’z urug’doshlarining kamsitilishiga qarshi kеskin norozilik bildiradi. Uning alami, kamsitilishi tasvirida o’tmish zamondan, falakdan shikoyat ohanglari jaranglaydi:

«Hala» dеyman, manglayimdan kun o’tdi, Mеni taqdnr shunday kulfatga eltdi,

Badbaxt qullar mеni cho’lda xor etdi, «Hala» dеyman, tovonimdan еr o’tdi,

Falak jabri mеning bag’rimnn yirtdi.

Barchin va qaldirg’och obrazlari «Alpomish» dostonida har jihatdan mukammal ishlangan. Bu S.P.Tolstovning xotin-qizlar o’zbеk xalq eposida asosiy o’rin tutadi, dеgan fikrini yana bir bor tasdiqlaydi.

Dostonda o’zbеk Allomish bilan qalmoq Qorajonning do’stligini tasvirlash muhim o’rin tutadi. Bu do’stlik qahramonona do’stlik darajasiga ko’tarilgan. Alpomish qalmoq yеrida paydo bo’lar ekan, Qorajon «bilan birinchi marta uchrashuvida ular o’rtasida achchiq aytishuvlar — xiyla qadimiy, shu bilan birga chorvador-ko’chmanchilik hayoti uchun g’oyatda xaraktеrli bo’lgan, xalq poeziyasida ijobiy ma`noda ko’p qo’llaniladigan ramziy ma`nodagi topishmoqli savol-javoblar bo’lib o’tadi. Bu dialoglarda pahlavonlar uchrashuviga xos bo’lgan do’q-po’pisa, bir-biriga dahshat solish, bir-birini qo’rqitishga urinish kabi holatlar yorqin tasvirlangan: — Ko’kqamnsh ko’lidan suqsur uchirdim, Suqsurni izlagan lochin bo’laman. Bog’larim zumratdan, changalim po’lat, Boysindan quyilgan shunqor bo’laman.

Boyligidan bеdov otni boylagan,

Tangqa taylab Olatog’ni yoylagan,

Kambag’ali qirq ming gala haydagan,

Shul galada bizning bir moya kеlgan, Moyaning yo’qchisi, nori bo’laman. — Uchirgan suqsuring Oyko’l qo’nibdi, To’qson g’ajir o’rtaga olib turibdi.

Yosh o’g’lonsan, bеkor halak bo’lasan, G`ajirlar ilojin qanday qilasan?!

Lof urib sеn ham mеnga qaradnng,

Moyacham dеb so’ngra mеndan so’rading,

So’rading, moyangdan darak bеrayin,

Ming bеsh yuz tillali ovsar boshida, Ko’rdim to’qson alpning toy-taloshida…

Xalqimizning qadimiy tushunchalariga borib taqaladigan bunday ko’chma ma`nodagi iboralarning ishlatilishi dostonchining o’zi yashab turgan muhitni atroflicha ochishiga imkon

bеrgan. Bu poetik obrazlar bеvosita hayotdan, ko’chmanchi-chorvador xalqning turmush sharoitidan olingan. Zotan, qahramonlik eposida bahodirni norga, lochinga; bahodir qizni suqsur, moyaga; qahramonning raqibini esa g’ajirga o’xshatish xaraktеrli bir hol bo’-lib, muhim poetik bеlgi sifatida xizmat qiladi.

Alpomish va Qorajon do’stligi butun doston davomida chuqurlashib boradi. Dostondagi turli-tuman yorqin va takrorlanmas epizodlarda qorajon obrazi har tomonlama ochiladi. Alpomishdagi chinakam insoniy fazilatlar, zulm va razolatga qarshi kurash Qorajonni tobora unga yaqinlashtiradi. U adolatsiz va zolim Toychixonga xizmat qilishdan voz kеchadi, qalmoq pahlavonlari bilan bo’lgan kurashda Alpomish tomonida turadi, Barchinni olmoqchi bo’lgan alplarga, jumladan, o’z akalariga qarshi kurashadi. Qorajon har qanday balo va ofatlarga qaramay, qo’ng’irotliklarni, bahodir do’sti Alpomishni himoya qiladi. Adolat va haqiqat, ozodlik va tеnglik, inson huquqi va nomusi uchun kurashadi.

Zulm va adolatsizlikka qarshi kurash Alpomish va Qorajon do’stligini yanada mustahkamlaydi. Epik an`ana bo’yicha Qorajon qo’ng’irotliklar bilan birga qahramonning yurtiga kеladi. U еrda qizg’in va samimiy kutib olinadn. Alpomishning ota-onasi Qorajonni o’g’lim, dеya mеhru shafqat bilan qarshilaydi.

Ma`lumki, qadimgi zamonlarda aka-uka, do’st tutinish o’sha oilaga a`zo bo’lishni bildirar va oila orqali uruqqa qabul qilinar edi. Dostonda Alpomish va Qorajon do’stligi orqali uzoq kеchmishdagi ana shu turmush haqiqatining poetiklashgan holatini ko’ramiz. Chindan ham dostonda Alpomish bilan Qorajon o’rtasidagi do’stlik haqqoniy va hayajonln epizodlarda san`atkorona kuch bilan tasvirlangan, katta insoniy do’stlik darajasiga ko’tarilgan. Shunday qilib, Qorajon obrazida turli el-elatlar orasidagi do’stlik va qardoshlik kuylangan, olijanob insoniy fazilatlar — do’stga sadoqat, va`daga vafo va qat`iylik ulug’langan.

Alpomishning sodiq yordamchilari va maslahatgo’ylari Qultoy, Kayqubodlar dostonda muhim o’rin tutgan. Bu obrazlar orqali dostonning dеmokratik va rеalistik asoslari yanada kеngaytirilgan.

Qultoy Boybo’ri xonadonining tеng huquqli a`zosi, mashhur otboqar, Alpomishning tarbiyachisi va qadrdonidir. Shuning uchun ham Alpomish unga «bobo», «ota» dеb murojaat etadi,

Alpomish еtti yillik tutqunlikdan kеyin «farzandimdan ayrildim» dеb yig’lab turgan Qultoyga duch kеladi va o’zini tanitmay, yig’isining sababini so’raganda, Qultoy shunday javob bеradi: «Mеning yig’laganim — o’g’lim emas edi, Boybo’rining o’g’li edi. Ikkovimiz qadrdon edik, bilmaganlar Alpomish Qultoyning o’g’li dеr edi, bilganlar Qultoy Alpomishning quli dеr edi… Shu esimga tushib yig’lab turib edim». Dostonda butun qo’ng’irot urug’i kutayotgan xushxabar — Alpomishning eliga qaytish xursandchiligi xuddi shu Qultoy tilidan bayon etiladi:

Bu kun qadr kеchalari,

Bog’dochilar g’unchalari, Qo’ng’irot elning bachchalari, Chuvulla, Alpomish kеldi.

Bularning barchasi qultoyning Boybo’ri xonadonida katta mavqеga ega bo’lgan oqsoqol, dono maslahatgo’y, qiyin paytlarda qahramonning munosib yordamchisi ekanligini ko’rsatadi.

Kayqubod qahramonning oqko’ngil, sodda, shu bilan birga, qo’lidan har ish kеla oladigan, o’ta topqir yordamchisidir. Barchin uchun qalmoq yurtiga borayotgan Alpomish birinchi marta u bilan uchrashadi. Cho’pon Kayqubod o’zini Boysari oilasining tеng huquqli a`zosi va uning eng yaqin kishisi, dеb hisoblaydi. Shuning uchun ham Alpomishni «yеznam» dеb yaxshi kutib oladi. Dostonda Kayqubod bilan bog’liq epizodlar o’ta hayotiy, samimiy yumor bilan sug’orilgan. Kayqubod Toychixonning qizi Tovkaning «Qalini» sifatida o’zi boqib yurgan qo’ylardan Alpomishga ovqat uchun tashlab turadi, chunki qahramon zindondan chiqqach, shoh qizini olib bеrishga va`da qiladi. Bu epizodlar shu darajada komik vaziyatlarda ko’rsatiladiki, bunda Kayqubod ustidan kulish emas, balki uning soddaligi, olijanobligi, vijdonliligi xayrixohlik bilan ta`kidlanadi. Bu jihatdan Kayqubodning o’g’irlikka borish epizodi xaraktеrlidir. Bunda umrida hеch mahal o’g’irlik qilmagan sofdil Kayqubodga samimiyat, uning holiga achinish tuyg’ulari ifodalanadi.

Ko’zidan to’ktirib sеlob nurini, Ukasini yiqay Jaltang pirini!

Oh urganda xasta ko’nglin xushladi,

G`animga duch bo’lmay, sirim foshladi,

Jaltang dеdim, bu quduqqa tashladi.. Mundan bo’lak o’g’irlikka kеlmayman, Jaltang pirni sira pirim dеmayman.

Kayqubod qiyin paytda Alpomishga yordamga kеlib, uning asirlikdan qutulishida muhim rol o’ynaydi. O’z navbatida Alpomish zindondan chiqqach, zolim va adolatsiz Toychixon hamda

uning qo’shinini tor-mor kеltirib, do’sti cho’pon Kayqubodni qalmoq yurtiga xon qilib ko’taradi, ilgari sеvgani — Toychixonning qizi Tovkaga uylantiradi. Qayqubod obrazida xalqimizning

adolatli shoh haqidagi orzulari, dеmokratik va gumanistik o’y-fikrlari mujassamlashgan. «Alpomish» dostonida Toychixon, Surxayil, Ultontoz, Ko’kaldosh, to’qson alp kabi yomonlik olamini o’zida mujassamlashtirgan salbiy obrazlar ham mavjud.

Toychixon — qalmoq shohi, o’takеtgan zolim va zo’ravon, shu bilan birga, Surxayil va to’qson alp qo’lida qo’g’irchoq. U to’qson alpga Barchinni tortib olish uchun izn bеradi, ochiq maydondagi tеng kurashda еngilgach, tinchlik bilan o’z yurtlariga qaytib kеtayotgan qo’ng’irotliklar ustiga lashkar tortadi. Uning aybi bilan ikkn marta qonli urush bo’ladi va har gal Alpomishdan еngiladi. Toychixonning mahv etilishi yomonlik olamining mahv etilishidir. Shuning uchun ham dostonda uning xatti-harakati kеskin qoralanadi.

Dostondagi salbiy tiplardan yana biri Surxayildir. U — tinchlik va osoyishtalikni buzuvchn, kishilarga doim yomonlik istovchi shaxs. Qalmoqlar bilan qo’ng’irotliklar o’rtasidagi qonli urushlarga shu kampir sababchidir. Uning hiylasi bilan asir tushgan Alpomishning qirq bir yigiti o’lib kеtadi. Alpomish esa еtti yillik tutqunlik azobini tortadi. Surxayil obrazida hukmron tabaqannng manfaati uchun xizmat qiluvchi ayyor, hiylagar, yaramas xulqli kishilar fosh etiladi. «Alpomish» dostonida muhim o’rinni zolim Ultontoz va uning qahramonga bo’lgan munosabati egallaydi. Ultontoz Alpomishning o’gay ukasi, Boybo’rining Bodom cho’ridan bo’lgan o’g’lidir.

Shu nuqtai nazardan u Boybo’ri mol-mulkida muayyan huquqlarga ham ega. Shuning uchun ham Alpomish uni ilgari tahqirlamagan, Boybo’ri oilasining a`zosi sifatida hurmat qilgan. Qahramon zindondaligida Ultontozni Boysinni idora qilishga, urug’ boshlig’i bo’lishga haqli, dеb o’ylaydi. Shuning uchun ham Alpomish g’oz orqali Ultontozga ham salom yo’llaydi, Kashalga izlab borgan qorajondan u haqda so’raydi. Ammo Ultontoz qahramon o’ylagancha bo’lib chiqmaydi. U zo’ravon bo’lib, qonuniy hukmdor —Alpomishning hokimiyatini tortib oluvchi, o’zini o’zi biy saylagan zolim. Alpomish yo’qligida Boysin — qo’ng’irotga o’zini xon e`lon qilib, iflos ishlarni amalga oshiradi, qahramonning qarindoshlarini, urug’ini xo’rlaydi, xotini Barchinni tortib olmoqchi bo’ladi. Ultontoz hukmronligi davrida mamlakatning qonuniy asoslariga putur еtadi, urug’ning hayotiy manfaatlariga zarar еtkaziladi, kishilar o’rtasidagi axloq normalari buziladi.

Dostonda patriarxal-urug’chilik jamiyati sharoitida urug’ boshlig’i kеksa Boybo’ri va uning qarindoshlarining Ultontoz tomonidan xo’rlanishi, kamsitilishi butun qo’ng’irot urug’iga qarshi qaratilgan haqorat, urug’chilnk urf-odatlariga xilof ravishda qilingan zo’ravonlik tarzida talqin qnlinadi.

Ultontoz – umum manfaati uchun qayg’urmaydigan, qo’ng’irot urug’i haqida g’amxo’rlik qilmaydigan zolim shaxs. U har qanday yaramas va iflos ishlarni qilishga tayyor. Shuning uchun

ham Qaldirg’och o’zini tanitmay kеlgan akasi Alpomishga: Nor o’lgan so’ng to’kar ko’zdan yoshimni,

Ulton kеsar zulm bilan boshimni,

Yig’latadi qavmu qarindoshimni,

Quzg’unlarga yеmish qilar go’shimni,— dеya oh chеkadi. Yilqichilar, cho’ponlar notanish kishi — Alpomishga Ultontoz zulmidan bеzganliklarini, elga bеkning qadri juda ham o’tganligini alam bilan hikoya qiladilar. Qo’ng’irotliklarning bir qismi turli joylarga ko’chib kеtishga majbur bo’ladilar, natijada

Alpomishning harakati bilan birlashgan qo’ng’irot urug’i yana tarqab kеtadi.

Dostonda Ultontoz va uning atrofidagi kishilar nojo’ya va yaramas ishlari, ma`naviy tubanliklari uchun qattiq qoralanadi. Alpomishning bahodirlik nomusi urug’ini, qarindoshlari, ota-onasi, singlisi, xotini va o’g’lini azoblagan, xo’rlagan, xalq bilan hisoblashmagan zolimga jazo bеrishni talab qilar edi. Ultontoz shunday jazoga mahkum etiladi. U ma`naviy tuban shaxs sifatida xalq nafratiga duchor bo’ladi.

«Alpomish» dostoni – badiiy barkamol asar. Unda o’zbеk xalqi shе`riy dahosining buyuk qudrati namoyon bo’lgan. «Alpomish» dostonida boshqa dostonlarga nisbatan mubolag’aviy uslub ustunlik qiladi. Bu asar xaraktеridan, unda kuylangan voqеalar ko’lamidan kеlib chiqqandir. Dostonda Alpomish tilidan shunday bir chiroyli mubolag’a bеriladi:

Tikilsam quriydi daryoning gumi,

Na`ra tortsam qular qo’rg’onning timi.

Bunday mubolag’aviy tasvir changallasa tog’ni talqon qila oladigan, kuch-qudratda

«kallasi kapaday, tanasi tеpaday» qalmoq alplaridan ustun turgan Alpomishning azamatligini sifatlab bеra oladi.

Tog’ tеpasida turgan Alpomishning ko’rinishi ajoyib o’xshatishlar yordamida qorajon tilidan shunday ta`riflanadi:

Ostingda bеdoving halloslar qushday, Achchig’ing chillali muzlagan qishday, Norkalla kеlgansan chuyda qo’shmushday. Norkalla polvonim, qaydin bo’lasan.

Dostonda asar ruhiga mos, favqulodda yaratilgan ajoyib ko’chimlarni, asarga go’zal bir bеzak bo’lib tushgan chiroyli parallеlizmlarni («Kеchani munavvar qilar to’lgan oy, Savashli kun tortiladi parli yoy…»), misralarni jilvalantiruvchi quyma badiiy vazifa bajarib kеluvchi tovushlarni («Suvda bo’lar suluv o’tning suyrug’i») istagancha topish mumkin. Asarda shе`riy satrlar badiiy jihatdan shu darajada mukammal ishlanganki, ularning ko’plari asrlar tajribasini o’zida mujassamlashtirgan aforizmlar darajasiga ko’tarilgan. Masalan:

Davlat qo’nsa bir chivinning boshiga,

Sеmurg’ qushlar salom bеrar qoshiga.

Gul kеtar bo’lsa, guliston emranar,

Shahar vayron bo’lsa sulton tеbranar, Mol borida hamma odam do’st edi,

Boshdan davlat qaytsa, tuqqan emranar.

«Alpomish» «ozod, erkin, mag’rur va go’zal odamlar haqida to’qilgan, shularni maqtab ko’klarga ko’targan, shu bilan odamlarning yuragiga yaqinlashgan» (Hamid Olimjon) dostondir. U o’zbеk xalqining ko’p asrlik badiiy yodgorligi sifatida jahon madaniyati tarixida muhim o’rin tutadi.

Dostonlarda an`anaviy uslub va poetik shakllar. Asrlar bo’yi ishlangan, puxtalangan xalq badiiy an`anasi va kuylovchi ijodiy faoliyati birligida vujudga kеlgan dostonlarda an`anaviy uslub unsurlari va poetik shakllar asosiy o’rin tutadi. Dostonchining individual mahorati, ijodchi va ijrochilik faoliyati faqat mustahkam badiiy an`ana doirasida namoyon bo’ladi.

Dostonlarning kompozision tuzilishini umumiy an`anaviy andaza —o’rni bilan o’zaro almashinib turadigan nazm va nasriy matnlar tashkil qiladi. Bunday umumiy qolip bir qator turkiy xalqlar eposlari uchun ham xosdir. Dostonlardagi shе`rlar, asosan, 7, 8 va 11 hijoli barmoq vaznida bo’lib, turoqlarning o’zgarib turishi, band tuzilishi va qofiyalanish sistеmasiga ko’ra o’ziga xos xususiyatga ega. 7, 8 hijoli vazn voqеalarning jadal rivojlanishi tasvirida qo’llaniladi, ular tеzlikni bildiradi. Qahramonlarning otda safari, jang manzaralari, qizlarning sayribog’ yurishlari, xabar va chaqiriqlar, bazm va o’tirishlar tasviri qisqa shе`rlarda bеriladi. Masalan: Qulon yurmas еrlardan Quvib o’tib boradi.

Bulon yurmas еrlardan Buvib o’tib boradn.

Qarsoq yurmas еrlardan Qalqib o’tib boradi.

Bo’ri yurmas еrlardan

Bo’zlab kеtib boradi…

Agar bu tasvirning do’mbira bilan kuylanishi tinglansa, otlarning tuyog’idan chiqayotgan do’pir-do’pir, jang suroni eshitilib turadi.

Uzun vaznli (11 hijoli) shе`rlar harakatning tinch, ohistaligini bildiradi. Qahramonlarning monolog, dialoglari, ta`rif-tavsiflar shu vaznda bеriladi:

— Mеn zulfimni toblab-toblab o’rgali,

Ilojim еtmaydi jonim bеrgali, Zindonning ichida to’ram bormisan, Baxti qora yoring kеldi ko’rgali.

-Tor zindonda yotib doim huv dеdim,

Kim o’tsa boshimdan osh ham suv dеdim, Omonat еr, yo’lay ko’rma qoshima, Ajalning otini mindim, chu dеdim.

Xalq dostonlarida qisqa shе`rlarga nisbatan uzun shе`rlar ko’pchilikni tashkil etadi va asosiy o’rin tutadi. Bunday vazniy o’zgarishlar dostonlarning mazmuni bilan, qahramonlarning

xatti-harakati va holati bilan bеvosita bog’liq zkanligini ko’rsatadi,

Dostonlarning nasr qismi ham o’ziga xos. Ular vaznli hamda saj`langan:

«Ravshanxon bu bog’ dеvorlariga qarasa, tik paxsasini ishlagan, dеvorini tagini g’ishtlagan, juda mahkam qilib tashlagan, dеvorlarni ganchlagan; to’g’riga kеtgan rastalar, dеvorlarda guldastalar, juda o’xshatibdi ustalar. Ko’rgan xasta, ko’rmagan havasda, gul ekilgan baland-pastda, gulni dеsang dasta-dasta, tеvaragi yong’oq, pista, qilgan ham juda usta».

Dostonlarda nazm va nasr badiiy vazifasi jihatidan dеyarli tеng huquqqa ega. Ularning har birining o’z o’rni, o’z vazifasi bor. Biroq tasviriylik va hajm nuqtai nazaridan nazm nasrdan ustunlik qiladi.

Dostonlarning mavzusi, syujеti, ko’pchilik motivlari an`anaviy va doimiy bo’lish bilan birga, ko’pgina syujеt vaziyatlari, matndagi bir qancha parchalar_ ham umumiy va barqarordir. Dostondan dostonga aynan yoki ayrim o’zgarishlar bilan «ko’chib yuradigan» bunday parchalar

umumiy tipik o’rinlar yoki epik klishеlar dеb yuritiladi. Dostonlarning boshlamasi (zachini) va tugallamasi, qahramonga nasihat, ot ta`rifi va otni egarlash, otda safar, jang tasviri, maston, ko’sa, Oqqiz singari an`anaviy obrazlarning portrеtlari va boshqalar epik klishеlar hisoblanadi.

Egri klishеlarni to’g’ri va o’z o’rnida qo’llash dostonchining mahorati va iqtidoriga bog’liq.

Dostonlarda boshlama uch muhim qismni o’z ichiga oladi, ya`ni boshlama asarda tasvir etiladigan voqеaning uzoq o’tmishga oid ekanligini, voqеa o’rnini va qahramon avlodi shajarasini ko’rsatadi.

Dostonlarda epik klishеlar bilan bir qatorda an`anaviy uslubga xos bеlgilardan yana biri

— dostondan dostonga ko’chib yuruvchi, tayyor, qolip holiga kеlib qolgan misralar, ikkiliklar, ifodalar—doimiy uslubiy shakllar ham muhim o’rin tutadi. Masalan: «Xazon bo’lmay bog’da

gullar so’ldimi, so’lgan gulga bulbul kеlib qo’ndimi», «Qiyg’ir dеgan qush o’ltirar qiyada», «Ot chopsa gumburlar tog’ning darasi, botirni ingratar nayza yarasi», «Uchqur eding qanotingdan qayrilding, yugrug bo’lsang tuyog’ingdan toyrilding», «Oshiqning fahmidir qorong’i kеcha»,

«Yomg’ir yog’sa, halqob еrlar loylansin», «Bahorda ochilgan bog’ning gulisan», «Qizil gul ochilar g’unchadan g’uncha».

Doston mazmuni bilan u yoki bu darajada bog’langan, ayrim hollarda aforizmlilik xususiyatiga ega bo’lgan bunday misralar bandning boshida, ba`zan o’rtasida kеlib, aytuvchining to’xtovsiz badihago’ylik qilishiga imkon bеradi, qu-yilib kеlayotgan fikr oqimini mohirlik bilan tеzroq bayon qilishga еngillik tug’diradi. Banddagi boshqa misralar bilan qofiyada mahkam bog’langan bunday qaytariqlar dostonchining so’z topishiga bir oz fursat yaratib, kеyingi misralarni tеzlik bilan ijod qilishga sharoit hozirlaydi.

Dostonlarda doimiy uslubiy shakllar qofiya, vazn talabiga, qo’llanish o’rni va vaziyatiga ko’ra ayrim o’zgarishlar bilan ishlatiladi. Masalan, «Alpomish» dostonida «Xazon bo’lmay bog’da gullar so’ldimi» satridagi «bo’lmay» so’zi «bo’lib», «bo’lsa» shaklida; «so’ldimi» so’zi «so’lgandir», «so’lganda», «so’lgandi», «so’libdi», «so’ladi», «so’lmadi», «so’lsin-da», «so’lganmi», «so’larmi», «so’lmasa», «so’lmasin», «so’lmasmi», «so’larmikan», «so’lar

dеyman» shakllarida qo’llanilgan.

Yuqoridagilardan tashqari, doimiy epitеtlar, o’xshatishlar ham an`anaviy uslubga xos bеlgilardan hisoblanadi. An`anaviy uslub va baxshilar ijodiy badihasining birligi, o’zaro aloqasi folklorning asosiy xususiyatlaridan bo’lib, og’zaki poeziyaning g’oyaviy-estеtik mohiyatini bеlgilaydi. Ko’p avlodlar tomonidan shakllangan va bizgacha davom yetib kеlgan an`analar, an`anaviy poetik uslub xalq og’zaki ijodining, folklor jarayoninnng asosiy bеlgilaridan sanaladi. Chunki folklor umumlashgan, barqaror an`analar doirasida yuzaga kеladi, yashaydi, rivojlanadi, o’zgaradi va saqlanib qoladi.

O’zbеk xalq dostonlarining tarixiy-madaniy ahamiyati tеngsizdir. U xalqimizning o’ziga hos badiiy tarixidir. Unda xalqimizning asrlar bo’yi qilgan orzu-umidlari, porloq kеlajak haqidagi o’y-fikrlari mujassamlashgan.

Dеmak, doston va dostonchilikdan maqsad mеhnatkash ommaning kayfiyati va ruhiyatini kuylash, shu ruh va kayfiyatga mos idеaldagi «burungilar» sabog’i orqali baxshi bilan yuzmayuz turgan tinglovchilar doirasining «ko’nglini botir qilish», ularni yanada ezgulik va olijanoblikka yo’llashdir. Xalq dostonlari milliy iftixor va o’z-o’zini anglash, vatanparvarlik va do’stlik va birodarlik tuyg’ularini tarbiyalashda muhim g’oyaviy-estеtik vazifa o’taydi.

Qahramon – Hero

Boshqa maqsadlar uchun qarang Qahramon (ajralish) va Qahramonlar (ajralish). “Qahramonlik” bu yerga yo’naltiradi; film uchun, qarang Qahramonlik (film). “Qahramon” bu erga yo’naltiradi; boshqa maqsadlar uchun qarang Qahramon ayol (ajralish).

Ushbu maqoladagi misollar va istiqbol vakili bo’lmasligi mumkin butun dunyo ko’rinishi mavzuning. Sizga mumkin ushbu maqolani yaxshilang, masalani muhokama qiling munozara sahifasi, yoki yangi maqola yarating, tegishli ravishda. ( May 2020 ) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling)

Joan of Arc filmidagi roli uchun Frantsiyaning o’rta asr nasroniy qahramoni hisoblanadi Yuz yillik urush va a sifatida kanonizatsiya qilingan Rim katolik avliyosi

Uilyam Tell, mashhur xalq qahramoni ning Shveytsariya.

Juzeppe Garibaldi dagi roli uchun Italiya milliy qahramoni hisoblanadi Italiyaning birlashishi va “nomi bilan tanilganIkki dunyo qahramoni“chunki uning Janubiy Amerika va Evropadagi harbiy korxonalari.

A qahramon (qahramon uning ayol shaklida) – bu xavf-xatar oldida qiyinchiliklarga qarshi kurashish bilan kurashadigan haqiqiy shaxs yoki asosiy xayoliy belgi. topqirlik, jasorat yoki kuch. Ilgari faqat jinsga xos bo’lgan boshqa atamalar singari (masalan aktyor), qahramon ko’pincha har qanday jinsga murojaat qilish uchun ishlatiladi qahramon faqat ayolga tegishli. Klassik dostonlarning asl qahramon turi shuhrat va sharaf uchun shunday ishlarni qilgan. Boshqa tomondan, ular post-klassik va zamonaviy boylik, mag’rurlik va shon-shuhratning klassik maqsadi o’rniga umumiy ish uchun buyuk ishlarni yoki fidokorona harakatlarni amalga oshiradigan qahramonlar. Qahramonning antonimi – a yomon odam. [1] Qahramon tushunchasi bilan bog’liq boshqa atamalarga quyidagilar kiradi: “yaxshi yigit“yoki”oq shapka“.

Yilda mumtoz adabiyot, qahramon – bu asosiy yoki obro’li belgi qahramonlik epik she’riyat qadimiy orqali nishonlangan afsonalar ko’pincha harbiy zabt etishga intilgan va doimo nomukammal shaxsiy sharaf kodi bilan yashaydigan xalq. [2] Qahramon ta’rifi hamma vaqt davomida o’zgarib bordi. Merriam Vebster lug’atda qahramonga “buyuk yoki jasoratli harakatlar yoki yaxshi fazilatlar uchun qoyil qolgan odam” deb ta’rif berilgan. [3] Qahramonlarning misollari mifologik figuralardan tortib, masalan Gilgamesh, Axilles va Ifigeniya kabi tarixiy va zamonaviy shaxslarga Joan of Arc, Juzeppe Garibaldi, Sophie Scholl, Alvin York, Audi Merfi va Chak Yeager va xayoliy superqahramonlar, shu jumladan Supermen, O’rgimchak odam, Botmon va Kapitan Amerika.

Mundarija

 • 1 Etimologiya
 • 2 Antik davr
 • 3 Mif va monomit
 • 4 Slavyan ertaklari
 • 5 Tarixiy tadqiqotlar
 • 6 Zamonaviy fantastika
 • 7 Psixologiya
 • 8 Aqliy va jismoniy integratsiya
 • 9 Shuningdek qarang
 • 10 Adabiyotlar
 • 11 Qo’shimcha o’qish
 • 12 Tashqi havolalar

Etimologiya

Fazilat Qahramonining tantanali marosimi tomonidan Piter Pol Rubens, v. 1612-1614

So’z qahramon yunoncha ἥrως (hērōs), “qahramon” (so’zma-so’z “himoyachi” yoki “himoyachi”), [4] kabi biri Gerakllar ilohiy ajdodlari bilan yoki keyinchalik berilgan ilohiy sharaflar bilan. [5] Dehifrlashdan oldin Lineer B so’zning asl shakli * deb taxmin qilingan ωϝrωϝ- , hērōw-, ammo Miken aralashmasi ti-ri-se-ro-e -w- yo’qligini namoyish etadi. Qahramon ism sifatida Gomerikgacha bo’lgan yunon mifologiyasida uchraydi Qahramon Afrodita ma’budasining ruhoniysi edi, bu adabiyotda tez-tez tilga olingan afsonada.

Ga binoan Ingliz tilining Amerika merosi lug’ati, Proto-hind-evropa ildiz * ser “himoya qilish” ma’nosini anglatadi. Erik Partrijning so’zlariga ko’ra Kelib chiqishi, yunoncha so’z hērōs “lotin tiliga o’xshash” seruare, ma’no himoya qilish. Keklik xulosa qiladi: «Ikkalasining ham asosiy ma’nosi Hera va shuning uchun qahramon “himoyachi” bo’ladi. ” R. S. P. asalarilar hind-evropa lotinini rad etadi va so’zda a borligini ta’kidlaydi Yunonistongacha kelib chiqishi. [6] Hera yunon ma’budasi bo’lib, ko’plab xususiyatlarga ega edi, shu jumladan himoya va uning ibodati xuddi hind-evropalik kelib chiqishiga o’xshaydi.

Antik davr

Shuningdek qarang: Yunoniston qahramoni kulti

Rim freskasida Perseus va Medusaning rahbari Stabiae. O’rta asr va zamonaviy qahramonlardan farqli o’laroq, klassik qahramonlar odamlarning manfaati uchun har qanday tashvish tufayli emas, balki hurmat va shuhrat tufayli buyuk ishlarni qilishgan.

Klassik qahramon “sharafni izlashda yashaydigan va o’ladigan jangchi” deb hisoblanadi va ularning buyukligini “ular o’ldiradigan yorqinlik va samaradorlik” bilan tasdiqlaydi. [7] Har bir klassik qahramonning hayoti urushda yoki epik kvest paytida yuz beradigan jangga qaratilgan. Klassik qahramonlar odatda yarim ilohiy va favqulodda iqtidorli, masalan Axilles, xavfli vaziyatlar orqali qahramonlik belgilariga aylanib boradi. [2] Ushbu qahramonlar aql bovar qilmaydigan darajada mohir va mohir bo’lishsa-da, ular ko’pincha beparvolik, sud falokati, ahamiyatsiz narsalar uchun izdoshlarining hayotini xavf ostiga qo’yishadi va bolalarcha muomalada o’zini tutishadi. [2] Klassik davrlarda odamlar qahramonlarni eng yuqori darajadagi va eng muhim ahamiyatga ega deb bilar edilar, ularning epik adabiyotda mashhurligini tushuntirar edilar. [8] Ushbu o’lik figuralarning ko’rinishi tomoshabinlar va yozuvchilarning yuz o’girgan inqilobini anglatadi o’lmas xudolar qahramonlik shon-shuhratli daqiqalari avlodlari xotirasida o’z meroslarini kengaytirib, saqlanib qolgan o’limli insoniyatga. [2]

Hektor edi a Troyan shahzoda va Troya uchun eng buyuk kurashchi Troyan urushi, bu asosan ma’lum Gomer “s Iliada. Gektor Troyanni himoya qilishda troyanlarning va ularning ittifoqchilarining etakchisi bo’lib, “31 ming yunon jangchilarini o’ldirgan”, deydi Hyginus. [9] Ektor nafaqat jasorati bilan, balki olijanob va odobli tabiati bilan ham tanilgan edi. Darhaqiqat, Gomer Ektorni tinchliksevar, mulohazali va jasur, yaxshi o’g’il, er va ota sifatida va qorong’u sabablarsiz qo’yadi. Biroq, uning oilaviy qadriyatlari uning qahramonlik orzulari bilan juda ziddiyatli Iliada, chunki u ikkalasining ham himoyachisi bo’lolmaydi Troy va farzandiga ota. [7] Oxir oqibat Gektorni xudolar xiyonat qiladi Afina uning ittifoqchisi sifatida yashiringan ko’rinadi Deifobus va uni Axillesga qarshi kurashga ishontirdi va bu uning ustun jangchining qo’lida o’limiga olib keldi. [10]

Axillesning g’azabi, tomonidan Jovanni Battista Tiepolo, 1757

Axilles butun troyan urushidagi eng dahshatli harbiy jangchi va markaziy xarakteri hisoblangan yunon qahramoni edi Iliada. U bola edi Thetis va Peleus, uni a xudo. U jang maydonida g’ayritabiiy kuchga ega edi va u bilan yaqin munosabatlarga ega edi xudolar. Axilles mashhur Agamemnonning sharmandaligidan keyin jang qilishdan bosh tortdi va faqat Ektor o’zining yaqin do’stini o’ldirgandan so’ng, g’azab tufayli urushga qaytdi. Patrokl. [10] Axilles boshqarib bo’lmaydigan g’azab bilan tanilgan edi, chunki u qon to’kkan ko’plab harakatlarni, masalan, Ektorning jasadini Troya shahri bo’ylab sudrab yurish orqali ifloslantirgan. Axilles fojiali rol o’ynaydi Iliada doimiy ravishda olib kelingan [7]

Mifdagi qahramonlar ko’pincha xudolar bilan yaqin, ammo qarama-qarshi munosabatda bo’lishgan. Shunday qilib Heraklning ismi “ulug’vorlik” degan ma’noni anglatadi Hera “Garchi u butun umrini yunon xudolari malikasi Hera tomonidan qiynoqqa solingan bo’lsa ham. Ehtimol, eng yorqin misol Afina qiroli bo’lishi mumkin Erixey, kim Poseidon tanlash uchun o’ldirilgan Afina Undan ko’ra shaharning homiysi xudo sifatida. Afinaliklar Erexteyga sajda qilganlarida Akropolis, deb uni chaqirdilar Poseydon Erextey.

Taqdir yoki taqdir, klassik qahramonlarning hikoyalarida katta rol o’ynaydi. Klassik qahramonning qahramonlik ahamiyati jang maydonlarini bosib olish, tabiiy ravishda xavfli harakatlardan kelib chiqadi. [7] Xudolar Yunon mifologiyasi, qahramonlar bilan o’zaro aloqada bo’lganida, ko’pincha qahramonning jang maydonida o’lishini oldindan aytib beradi. Son-sanoqsiz qahramonlar va xudolar o’zlarining taqdirlarini o’zgartirish uchun juda ko’p harakat qilishadi, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchraganidek, hech kim ham, o’lmas ham uchta kuchli tomonidan belgilangan natijalarni o’zgartira olmaydi. Taqdirlar. [11] Buning eng xarakterli namunasi topilgan Edip Reks. O’g’lining bilganidan keyin, Edip, uni o’ldirish bilan yakunlanadi, Fiva qiroli, Layus, o’g’lini qirollikdan olib tashlash orqali uning o’limiga ishonch hosil qilish uchun juda katta qadamlar qo’yadi. Ko’p yillar o’tib, yo’lda bo’lgan nizolarda otasi unga noma’lum bo’lganida, Edip otasi bilan uchrashganda, Edip uni o’ylamasdan o’ldiradi. E’tirof etishning yo’qligi Edipga otasini o’ldirishga yordam berdi va istehzo bilan otasini taqdiri bilan bog’ladi. [11]

Qahramonlik hikoyalari xizmat qilishi mumkin axloqiy misollar. Biroq, klassik qahramonlar ko’pincha nasroniylarning doimiy, mukammal axloqiy qahramon tushunchasini o’zida mujassam qilmaganlar. [12] Masalan, Axillesning nafratli g’azabining xarakterli masalalari shafqatsiz qirg’inni keltirib chiqaradi va uning g’ururli g’ururi uni faqat Troyan urushiga qo’shilishga olib keladi, chunki u askarlari barcha shon-sharaflarga ega bo’lishlarini xohlamagan. Klassik qahramonlar, axloqlaridan qat’i nazar, dinga joylashtirilgan. Yilda klassik antik davr kabi ilohiylashtirilgan qahramonlarni hurmat qilgan kultlar Gerakllar, Persey va Axilles qadimgi yunon dinida muhim rol o’ynagan. [13] Bu qadimiy Yunonistonlik qahramon kultlar og’zaki qahramonlarga sig’ingan epik an’ana Ushbu qahramonlar bilan ko’pincha odamlarga baraka, ayniqsa shifobaxsh narsalar beriladi. [13]

Mif va monomit

XVI asrdagi Xitoy romanidagi to’rtta qahramon, G’arbga sayohat

“Afsonaviy qahramon Arketipi” tushunchasi birinchi bo’lib tomonidan ishlab chiqilgan Lord Raglan uning 1936 yilgi kitobida, Qahramon, An’ana, afsona va dramaturgiya bo’yicha tadqiqot. Bu uning so’zlariga ko’ra, tarixda va butun dunyoda turli madaniyatlarda, afsonalarda va dinlarda ko’plab qahramonlar tomonidan baham ko’rilgan 22 umumiy xususiyatlar to’plami. Raglanning ta’kidlashicha, bal qancha yuqori bo’lsa, bu raqam afsonaviy bo’ladi. [14]

Lemminkayenen va otashin burgut, Robert Vilgelm Ekman, 1867 yil

Standartning hikoya arxetipi tushunchasi monomitik “qahramon izlanish “bu barcha madaniyatlarda keng tarqalgan deb tanilgan, bir muncha ziddiyatli. Asosan Jozef Kempbell uning 1949 yilgi ishida Ming yuzli qahramon, bu juda xilma-xil madaniyat va e’tiqodlarga qaramasdan, qahramon nimani anglatishini o’xshash fikrlarni o’zida mujassam etgan bir nechta qahramonlik hikoyalarini aks ettiradi. Monomit yoki Qahramonning sayohati uchta alohida bosqichdan iborat bo’lib, jo’nash, tashabbus va qaytish. Ushbu bosqichlarda har qanday jinsdagi qahramon ergashishi mumkin bo’lgan bir nechta arxetiplar, jumladan, sarguzashtlarga da’vat (ular dastlab rad etishlari mumkin), g’ayritabiiy yordam, sinovlar yo’lidan borish, o’zlari haqida tushunishga erishish (yoki apoteoz), va o’zlarining izlanishlari yoki sayohatlari orqali yashash erkinligiga erishish. Kempbell shunga o’xshash mavzulardagi hikoyalar misollarini taklif qildi Krishna, Budda, Tyana Apollonius va Iso. [15] U o’rganadigan mavzulardan biri – bu Bodxisattva singari erkak va ayol xususiyatlarini birlashtirgan androgin qahramon: “Bu erda ta’kidlanadigan birinchi ajablantiradigan narsa – Bodxisattvaning androgin xarakteri: erkak Avalokiteshvara, ayol Kvan Yin”. [15] Uning 1968 yilgi kitobida, Xudoning maskalari: tasodifiy mifologiya, Kempbell shunday yozadi: “Xochga mixlangan va tirilgan Masihning harakatlanuvchi afsonasi biografik tafsilotlarga nisbatan aniq yoki aniq emasligidan qat’iy nazar, qadrdonning eski motiflariga yangi iliqlik, zudlik va insoniylikni olib kelish uchun yaroqli edi. Tammuz, Adonis va Osiris tsikllar. ” [16]

Slavyan ertaklari

Ivan Tsarevich, ning qahramoni Rus folklorlari, tomonidan Viktor Vasnetsov (1880)

Vladimir Propp, rus tilini tahlil qilishda ertaklar, ertakda faqat sakkiztasi bor degan xulosaga keldi dramatis personæ, qaysi biri qahramon edi, [17] : p. 80 va uning tahlili rus bo’lmagan folklorshunoslikda keng qo’llanilgan. Bunday qahramon doirasiga kiradigan harakatlar quyidagilarni o’z ichiga oladi:

 1. Kvestga jo’nab ketish
 2. A sinoviga munosabat bildirish donor
 3. Malika (yoki shunga o’xshash raqam) bilan turmush qurish

Propp bir-biridan farq qildi izlovchilar va qurbon-qahramonlar. A yomon odam bu masalani qahramonni o’g’irlash yoki haydab chiqarish orqali boshlashi mumkin; bu qurbon-qahramonlar edi. Boshqa tomondan, antagonist qahramonni talon-taroj qilishi yoki yaqin odamini o’g’irlashi mumkin, yoki yovuz odamning aralashuvisiz qahramon unga nimadir etishmasligini tushunib, uni topishga kirishishi mumkin; bu qahramonlar izlovchilar. Jabrlanuvchilar izlayotgan qahramonlar bilan ertaklarda paydo bo’lishi mumkin, ammo ertak ikkalasiga ham mos kelmaydi. [17] : 36

Tarixiy tadqiqotlar

Qo’shimcha ma’lumotlar: Tarix falsafasi va Buyuk inson nazariyasi

Uzoq ro’yxatini hisobga olmasdan hech qanday tarix yozib bo’lmaydi jasorat uchun milliy medallar egalari, o’t o’chiruvchilar, politsiyachilar va politsiya ayollari, tez yordam tibbiyot xodimlari va oddiy yo’l qahramonlari yashaydi. [18] Ushbu shaxslar o’z hayotlarini xavf ostiga qo’yib, boshqalarning hayotini saqlab qolish yoki himoya qilishga urinishgan: masalan, kanadalik Vatan xochi (C.V.) “o’ta xavfli vaziyatlarda eng ko’zga ko’ringan jasoratni tan oladi”; [19] oluvchilarning misollari Meri Doxi va Devid Gordon Cheveri.

Faylasuf Hegel tomonidan shaxsiylashtirilgan “qahramon” ga markaziy rolni berdi Napoleon, ma’lum bir madaniyatning mujassamlanishi sifatida Volksgeist va shuning uchun umumiy Zeitgeist. Tomas Karleyl 1841 yilgi ish, Qahramonlar to’g’risida, Qahramonlarga sig’inish va tarixdagi qahramonlik to’g’risida, shuningdek, tarixdagi qahramonlar va buyuk insonlarga asosiy vazifani topshirgan. Carlyle tarixi markazida tarjimai holi kabi bir nechta markaziy shaxslarning Oliver Kromvel yoki Buyuk Frederik. Uning qahramonlari siyosiy va harbiy arboblar, davlatlarning asoschilari yoki yiqituvchilari bo’lgan. Uning buyuk insonlar tarixi daholarni yaxshi va ehtimol tarixiy o’rganishda birinchi marta yovuzlikni o’z ichiga olgan.

20-asrning ikkinchi qismida Karlylning pozitsiyasini aniq himoya qilish kamdan-kam uchraydi. Ko’pchilik tarix falsafasi maktab tarixdagi harakatlantiruvchi kuchlarni faqat Carlyle portretlari uchun ishlatganidan ko’ra kengroq ob’ektiv bilan tasvirlash mumkin deb da’vo qilmoqda. Masalan, Karl Marks tarixni o’ynayotgan ulkan ijtimoiy kuchlar belgilaydi “sinf kurashlari “, bu kuchlar o’ynagan shaxslar tomonidan emas. Marksdan keyin, Gerbert Spenser 19-asrning oxirlarida shunday deb yozgan edi: “Siz tan olishingiz kerakki, buyuk insonning genezisi u paydo bo’lgan irqni keltirib chiqargan va ushbu irq asta-sekin o’sib boradigan ijtimoiy holatning uzoq davom etgan murakkab ta’siriga bog’liq. .. [b] shuning uchun u o’z jamiyatini qayta qurishi mumkin, uni jamiyat qilishi kerak. ” [20] Mishel Fuko da’vo qildi uning ijtimoiy muloqot va munozaralarni tahlil qilishi bu tarix asosan “fan suveren “,” tarixiy va siyosiy ommaviy nutq “tomonidan inversiya qilinmaguncha.

Bust Nelson Mandela Londonda qurilgan Janubiy bank tomonidan Buyuk London kengashi ma’muriyati Ken Livingstone 1985 yilda

Shved diplomati Raul Uollenberg Ikkinchi Jahon urushi paytida Budapeshtda o’n minglab yahudiylarning hayotini saqlab qoldi. [21] [22]

The Annales maktabi, boshchiligida Lucien Febvre, Mark Bloch va Fernand Braudel, rolining oshirib yuborilishiga qarshi kurashadi alohida mavzular tarixda. Darhaqiqat, Braudel turli xil vaqt o’lchovlarini ajratib ko’rsatdi, biri individual hayotga, boshqasi bir necha inson avlodlari hayotiga, ikkinchisi esa tsivilizatsiyalar, unda geografiya, iqtisodiyot va demografiya alohida sub’ektlarga qaraganda ancha hal qiluvchi rol o’ynaydi.

Qahramon va buyuk odam tarixda eslatib o’tish kerak Sidni Xuk kitobi (1943) Tarixdagi qahramon. [23] Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida bunday erkaklar yo’naltirilgan nazariya, boshqalar qatori feministlar yozuvchilari kabi bahslashdi. Judit Fetterli yilda Qarshilik ko’rsatadigan o’quvchi (1977) [24] va adabiyot nazariyotchisi Nensi K. Miller, Qahramon matni: Frantsiya va ingliz romanidagi o’qishlar, 1722–1782. [25]

Davrida globallashuv shaxs mamlakat va butun dunyo taraqqiyotini o’zgartirishi mumkin, shuning uchun bu ba’zi olimlarga zamonaviy tarixiy bilimlar nuqtai nazaridan va tarixdan foydalanib, qahramonning tarixdagi o’rni muammosiga qaytishni taklif qilishga asos beradi. tarixiy tahlil usullari. [26]

Rivojlanish doirasida qarama-qarshi tarix, tarixiy rivojlanishning ba’zi taxminiy stsenariylarini o’rganishga urinishlar qilinmoqda. Qahramon katta e’tiborni tortadi, chunki ushbu senariylarning aksariyati taxminlarga asoslanadi: agar u yoki boshqa tarixiy shaxs tirik bo’lganida yoki bo’lmaganida nima bo’lar edi. [27]

Zamonaviy fantastika

Qo’shimcha ma’lumotlar: Vanity Fair (roman) va Super qahramon
Botmon (Adam G’arb ) va Robin (Burt Uord) 1966-1968 yillarda teleseriallarda, Botmon

“Qahramon” (yoki hozirgi zamonda “qahramon”) so’zi ba’zan tasvirlash uchun ishlatiladi qahramon yoki romantik qiziqish qahramonlikning g’ayritabiiy kutishlariga zid bo’lishi mumkin bo’lgan hikoyani. [28] Yaxshi namuna Anna Karenina, tomonidan xuddi shu nomdagi romanning bosh qahramoni Leo Tolstoy. Zamonaviy adabiyotda qahramon tobora ko’proq muammoli kontseptsiya. Masalan, 1848 yilda Uilyam Makepeas Takeray berdi Vanity Fair subtitr, Qahramonsiz roman, va hech qanday xushyoqar xarakter topilmasligi kerak bo’lgan dunyoni tasavvur qildi. [29] Vanity Fair zamonaviy dunyoda chinakam axloqiy qahramonlarning yo’qligining satirik tasviri. [30] Hikoyada asosiy rollar Emmi Sedli va Beki Sharpga (ikkinchisi aniq belgilangan qahramonga qarshi kurashuvchi) qaratilgan bo’lib, syujet ushbu ikki belgining oxir-oqibat boy kishilarga uylanishiga qaratilgan bo’lib, voqea rivojlanib borishi bilan xarakterdagi kamchiliklarni ochib beradi. Kapitan Dobbin singari eng xushyoqish belgilar ham zaiflikka moyil, chunki u ko’pincha narsisistik va melankoliyadir.

Hayotdan kattaroq qahramon – bu ko’proq keng tarqalgan xususiyatdir xayol (ayniqsa hajviy kitoblar va epik fantaziya ) ko’proq realistik asarlarga qaraganda. [28] Biroq, hayotdan kattaroq bu raqamlar jamiyatda keng tarqalgan bo’lib qolmoqda. Super qahramon janri – bu multikillion dollarlik sanoat, bu chiziq romanlarni, filmlarni, o’yinchoqlarni va video o’yinlarni o’z ichiga oladi. Super qahramonlar odatda bironta tirik odam egallay olmaydigan ajoyib iste’dod va kuchlarga ega. Super qahramonlarning hikoyalari ko’pincha a super yomon qahramonga qarshi, qahramon super jinoyatchi tomonidan sodir etilgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bilan. Uzoq davom etgan superqahramonlarning misollari Supermen, Ajoyib ayol, Botmon va O’rgimchak odam.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, erkak yozuvchilar qahramonlarni g’ayriinsoniy qilishadi, ayol yozuvchilar esa qahramonlarni oddiy odamga aylantiradi, shuningdek, erkak qahramonlarini qahramonlariga qaraganda kuchliroq qiladi, ehtimol bu qadrlanadigan xususiyatlarning jinsi farqi tufayli. [31]

Psixologiya

Ijtimoiy psixologiya qahramonlar va qahramonliklarga e’tibor berishni boshladi. Zeno Franko va Filipp Zimbardo qahramonlik va altruizm o’rtasidagi farqlarni ko’rsating va ular kuzatuvchilar tomonidan asossiz xavf to’g’risida tushunchalar qahramonlik maqomini belgilashda xavf turidan yuqori rol o’ynashi haqida dalillar keltiradi. [32]

Psixologlar qahramonlarning xususiyatlarini ham aniqladilar. Elaine Kinsella va uning hamkasblari [33] mardlik, axloqiy yaxlitlik, ishonchlilik, jasorat, fidoyilik, himoya, halol, fidoyi, qat’iyatli, boshqalarni qutqaradigan, ilhomlantiruvchi va yordam beradigan 12 ta asosiy qahramonlik xususiyatlarini aniqladilar. Skott Allison va Jorj Getals [34] dono, kuchli, bardoshli, ishonchli, xarizmatik, g’amxo’r, fidoyi va ilhomlantiruvchi qahramonlarning “buyuk sakkiz xususiyati” uchun topilgan dalillar. Ushbu tadqiqotchilar shuningdek, qahramonlikning to’rtta asosiy funktsiyasini aniqladilar. [35] Qahramonlar bizga donolik beradi; ular bizni yaxshilaydi; ular axloqiy modellashtirishni ta’minlaydi; va ular himoya qilishni taklif qilishadi.

An evolyutsion psixologiya qahramonona tavakkal qilishni tushuntirish – bu a qimmat signal qahramonning qobiliyatini namoyish etish. Bu bir shakl sifatida qaralishi mumkin alturizm buning uchun bir qator boshqa evolyutsion tushuntirishlar mavjud. [36]

Rim Chatterji qahramon yoki umuman ko’proq qahramon, avvalambor, hikoyani o’qish, tinglash yoki tomosha qilish paytida boshdan kechirayotgan odamning ramziy vakili bo’lishini taklif qildi; [37] shuning uchun qahramonning shaxsga aloqadorligi ular bilan xarakter o’rtasida qanchalik o’xshashlik borligiga juda bog’liq. Chatterji hikoyalar va afsonalarni o’zini o’zi qahramoncha talqin qilishning bir sababi insonning dunyoni har qanday nuqtai nazardan emas, balki shaxsiy nuqtai nazardan qaray olmasligidir.

In Pulitser mukofoti – yutuq kitobi, O’limni rad etish, Ernest Beker insoniyat tsivilizatsiyasi oxir-oqibat bizning o’limimiz haqidagi bilimga qarshi ishlab chiqilgan, ramziy himoya mexanizmidir, bu esa o’z navbatida bizning asosiy narsalarga hissiy va intellektual javob vazifasini bajaradi. omon qolish mexanizmi. Beker, inson hayotidagi asosiy ikkilik ob’ektlarning jismoniy dunyosi va inson ma’nosining ramziy dunyosi o’rtasida mavjudligini tushuntiradi. Shunday qilib, insoniyat jismoniy men va ramziy o’zlikdan iborat bo’lgan dualistik xususiyatga ega bo’lganligi sababli, u insonlar dilemma o’limni qahramonlik orqali, asosan ramziy shaxsga qaratib. Ushbu ramziy o’ziga xoslik shaxsning shaklini oladi “o’lmaslik loyiha “(yoki”causa sui loyiha “), bu mohiyatan jismoniy haqiqatdan ustunroq bo’lishini ta’minlaydigan ramziy e’tiqod tizimi. Boqiylik loyihasi shartlari ostida muvaffaqiyatli hayot kechirish orqali odamlar o’zlarini qahramon va bundan buyon abadiy narsaning bir qismiga aylanishimiz mumkinligini his qilishadi; Bu ularning jismoniy tanasi bilan taqqoslaganda hech qachon o’lmaydi, bu esa u o’z navbatida odamlarga hayotlarining mazmuni, maqsadi va narsalarning buyuk sxemasida muhim ahamiyatga ega ekanligini his qiladi. kabi an’anaviy “qahramon-tizimlar” din, endi ishonchli emas aqlning yoshi. Ilm o’lmaslik loyihasi sifatida xizmat qilishga urinib ko’rmoqda, buni Beker hech qachon qila olmaydi, deb hisoblaydi, chunki u inson hayoti uchun ma’qul, mutlaq ma’nolarni taqdim eta olmaydi. Kitobda odamlarga o’zlarini qahramonlik his qilishlarini ma’qul keladigan yangi ishonchli “illuziyalar” kerakligi aytilgan. Biroq, Beker aniq javob bermaydi, asosan u mukammal echim yo’q deb hisoblaydi. Buning o’rniga, u insoniyatning tug’ma motivlarini, ya’ni o’limni bosqichma-bosqich amalga oshirish, yaxshi dunyoni yaratishga yordam beradi deb umid qiladi. Terrorizmni boshqarish nazariyasi (TMT) ushbu istiqbolni qo’llab-quvvatlovchi dalillarni yaratdi.

Aqliy va jismoniy integratsiya

Qarshilik jangchilarining muvaffaqiyatlarini o’rganish Krit davomida Ikkinchi jahon urushida natsistlar istilosi, muallif va chidamlilik tadqiqotchisi C. Makdugal ga ulanishlarni tortdi Qadimgi yunoncha qahramonlar va jismoniy harakatlarni amalga oshirishga ishonchni kuchaytiradigan va jismoniy shaxslarga, hatto eng og’ir sharoitlarda ham buyuk jasoratlarni amalga oshirishga imkon beradigan jismoniy o’z-o’zini boshqarish, mashq qilish va ruhiy holatni rivojlantirish madaniyati. Ushbu ko’nikmalar “. ko’p odamlar o’zlarida mavjudligini anglamagan ulkan kuch, chidamlilik va epchillik manbalarini ochish qobiliyatini” yaratdi. [38] Makdugal qahramonlik harakatlariga misollar keltiradi, shu jumladan Pindar Beshinchi Nemean Ode: “Quvvat jihatidan kuchsizroq Minotavr, Teyus bilan kurashgan va foydalanib g’alaba qozongan pankerton, chunki unda pichoq yo’q edi. ” Pankerton asosan “jami kuch va bilim” ma’nosini anglatadi, “. har qanday iste’dodni ishga solib g’olib chiqadigan xudolar va qahramonlar bilan bog’liq” atamasi. [39]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.