Press "Enter" to skip to content

Fazilatning ma nosi

Forobiyning ta’lim-tarbiya yo’llari, usullari vositalri Haqidagi qarashlari Ham qimmatlidir. U insonda go’zal fazilatlar ikki yo’l – ta’lim va tarbiya yo’li bilan Hosil qilinadi. Ta’lim nazariy fazilatlarini birlashtirsa, tarbiya esa tug’ma fazilat – nazariy bilimlar va amaliy kasb – Hunar, hulq odob fazilatlarini birlashtiradi. Ta’lim so’z va o’rganish bilan tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi, deydi. Har ikkalasi birlashsa etuklik namoyon bo’ladi, ammo bu etuklik bilim va amaliy ko’nikmalarni qay darajada o’rganganligiga qarab paydo bo’ladi, deb ko’rsatadi.

Abu Nasr Forobiyning ta’limiy-axloqiy qarashlari.

Abu Nasr Forobiyning ta’limiy-axloqiy qarashlari. O’rta asr ijtimoiy – falsafiy fikr taraqqiyoti mutafakkir Abu Nasr Forobiy nomi bilan bog’liq bo’lib, uning inson kamoloti Haqidagi ta’imoti ta’lim – tarbiya soHasida katta aHamiyatga ega. Mashhur YUnon faydasufi Arastudan keyin SHarqda o’z bilimi, fikr doirasining kengligi bilan nom chiqargan Forobiyni yirik mutafakkir – «Muallimiy soniy» – «Ikkinchi muallim» deb ataydilar.

Abu Nasr Forobiy (to’liq nomi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzaliq ibn Tarhon al-Forobiy) Hijriy 260 yil (milodiy 873 yil)da SHosh – Toshkentga yaqin

Forob (O’tror) degan joyda Harbiy Hizmatchi oilasida tug’ilgan. Forobda boshlang’ich ta’limni olgach, SHoshda, Buxoroda, Samarqanda ta’lim olganligi Haqida ma’lumotlar bor. Lekin arab xalifaligining yirik madaniy markazi Bag’dodga xalifalikning turli tomonlaridan kelgan olimlar yig’ilganligi, uning yirik ilmiy markazga aylanganligi tuyfayli Forobiy Ham ilm olish istagida Bag’dodga jo’naydi. Bag’dodda Forobiy o’rta asr fanini, turli fan soHalarini o’rganadi. Masalan, unga YUnon tilida Abu Bashar Matta (Matta ibn YUnus), tibbiyot va mantiqdan YUhanna ibn Haylon (Jilon) ta’lim bergan. Umuman, Forobiy Bag’doda matematika, mantiq, tibbiyot, ilmi nujum, musiqa, tabiiyot, Huquq, tilshunoslik, poetika bilan shug’ullandi, turli tillarni o’rgandi.

Ba’zi manbalarda Forobiy 70 dan oshiq tilni bilganligi Haqida gapiriladi.

Abu nasr Forobiy qomusiy olim Hisoblanadi. Tadqiqotchilar uning 160 dan ortiq ilmiy asarlar yaratganligini qayd etadilar.

Forobiy taHminan 941 yillardan boshlab Damashqda yashaydi. SHaHar chekkasidagi bog’da qorovul bo’lib ishlaydi va faqirona Hayot kechirib, ilmiy ish bilan shug’ullanadi. 943-967 yillarda esa Halabda yashaydi. 949-950 yillarida Misrda Ham bo’lgan. So’ng yana Damashqga qaytib, shu erda 950 yilda vafot etgan. Damashqdagi «Bob as – sag’ir» qabristoniga dafn qilingan. Rivoyatlarga ko’ra Abu Nasrning Hikmat falsafani o’qishiga bir kishi sabab bo’lgan ekan. O’sha kishi unga Arastuning bir necha kitobini, shu erda tura tursin, keyin olib ketaman deb qo’yib ketgani sabab bo’lgan, deyishadi. Ittifoqo, kitoblarga ko’zi tushib, ularning Abu Nasrning ko’ngliga ma’qul bo’lib qoladi va o’qishga kirishadi natijada etuk faylusufga aylanadi. Haqiqatdan Ham Abu Nasr Forobiy o’rta asr davri ilm – fani taraqqiyotiga katta Hissa qo’shgan olim, Forobiy tabiiy, ilmiy va ijtimoiy bilimlarning barcha soHalarida ilmiy ish olib borgan.

Forobiy o’zidan keyin juda boy ilmiy meros qoldirgan. Falsafa, musiqa, filologiya va boshqa tabiiy, ilmiy bilimlarning turli soHalarida asarlar yaratgan. Demak, Forobiy inson baht – saodatga erishuvi uchun ularni bahtli – saodatli qila oladigan jamoa raHbari bo’lishi kerak deydi. U fozil shaHarni boshqaradigan Hokim tabiatdan: 1 – sog’ – salomat bo’lib, o’z vazifasini bajarishda Hech qanday qiyinchilik sezmaligi; 2 – tabiati nozik, farosatli; 3 – hotirasi mustaHkam, 4 – zeHni o’tkir, 5 – o’z fikrini tushuntira oladigan notiq, 6 – bilim-ma’rifatga Havasli, 7 – taom eyishda, ichimlikda, ayollarga yaqinlik qilishda ochofat emas, aksincha, o’zini tiya oladiga bo’lishi (qimor yoki boshqa o’yinlardan) zavq, Huzur olishdan uzoq bo’lishi, 8 – Haq va Haqiqatni, odil va Haqgo’y odamlarni sevadigan, yolg’onni va elg’onchilarni yomon ko’radigan, 9 – o’z qadrini biluvchi va oriyatli bo’lishi, 10 – mol dunyo ketidan quvmaydigan, 11 – adolatparvar, 12

– qatiyatli, sabotli, jur’atli, jasur bo’lishi muHimligini qayd etadi. Forobiy bu fazilatlarni Har bir etuk insonda ko’rishni istaydi.

Forobiy o’zining fozil jamoasida odamlarni turli belgilarga qarab guruHlarga bo’ladi. Bunda u, kishilarning diniy masHabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy Hususiyatlariga, qobiliyatlariga, aqliy iqtidoriga, bilim ko’nikmalariga e’tibor berishlik zarur deydi. U o’zning «Baht saodatga erishuv yo’llar Haqida risola» asarida «Davlatning vazifasi insonlarni baht – saodatga olib borishdir, – deb yozadi. U, – bu esa ilm va yahshi ahloq yordamida qo’lga kiritadi». Forobiy davlatni etuk shahs boshqarishi lozim daydi; ya’ni jamoani idora etuvchi adolatli, dono bo’lishi, qonunlarga rioya etishi va qonunlar yarata olishi, kelgusini oldindan ko’ra bilishi, boshqalarga g’amho’r bo’lishi lozim deydi.

Forobiy ta’lim tarbiyaga bag’ishlangan asarlarida ta’lim – tarbiyaning muHumligi, unda nimalarga e’tibor berish zarurligi, ta’lim – tarbiya usullari va uslubi Haqida fikr yuritadi. «Fozil odamlar shaHri», «Baht saodatga erishuv to’g’risida», «Ihso – al – ulum», «Ilmlarning kelib chiqishi», «Aql ma’nolari to’g’risida» kabi asrlarida ijtimoiy – tarbiyaviy qarashlari o’z ifodasini topgan.

Forobiy o’z ishlarida ta’lim – tarbiyani uzviy birlikda olib borish Haqida ta’lim bergan bo’lsa Ham, ammo Har birining insonni kamolga etkazishda o’z o’rni va hususiyati bor ekanligini aloHida ta’kidlaydi.

Forobiy «Baht – saodatga erishuv to’g’risida» asarida bilimlarni o’rganish tartibi Haqida fikr bayon etgan. Uning ta’kidlashicha, avval bilish zarur bo’lgan ilm o’rganiladi, bu – olam asoslari Haqidagi ilmdir. Uni o’rgangach, tabiiy ilmlarni, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon Haqidagi bilimlarni o’rganish lozim. Undan so’ng, umuman, jonli tabiat o’simlik va Hayvonlar Haqidagi ilm o’rganiladi, deydi.

Forobiy inson kamolotga yolg’iz o’zi erisha olmaydi. U boshqalar bilan aloqada bo’lish, ularning ko’maklashuvchi yoki munosabatlariga muhtoj bo’ladi. Uning fikricha tarbi jarayoni tajribali pedagog, o’qituvchi tomonidan tashkil etilishi muHumdir. CHunki Har bir odam Ham bahtni va narsa Hodisalarni o’zicha bila olmaydi. Unga buning uchun o’qituvchi lozim.

Bunga Forobiy ta’lim – tarbiyani to’g’ri yo’lga qo’yish orqali erishish mumkin, deydi. CHunki maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta’lim – tarbiya insonni Ham aqliy, Ham ahloqiy jiHatdan komolga etkazadi, hususan, inson tabiat va jamiyat qonunqoidalarini to’g’ri bilib oladi va Hayotda to’g’ri yo’l tutadi, boshqalar bilan to’g’ri munosabatda bo’ladi, jamiyat tartib qoidalariga rioya etadi.

Demak, Forobiy ta’lim – tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun hizmat qiladigan etuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi.

Forobiy ta’lim va tarbiyaga birinchi marta ta’rif bergan olim sanaladi. Ta’lim – degan so’z insonga o’qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish; tarbiya – nazariy fazilatni, ma’lum hunarni egallash uchun zarur bo’lgan hulq normalarini va amaliy malakalarni o’rgatishdir, deydi olim.

Abu nasr Forobiy yana aytadi: «Ta’lim – degan so’z halqlar va shaHarliklar o’rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu halqlar o’rtasidagi tug’ma fazilat va amaliy kasb Hunar fazilatlarini birlashtirish degan so’zdir.

Ta’lim faqat so’z va o’rgatish bilangina bo’ladi. Tarbiya esa, amaliy ish tajriba

bilan, ya’ni shu halq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bo’lgan ish – Harakat, kasb – Hunarga berilgan bo’lishi, o’rganishidir»

Forobiy nazariy bilimlarni egallashga kirishgan Har bir kishi hulq – odobda Ham qay darajada pok bo’lishi kerakligini «Falsafani o’rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to’g’risida»gi risolasida shunday ta’riflaydi: «Falsafani o’rganiHdan avval o’zingizni Hirs-Havaslardan shunday tozalashingiz lozimki, sizda maishiy va shaHvoniyat kabi notug’ri tuyg’ularga emas, balki kamolotga bo’lgan Hirs-Havas qolsin. Bunga hulq ahloqni faqat so’zdagina emas, balki Haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. SHunday so’ng hato va adashishdan saqlovchi, Haqiqat yo’lini tushunib olishga boshlovchi (notiq – so’zlovchi, fikrlash ma’nosida) nafsini, jonini, ruHini tozalash zarur»

Forobiy ahloqiy fazilatlar deganda bilimdonllik, donolik va muloHazali bo’lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko’pchilik manfaatini yuqori qo’yish, Haqiqat, ma’naviy yuksaklikka intil, adolatliylik kabi Hislatlarni tushunadi. Ammo bu Hislatlarning eng muHumi Har bir insonning bilimli, ma’rifatli bo’lishidir. SHuning uchun Ham Forobiy ahloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog’liq Holda, tafakkurga asoslangan ahloq sifatida qaraydi. Bundan biz Forobiyning ahloqni hulq me’yorlari ifodasi sifatidagini emas, balki kishilarning aqliy faoliyatining natijasi sifatida Ham talqin etganligini ko’ramiz. Forobiy

«Aql ma’nolari Haqida» risolasida aql masalasini taHlil qilib, aql bilish Haqidagi ta’limotida mantiq (logika) ilmi muHim o’rin tutadi deydi. U mantiq ilmi bilan grammatika o’rtasidagi mushtarakligini qayd etib, mantiqning aqlga munosabati, grammatikaning tilga munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi Ham tafakkurni Haqiqiy yo’lda olib borish uchun aqlni to’g’irlab turadi deydi. Forobiy «Muzika Haqida katta kitob» degan ko’p jildi asari bilan o’rta asrning yirik muzikashunosi sifatida Ham mashhur bo’ldi. U muzikaga ilmini nazariy, amaliy jiHatdan yoritib, muzikani inson ahloqini tarbiyalovchi siHat salomatligni mustaHkamlovchi vosita deb qaragan. Uning muzika soHasida qoldirgan merosi muzika madaniyati tarihida muHim aHamiyatga molikdir.

Forobiyning ta’lim-tarbiya yo’llari, usullari vositalri Haqidagi qarashlari Ham qimmatlidir. U insonda go’zal fazilatlar ikki yo’l – ta’lim va tarbiya yo’li bilan Hosil qilinadi. Ta’lim nazariy fazilatlarini birlashtirsa, tarbiya esa tug’ma fazilat – nazariy bilimlar va amaliy kasb – Hunar, hulq odob fazilatlarini birlashtiradi. Ta’lim so’z va o’rganish bilan tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi, deydi. Har ikkalasi birlashsa etuklik namoyon bo’ladi, ammo bu etuklik bilim va amaliy ko’nikmalarni qay darajada o’rganganligiga qarab paydo bo’ladi, deb ko’rsatadi.

Forobiy ta’limda barcha fanlarning nazariy asoslari o’rganilsa, tarbiyada ma’naviy – ahloqiy qoidalar, odob me’yorlari o’rganiladi, kasb-Hunarga oid malakalar Hosil qilinadi, deb uqtiradi.

Bu muHim vazifa tajribali tarbiyachilar tomonidan ta’lim-tarbiyaning turli metodlari yordamida amalga oshiriladi. Forobiy ta’lim – tarbiya ishlarini ikki yo’l bilan amalga oshirishni nazarda tutadi.

«Amaliy fazilatlar va amaliy san’at (kasb-Hunar)lar va ularni bajarishga odatlanish masalasi»ga kelganda, bu odat ikki yo’l bilan Hosil qilinadi: bulardan birinchisi – qanoatbahsh so’zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so’zlar yordamida odat Hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g’ayrat, qasd-intilish Harakatga aylantiriladi.

Ikkinchi yo’l (yoki usul) – majbur etish yo’li. Bu usul gapga ko’nmovchi, qaysar shaHarliklar va boshqa saHroyi halqlarga nisbatan qo’llaniladi. CHunki ular o’z istaklaricha so’z bilan g’ayratga kiradiganlardan emaslar. Ulardan birortasi nazariy bilimlarni o’rganishga kirishsa, uning fazilati yahshi bo’ladi. Kasb Hunarlarni va juz’iy san’atlarni egallashga intilish bo’lmasa, bunday odamlarni majbur etmaslik kerak. CHunki shaHar halqlariga tarbiya berishdan maqsad – ularni fazilat egasi qilib va san’at aHllariga aylantirishdir

Demak, Forobiy ta’lim – tarbiyada rag’batlantirish, odatlantirish, majbur etish metodlarini ilgari surgan. Har ikkala usul Ham pirovardida insonni Har tomonlama kamolga etkazish maqsadini ko’zlaydi.

Hulosa qilib aytganda Forobiy pedagogik ta’limotining asosida komil insonni shakllantirish, insonni o’z moHiyati bilan ijtimoiy, ya’ni faqat jamiyatda, o’zaro munosabatlar jarayonida komillikka erishadi, degan falsafiy qarashi yotadi.

Insonning kamolga etishida Ham aqli, Ham ahloqiy tarbiyaning o’zaro aloqasi muHim aHamiyat kasb etadi. Bunda Forobiy tavsiya etgan ta’lim – tarbiya usullari Hozirgi davrda Ham o’z aHamiyatini yo’qotmaganligi bilan diqqatga sazovordir.

Fazilatning ma’nosi

Yaxshi va to’g’ri ishlashi bilan ajralib turadigan odamning fazilati sifatida insoniy fazilat deyiladi. Shunday qilib, bu yaxshi deb hisoblangan axloqiy fazilatdir. Shuningdek, u ba’zi bir narsalarning muayyan effektlarni yaratish samaradorligiga ishora qilishi mumkin.

Fazilat so’zi lotin tilidan kelib chiqqan mohiyat, fazilat, va lotincha so’zdan kelib chiqqan vir, bu “erkak”, “odam” degan ma’noni anglatadi, chunki qadimgi fikrdagi erkaklar bilan bog’liq bo’lgan qiymat sifatiga ishora qiladi.

Shu ma’noda, fazilat insonning muayyan vaziyatlarda ko’rsatadigan kuchini, g’ayratini yoki jasoratini belgilashi mumkin: “U bilan sodir bo’lgan voqealarga qaramay, Magdalena doimo oldinga intilish fazilatini namoyish etdi”. Demak, fazilat haqida birovning fe’l-atvorining yaxlitligiga murojaat qilish haqida gapirish ham mumkin.

Ezgulikni axloqiy benuqson, odilona, ​​axloqiy ma’noda tushunilgan narsaga to’g’ri munosabatda bo’lishga tayyor odamlarda tekshirish mumkin.

Shu sababli, fazilat ezgu amallarda va to’g’ri ish uslubida ham tanib olinadi. Demak, kundalik tilda fazilat atamasi yaxshi ishlaydigan odamning fazilatlarini belgilash uchun ham ishlatiladi.

Boshqa tomondan, fazilat ba’zi bir narsalarning hosil bo’lishi yoki ijobiy ta’sir ko’rsatishi samaradorligiga ishora qilish uchun ham ishlatilishi mumkin: “Onamning tovuq bulyoni o’lgan odamni tarbiyalash xususiyatiga ega”, “Aloe vera ta’sirchan shifobaxsh fazilatlarga ega”.

Ko’plik sonida fazilatlar, katolik ta’limotiga ko’ra, asosiy vazifasi Yerdagi ilohiy operatsiyalarni bajarish bo’lgan inoyat va qadr-qimmat farishtalari. Ular, shuningdek, xalq orasida qo’riqchi farishtalar sifatida tanilgan va beshinchi xor tarkibiga kiradi.

Shuningdek, qiymatga qarang.

Axloqiy fazilat

Axloqiy fazilat sifatida odatda uni yaxshi ishlash odati deb atashadi. Shunday qilib, fazilat ijobiy fazilat bo’lib, u xulq-atvorda yoki ish jarayonida mukammallikni anglatadi va shu ma’noda illat yoki nuqsonga qarshi turadi.

Aristotel o’zining falsafasida fazilat me’yorida, ya’ni nuqson va haddan tashqari haddan tashqari muvozanatda topiladi, deb hisoblagan. Demak, axloqiy fazilatlar yaxshilikka nisbatan va axloqiy ko’rsatmalarga bo’ysunadi.

Shuningdek, axloq qoidalariga qarang.

Kardinal fazilatlar

Asosiy fazilatlar ehtiyotkorlik, adolat, matonat va mo”tadillikdir. Aflotunning fikriga ko’ra, adolat kardinal fazilatlar tizimining eng muhim fazilati edi, chunki uning so’zlariga ko’ra, inson uni anglashdan qolgan uchtasiga kirish imkoniyatiga ega edi. Kardinal fazilatlar, bu kabi, insonning axloqiy fazilatlarining muhim asosi hisoblanadi.

Kardinal fazilatlarga ham qarang.

Teologik fazilatlar

Muqaddas Kitobga ko’ra, diniy fazilatlar – bu ishonch, umid va sadaqa. Shu ma’noda, ular Xudoning O’zi ob’ekti bo’lgan fazilatlardir. Shuning uchun ularni odamlarning ruhiga singdirgan Yaratganning o’zi.

Shuningdek, ilohiy fazilatlarga qarang.

Qanday fazilatlar ibratli deb aytiladi

26 октября 2013

Eng ulug’ fazilat

Qadim zamonda bir mo‘‘tabar odamning uch o‘g‘li bor edi. Bir kuni ularni o‘z huzuriga chaqirib olib:
— O’g‘illarim, sizlarni sinamoqchiman, bir oy sayohat qiling. Shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug‘ fazilat kasb etsa barmog‘imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman,— dedi.
O’g‘illari har tarafga tarqalib, sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o‘g‘lidan so‘radi:
— O’g‘lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug‘ fazilatli yaxshilik qilding?
— Otajon, bir kuni tanho o‘zim bir bog‘ ko‘chasidan o‘tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma’murlarga topshirdim. Ma’murlar boshlig‘i menga tashakkur aytib, qo‘limga mana shu taqdirnomani yozib berdi, olmosning egasini toptirib unga topshirdi. Shu qilgan ishim to‘g‘riligimga bir dalil, shu harakatim eng ulug‘ fazilat emasmi,- deb javob berdi katta o‘g‘li.
Otasi aytdi:
— Juda to‘g‘ri ish qilgansan, o‘g‘lim, vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin, u olmos sening xususiy mulking emas-ku.
Keyin o‘rtancha o‘g‘li so‘zga kirishdi.
— Men bir kuni katta ariq kanoridan ketib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo‘lish xavfi ostida ekanini ko‘rib qoldim. Darhol o‘zimni suvga tashladim, ko‘p mashaqqat chekib bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o‘limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko‘p minnatdor bo‘lib, haqimga duoyi xayr qildilar. Hayotim qo‘rqinch ostida qolsa ham yosh bolani o‘limdan qutqazish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo‘lsam kerak, deb o‘ylayman.
Otasi o‘rtancha o‘g‘lining qo‘lini ushlab:
— Ofarin, o‘g‘lim. Seni tabrik qilaman, faqat shu go‘zal ishing tufayli qalbing zavq-shavq bilan to‘lganini his etgansan, shuning o‘zi mukofot emasmi?— dedi.
Keyin kichik o‘g‘li otasiga ta’zim qilib aytdi:
— Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo‘lsam ham, u payimda yuradi, hatto meni o‘ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko‘rdim. Agar uyqusirab bir yondan ikkinchi yonga ag‘darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg‘otilsa, turishga harakat qilib jarga qulab tushishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan, sekingina yurib uning yoniga bordim. Juda ehtiyotlik bilan uni ushlab, asta-sekin o‘z tomonimga torta boshladim. Ancha beriga kelib xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko‘tarildi, shodlanib yo‘limda davom etdim.
Otasi o‘g‘lining bu go‘zal ishidan, olijanobligidan shodlanib ko‘ziga yosh oldi, uni quchoqlab, yuz-ko‘zidan o‘pib:
— Bor bo‘l, o‘g‘lim, yasha, umring uzoq bo‘lsin! Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug‘ fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir,— deb qimmatli uzugini o‘g‘lining barmog‘iga kiygizdi, uning haqiga duo qildi.

Bayt:
Otang erdir, sen ham erdek qiliq qil,
Yomonlik aylaganga yaxshilik qil.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.