Press "Enter" to skip to content

Qanday atoqli otlar ajratib yoziladi

Vulgarizm ham noadabiy qatlamga kiradi.

Tilshunoslikka kirish

Harf asosiy grafik vositadir. Har bir nutq tovushi uchun olingan shartli shakl harf deyiladi. Yozuvda ishlatiladigan va qat’iy tartibda joylashtirilgan harflar yig’indisi alifbo deyiladi.

Hozirgi o’zbek tilida (rus grafikasi asosidagi o’zbek yozuvida) 33 harf 2 belgi bo’lib, shulardan 6 tasi unli (a,i,e, u,o’,o) 4 tasi yo-lashgan unli, 23 tasi undosh harf. O’zbek tilida 25 ta undosh tovush bo’lib, 23 ta harf bilan ifodalanadi.( ikki tovush yozma ifodasiga ega emas: j-juma,jurnal; ng-tong, senga).

x va h undoshlari alohida fonemalardir.

i bilan boshlanuvchi so’zlarning birinchi bo’g’inida x yoziladi: ix-tiyor, ix-cham, ix-los, ix-tisoslik; qolgan bo’g’inlarida kelsa h yoziladi: il-hom, i-ho-ta, is-loh;

e bilan boshlanuvchi so’zlar tarkibida asosan h yoziladi: ehson, ehtirom, ehrom, ehtiyot, ehtiyoj.

x va h ayrim so’zlarda ma’no farqlashga xizmat qiladi: xol (dog’)-hol (ahvol); xam (egik)-ham (yuklama); shox (daraxt shoxi)-shoh (podshoh); rux (metall)- ruh (arvoh);

Ayrim so’zlarda yonma-yon kelgan ikkita bir xil undoshdan biri tushirilsa, so’z xato hisoblanmaydi, faqat so’z ma’nosi o’zgaradi; qattiq-qatiq; silla-sila; tilla-tila; mashshoq-mashoq; cho’qqi-cho’qi; ushshoq-ushoq;

Siyla, biyron, ziyrak so’zlarida y undoshi tushirilganda so’z xato hisoblanmaydi, ma’no o’zgaradi: sila, biron, zirak.

 1. ‘ belgisi unli tovushdan keyin kelsa, unlini cho’ziqroq talaffuz etish uchun xizmat qiladi: ma’no, ma’rifat, ta’limot.
 2. ‘ belgisi undoshdan keyin kelsa, keyingi bo’g’inni ajratish uchun xizmat qiladi: mas’ud, mas’ul, jur’at, sun’iy.

Hozirda ikki xil yozuvdan foydalanilmoqda. O’zbek xalqi VII asrlargacha runik, uyg’ur, so’g’d, moniy, braxma yozuvlaridan foydalangan. XV asrda arab yozuvi bilan bir qatorda uyg’ur yozuvi qo’llangan. VIII asrda 1929 yilgacha arab yozuvi; 1929-1940 yillarda lotin yozuvi; 1940 yildan hozirga qadar kirill yozuvidagi rus alifbosidan foydalanilmoqda.

Lotin yozuviga o’tish to’g’risidagi qaror 1993 yil 2 sentyabrda qabul qilindi. 1993 yil 2 sentyabrdagi qarorga muvofiq lotin alifbosi 31 ta harf va bitta tutuq belgisi (‘apostrof) dan iborat deb belgilandi. Keyinchalik, 1995 yil 6-7 may qaroriga muvofiq bu alifboga o’zgartirishlar kiritildi. Unga ko’ra alifbo 26 ta harf va 3 ta harf birikmasidan (Ch, Sh, Hg) iborat (jami: 29 ta harf) deb belgilandi. Lotin alifbosiga o’tish dastlab 2000 yilgacha bo’lgan muddatda belgilandi. O’zgartirish haqidagi qarorga asosan 2005 yilgacha, deb uzaytirildi.

Lotin alifbosi

Lotin yozuvi asosidagi “O’zbek tilining asosiy imlo qoidalari” 1995 yil 24 avgustda qabul qilindi. Undagi asosiy qoidalar quyidagilar:

1. Undoshlar (ayrim) so’z o’rtasi va oxirida qo’shaloq kelishi mumkin; grammatika, metall, kilogramm. Qo’shimcha qo’yilganda biri tushadi: metalni.

2. Ayrim so’zlarda I, II, III shaxs egalik qo’shimchasi qo’shilganda y (u) tovushi qo’shib aytiladi va yoziladi: parvouim, mavqeying obro’yimiz, mavzuyingiz, parvoyi.

Xudo, mavzu, dohiy so’zlari III shaxsda xudosi, mavzusi, dohiysi tarzida yoziladi. Orzu so’zi: orzum, orzung, orzusi tarzida bo’ladi.

3. g,g’ bilan tugagan so’zga jo’nalish kelishigi qo’shimchasi qo’shilganda quyidagicha yozish saqlanadi: barg-ga-bargga: cho’g’-ga-cho’g’ga: bog’-ga-bog’ga.

4. Qo’shimcha qisqartma otlarga qo’shib yoziladi: O’zMUning. Yonma-yon kelgan ikki qisqartma ajratib yoziladi: O’zR FA

5. Birikmadan yuzaga kelgan qo’shma otlar qo’shib yoziladi: so’zboshi, mingboshi

6. Juft so’zlar orasida -u,-yu yuklamalari bog’lovchi vazifasida kelsa, yuklama chiziqcha bilan yoziladi: do’st-u dushman, yer-u osmon.

7. Yuzma-yuz, rang-barang (yuzma-yuz, rang-barang) tarzidagi so’zlar ham chiziqcha bilan yoziladi.

8. Kirill alifbosida 3 yuklama (-mi, -oq, -gina) qo’shib, qolgani ajratib yozilar edi. Lotin yozuvida esa 4 yuklama (-mi, -oq, -gina, -ov) qo’shib, qolgani ajratib yoziladi.

9. Arabcha raqamlardan keyin tartibni bildiruvchi chiziqcha qo’yiladi: 60-yillar: 1999- yilning 1-sentabri

10. Qo’shma fe’llar doimo ajratib yoziladi: sotib ol, tasdiq qil.

11. Yildan yilga, kundan kunga tipidagi so’zlarda chiziqcha qo’yilmaydi (kirill alifbosida qo’yiladi: kundan-kunga, yildan-yilga). ko’pdan ko’p, yangidan yangi: (ko’pdan ko’p, yangidan yangi)

12. Birato’la, birvarakayiga, biroq, birmuncha, buyon so’zlari qo’shib yoziladi

13. Joy nomlarida atoqli ot tarkibidagi sifatlovchi ham bosh harfda yoziladi: shimoliy Kavkaz.

14. Xalqaro tashkilotlar, davlatlar, oliy tashkilotlar, mansab (oliy)lar tarkibidagi har bir so’z bosh harf bilan yoziladi: O’zbekiston Respublikasi, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti, O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti.

15. Ba’zi atoqli otlarning faqat birinchi so’zi bosh harf bilan yoziladi: O’zbekiston Milliy tiklanish partiyasi, Fanlar akademiyasi.

16. ”She’rning har bir misrasi bosh harf bilan boshlanadi” , degan qoida lotin alifbosidagi imlo qoidalariga kiritilmagan.

17. Tartib raqami qavsda berilsa (1) 2) a) b)), jumla kichik harfdagi so’z bilan boshlanadi.

18. Inisiallar, “Boing- 767”, “5- A sinf” kabi birikmalar bo’g’in ko’chirishda bir satrda yoziladi (bo’g’inga ajratilmaydi).

19. s undoshi so’z boshida, so’z oxirida, old qo’shimchadan keyin, undoshdan keyin kelsa S yoziladi: sirk, shpris, antisiklon, kvars, konsert;

s undoshi unlidan keyin kelsa ts yoziladi: militsiya, litsey.

20. Rus tili orqali o’zlashgan ayrim so’zlarning yozilishi quyidagicha: oktabr, sentabr, budjet, lustra, flaga, dirijor, schotchik, uchot, aluminiy, bo’ks, molekular, yubilar.

21. ь belgisi yozilmaydi: palto, albom, yanvar; -o, -i dan oldin kelsa u yoziladi: батальон- batalyon, Ильин-ilyin.

22. ’ belgisi o’rnida asosan ’_(tutuq belgisi, apostrof) qo’yiladi: ma’no, da’vo, san’at.

‘ (tutuq belgisi) unlidan keyin kelsa, shu unlini cho’ziqroq talaffuz etishga, ta’kidlashga xizmat qiladi: ma’rifat, na’matak.

‘( tutuq belgisi ) undoshdan so’ng kelsa, o’zidan keyingi bo’g’inni ajratishga xizmat qiladi: sur’at, mas’uliyat, mas’ud, san’at.

‘( tutuq belgisi ) S va hni Sh harf birikmasidan farqlash uchun ham ishlatiladi: as’hov ,Is’hoq.

Rus tilidan va rus tili orqali o’zlashgan so’zlarda ‘ belgisi yozilmaydi: razyezd, podyezd (raz’ezd, pod’ezd).

23. Ruscha h harfi o’rniga o’zbek kirill alifbosida sh yoki shch harflari yozilar edi, o’zbek lotin alifbosida sh yoziladi (faqat meshshan so’zida ikkita sh yoziladi): obshina, yamshik.

1989 yil 21 oktyabrda o’zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. 1995 yil dekabrda bu qonun qayta ko’rilib, uning yangi tahriri tasdiqlandi.

Kirill alifbosi asosidagi o’zbek alfavitiga o’zbek tiliga xos bo’lgan 4 ta harf (tovush) qo’shilgan: o’, q, g’, h. Bu tovushlar lotin alifbosida ham o’z ifodasini topgan.
GRAFIKA VA ORFOGRAFIYA
O’bek tili alifbosidagi ba’zi tovushlar turli grafik formulalarga ega. Masalan, T harfining bosma shakli bilan yozma shakllari orasida ancha farq bor.

Garchi fonografik yozuv hozirgi vaqtda keng tarqalgan bo’lsa ham, kundalik hayotda yozuvning boshqa turlari ham uchrab turadi, chunki har bir turning o’ziga xos afzalligi bor. Masalan, piktografik yozuv odatda reklama ehtiyojlari uchun qo’llaniladi.

Ideogrammalar ko’cha harakatini ta’minlashda, matematika (1,6,10), kimyoda (H2O ) keng qo’llaniladi.

Piktogramma va logogrammalarning hozirgi vaqtda ko’plab qo’llanilishiga sabab, ularning tushunchalarni aniq, qisqa va tejamli ifodalashidir. Masalan, 12+29=41 deb so’zlar bilan yozsak, bizga ancha vaqt va masofa kerak bo’ladi.

Orfografiya so’zi ikkita grekcha so’zdan tashkil topgan, ya’ni orthos to’g’ri va grapho yozaman. Demak, orfografiya so’zining ma’nosi to’g’ri yozishdir. Shu sababli orfografiyaning asosiy vazifasi alifboning yozuvdagi qo’llanish qoidalari, so’zlarning yozilishi va bo’g’in ko’chirishdir.

Tilshunoslik fanida harflarni ishlatishning bir necha usuli mavjud. Ular quyidagilar:

fonetik, fonematik, an’anaviy, morfologik va simvolik .

Fonetik prinsip. Bunga asosan talaffuzda qanday tovush eshitilsa, shunga mos keladigan harf yozilishi lozim: qorin-qornim, burun- burnim.Bunda tovush tushishi kuzatiladi.

Fonematik prinsip. Bunga asosan tovushlar qanday talaffuz qilinishidan qat’iy nazar, bir xil yozilishini talab qiladi. Masalan, olib ketdidagi b harfi p deb talaffuz qilinadi. Lekin b yozilishi shart.

An’anaviy prinsipda so’zlar ularda mavjud, hozirgi vaqtda talaffuz qilinadigan tovushlarga asoslanib yozilmay, balki tarixda qanday yozilgan bo’lsa, hozir ham shunday yoziladi.

Morfologik va simvolik prinsiplar so’zlarning yozilishida grammatika va leksikaning manfaatlarini nazarda tutadi.

17-§. TIL VA YOZUV

Tilning butun imkoniyatlari nutqda ifodasini topadi. Nutqning og’zaki va yozma shakli bo’lib , yozma nutq yozuv orqali namoyon bo’ladi. Yozuv ma’lum bir tarixiy jarayon mobaynida aloqa- munosabatning muhim vositasi bo’lib shakllanadi. Yozuvning tarixiy ahamiyati quyidagilarda aks etgan.

1.Yozuv ma’lum tarixiy jarayon natijasida shaklanadi va kishilar orasidagi bavosita aloqa-munosabat vositasi sifatida ijtimoiy manfaatlar uchun xizmat qiladi.

2. Kishilik jamiyati erishgan barcha ma’naviy yutuqlar yozuv orqali avloddan avlodga yetkaziladi.

3. Yozuv uchun masofa va vaqt ahamiyatsizdir.

4. Yozuvning xabar yetkazish imkoniyati tufayli turli masofadagi axborotlar umumiy ma’lumotga aylanadi.

5. Yozuv kishilik jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichlarini, xalq tarixi, etnografiyasini adabiyot va san’at tarixini, tilning tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o’rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yozuvsiz tilning va xalqning tadrijiy taraqqiyotini o’rganib bo’lmaydi.

Dunyodagi aksariyat tillar o’z yozuviga ega. Yozuvning hozirgi ko’rinishlari dastlabki shakllarning takomillashib borishi natijasida paydo bo’ldi. Tadqiqotlardan ma’lumki,yozuvning dastlabki ko’rinishlari ramziy ifodalar tarzida yuzaga kelgan.Fanda piktografik, logografik, ieroglifik,fonografik kabi yozuv turlari bor.

Piktografik yozuv. Voqea- hodisalar haqidagi tafakkur ma’lumotlari jonli va jonsiz vositalar orqali ifodalangan yozuv piktografik yozuv hisoblanadi.Bu atama “chizilgan” va “yozaman”degan ma’nolardagi so’zlardan tuzilgan. Yozuvning bu turi ma’lumotlarning dastlabki qaydlarini yetkaza oladi va mavhum tushinchalarni ifodalash imkoniyatiga ega emas.

Piktografik yozuvning takomillashib borishi natijasida ideografik (grekcha “idea-tushuncha”,”grafo-yozaman”) yozuv paydo bo’ldi. Yozuvning bu turi logografik yozuv deb ham yuritiladi. (“logos-so’z”, “grafo- yozaman”). Negaki, bunday yozuvdagi ramzlar narsa- buyumlarni aks ettirib qolmay, tildagi so’zlarni ham ifodalaydi.

Ushbu yozuvda ma’lumot ma’nosini shakllar bilan aks ettirish qiyin bo’lgan logogrammalar orqali yetkaziladi.

Logografik yozuvning piktografik yozuvdan quyidagi afzalliklari bor.

a) logografik yozuv xabar qilinishi lozim bo’lgan mazmunni ancha mufassal aks ettiradi.

b)piktografik yozuvda so’z tartibi va so’zshakllari noaniq, logografik yozuvda esa aniq bo’ladi.

v)piktografik yozuvda subyektivlikka, ixtiyoriylikka yo’l qo’yadi, logografik yozuv esa barqaror logogrammalardan tashkil topgan.

Logografik yozuvning bir oz mukammallashgan shakli ierloglifik yozuvdir. Ieroglif grekcha “ierogliv” so’zidan olingan bo’lib, “muqaddas yozuv “ degan tushunchani anglatadi. Bu yozuvdan qadimgi Arabistonda keng foydalanilgan. Ushbu yozuvlar ifoda etilayotgan narsa-buyum xususiyatlarini imkon qadar aks ettiradi. Ieroglifik yozuv mavhum tushunchalarni ifodalay olishi bilan o’zidan oldingi yozuvlardan farqlanadi.

Yozuvning yuqorida qayd etilgan turlari ancha murakkab. Ularda fikr va ma’lumot ifodalash imkoniyati juda tor. Shuning

natijasi o’laroq, yozuvni oson, qulay shaklga keltirish ehtiyoji

tug’uladi. Yozuvni soddalashtirish quyidagi yo’llar orqali amalga

oshirildi. 1. Tushunchani yangi shakllar bilan berish o’rniga, mavjud logogrammalar yoki ierogliflar majmuasi orqali ifodash.

2. Logografik yozuvni soddalashtirishning ikkinchi yo’li so’zlarning grammatik shakllariga taalluqlidir. Masalan, logogrammalarni o’zak sifatida qoldirib, grammatik ma’nolar uchun

yangi logogrammalar o’ylab topish, ularni o’zak logogrammalar

ma’nosiga qarab qo’shish. 3. Yozuvni soddalashtirishning eng unumli va ma’qul usuli

fonografik yozuvga o’tish edi. Bunday yozuv tilning gramatik

qurilishini ifodalab qolmay, uning fonetik tuzilishini, ya’ni so’zning tovush tarkibini ham aks ettiradi. Fonetik yozuv. Yozuvning bu turi bir necha ko’rinishlarga ega. Shulardan biri bo’g’in yozuvidir. Bu yozuvda ierogliflar bo’g’inlarni ifodalaydi. Yozuv tarixida bo’g’inli yozuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bo’g’inli yozuvda bir bo’g’inni, bir so’zni, bir tovushni ifodalaydigan belgilar qo’llangan. Ossuriya va Vavilon mix (qoziq) yozuvi ana shunday yozuvlardan hisoblangan. Bu yozuvda ayrim belgilar bir tovushni,butun bir bo’g’inni, ba’zi belgilar esa butun bir so’zni ifodalagan. Eronliklar Vavilonni bosib olganlaridan keyin Ossuriya va Vavilon mix yozuvidan foydalanib, fonetik (tovushli) yozuvni, ya’ni har qaysi belgi bir tovushni ifodalaydigan yozuvni ixtiro etganlar. Dunyodagi aksar tillarning fonetik yozuvini ifodalovchi alifbe ya’ni fonetik yozuvlar finikiyaliklar yozuvi asosida shakllangan.
18-§. LEKSIKOLOGIYA
Leksikologiya so’z va uning lug’aviy ma’nosi haqidagi bo’lim. So’z va uning lug’aviy ma’nosi bilan bog’liq hodisalar: o’z ma’no va ko’chma ma’no, bir ma’nolilik va ko’p ma’nolilik, so’zning shakl va ma’no munosabatiga ko’ra turlari (sinonim, omonim, antonim, paronim) leksikologiyada o’rganiladi. So’z lug’aviy ma’no va grammatik ma’noga ega bo’ladi. So’zning ob’ektiv borliqdagi narsa, belgi, harakat kabilar haqidagi ma’lumoti leksik (lug’aviy) ma’no deyiladi. Lug’aviy ma’no so’z anglatgan tushunchadir. Grammatik ma’no grammatik shakllar (qo’shimchalar) orqali ifodalangan ma’nodir. Masalan, qalam: a) lug’aviy ma’nosi-o’quv quroli; b) grammatik ma’nosi: ot, turdosh ot, birlikda, turlanmagan.

So’zning lug’aviy ma’nosini leksikologiya, grammatik ma’nosini morfologiya o’rganadi.

Lug’aviy ma’no anglatuvchi til birliklari lug’aviy birliklar deyiladi. Lug’aviy birliklar 3 xil: 1) so’z 2) ibora 3) termin (atama).

Mustaqil so’zlar ham lug’aviy, ham grammatik ma’no ifodalaydi; yordamchi so’zlar esa faqat grammatik ma’no bildiradi.

So’z ma’nosi ma’lum xususiyatlarga ko’ra ko’chadi. Lug’aviy ma’noning asosiy taraqqiyot yo’llari (ko’chish usullari) quyidagicha:

metafora, metonimiya, sinekdoxa, funksiyadoshlik (vazifadoshlik), kinoya.

Metafora – “o’xshashlik” asosidagi ma’no ko’chishi. Bunda ma’no ko’chishi o’xshashlik asosida ro’y beradi. Metafora ikki usulda amalga oshadi: a) ma’no o’xshashlik asosida ko’chadi: oltin kuz, kumush choyshab, fan cho’qqilari, litsey qaldirg’ochlari. b) metafora -dek, -day, kabi, singari, yanglig’, xuddi, go’yo so’zlari yordamida hosil qilinadi, masalan: shishadek osmon, Adashgan it kabi Furqat, xuddi sherdek.

Metonimiya – “aloqadorlik” asosidagi ma’no ko’chishidir. Bunda narsa-buyum o’ziga aloqador boshqa nom bilan ataladi. Masalan: Qishloq chetida samovar ochildi (samovar-choyxona); Osmonga tikildi million juft ko’zlar (ko’z-odam); Fuzuliyni oldim qo’limga (Fuzuliyni-kitobini).

Sinekdoxa – butunning nomi bilan qismini atash, qismning nomini atash. masalan: Besh qo’l barobar emas (qo’l-barmoq); O’n qo’li hunar (qo’l barmoq).. Besh qo’lini og’ziga tiqdi (qo’l barmoq); Shu bitta tuyoq bilan olti bolani boqdim (tuyoq-sigir); Tirnoqqa zor o’tdi (tirnoq-farzand.

Vazifadoshlik (funksiyadoshlik) – vazifa asosida ma’no ko’chishi. Bunda so’z ma’nosi vazifaga ko’ra ko’chadi. Masalan: o’q qadimda kamon o’qi ma’nosida qo’llangan. Hozirda miltiq o’qi, pistolet o’qi ma’nolarida qo’llanadi; kotib, pero, qalam so’zlarida ham vazifaga ko’ra ma’no ko’chishi ro’y bergan.

Kinoya-qochiriq, kesatiq ma’nolarida aytilgan o’zgalar “gapi”, “so’zi”. Kinoya bilan aytilgan so’z qo’shtirnoqqa olinadi. Kinoya bilan aytilgan so’z teskari ma’noda tushuniladi.

Salima “a’lochi” qiz (ikkichi).

So’z ma’nosi ko’chishi natijasida o’z va ko’chma ma’no hosil bo’ladi. So’zning nutq tarkibi (gap)dan tashqarida ifodalaydigan ma’nosi o’z ma’no (asosiy ma’no, bosh ma’no) deyiladi. So’zning nutq tarkibidagi boshqa so’zlar yordamida ifodalagan ma’nosi ko’chma ma’no hisoblanadi.

Bir ma’nolilik va ko’p ma’nolilik
So’zlar bir ma’noli yoki ko’p ma’noli bo’ladi. Bir ma’nolilik hodisasi monosemiya deyiladi. Bir ma’noli so’zlar monosemantik so’zlar deyiladi. Odam, chumchuq, ravish, tuya.. kabi so’zlar bir ma’nolidir.

Birdan ortiq (bir necha) ma’nolarda keladigan so’zlar ko’p ma’noli so’zlar deyiladi. Ko’p ma’noli so’zlar polisemantik so’zlar deyiladi.

Ko’p ma’noli so’zlarda bosh (asosiy) va ko’chma ma’no bo’ladi.

Ko’p ma’noli so’zlar omonim so’zlardan quyidagicha farqlanadi:

1. Ko’p ma’noli so’z bir so’zning bir necha ko’chma ma’noda kelishidir. Omonim esa bir xil shaklga ega bo’lgan birdan ortiq (bir necha) so’zdir. Masalan, o’t (olov), o’t (o’simlik), o’t (harakat), o’t (inson a’zosi).

2. Ko’p ma’noli so’zning ma’nolari o’rtasida bog’lanish seziladi. Omonim so’zlar ma’nolari o’rtasida yaqinlik sezilmaydi.

So’zning shakl va ma’no munosabatiga

ko’ra turlari
So’zlar shakl va ma’no munosabatiga ko’ra 4 xil: omonim, sinonim, antonim, paronim.

Omonim. Shakli bir xil, ma’nosi har xil bo’lgan so’zlar omonim deyiladi. Bir xil shaklga ega bo’lgan bir necha so’z omonim hisoblanadi. Ikki yoki undan ortiq so’zning bir xil yozilishi va bir xil talaffuz etilishi natijasida omonimlar yuzaga keladi. Omonimlar quyidagicha hosil bo’ladi:

1. Tarixda boshqa-boshqa hisoblangan so’zlarning hozirgi alifboda bir xil yozilishi natijasida:

üch (3) uch (harakat)
uch uch

2. Boshqa tillardan o’tgan so’zlarning o’zbek tilidagi so’zlar bilan bir shakl hosil qilishi natijasida: atlas-atlas, etik-etik, tok-tok.

3. Ko’p ma’noli so’z ma’nolari o’rtasidagi bog’lanishning yo’qolishi natijasida: dam (hordiq), dam (bosqon), dam (nafas); gap (til birligi), gap (yig’in).

Omonimlik hodisasi bir turkum doirasida yoki bir necha turkum doirasida sodir bo’ladi. Bir turkum doirasidagi omonimlarga grammatik shakllar qo’shilganda ham omonimligini saqlab qoladi: Biz yoqqan o’tlarimizni o’chirdik. Biz ekkan o’tlarimizni o’rdik.

(ma’nodosh so’zlar)
Shakli har xil bo’lsa ham ma’nosi bir-biriga yaqin so’zlar sinonimlar deyiladi. Bir (xil) ma’noning bir necha so’z shakllari orqali berilishi sinonimlarni yuzaga keltiradi. So’zlarning o’zaro sinonim munosabatda bo’lishi sinonimiya hodisasi deyiladi.

Bir umumiy ma’nosi bilan o’zaro bog’lanuvchi so’zlar guruhi sinonimik qator deyiladi. Sinonimik qator ikki yoki undan ortiq so’zdan tashkil topadi. Har bir sinonimik qatorda bir so’z asosiy so’z hisoblanadi. Bu so’z barcha uslublarda qo’llana oladi, shuning uchun (bosh so’z), “neytral so’z”, “betaraf so’z”, “uslubiy neytral so’z”,”dominanta” atamalari bilan nomlanadi. Masalan, nazar solmoq-boqmoq-qaramoq sinonimik qatorida bosh so’z qaramoq; aft-bashara-chehra-oraz-yuz-turq sinonimik qatorida bosh so’z yuzdir.

Bir so’z, ko’p ma’noli so’z birdan ortiq sinonimik qatorda ishtirok etishi mumkin. Masalan, bitirmoq.

1) bitirmoq-tugatmoq-tugallamoq-tamomlamoq-tamom qilmoq (maktabni shu yil bitirgan);

2) bitirmoq-bajarmoq-ado etmoq-o’rinlatmoq-do’ndirmoq-o’tamoq (aytgan topshiriqni bajardi, bitirdi);

3) bitirmoq-tamomlamoq–yo’qotmoq (jinoyatchi to’da bitirildi).

Bir ma’noli so’z faqat bir sinonimik qatorda qatnashadi.

Sinonimlik faqat bir turkum doirasida sodir bo’ladi: odam-inson-kishi-bashar-kimsa (ot turkumida).

Sinonimlar ikki yo’l (usul) bilan hosil bo’ladi: 1. Tilda yangi so’zning paydo bo’lishi natijasida ( yangi so’zlar a) so’z o’zlashtirish (boshqa tildan so’z olish); b) so’z yasash orqali paydo bo’ladi);

Tilda mavjud bo’lgan so’zlarning yangi ma’no kasb etishi natijasida.

1. Quyidagi sinonimlar boshqa (o’zga) tildan so’z o’zlashtirish natijasida yuzaga kelgan: sevgi (o’zbek)- muhabbat (arab); kuch (o’zbek) – qudrat (arab); buyruq (o’zbek)-amr (arab)-farmon (tojik); ot (o’zbek)-ism (arab); yozuvchi (o’zbek)-adib (arab); manglay (o’zbek)-peshana (tojik); ko’klam (o’zbek)-bahor (tojik); qo’shin (o’zbek)-armiya (rus); aldamchi (o’zbek)-aferist (rus); yurak (o’zbek)- dil (tojik)-qalb (arab).

O’zlashma so’zlar faqat o’zbekcha so’zlar bilangina emas, o’zaro ham sinonim bo’lishi mumkin, Masalan, hujum-ataka-hamla; josus-agent; mavzu-tema; muallif-avtor; sozanda-muzikant; muharrir-redaktor; aktyor-artist; shtraf-jarima.

2. Tilda bor so’zlar yangicha ma’no kasb etib, yangi sinonimik qatorni yuzaga keltiradi: vazifa-topshiriq; xotira-yodgorlik-esdalik; farq- ayirma: maosh-moyana-oylik.

Bir o’zakdan yasalgan so’zlar ham o’zaro sinonim bo’ladi: chopqir-chopag’on; Turli o’zakdan yasalgan so’zlar ham o’zaro sinonim bo’ladi; yugurik-uchqur; esli-hushyor. O’zaro sinonim bo’lgan so’zlardan bir xil yasovchi qo’shimcha vositasida sinonimlar yuzaga keladi: chidamli-bardoshli-to’zimli-sabrli-toqatli (chidam-bardosh-to’zim-sabr-toqat).

Ba’zan, tub so’z yasama so’z bilan sinonim bo’ladi: his-sezgi; savol-so’roq.

So’z shaklidagi sinonimlar lug’aviy sinonimlar deb yuritiladi. Lug’aviy sinonimlar ma’nosiga ko’ra ikki xil:

 1. To’liq (mutlaq) sinonimlar.
 2. Ma’noviy sinonimlar.

Ma’noviy sinonimlarda sinonimik qatordagi so’zlar nozik ma’nosi bilan farqlanadi. Ma’noviy sinonimlarni (har doim ham) birining o’rnida boshqasini qo’llab bo’lmaydi; ho’l-shalabbo; tiqillatdi-taqillatdi, dukillatdi-gursillatdi; kulmoq-jilmaymoq-irshaymoq-tirjaymoq. Ma’noviy sinonimlar quyidagi jihatlari bilan o’zaro farqlanadi:

a) emotsional-ekspressiv bo’yoq nuqtai nazaridan. Bu jihatdan so’zlar bo’yoqsiz (neytral) yoki bo’yoqdor bo’lishi mumkin. Emosional-ekspressiv bo’yoqdor so’zlarda so’zlovchining munosabati seziladi. Bo’yoqdor so’zlar ijobiy bo’yoqli (chehra, jamol) yoki salbiy bo’yoqli ( bashara, turq) bo’ladi.

b) Ma’noviy sinonimlar uslublarda qo’llanishi jihatidan farq qiladi. Masalan: bashar, siyna poetik (badiiy) uslubda: bahor, quyosh so’zlari ilmiy uslubda qo’llanadi. Bunday sinonimlar uslubiy sinonimlar deyiladi.

d) sinonimik qatordagi so’zlar ma’noni qay darajada ifodalashi jihatidan ham farqlanadi. Masalan, qiziq-g’alati-ajoyib-alomat-antiqa sinonimik qatorida qiziq belgini neytral holda; ajoyib-alomat-antiqa so’zlari belgini kuchli darajada; yaxshi-durust-tuzuk sinonimik qatorida durust, tuzuk so’zlari belgini kuchsiz darajada ifodalaydi.

 1. lug’aviy sinonimlar;
 2. frazeologik sinonimlar;
 3. grammatik sinonimlar.

Antonimlar
O’zaro qarama-qarshi(zid) ma’noli so’zlar antonimlar deyiladi. So’zlarning bunday munosabati antonimiya deyiladi. Antonimlar 3 xil belgiga ega: 1) shakli( fonetik strukturasi) jihatidan har xillik; 2) ma’no jihatdan har xillik: 3) ma’nodagi o’zaro zidlik. Uchinchi belgi antonimlarni o’zaro birlashtiradi, zid ma’nolilikni yuzaga keltiruvchi asosiy belgi hisoblanadi.

Ko’p ma’noli so’z har bir ma’nosi bilan ayrim-ayrim so’zlarga antonim bo’lishi mumkin. Masalan, qattiq so’zi bir ma’nosida yumshoq so’ziga, boshqa bir ma’nosida saxiy so’ziga antonim bo’ladi. Boy o’lgudek qattiq edi.

Bir so’z o’zaro sinonim so’zlar bilan yoki o’zaro sinonim so’zlar boshqa sinonimlar bilan antonimik munosabat hosil qiladi: xursand-xushvaqt-shod-xurram-xushnud-xafa.

Sinonimiyada so’zlarning bir xil ma’nosi asosidagi birligi sinonimlik qatorini hosil qilsa, so’zlarning o’zaro zid ma’nosi asosidagi birligi antonimik juftlikni yuzaga keltiradi.

Antonimlik faqat bir turkumdagi so’zlar orasida sodir bo’ladi: do’st-dushman.

Qarama-qarshi ma’noli affikslar ham antonim bo’ladi: odobli-beodob, kuchli-kuchsiz.

Keldi-kelmadi kabi so’zlar antonim bo’lmaydi, ular fe’lning bo’lishli va bo’lishsiz shaklidir.

Paronimlar
Aytilishi (talaffuzi) bir-biriga o’xshash, ammo yozilishi va ma’nosi har xil bo’lgan so’zlar paronimlar deyiladi; yuvindi-yuvundi, fakt-pakt, abzal-afzal, yoriq-yorug’, quyulmoq-quyilmoq, arch-art, otalik-otaliq.

 1. zamonaviy qatlam.
 2. eski qatlam.
 3. yangi qatlam.

Eski qatlam.Eskilik bo’yog’iga ega bo’lgan so’zlar eski qatlamni tashkil etadi. Eski qatlam so’zlari ikki xil bo’ladi: 1) tarixiy so’zlar (istorizmlar); 2) arxaik so’zlar ( arxaizmlar).

1. Istorizmlar ( tarixiy so’zlar) tarixga oid ( hozirgi kunda yo’q) narsa-hodisalarning atamalaridir; Istorizm hisoblangan so’z ham, shu so’z ifodalagan narsa-hodisa ham hozirgi davrda qo’llanmaydi: cho’ri, kanizak, jallod, zindon, sovut, sodoq, paranji.

Ayrim tarixiy so’zlar “tirilgan”, ya’ni hozirda ishlatilmoqda: hokim, madrasa, mufti, dorilfunun, ro’za fitr, dorulmuallimun.

2. Arxaizmlar(eskirgan so’zlar) hozirda mavjud bo’lgan narsa-hodisalarning eskirgan atamalaridir :zavraq(kema), ulus(xalq), lang(cho’loq), firqa(partiya), tilmoch(tarjimon), budun(xalq), bitik( kitob), irn (lab), dudoq( lab), hamshira (singil), meng ( xol), eng( yonoq), ilik ( qo’l).

Istorizmlar va arxaizmlar quyidagicha farqlanadi.

1. Arxaizmlar hozirda bor narsa-hodisalarning, istorizmlar o’tmishdagi narsa-hodisalar atamasidir.

2. Arxaizmning zamonaviy qatlamga oid sinonimi bo’ladi; istorizmning bunday sinonimi bo’lmaydi.

3. Arxaizm tilda bor narsa-hodisani atovchi birdan ortiq so’zning bor ekanligi sababli paydo bo’ladi.Istorizm narsa-hodisaning hozirgi voqelikdan yo’qolishi sababli yuzaga keladi.

4. Arxaizm o’z sinonimi bo’lgan zamonaviy so’zga nisbatan belgilanadi; Istorizm esa so’z ataydigan narsa-hodisaning o’tmishga oidligi bilan belgilanadi.

5. Arxaizm nomlash va uslub jihatdan farqlash vazifasini bajaradi. Istorizm faqat nomlash vazifasini bajaradi.

Yangi qatlam. Tilda yangi paydo bo’lgan va yangilik belgisi (bo’yog’i) sezilib turadigan so’zlar neologizmlar deyiladi: bakalavr, magistr, litsey, kollej.

O’zbek tili lug’at tarkibidagi eski va yangi so’zlar nofaol so’zlar deb, zamonaviy qatlam so’zlari esa faol so’zlar deb nomlanadi.

19-§. LUG’AT SATHIDAGI O’Z QATLAM VA O’ZLASHGAN QATLAM
Tildagi barcha so’zlar uning lug’at boyligini tashkil etadi. Tilning lug’at boyligi ikki manba-ichki va tashqi manba orqali ortib boradi. Tilning ichki imkoniyatlari orqali so’z yasash (qo’shimcha qo’shish va so’zlarni qo’shish orqali); shevalardan so’z olish ichki manba, boshqa tildan so’z olish tashqi manba hisoblanadi.

Boshqa tillardan so’z olish natijasida o’z qatlam va o’zlashgan qatlam farqlanadi. O’zbekcha, turkiycha so’zlar o’z qatlam nomi bilan, boshqa tildan olingan so’zlar o’zlashgan qatlam atamasi bilan yuritiladi.

O’z qatlamga o’zbek tiliga oid bo’lgan, shuningdek, turkiy tillar uchun umumiy bo’lgan so’zlar kiradi. O’zbek tili lug’at tarkibida turkiy tillar uchun umumiy bo’lgan so’zlar anchagina: tosh, tog’, er, bosh, suv, til, qo’l, kishi, bola; oq, qora, qizil, ko’k, sariq, yashil, yaxshi, yomon; bir, ikki, uch, besh, olti, etti, yuz, ming: men, sen, u, biz, siz, bu, shu; kel, ol, bor, tur, qara; ildam, erta, indin, ilgari.

O’zbek tilining bevosita o’ziniki bo’lgan so’zlar tilning ichki imkoniyatlari asosida hosil bo’lgan so’zlardan iborat. Bunda uch holat kuzatiladi:

1) asli o’zbekcha so’zlardan shu tildagi affiks (qo’shimcha)lar yordamida yasalgan so’zlar: qatnashchi, terimchi, og’machi, birlashma;

2) boshqa tildan o’zlashgan so’zlarga o’zbekcha qo’shimcha qo’shilishi natijasida hosil bo’lgan so’zlar o’zbekcha hisoblanadi;

a) arabcha so’zlardan: rahbarlik, mehrli;

b) tojikcha so’zlardan: mardlik, go’shtli;

v) ruscha so’zlardan: limonli, sportchi;

3) boshqa tildan o’zlashgan so’zga o’zlashgan qo’shimchani qo’shish natijasida hosil bo’lgan so’z o’zbekcha hisoblanadi:

kitobxon, doimiy, adabiyotshunos.

Demak, yasama so’zlar asosan o’zbekcha (o’z qatlam so’zlari) hisoblanadi.

O’z qatlam so’zlari (o’zbekcha so’zlar) quyidagi xususiyatlarga ega.

1) v,z,l,g, tovushlari bilan boshlanadigan so’zlar o’zbekcha emas: lab.

2) f, h, ‘ ishtirok etgan so’zlar o’zbekcha hisoblanmaydi:

3) o’zbekcha so’zlarda unlilar yonma-yon kelmaydi: (soat).

4) o’zbekcha so’zlar omonim xarakterda bo’ladi: soch-soch, tut-tut.

5) o’zbekcha so’zlarda tarixiy tovush o’zgarishlari sezilib turadi: yig’och-og’och, jil-yil: jilon-yilon-ilon.

6) o’zbekcha (turkiy) so’zlarda bir bo’g’in tarkibida undoshlar yonma-yon kelmaydi; g’isht, daraxt.

O’zlashgan qatlam

Arabcha, forscha-tojikcha, xitoycha, mo’g’ulcha, grekcha, ruscha so’zlar o’zlashgan qatlamni tashkil etadi.

O’zbek tilidagi o’zlashgan qatlamning asosini arab, fors-tojik, rus tillaridan o’tgan so’zlar tashkil etadi.

Arabcha so’zlar: kitob, maktab, xalq, maorif, shoir, ma’no, ilhom, san’at, tanqid, madaniyat, kashf, a’lo, odob, xat, savod, amal, oila, inson, husn, nutq, soat, avlod, savol, sinf, millat, hikoya, maqol, hayot, shamol, qadr, dohiy, mag’rur, xafa.

Arabcha so’zlar diniy atamalar va turli soha nomlaridir. O’zbek xalqi vakillariga qo’yiladigan ismlarning ko’pi arabcha. Arabcha so’zlar quyidagi xususiyatlarga ega.

1. (v) f,h,’ harflari ishtirok etgan so’zlar,asosan, arabcha: ma’no, ta’limot, na’ra, sinf

2. Arabcha so’zlar siniq ko’pligiga ega, ya’ni ko’plik so’z tarkibini o’zgartirish bilan hosil qilinadi: hol-ahvol, xabar-axbor,ruh-arvoh, xulq-axloq,she’r-ash’or.

3. Arabcha so’zlarda o’zakdosh so’z tarkibidagi undoshlar yordamida hosil qilinadi: hukm- hokim,-hakam-mahkama-hokimiyat-mahkuma; fikr-tafakkur-mutafakkir; kitob-maktab-kutubxona-maktub; sinf-tasnif; hurmat-ehtirom-marhamat-muhtaram;

Forscha-tojikcha so’zlar

Forscha-tojikcha so’zlar quyidagi xususiyatlarga ega. a)tojikcha so’zlar o’zbek tili lug’ati tarkibida qadimdan mavjud bo’lib kelgan. b) toj ch,l,g,z undoshlari bilan boshlanadigan so’zlar asosan tojikcha hisoblanadi: lola, gul,chaman. v) -xo’r,-noma,-do’z,-xon,-namo,-shunos,-boz,-bon,-dor, no-, ser- qo’shimchalari forscha-tojikchadir.

Tojikcha so’zlar: osmon,oftob, bahor, baho, barg, daraxt,gul, xona, mirob, dasta, bemor, g’isht, dasht, xonadon,shogird, xaridor, serob, shirin, mard, mehribon, jonajon, kamtar, kam, chala, balki, agar, ham, go’sht, non, sozanda, sabzavot, reja, dard, ombur, tesha, bobo, dugona, do’st, xonadon, peshona, kaft.

20-§. LUG’AT SATHINING QO’LLANISH DOIRASIGA KO’RA TASNIFI

Til-umumiy, nutq esa xususiy hodisadir. Nutq ikki shaklda bo’ladi: og’zaki va yozma. Og’zaki nutq bevosita, yozma nutq bavosita amalga oshiriladi.

Xalq tili o’zbek xalqining so’zlashuv nutqidir. Xalq tili tarkibiga adabiy til ham kiradi. Xalqning asosiy til boyligi adabiy til hisoblanadi. Adabiy til xalq tilining fonetik, talaffuz, lug’aviy va grammatik jihatidan me’yorlashtirilgan eng yuqori shaklidir. Adabiy til me’yorlari va qoidalari shu xalq tilida so’zlovchilar uchun umumiy bo’ladi.

Adabiy tilning ham ikki ko’rinishi mavjud: og’zaki adabiy til (radio, televideniye); yozma adabiy til (matbuot tili) .

O’zbek tiliga oid dastlabki yozma yodnomalar (O’rxun-Enasoy yozuvlari) V- VIII asrlarga oiddir.

Tildagi so’zlarning qo’llanishi bir xil darajada emas. Qo’llanish doirasi jihatidan o’zbek tili leksikasi ikki xil bo’ladi: 1.Umumiste’mol leksikasi ( iste’mol doirasi chegaralanmagan leksika) 2. Iste’mol doirasi chegaralangan leksika.

I. Umumiste‘mol leksikasi

O’zbek tili lug’at tarkibini asosan shu tilda so’zlashuvchilar uchun tushunarli bo’lgan va barcha o’rinlarda qo’llanadigan so’zlar tashkil etadi. Bunday so’zlar umumiste’mol leksikasi yoki qo’llanish doirasi chegaralanmagan leksika deyiladi. Masalan: ota,ona, shirin, uch, to’rt, men, kelmoq, bormoq, aytmoq, son, kun, ish, payt, tun, bugun, erta va h.k.

II. Iste‘mol doirasi chegaralangan leksika

Iste’mol (qo’llanish) doirasi chegaralangan leksika uch xil bo’ladi: 1) dialektal leksika; 2) terminologik leksika; 3) jargon va argolar.

 1. Dialektal leksika

Sheva so’zlari adabiy tildan uch xususiyatiga ko’ra farqlanadi:

a) fonetik xususiyatiga ko’ra: aka-oka, bola-bala, dada-doda, kovush-govush,edi-jedi. b) leksik xususiyatiga ko’ra: kartoshka-barang, yong’oq-g’o’z, g’isht-karvich, buzoq-o’jak, narvon-shoti. v) grammatik xususiyatiga ko’ra: oshni-oshti, kelyapti-kevotti, boramiz-boravuz, bobomga-boboma.

Ba’zi so’zlar adabiy til va dialekt(sheva) da qo’llangani holda, adabiy tilda shevadagidan o’zgacha ma’noda ishlatiladi. Masalan, irkit; adabiy tilda: “kir, iflos”; shevada: “ayron xalta” ma’nosini bildiradi. Tavoq; adabiy tilda ichi chuqur idish; Farg’ona shevasida “lagan” ma’nosida qo’llanadi.

Bir-biriga yaqin bo’lgan shevalar yig’indisi lahja deyiladi. O’zbek xalq shevalari uchta lahjaga birlashadi.

Qarluq lahjasi. Bu lahjaga Farg’ona, Toshkent tipidagi shahar shevalari kiradi. Bu lahjaga kiruvchi shevalar “y-lashgan deb ham yuritiladi.

Qipchoq lahjasi. Bu lahjaga kiruvchi shevalar “j- lashgan ham deyiladi. Negaki, so’z boshidagi y o’rnida asosan j qo’llanadi; yo’ldosh-jo’ldosh, yil-jil, etti-jetti.

O’g’uz lahjasi. Bu lahjaga Xorazm, turkman shevalari kiradi. Bu shevalarda so’z boshidagi jarangsiz undosh jaranglilashadi: tovush-dovush, kuch-guch.

O’zbek adabiy tiliga qarluq lahjasi: fonetik jihatdan Toshkent, morfologik jihatdan Farg’ona shevasi asos bo’lgan.

Dialekt va shevalarning o’ziga xos jihatlari dialektologiya bo’limida o’rganiladi.

2
. Terminologik leksika

Professional va ilmiy terminlar terminologik leksikani tashkil etadi. Ilm-fan, texnika,qishloq xo’jaligi va boshqa sohalarga oid tushunchalarning aniq atamasi bo’lgan so’z yoki birikma termin deyiladi. Terminlar ikki xil bo’ladi:

a) professional terminlar. Ma’lum kasb-hunarga va mutaxassislikka oid monosemantik so’zlar professional terminlar hisoblanadi: masalan, charm, rezgi, shirach (etikdo’zlik), angob, loya, taqsir, gulbo’ta, bargi bodom (kulolchilik); zehdo’zlik, piltakach, yo’rmado’zlik, bichiqchi, tarhkash(kashtachilik) kabi.

b) ilmiy terminlar. Har bir fan o’ziga xos terminga ega. Tilshunoslikda: fonema, fonetika, ega, kesim; matematikada: kub, kvadrat, plyus.

3. Jargon va argolar

Ma’lum tabaqa (sinf) vakillari nutqida qo’llanadigan so’zlar jargonlar deyiladi. Masalan, shoe’ qiling-bildiring, tanzil-foyda.

Argolar qiziqishlari, mashg’ulotlari, yoshlari bir xil bo’lgan ma’lum tor doiradagi guruh vakillari qo’llaydigan so’zlardir. Ular umumxalq tiliga oid so’zlarni boshqa ma’noda qo’llashadi. Otarchilar, o’g’rilar, savdogarlarning o’z argolari mavjud. Masalan, a) otarchilar argosidan; yakan (pul), joyi (yo’q), dah (yaxshi); b) o’g’rilar argosidan: loy(pul), ligavi (milisiya), harif (pul egasi, o’g’rilik ob’ekti); d) savdogarlar argosidan: sar yoki sarpiyoz (ming so’m), kapara (olti ming so’m); e) bezorilar argosidan: zamri (jim tur), hamka (non), deshevka (chaqimchi). Bu kabi sinflar, uyushma va to’dalar yo’qolishi bilan argo va jargonlar ham yo’qoladi.
Emotsional-ekspressivlik jihatdan

o’zbek tili leksikasi
Emotsional-ekspressivlik his-tuyg’u, munosabat ifodalash demakdir. O’zbek tilidagi ba’zi so’zlar so’zlovchining munosabatini ham ifodalaydi, ba’zilarida munosabat sezilmaydi. Shu jihatdan so’zlar ikki xil bo’ladi:

1) emotsional-ekspressiv bo’yoqsiz so’zlar; 2)emotsional-ekspressiv buyoqdor so’zlar. Bo’yoqsiz so’zlarda faqat tushuncha, ma’no ifodalanadi. So’zlovchining munosabati sezilmaydi. Bunday so’zlar bo’yoqsiz yoki neytral so’zlar deb yuritiladi. Bo’yoqdor so’zlarda so’zlovchining munosabati ham ifodalanadi. Munosabatning xarakteriga ko’ra bo’yoqdor so’zlar ikki xil bo’ladi: a) ijobiy bo’yoqdor so’zlar: chehra, jamol. b) salbiy bo’yoqdor so’zlar: badbashara, badburush, naynov, qiltiriq, kampirdahan.

Noadabiy qatlamlar
Jonli (so’zlashuv) tilda uchraydigan, keng iste’molda qo’llanmay, ayrim shaxslarning xulq-atvorini, tabiatini ko’rsatib turadigan so’z va iboralar noadabiy qatlam hisoblanadi. O’rinsiz iboralar, qarg’ash, so’kish, argo, jargon, varvarizmlar noadabiy qatlam hisoblanadi. Masalan: “Xo’jayinimizning tusini el esin. ”, “Boshqa vaqtda zvonit qiling. ”

Varvarizm (lat. “ajnabiy”)-boshqa tillardan olingan so’z va iboralarni o’rinsiz qo’llash. Masalan: momoy, babulya, bratishka, gardkam, mersi, danke.

Vulgarizm (lat. “dag’al”)-adabiy tilda ishlatilmaydigan yoqimsiz, qo’pol so’zlar, noto’g’ri jumlalar:Ey, sharmanda, benomus, bebosh.

Vulgarizm ham noadabiy qatlamga kiradi.

Tasviriy ifodalar
Nutqning ta’sirchanligini oshirish uchun qo’llanadigan ifodalar tasviriy ifodalar deyiladi. Tasviriy ifodalar asosan ot turkumidagi so’zlar bilan ifodalanadi: matematika, shaxmat-aql gimnastikasi; yozuvchi, shoir- qalam ahli; rassom-mo’yqalam sohibi; archa-o’rmon malikasi; makkajo’xori-dala malikasi; paxta-oq oltin; ko’mir, neft-qora oltin; paxta terish mashinasi-zangori kema; osmon-moviy gumbaz.

21-§. FRAZEOLOGIYA
Ikki yoki undan ortiq so’zdan tarkib topgan va yaxlit bir ma’no ifodalaydigan til birligi frazeologik birlik yoki frazeologizm deyiladi. Iboralar tilda tayyor holda mavjud bo’ladi. Ikki yoki undan ortiq so’zning birikib, yaxlit holda ko’chma ma’no ifodalashiga frazeologik birikma deyiladi.

Frazeologizmning semantik tuzilishi (ma’no imkoniyatlari) frazeologik ma’no va qo’shimcha ma’no bo’yoqdorligi (ottenka)dan iborat bo’ladi. Belgi, harakat kabilar haqida frazeologizm ifodalaydigan ma’lumot frazeologik ma’no deyiladi. Frazeologik ma’no obrazliligi bilan leksik ma’nodan farq qiladi.

Iboralar lug’aviy birlik bo’lganidan, xuddi so’zlar kabi, gapda bir bo’lak vazifasida keladi: Aka-ukalar (ega) bir yoqadan bosh chiqarishdi (kesim).

Iboralar ham, xuddi so’zlar kabi, shakl va ma’no butunligiga ega.

Ko’p ma’noli iboralar (iboralarda polisemiya)
Iboralarning asosiy qismi bir ma’noli. Iboralarda ko’p ma’nolilik kam uchraydi: Eskini yamaguncha esing ketadi. Uni maqtab esi ketdi. Jangchi goh-goh o’ziga kelib yotdi.

Endi o’zinga kelding.

Omonim iboralar

Bir xil shaklda tuzilgan, ammo boshqa-boshqa ma’nolarni ifodalaydigan iboralar omonim iboralar deyiladi. Omonim so’zlar tilda ko’p bo’lishiga qaramay, omonim iboralar kam uchraydi.

1. Boshiga ko’tarmoq. Uyni boshiga ko’targan bolalar tinchib qolishdi (“shovqin solmoq” ma’nosida);

2. Boshiga ko’tarmoq. Har doim sizni boshiga ko’taradi. (“e’zozlamoq” ma’nosida);

3. Og’ziga olmoq (ichmoq): Ilgari bir qatra og’ziga olmas edi.

Og’ziga olmoq (gapirmoq); Ammo hech kim meni qaytarishni og’ziga olmas edi.

Sinonim iboralar

Ma’nodoshlik hodisasi ibora uchun ham xos. Shaklan har xil iboralarning bir-biriga yaqin ma’nolarni anglatib kelishi sinonim iboralar deyiladi:

Kayfi buzuq-ta’bi tirriq;

Toqati toq bo’lmoq-sabr kosasi to’lmoq.

Yaxshi ko’rmoq-ko’ngil bermoq;

Lug’aviy birlik sifatida iboralar so’zlar bilan ham sinonimik munosabatda bo’ladi: tomdan tarasha tushganday-kutilmaganda; og’zi qulog’ida-xursand, joni chiqmoq-g’azablanmoq; ta’bi xira-xafa; quling o’rgilsin-ajoyib.

Antonim iboralar

Qarama-qarshi ma’no ifodalovchi iboralar antonim iboralar deyiladi: ko’kka ko’tarmoq-erga urmoq; yuzi yorug’-yuzi shuvut; ko’ngli joyiga tushmoq-yuragiga g’ulg’ula tushmoq.

Iboralar so’zlashuv va badiiy uslubda keng qo’llanadi.

22-§. Uslubiyat ( Stilistika)
Uslub- so’zlovchi va yozuvchining ifodalanayotgan fikrga, voqea, hodisaga shaxsiy munosabatidir. Shu yo’l bilan ayni bir jumlada qo’shimcha sub’ektiv ( modal) mazmun ham ifodalanadi. Nutq uslublari besh xil: so’zlashuv, rasmiy, ilmiy, ommaviy, badiiy uslub.

1. So’zlashuv uslubi– ona tilidagi bor imkoniyatlardan foydalanadi.

2. Rasmiy-idoraviy ( ish qog’ozlari uslubi)- shaxslar bilan shaxslar orasidagi, shaxslar bilan davlat idoralari orasidagi ijtimoiy munosabatlarni ifodalashga xizmat qiladi: ariza, tilxat, adres, xat, telegramma, farmoyish, tarjimai hol rasmiy uslub ko’rinishlaridir.

Qisqalik, aniqlik, soddalik rasmiy ish qog’ozlari uslubining asosiy belgilaridir. Ibora va jumlalar bir qolipda bo’ladi. So’zlar ko’chma ma’noda ishlatilmaydi.

3. Ilmiy uslub-fan-texnika tilidir. Ilmiy uslubning asosini atama, ta’rif, qoida, qonun va shartli belgilar tashkil etadi. Bu uslub termin ( atama) lar bilan ish ko’radi.

4. Ommaviy (ommabop, publisistik) uslub – matbuot, radio, teleko’rsatuvga xos bo’lgan tildir.

5. Badiiy uslub– badiiy tasvir vositalari ibora va asosan ko’chma ma’nodagi so’zlar asosida ish yurituvchi uslub.

Nutq uslublari stilistika ( uslubiyat) da o’rganiladi. Stilistika “ stil” ( “ yozish quroli”, “ ruchka”, “ pat”) ma’nosidagi so’zdan olingan.

Gapda, so’z qo’llashda ayrim xatolar mavjud bo’ladiki, ular uslubiy xato sifatida qaraladi. Masalan, g’o’za, paxta so’zlari juda yaqin tushunchani bildiradi. Shunga qaramay, “g’o’za terildi”, “ paxta gulladi” deyish xatodir.

23-§. LEKSIKOGRAFIYA
Tildagi barcha so’zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi masalalar lug’atshunoslik (leksikografiya)da o’rganiladi. Lug’atlar ilmiy maqsadlarda tuziladi. Lug’atlarning, dastavval, ensiklopedik va lingvistik turi farqlanadi.

Ensiklopedik (qomusiy) lug’atlar ijtimoiy turmushning barcha sohasiga oid so’zlarni qamrab oladi. Ensiklopedik lug’atlarda so’zlar, birikmalar, ma’lum bir voqea-hodisalar izohlanadi. Lingvistik lug’atlarda esa faqat so’zlar beriladi.

Lug’atlar qo’llanish doirasiga ko’ra ikki xil bo’ladi: umumiy lug’atlar va maxsus lug’atlar. Umumiy lug’atlar barchaga mo’ljallangan bo’lib, ulardan turli soha vakillari foydalanishi mumkin. Masalan: “Imlo lug’ati”, “Izohli lug’at”, “Ruscha-o’zbekcha lug’at”. Maxsus lug’atlar esa ma’lum bir soha vakillari uchun mo’ljallangan bo’ladi: “Sinonimlar lug’ati”, “Matematik terminlar lug’ati”.

So’zligining bir til yoki bir necha tildan iborat bo’lishiga ko’ra tarjima lug’atlari va bir tilli lug’atlar farqlanadi.

I.Tarjima lug’atlarida bir tilning lug’aviy birligiga boshqa tildagi mos birlik beriladi. Masalan, “O’zbekcha-ruscha lug’at”.

II. Bir tilli lug’atlar (o’z til lug’atlari) ning so’zligi bir tilda bo’ladi. Bir tilli lug’atlarning quyidagi turlari bor.

 1. Izohli lug’atda lug’aviy birliklarning (so’z yoki iboralarning) ma’nosi izohlanadi. Lug’aviy birlik ko’p ma’noli bo’lsa, uning barcha ma’nolari beriladi va izohlanadi. “O’zbek tilining izohli lug’ati” 1981 yilda 2 jild holida nashr etilgan bo’lib, oltmish besh mingga yaqin so’z izohlangan.

3. Orfoepik lug’atda so’zlarning adabiy talaffuzi qayd etiladi.

4.Morfem lug’atda so’zlarning morfem tuzilishi, ma’noli qismlari beriladi. Ular lingvistik maqsadlarda tuziladi.

5.Chastotali lug’at so’zlarning qo’llanish miqdori va foizi haqida ma’lumot beradi.

6.Ters (chappa, teskari) lug’atda so’zlar qaysi harf bilan tugashiga qarab joylashtiriladi.

7.O’zlashma so’zlar lug’atida boshqa tillardan o’zlashgan so’zlar izohlanadi.

8.O’zbek tilining izohli frazeologik lug’atida frazeologik birliklar (iboralar) izohlanadi. Sh.Rahmatullayevning “O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati” 1978 yilda tuzilgan.

9.Sinonimlar lug’atida sinonimlar izohlanadi.

10.Omonimlar lug’atida omonimlar izohlanadi.

11.Antonimlar lug’atida antonimlar ( qarama-qarshi ma’noli so’zlar) beriladi.

12.Dialektal lug’atda o’zbek tilining dialekt va shevalariga xos bo’lgan so’zlar qayd etiladi.

13. Terminologik lug’atda terminlar izohlanadi.

 1. “O’zbek tilining izohli etnografik lug’ati”, “Qo’shma so’zlar lug’ati” hali yaratilmagan.

24-§. ETIMOLOGIYA
Etimologiya so’zlarning kelib chiqishi, shakllanish tarixini o’rganuvchi bo’lim. So’zlarning kelib chiqishini o’rganish quyidagilarda ahamiyatli:

1) so’zlarning lug’aviy ma’no ko’lamini yoritishda.

2) so’z o’zagini aniqlashda.

3) tilning tarixiy taraqqiyoti davomidagi o’zgarishlarni tahlil qilishda.

Masalan: dehqon so’zi yer ochib, ekin o’stiruvchi qishloq odamini bildiradi. Bu so’z asli tojikcha bo’lib, deh-“qishloq”, qon- xon-hokim degan ma’nolarni bildiradi. Qadimda mayda yer egalarini dehqon deyishgan. Hozirda ”ekin-tikin ishlari bilan shug’ullanadigan odam” tushunchasini beradi. Mehnat so’zi mumtoz adabiyotda “mashaqqat”, “zahmat”, “azob-uqubat” ma’nolarida qo’llangan:

Yod etmas emish kishini g’urbatda kishi,

Shod etmas emish ko’ngulni mehnatda kishi.

Mehnat hozirda jismoniy va aqliy ko’rinishdagi faoliyatni anglatadi: Mehnat-mehnatning tagi rohat.

Vatan so’zi aslida “tug’ilgan joy” ma’nosini anglatadi. Keyinchalik, vatan so’zining ma’no doirasi kengaya borib, “mamlakat”, “yurt” tushunchasiga teng kelib qolgan.

Etimologik kuzatishlar, turkiy tillar etimologiyasiga bog’liq fikrlar muayyan til, jumladan, o’zbek tili tabiatini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Turkiy so’zlar etimologiyasiga oid quyidagi xulosalar o’quvchi bilimini boyitishga xizmat qiladi.

 1. O’zbek tilidagi turkiy so’zlar asosan ikki bo’g’inli, qisman bir va uch bo’g’inli bo’lib, to’rt va undan ortiq bo’g’inli so’zlar juda kam.
 2. Bir bo’g’inli so’zlar qadimgi turkiy tilga mansub bo’lib, hozirgi o’zbek tili nuqtai nazaridan tub deb qaraladi. Qadim turkiy so’zlar undosh- unli- undosh (sus) shaklida bo’lgan o’zaklarga asoslangan.
 3. Turkiy tillarga, jumladan o’zbek tiliga bir bo’g’in tarkibida ikki undoshning ketma-ket kelishi xos emas. O’zbek tilida uchraydigan berk, bo’rk, art burch, bo’rt so’zlari oxiridagi undosh aslida qo’shimcha sifatida keyin qo’shilgan: ber-ik-berk, bo’ru-k-bo’rk; ari-t-art, bur-uch-burch, bo’r-ut-bo’rt.
 4. Qadimgi turkiy tilda (o’zbek tilining dastlabki taraqqiyot bosqichida) so’z yasovchi qo’shimchalar hozirdagiga nisbatan ko’p va xilma-xil ko’rinishlarda mavjud bo’lgan. Bugungi kunda ma’noli qismlarga ajratiladigan so’zlarning ko’pi qadimgi turkiy til davrida yasalgan.

Burungi “ilgari”, “oldin”, “avval”. Ko’chatlarning holati burun qanday bo’lsa, hozir ham shunday. Bu so’z “hid bilish a’zosi” ma’nosidagi burun otining “oldin”, “ilgari” ma’nosi asosida yuzaga kelgan (burun ham yuz sathidan oldin, ilgari turgani uchun shunday nomlangan).

 1. Affiksatsiya usuli mustaqil ma’noli morfemaga, so’zning o’zak-negiziga so’z yasovchi qo’shimchalarni (affikslarni) qo’shish orqali yangi so’z yasashdir. So’zning o’zak-negiziga yasovchi qo’shimchalar qo’shish bilan hosil bo’lgan yangi so’z yasama so’z deyiladi (sodda so’zlar tuzilishi jihatdan ikki xil bo’ladi; tub va yasama so’z. Tarkibida so’z yasovchi qo’shimcha ishtirok etmagan so’z tub so’z deyiladi.)
 1. Kompozitsiya usuli (so’zlarni qo’shish) orqali qo’shma so’zlar hosil qilinadi. Birdan ortiq mustaqil ma’noli morfemaning (mustaqil so’zning) birikib, yaxlit bir lug’aviy ma’noni ifodalashi qo’shma so’z deyiladi: oqqush, toq qaychi, molboqar, temir yo’l, asalari, oshqozon, tomorqa, qizilishton, bo’rikalla, karnaygul.
 1. Fonetik usul: ko’r-ko’z, bo’r-bo’z. So’z urg’usini ko’chirish orqali so’z hosil qilish ham fonetik usul hisoblanadi: yangi (sifat)-yangi(ravish).
 2. Semantik usul; so’z ma’nosining o’zgarishi asosida yangi so’zning hosil bo’lishi: to’garak-aylana, to’garak-mashg’ulot, uloq (hayvon) uloq(sport turi). ko’k-rang, ko’k-osmon, yupqa-qalin emas, yupqa-taom nomi; kun(sutkaning yorug’ qismi)- kun(quyosh).
 3. Abbreviatsiya usuli (so’zlarni qisqartirish) rus tilidan qabul qilingan: Tosh MI, MDH, BMT. Qisqartirib yangi so’z hosil qilishning bir necha ko’rinishlari bor: bosh harflarni qisqartirib olish (AQSh); birinchi so’zning dastlabki bo’g’ini va keyingi so’zlarning bosh harfini olish (SamDU) kabi.

26-§. MORFEMIKA
Morfemika-so’zning ma’noli qismlari haqidagi ta’limot. Morfemika-morfemalar haqidagi bo’lim. So’zning ma’noli qismlari morfemalar deyiladi. Morfema so’zning bo’linmas, eng kichik ma’noli qismidir. Morfemalar ikki xil bo’ladi: o’zak morfema va affiksal morfema.

1. O’zak morfema: so’zda albatta ishtirok etadigan, leksik (lug’aviy) ma’no ifodalay oladigan morfemadir. O’zak morfema so’z yasalishi uchun ham, shakl (forma) yasalishi uchun ham asos bo’ladi: gulchilarimizni: o’zak morfema-gul

2. Affiksal morfema: (qo’shimcha morfema) mustaqil leksik (lug’aviy) ma’no ifodalay olmaydigan, so’zning leksik yoki grammatik ma’nolari shakllanishida xizmat qiladigan morfemadir. Affiksal morfema so’z tarkibida hamma vaqt ham ishtirok etavermaydi. Affiksal morfemalar (qo’shimchalar) vazifasiga ko’ra 3 xil bo’ladi:

1. So’z yasovchi affikslar yangi so’z hosil qiladi, so’zning leksik (lug’aviy) ma’nosi shakllanishida ishtirok etadi. Ot, sifat, fe’l, ravish yasovchi barcha affikslar so’z yasovchi hisoblanadi: gulla

2. So’z shaklini hosil qiluvchi (forma yasovchi) affikslar so’z ma’nosiga ta’sir etib, uni bir oz o’zgartiradigan, ammo yangi so’z hosil qilmaydigan qo’shimchalardir. Sonlardagi -ta, -tacha, otlardagi kichraytish-erkalash qo’shimchalari (-cha, -jon, -xon, -loq. ); qarashlilikni bildiruvchi qo’shimcha (-niki); -dek, -day qo’shimchalari, ko’plik qo’shimchasi (-lar), fe’l nisbatlari, fe’l mayllari qo’shimchalari, sifat darajalari qo’shimchalari shakl yasovchi hisoblanadi.

3. So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar so’zning ma’nosiga umuman ta’sir etmaydi. So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar sintaktik munosabat (so’zlarni o’zaro biriktirish) uchun xizmat qiladi.So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalarga kelishik, egalik, shaxs-son qo’shimchalari kiradi.

Ba’zi adabiyotlarda qo’shimchalarning vazifasiga ko’ra turlari ikki xil deb ko’rsatiladi. Bunda so’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar shakl yasovchi qo’shimchalar guruhida beriladi.

Qo’shimchalar tuzilishiga ko’ra sodda va murakkab (qo’shma) bo’ladi.

1. Sodda affikslar: -chi,-la,-lik,-lar.

2. Murakkab (qo’shma) affikslar:-chilik,-garchilik,-lan,-lash, larcha: yo’qchilik, yog’ingarchilik, otlan, salomlash, o’rtoqlarcha.

Quloqchin, yuksal, yuksak, qattiq, kunda,chindan so’zlari ma’noli qismlarga ajralmaydi.

Demak, o’zak va qo’shimchalar so’zning ma’noli qismlari hisoblanadi.

27-§. MORFEMALARNING AGGLYUTINATIV TABIATI
Affiksal morfemalar o’zak morfemaga birikish xususiyatiga ko’ra muayyan tilning o’ziga xos jihatlarini namoyon qiladi. O’zak morfemalarning tabiatiga ko’ra tillar asosan agglyutinativ va flektiv tillarga bo’linadi 1 .

Turkiy tillar, jumladan o’zbek tili affiksal morfemalari tabiatiga ko’ra agglyutinativ hisoblanadi. Agglyutinatsiya «ketma-ketlik» ma’nosidagi so’z bo’lib, qo’shimchalarning o’zakka ma’lum tartib va ketma-ketlikda qo’shilishidan dalolat beradi. Bunday hollarda o’zak va qo’shimchalar chegarasi sezilib turadi. Agglyutinativ tillarda so’z shakllari o’zgarmas holda qo’shiladigan affikslar yordamida yasaladi. Bunday tillarda affikslar asosan bir grammatik ma’noni ifodalaydi. Masalan, -lar faqat ko’plik qo’shimchasi sifatida qaraladi. Mazkur qo’shimchaning boshqa hollarda ifodalagan hurmat, kesatiq, kinoyani bildiruvchi grammatik ma’nolari uslubiy jihatlari hisoblanadi.

Turkiy tillarda (o’zbek tilida) o’zakka dastavval, so’z yasovchi qo’shimchalar (morfemalar), keyin shakl yasovchi va oxirida so’z o’zgartuvchi qo’shimchalar birikadi: tila-k-lar-imiz-ni. Bu qat’iy qoida morfem tahlilda, ya’ni so’zlarni ma’noli qismlarga ajratishda ham muhim. Masalan, o’rtoqlarcha, mardlarcha so’zlari o’rtoq-lar-cha, mard-lar-cha ko’rinishida emas, balki o’rtoq-larcha, mard-larcha tarzida ma’noli qismlarga ajratiladi.

O’zbek tilidagi affiksal morfemalar o’zak morfemadan keyin qo’shilish xususiyatiga ega. Shu jihatdan, old qo’shimchalar o’zbek tili tabiatiga xos emas. Tilimizdagi ser-(sersuv), no-( nomard), be-(begunoh), ba-(badavlat).. kabi old qo’shimchalar fors-tojik tiliga xos bo’lib, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma’rifiy omillar ta’sirida o’zbek tiliga o’zlashib ketgan. Old qo’shimchalar rus-baynalmilal so’zlarida ham uchraydi.

Flektiv tillarda o’zak morfema va affiksal morfema chegaralari sezilmaydi. Rus tili, arab tili flektiv tillarga mansubdir: videt-viju; xodit-xoju; hukm-mahkama-hokim-hakam-mahkum; fikr-tafakkur-mutafakkir; zulm-zolim-mazlum; hol-ahvol; xulq-axloq; she’r-ash’or.

28-§. GRAMMATIKA

Grammatika ( yunoncha o’qish va yozish haqidagi bilim ) tilshunoslikning bir bo’limi bo’lib , nutqda so’zlarning o’zgarishi, o’zaro birikib gap hosil qilishi haqidagi bilimdir.

Tilning grammatik vositalari:

1.Affiksatsiya olimlar fikricha tillarda ebg ko’p tarqalgan vositadir.Ma’no anglatuvchi affaikslarni ikki turga ajratamiz. Shakl yasovchi affiksal morfemalarning keyingi turi fleksiya deyiladi.

2.Ohang o’z ichiga tilda grammatik ma’noni ifodalash uchun xizmat qiladigan melodika bilan urg’uni qamrab oladi, lekin melodika va urg’uning roli hamma tillarda bir xil emas.

3.Melodika deganda ton balandligining o’zgarishi tushuniladi. U asosan hitoy-tibet tillarida katta ahamiyatga egadir. Hitoy tilida to’rtta ton mavjud bo’lib so’zning ma’nosi shu tonlardan qaysi biri ishlatilayotganligiga ko’ra o’zgaradi.Masalan, da so’zi nutqda talaffuz qilinishiga ko’ra ot, sifat, fe’l va ravish bo’lib kelishi mumkin.

4.Takror (reduplikatsiya) deganda grammatik ma’noni ifodalash maqsadlarida so’z yoki uning biror qismini ikki marta qaytarish tushuniladi. Takrorlar ko’p tillarda uchraydi, lekin u bir xil maqsadga xizmat qilmaydi. Masalan, u malay tilida grammatik vosita sifatida ishlatiladi va ko’plik ma’nosi ifodalashda foydalaniladi.

orang-odam, orang-orang – odamlar

5.Ichki fleksiya deganda turli grammatik ma’nolarni ifodalash uchun so’z tarkibidagi tovushlarni o’gartirish tushunilib bu vosita hind-ovropa va semit tillarida ko’p qo’llaniladi.

Arab tilida undosh tovushlar leksik ma’noni anglatsa, unlilar grammatik ma’noni ifodalaydi.

6.Suppletivizm deganda bir so’zning grammatik shakllarini har xil so’z o’zaklaridan yasalishi tushuniladi.So’zlarning suppletiv shakli hind-ovropa tilllarida ko’plab uchraydi.Grammatik ma’noni bu yo’l bilan ifodalash asosan kishilik olmoshlari hamda sifatlarga xosdir. Masalan,

я меня; men –meni-menga;

мы нас; biz – bizni – bizga;

Grammatika tilning ichki qurilishi haqidagi bo’lim hisoblanib, ikki qismdan iborat: morfologiya va sintaksis.

MORFOLOGIYA
Morfologiya grammatikaning bir qismi bo’lib, so’z turkumlari, so’zning grammatik shakli, grammatik ma’no, morfologik kategoriya ( tushuncha)larni o’rganuvchi bo’lim. Morfologiya so’zni grammatik birlik sifatida tekshiradi. So’z grammatik birlik sifatida grammatik ma’nosi va grammatik shakliga ega bo’ladi.
Grammatik ma’no
So’zning u yoki bu turkumga mansubligini ko’rsatuvchi, so’zning ma’lum bir grammatik shakl orqali ifodalanadigan ma’nosi grammatik ma’no hisoblanadi; qalam, suv, tosh, olma, bog’,uy so’zlari bir grammatik ma’noga mansub so’zlar hisoblanadi.

 1. Affikslar (qo’shimchalar):uyni, uydan, uyga; o’qiyapman, o’qiyapsan, o’qiyapti. Affikslar yordamida yasaluvchi forma sintetik forma deyiladi.
 2. Yordamchi so’zlar orqali hosil bo’luvchi forma; ukam uchun, park tomon, o’qib ko’r, o’qib chiq. Yordamchi so’z vositasida yasaluvchi forma analitik forma deyiladi.
 3. Juft va takroriy shakl:qozon-tovoq, yaxshi-yomon juft formalari umumlashtirish ma’nosini; baland-baland, qator-qator, kula-kula kabilar ko’plik, takror, ta’kid ma’nosini ifodalaydi.

So’z turkumlari
So’zlarning o’ziga xos belgi-xususiyatlariga ko’ra ma’lum guruhga ajratilishi so’z turkumlari deyiladi. So’zlar konkret narsa, belgi, harakat, holat kabilarni bildirishi yoki bildirmasligiga ko’ra ikkiga bo’linadi: mustaqil so’zlar va yordamchi so’zlar.
So’z turkumlari jami 12 ta. Ular, asosan, ikki guruhga bo’linadi.

I.Mustaqil so’zlar turkumi

Bulardan tashqari alohida so’zlar turkumi ham mavjud: modal so’zlar, undov so’zlar, taqlid so’zlar. Bu so’z turkumlari o’ziga xos jihatlari bilan yuqoridagi so’z turkumlaridan ajralib turadi.

 1. Ot turkumi son, egalik, kelishik kabi grammatik kategoriyalarga, turli ma’no hamda vazifa uchun xizmat qiluvchi vazifaviy shakllarga (funksional forma), shuningdek o’ziga xos yasalish tizimiga ega.
 2. Ot, sifat, son, olmosh, fe’l va ravish (barcha mustaqil so’zlar) bilan birika oladi.
 3. Ot barcha gap bo’laklari vazifasida kela oladi (ega, kesim, ikkinchi darajali bo’laklar, undalma).

Otlarda son tushunchasi
Otlarda son tushunchasi birlik va ko’plik orqali namoyon bo’ladi. Ko’plikning grammatik ko’rsatkichi:-lar; birlik esa nol ko’rsatkichli formadir (shakldir). Otlarda ko’plik 3 xil usulda ifodalanadi:

a) morfologik usul:-lar orqali: bolalar;

b) leksik usul: bir qancha do’kon, bir to’da bola;

v) semantik usul: xalq, armiya, to’da, olomon, poda.

Ba’zi takrorlar ham (grammatik usul) ko’plikni ifodalaydi: Kim-kim keldi? Nima-nima berdi?

Dadamlar keldilar kabi o’rinlarda -lar ko’plik qo’shimchasi hisoblanmaydi.

Ayrim otlar -lar affiksini olmaydi:

1. Planeta, yulduz nomlari (Quyosh, Mars..). Atoqli otlarga -lar affiksi qo’shilganda grammatik ko’plik ifodalanmaydi.

2. Ayrim so’zlar ma’nosiga ko’ra -lar qo’shimchasini olmaydi: xaloyiq, dada, ona.

Ba’zan otlarga -lar qo’shimchasi qo’shilsa ham ko’plik ifodalanmaydi, balki turlicha modal ma’nolar anglashiladi.

1. Atoqli otlarga: Muhayyo, Nodira, Akmal kabilarga -lar qo’shilganda kishilar guruhi tushuniladi.

2. Mavhum otlarga -lar qo’shilganda uslubiy ma’no ifodalanadi, ma’no kuchaytiriladi: sevgi, uyqu, aql, kambag’al, ko’ngil. Uyqularim qochdi.

3. O’zi bir dona bo’ladigan narsa-buyumlarga -lar qo’shilganda ham ma’no kuchaytiriladi: bosh, til, burun.

4. Donalab sanalmaydigan otlarga -lar qo’shilsa, shu predmetning turi, navi, xili anglashiladi: unlar, yog’lar, suvlar.

5. Ma’lum kasb-hunar, fan, shu kasb-hunarga, fanga oid sohani bildiruvchi otlar ko’plik shaklida qo’llanmaydi: o’qituvchilik, dehqonchilik, olimlik, matematika, ximiya, tilshunoslik.

Quyidagi hollarda otlar doimo birlik shaklida bo’ladi:

1. Izohlovchi-izohlanmish munosabatidagi birinchi so’z: qiz bola, oshpaz kampir, injener Qodirov.

2. Sifatlovchi son bilan ifodalansa, har ikki qism ham birlikda bo’ladi: beshta kitob, o’ntacha sayyoh, uchala bola, bir-ikkita gap, besh kun.

Otlar nutqda har doim birlik yoki ko’plik shaklida bo’ladi. O’zbek tilida otning son shakli (birlik va ko’plik) sintaktik munosabat bildirmaydi.

Egalik tushunchasi

Singlisi, birisi so’zlarida ikkita egalik qo’shimchasi mavjud. Egalik affikslaridan II shaxs ko’plik shakli bir necha ko’rinishga ega: kitobingiz, kitobinglar, kitoblaring.

Egalik affiksining III shaxs formasi birlik va ko’plik uchun umumiydir.

I va II shaxs egalik affikslari o’zakdan anglashilgan predmet yoki belgini insonga nisbatlaydi, III shaxs affiksi esa insondan boshqa narsalarga ham nisbatlaydi: kitobning varag’i; oynaning ko’zi.

Otlarga egalik affikslari qo’shilganda o’zakda tovush almashuvi va tovush tushishi ro’y beradi: etik-ing-etiging; singil-im-singlim.

Ba’zan egalik affiksi o’z grammatik ma’nosini yo’qotib, o’zak bilan birgalikda boshqa so’z turkumiga-ravishga o’tadi: ertasi, kechasi; modal so’zga o’tadi: chamasi, yaxshisi.

Narsa-buyumning uch shaxsdan biriga qarashli ekanligini anglatuvchi umumiy ma’nolar va ularni ifoda qiluvchi formalar tizimi egalik tushunchasini tashkil etadi. Narsa-buyumning uch shaxsdan biriga mansubligini ko’rsatuvchi morfema egalik affiksi deyiladi.

Kelishik tushunchasi
Otning boshqa so’zlar bilan sintaktik munosabatini ko’rsatuvchi ma’nolar va bu ma’nolarni ifodalovchi formalar tizimi kelishik tushunchasini hosil qiladi.

Ot turkumidagi so’zning kelishik qo’shimchalarini olib o’zgarishi turlanish deyiladi. Kelishik qo’shimchalari turlovchi qo’shimcha hisoblanadi. Kelishiklar quyidagicha:

1. Bosh kelishik: kim? nima? qaer?

2. Qaratqich kelishigi: kimning? nimaning? qaerning?

3. Tushum kelishigi: kimni? nimani? qaerni?

4. Jo’nalish kelishigi: kimga? nimaga? qaerga?

5. O’rin-payt kelishigi: kimda? nimada? qaerda?

6. Chiqish kelishigi: kimdan? nimadan? qaerdan?

Kelishik qo’shimchalari olmoshlar, harakat nomi, jamlovchi songa ham qo’shilishi mumkin. Otlashgan so’zlar ( otlashgan sifat, otlashgan sifatdosh) hamda olmoshlar ham kelishik qo’shimchalarini qabul qiladi.
Otning vazifaviy shakllari
Otning vazifaviy shakllari quyidagilar:

1)kichraytirish shakli; -cha, -choq (-chak);

2) erkalash shakli: -jon, -xon, -oy.

3) hurmat shakli: -lar. Hurmat ma’nosini ifodalash uchun -lar dan oldin egalik qo’shimchalarining bo’lishi shart: dadamlar.

4) qarashlilik shakli: -niki;

5) o’rin belgisi shakli: -dagi;

6) chegara shakli: -gacha (-kacha, -qacha);

7) O’xshatish shakli: -dek (-day).

Otlarning ma’no turlari
Otlar ma’no jihatdan quyidagi turlarga bo’linadi:

1. Bir turdagi predmetlardan birining nomini yoki shu turdagi predmetlarning umumiy nomini bildirishiga ko’ra: atoqli va turdosh bo’ladi.

Bir xildagi predmet yoki hodisalardan birini ajratib ko’rsatuvchi otlar atoqli otlar deyiladi. Bir turdagi predmetlarning umumiy nomini bildiruvchi otlar turdosh otlar deyiladi. Atoqli otlar faqat birlikda qo’llanadi.

Asal, Arslon, Ra’no, Rayhon, Anor, Lola, Bahri, Juma. kabi atoqli otlar turdosh otlar asosida; O’lmas, Tursun, Turdi kabi atoqli otlar fe’l asosida paydo bo’lgan. O’z navbatida rentgen, xosiyatxon, nyuton, amper kabilar atoqli otlar asosida yuzaga kelgan.

2. Turdosh otlar ifodalangan tushunchaning xarakteriga ko’ra aniq va mavhum otlarga bo’linadi.

Sanash, ko’rish, ushlash mumkin bo’lgan otlar aniq otlardir: gilam, gul, ro’mol. Ko’z bilan ko’rib, ushlab bo’lmaydigan, sanalmaydigan otlar mavhum otlar hisoblanadi: g’am,alam, baxt, shodlik. Mavhum otlarga ko’plik qo’shimchasi qo’shilganda uslubiy ma’no anglashiladi.

3. Yakka va jamlovchi otlar. Yakka otlar alohida predmetni bildiradi: ro’mol, ko’zoynak , kitob. Bir turdagi predmetlarni jamlab ko’rsatuvchi otlar jamlovchi deyiladi: xalq, armiya, meva.

Otlar ikki usul bilan yasaladi: affiksatsiya (qo’shimcha qo’shish) va kompozitsiya (so’zlarni qo’shish)

Ot yasovchi qo’shimchalar quyidagicha:

1) Shaxs oti yasovchi: -chi, -gar, -kor, -kash, -shunos, -(u) vchi, -(o)vchi, -dosh, -bon, -dor, -furush, -boz, -xo’r, -paz, -soz, -do’z, -xon, -go’y, -ham, -iy, -vachcha.

2) narsa-buyum oti yasovchi: -gich (-g’ich,-kich,-qich), -ma, -m (-im,um), -gi (-g’i,-ki,-qi,-g’u), -k,-q (-ik,-iq,-uq,-oq),-g’in,-qin,-v,-uv,-don.

3) o’rin-joy oti yasovchi: -loq,-zor,-iston,-poya,-goh,-obod.

4) mavhum ot yasovchi: -lik,-chilik,-garchilik,-liq,-lashtirish.

noma,-xona,-ch,-inch (quvon-ch, sevin-ch, ishon-ch, suyun-ch, yupan-ch, qo’rq-inch).

indi: yig’-indi,qir-indi; yuv-undi, oq-indi, supur-indi, chiq-indi.

in,-un: ekin, yig’in, yog’in, tugun, bo’g’in, quyun (quy-un).

mak,-moq: emak, chertmak, topishmoq, quymoq, chaqmoq, ilmoq.

dak,-doq: kekir-dak, yugur-dak, qovur-doq, qo’ndoq.

ildoq: shaqildoq, chirildoq, shilpildoq, xiqildoq.

sh: uylanish, qurilish, o’pirilish, yig’ilish; o’tirish.

it,-at: chiq-it, qur-it, ko’ch-at.

chiq: yopin-chiq, suyan-chiq:

diq: xordiq, qoldiq, topildiq.

a: quyq-a, jizz-a, qahqah-a, sharshar-a, do’mbir-a, dag’dag’-a.

ak; xurr-ak, qars-ak, varr-ak, bizbiz-ak, dardar-ak.

So’zlarni qo’shib ot yasash

So’zlarni qo’shish yoki ularni qisqartib qo’shish bilan qo’shma otlar yasaladi. Qo’shma otlarning tarkibi quyidagicha bo’ladi:

1. Ot bilan otdan: otquloq, qo’larra.

2. Sifat bilan otdan: ko’ksulton

3. Ot bilan sifatdan: gulbeor

4. Son bilan otdan: mingoyoq

5. Ot bilan fe’ldan: o’rinbosar

Quyidagi qo’shma otlar qo’shib yoziladi:

 1. ot bilan -ar qo’shimchali fe’ldan yasalgan qo’shma otlar

v) ikkinchi qismi turdosh ot bo’lgan joy nomlari ( Yangiyo’l).

Ikkinchi qismi e, yo, yu, ya harfi bilan boshlangan qo’shma otlar ajratib yoziladi: er yong’oq, eshak emi, qozon yuvg’ich.

Juft otlar quyidagicha hosil qilinadi:

a) bir-biriga yaqin ma’noli so’zlardan: uy-joy, oyoq-qo’l, daftar-kitob;

b) sinonim so’zlardan; kuch-quvvat, oziq-ovqat, baxt-saodat, or-nomus;.

v) antonimlardan: yosh-qari, ost-ust.

Takror otlar: kosa-kosa . Tildagi choy-poy, bug’doy-mug’doy, osh- posh, ot- pot kabi so’zlar ham takror hisoblanadi.

Otlar qisqartirish yo’li bilan ham hosil qilinadi. Qisqartirish orqali ot yasalishi abbreviatsiya usuli deyiladi: SamDU, BMT, MDH, ATS, GES, filfak, avtomashina, dramteatr, texnikum.

Sifat
Sifat quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Predmet, narsa-buyumning belgisini bildiradi, qanday, qanaqa so’roqlariga javob bo’ladi.

2. Sifat bog’lanib kelgan ot turli so’z o’zgartuvchi qo’shimchalarni qabul qiladi, lekin sifat o’zgarmaydi: ulug’vor tabiatni. Ko’rinadiki, sifat otga bog’langanda hech qanday o’zgarishga uchramaydi, ya’ni o’zgartuvchi qo’shimchalarni olmaydi.

3. Sifatlar darajalanadi. Belgining me’yoridan, ortiq yoki kam darajada ekanligini ko’rsatish sifat darajalari deyiladi. Sifat darajalari 3 xil: oddiy, qiyosiy, orttirma daraja.

1) oddiy darajada belgining ortiq yoki kamligi ko’rsatilmaydi: go’zal, katta.

2) qiyosiy daraja: -roq: go’zalroq, kattaroq. Qiyosiy daraja ozaytirma daraja deb ham yuritiladi. Ozaytirma daraja -(i) mtir, -ish; sal, bir oz kabi vositalar orqali hosil qilinadi: ko’kimtir, sal yaxshi, qizg’ish.

3) orttirma daraja. Belgining me’yoridan ortiqligini bildiradi: qip-qizil, yam-yashil, oppoq, g’oyatda baland.

Sifat darajalari 3 xil usul(vosita) yordamida hosil qilinadi:

a) fonetik usul (vosita): yap-yapaloq, qip-qizil. Urg’u yordamida ham daraja ifodalanadi: baland, achchiq, nordon. Qip-qizil, sap-sariq, yum-yumaloq so’zlarida ham urg’u birinchi bo’g’inga tushadi.

b) morfologik usul: -roq, -ish, -(i)mtir: ko’kroq.

v) leksik usul; sal, xiyol, bir oz, juda, g’oyatda, nihoyatda, behad

4. Sifatlarning ma’no turlari quyidagicha:

1) belgi-xususiyat bildiruvchi sifatlar: kamtarin, mug’ambir, sodda,quvnoq, mehribon, sho’x, ziqna, yo’rg’a, chopag’on;

2) holat bildiruvchi sifatlar: badavlat, xursand, ma’yus, keksa, durkun, sovuq, iliq, ochiq, salqin, jimjit, tinch;

3) shakl-ko’rinish bildiruvchi sifatlar: gavdali, novcha, uzunchoq, yassi;

4) rang-tus bildiruvchi sifatlar: oq, qora, qizil;

5) hajm-o’lchov bildiruvchi sifatlar: keng, tor, uzun, yaqin, katta, og’ir, engil;

6) maza-ta’m bildiruvchi sifatlar: shirin, bemaza, nordon, achchiq.

7) hid bildiruvchi sifatlar: xushbo’y, badbo’y, qo’lansa.
5. Tuzilish jihatidan sifatlar tub (asliy) yoki yasama (nisbiy) bo’ladi. Tub sifatlar: oq, katta, uzun, qora, yosh, keng,og’ir. Tub sifatlar morfemalarga ajralmaydi.

So’z yasashning biror usuli bilan hosil bo’lgan sifatlar yasama sifatlar deyiladi. Yasama sifatlar sodda yoki qo’shma bo’ladi: kuchli, iliq, aqlli, xushsiz, havo rang,ishyoqmas, qiziqqon.

Boshqa tillarning rivoji

Ishtirokiga qarab
VI. UYGA VAZIFA:
Uyga vazifa. Gul so’zi yordamida qo’shma otlar hosil qilib, gaplar tuzing. Ularning yozilishini tushuntiring.

Muallif: D. Haydarova

6-“________________” SINFLAR UCHUNONA TILI

FANI
«____”____________201____

Mavzu : JUFT VA TAKRORIY OTLAR IMLOSI

Maqsad: A) ta`limiy maqsad-______________________________________

B) tarbiyaviy maqsad-____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

S) rivojlantiruvchi maqsad –_______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Dars turi: ______________________________________________________

Darsda foydalanilaniladigan

metod: an`anaviy, savol – javob,

Darsda foydalaniladigan jihoz: texnik vositalar, slaydlar, tarqatmalar, testlar.
DARSNING BORISHI:

I.Tashkiliy qism:

B) Davomatni aniqlash.

V) o`quvchilarni darsga tayyorlash

II.O`TILGAN MAVZUNI TAKRORLASH

1.Qo’shma otlar deb qanday otlarga aytiladi?

2.Qo’shma otlar qanday yoziladi?

3.Qanday qo’shma otlar ajratib yoziladi?

III. YANGI MAVZU BAYONI.
JUFT VA TAKRORIY OTLAR IMLOSI

topshiriq. Berilgan otlarni juft va takroriy otlarga ajrating, im­losini tushuntiring.

Dori-darmon, orzu-armon, ko’rpa-to’shak, qovun-povun, uy-puy, bug’doy-mug’doy.

topshiriq. Nuqtalar o’rniga mos so’zlar qo’yib, juft va takroriy so’zlar hosil qiling, imlosini izohlang.

Ish. ota. aka. opa. ekin. qo’y. oshna. qand.
BILIB OLING. Juft va takroriy otlar qismlari chi­ziqcha bilan ajratib yoziladi.

mashq. Nuqtalar o’rniga juft otlarning tegishli qismini topib qo’ying va ular ishtirokida gaplar tuzing.

Savdo-. tevarak-. o’y-. huzur-. . -qatiq, o’t-. ko’z- . gap-. hoi-. yor-. temir-. rang-. .
mashq. Gaplarni ko’chiring. Juft va takroriy otlarning yasalishiga e’tibor qiling.

1. Arpa-bug’doy osh bo’ldi, oltin-kumush tosh bo’ldi, bolam! 2. Ana-mana deguncha javzak o’rik, gilos, olcha, bodring, orqama- orqa handalak, qovun-tarvuz pishib, ma’murchilik boshlanib ke- tardi. 3. Karnay-surnay, childirma-nog’ora sadolari yangraydi. 4. Barchaga barobar Navro’z bayramiga yosh-qari, ayol-erkak — hamma qatnashardi. (N. Safarov)

mashq. Juft so’zlarning imlosiga diqqat qiling va ular bildirgan ma’nolarni izohlang.

1. O’zbek oyimning orzu-havas, to’y-tomoshalarni shartta kesib qo’ygan bu uylanishga nima deyishi va qanday qarashi, albatta, ma’lum edi. (Abdulla Qodiriy) 2. U hammaning kasb-korini, qandoq ishlashini, oilasini, fe’l-atvorinigina emas, dard-hasratini, orzu- armonini, qobiliyatini, zaif tomonlarini juda ham yaxshi bilar edi. (Abdulla Qahhor). 3. Sigir-buzoqlar, ayniqsa, qo’y-qo’zi, echki- uloqlar ko’p. (Oybek) 4. Adabiyot fan-texnika inqilobi davrida ham inson bilan ish ko’rishi kerak. (Asqad Muxtor)

V.MUSTAHKAMLASH
l. Juft so’zlar deb nimaga aytiladi?

2.Takroriy so’zlar qanday yasaladi?

3.Juft va takroriy so’zlar qanday yoziladi?
V. O`quvchilarni baholash:

Ishtirokiga qarab
VI. UYGA VAZIFA:
Uyga vazifa. Quyidagi so’zlar ishtirokida juft va takroriy so’zlar hosil qiling. Ular ishtirokida gaplar tuzing.

Uy, olma, bola, qozon, oy, yer, daryo.

N a m u n a: uy-joy. Shahrimizda bir-biridan chiroyli yangi uy-joylar qad ko’tarm

Muallif: D. Haydarova

6-“________________” SINFLAR UCHUNONA TILI

FANI
«____”____________201____

Mavzu : ATOQLI OTLARNING TURLARI VA

Maqsad: A) ta`limiy maqsad-______________________________________

B) tarbiyaviy maqsad-____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

S) rivojlantiruvchi maqsad –_______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Dars turi: ______________________________________________________

Darsda foydalanilaniladigan

metod: an`anaviy, savol – javob,

Darsda foydalaniladigan jihoz: texnik vositalar, slaydlar, tarqatmalar, testlar.
DARSNING BORISHI:

I.Tashkiliy qism:

B) Davomatni aniqlash.

V) o`quvchilarni darsga tayyorlash

II.O`TILGAN MAVZUNI TAKRORLASH

l. Juft so’zlar deb nimaga aytiladi?

2.Takroriy so’zlar qanday yasaladi?

3.Juft va takroriy so’zlar qanday yoziladi?

III. YANGI MAVZU BAYONI.
ATOQLI OTLARNING TURLARIVA IMLOSI

topshiriq. Shaxs, joyni bildiruvchi atoqli otlarga misollar kel­tiring.

topshiriq. Berilgan otlarni quyidagi guruhlarga bo’ling.

Jo’ra, Bekobod, Usmon Nosir, Bo’ribosar.

Toshev, Yo’ldosh o’g’li, Xorazmiy, [bn Sino, Sanobar Akbar qizi, Navoiy, Cho’lpon.

BILIB OLING. Biror shaxs, narsa yoki joyga atab qo’yilgan nomlar atoqli otlar sanaladi. Atoqli otlar nimani atab kelishiga ko’ra shaxs nomlari va joy nomlariga bo’linadi.

Kishilarning ismi, otasining ismi, familiyasi, taxallusini bildiruvchi otlar shaxs nomlari sanaladi.

ESDA TUTING. Familiyalar shaxs ismidan so’ng ota- sining ismini qoldirish (Usmon Nosir), otasining ismiga -ov(a), -yev(a) qo’shimchasini qo’shish (Erkin Vohidov) bilan ifo- dalanadi.
265-mashq. Shaxs nomlarini toping va ularni izohlang. Yana qanday mashhur allomalarni bilasiz? Shu haqda suhbatlashing.

Notiq dedi: «Taqdir shul,

Bu jahoniy iroda.

Tillar yo’qolur butkul,

Bir til qolur dunyoda».

«Ey voiz, pastga tushgin,

Bu gap chiqdi qayerdan?»

Navoiy bilan Pushkin

Turib keldi qabrdan.

Kim darg’azab, kim hayron,

Chiqib keldilar qator:

Dante, Shiller va Bayron,

Firdavsiy, Balzak, Tagor.

«Va’zingni qo’y, birodar,

Sen aytganing bo’lmaydi!»

Barcha dedi barobar:

«Ona tilim o’lmaydi».

266-mashq. Gaplarni ko chinng. Atoqli otlarni shaxs nomlan va joy nomlariga ajrating.

1. Yana bir necha kun turib kelmoq uchun Otabek Marg’ilonga, Hasanali ota Yusufbek hojini tinchlatish uchun Toshkentga jo’nadilar. (Abdulla Qodiriy) 2. Choi ko’zlarini qisib, kulib qo’yadi: — Yaxshi. Ma’nolik narsa. Muqimiyni ko’rganman. Xushfe’l, dono odam edi. Muqimiy — kattakon shoir. Qo’qonda turadi u kishi. (Oybek)

267-mashq. Abdu-, -qui, -berdi, -xon, -jon, -boy, -oy, -bek, -xo’ja, -bonu singari kishi nomlari ko’rsatkichlari ishtirok etgan ismlar qatorini tuzing. Ularning ismlarga qo’shilish o’rni va imlosini tushuntiring.

V.MUSTAHKAMLASH
1- Shaxs nomlari deb qanday otlarga aytiladi?

2. Joy nomlariga misollar keltiring.

V. O`quvchilarni baholash:

Ishtirokiga qarab

VI. UYGA VAZIFA:

268-mashq. Uyga vazifa. Ota-onangiz, aka-ukalaringiz, opa-singilla- ringizning ismlarini yozing va ularga izoh bering.

Muallif: D. Haydarova

6-“________________” SINFLAR UCHUNONA TILI

FANI
«____”____________201____

Mavzu : JOY NOMLARI VA ULARNING IM LOSI

Maqsad: A) ta`limiy maqsad-______________________________________

B) tarbiyaviy maqsad-____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

S) rivojlantiruvchi maqsad –_______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Dars turi: ______________________________________________________

Darsda foydalanilaniladigan

metod: an`anaviy, savol – javob,

Darsda foydalaniladigan jihoz: texnik vositalar, slaydlar, tarqatmalar, testlar.
DARSNING BORISHI:

I.Tashkiliy qism:

B) Davomatni aniqlash.

V) o`quvchilarni darsga tayyorlash

II.O`TILGAN MAVZUNI TAKRORLASH
1- Shaxs nomlari deb qanday otlarga aytiladi?

2. Joy nomlariga misollar keltiring.

III. YANGI MAVZU BAYONI.
JOY NOMLARI VA ULARNINGIM LOSI

T o p s h i r i q. Joy nomlariga misollar yozing.

BILIB OLING. Ma’lum bir geografik hududga atab qo’yilgan nomlar joy nomlari hisoblanadi. Mamlakat, o’lka, nomlari qo’shma so’z shaklida bo’lganda tarkibidagi har bir so’z bosh harf bilan yoziladi.
ESDA TUTING. Tarkibida bo’yi, orti, oldi so’zlari ishtirok etgan joy nomlari qo’shib yoziladi.

mashq. Berilgan joy nomlarining tuzilishi va imlosini tushunti­ring.

Surxondaryo, Buloqboshi, To’rtko’l, Qorovulbozor, Amerika Qo’shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Maijonbuloq, Jarqo’rg’on Markaziy Osiyo, O’zbekiston Respublikasi.

mashq. Gaplarni ko’chiring, joy nomlarini topib, ularning hosil bo’lishini izohlang.

1. Jiydakapa do’ppidek keladigan pastak bir tepalik ekan. (X. Sultonov) 2. Zahro «Tuproqqo’rg’on» darvozasiga yetib borgan- da, vaqt tushga yaqinlashib qolgan, kun iliq, havoda o’rik gullari chirpirar edi. (U. Nazarov) 3. Balandmachitdan o’tib, Beshyog’ochga chiqamiz. (Oybek) 4. Xatircliiga borish uchun poyezddan Zirabuloq bekatida tushiladi. (C. Salomov) 5. Qani endi, Yaypanga borsak, Qudashga borsak, Buvaydaga borsak, Oqqo’rg’onga borsak, seni ham olib boraman. (Abdulla Qahhor)

mashq. Matnni o’qing, joy nomlarini aniqlang. Ularga o’xshash boshqa misollar toping.

U vaqtda Toshkent ikkita shahardan iborat bo’lib, birini Eski shahar, ikkinchisini Yangi shahar deyishardi. Ikkalasi o’z davri- ning o’zgacha ikki dunyosi hisoblanib, ularning muayyan chegarasi ham bor edi. Ko’p sirlarning guvohi bo’lgan sirli Anhor chegara edi. Uning o’ng qirg’og’i Qo’qon xoni qurgan O’rda choyxonasidan boshlansa, chap qirg’og’i Eski shaharga qaratilgan Tuproqqo’ig’on harbiy qal’asidan boshlanardi. (Ibrohim Rahim)
272-mashq. Joy nomlarini ma’no guruhlariga ajratib jadvalga joylashtiring.

Cho’ponota, Amudaryo, Yevropa, Afrika, London, Qashqa- daryo, Dashnobod, Koson, Osiyo, Ellikqal’a, Shirmonbuloq, G’ijduvon, Tomdi, Samarqand, Beshkent, Qamashi, Surxondar- yo, Xorazm, Italiya, Uzunko’cha, Uchtepa, Naymancha, Is- paniya, Gruziya, Chorsu, Jartepa, Sariosiyo, Yaponiya, Xovos, G’azalkent, Mang’it, Xonqa, Shirmonpazlik, Temirchilik, Avs- traliya, Yangichek, O’rtasaroy.

273-mashq. «Bilag’onlar musobaqasi»ni o’tkazing. Buning uchun ikki guruhga bo’lining. Birinchi guruh aytgan joy nomining ikkinchi qismi keyingi guruh topadigan joy nomining birinchi qismi bo’lsin.

N a m u n a: Uchqo ‘rg’on — Qo ‘rg’ontepa.
V.MUSTAHKAMLASH
1.Joy nomlari deb nimaga aytiladi?

2.Joy nomlari qanday yoziladi?

3. Tarkibida oq va qora so’zlari ishtirok etgan joy nomlariga misollar ayting.
V. O`quvchilarni baholash:

Ishtirokiga qarab
VI. UYGA VAZIFA:
274-mashq. Uyga vazifa. O’zingiz yashayotgan yerdagi joy nomlarini yozing. Ularning tarixiy shakllari ustida ham o’ylang.

Muallif: D. Haydarova

6-“________________” SINFLAR UCHUN ONA TILI

FANI
«____”____________201____

Mavzu : JOY NOMLARI VA ULARNING IM LOSI

Maqsad: A) ta`limiy maqsad-______________________________________

B) tarbiyaviy maqsad-____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

S) rivojlantiruvchi maqsad –_______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Dars turi: ______________________________________________________

Darsda foydalanilaniladigan

metod: an`anaviy, savol – javob,

Darsda foydalaniladigan jihoz: texnik vositalar, slaydlar, tarqatmalar, testlar.
DARSNING BORISHI:

I.Tashkiliy qism:

B) Davomatni aniqlash.

V) o`quvchilarni darsga tayyorlash

II.O`TILGAN MAVZUNI TAKRORLASH
1- Shaxs nomlari deb qanday otlarga aytiladi?

2. Joy nomlariga misollar keltiring.

III. YANGI MAVZU BAYONI.
JOY NOMLARI VA ULARNING IM LOSI

T o p s h i r i q. Joy nomlariga misollar yozing.

BILIB OLING. Ma’lum bir geografik hududga atab qo’yilgan nomlar joy nomlari hisoblanadi. Mamlakat, o’lka, nomlari qo’shma so’z shaklida bo’lganda tarkibidagi har bir so’z bosh harf bilan yoziladi.
ESDA TUTING. Tarkibida bo’yi, orti, oldi so’zlari ishtirok etgan joy nomlari qo’shib yoziladi.

mashq. Berilgan joy nomlarining tuzilishi va imlosini tushunti­ring.

Surxondaryo, Buloqboshi, To’rtko’l, Qorovulbozor, Amerika Qo’shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Maijonbuloq, Jarqo’rg’on Markaziy Osiyo, O’zbekiston Respublikasi.

mashq. Gaplarni ko’chiring, joy nomlarini topib, ularning hosil bo’lishini izohlang.

1. Jiydakapa do’ppidek keladigan pastak bir tepalik ekan. (X. Sultonov) 2. Zahro «Tuproqqo’rg’on» darvozasiga yetib borgan- da, vaqt tushga yaqinlashib qolgan, kun iliq, havoda o’rik gullari chirpirar edi. (U. Nazarov) 3. Balandmachitdan o’tib, Beshyog’ochga chiqamiz. (Oybek) 4. Xatircliiga borish uchun poyezddan Zirabuloq bekatida tushiladi. (C. Salomov) 5. Qani endi, Yaypanga borsak, Qudashga borsak, Buvaydaga borsak, Oqqo’rg’onga borsak, seni ham olib boraman. (Abdulla Qahhor)

mashq. Matnni o’qing, joy nomlarini aniqlang. Ularga o’xshash boshqa misollar toping.

U vaqtda Toshkent ikkita shahardan iborat bo’lib, birini Eski shahar, ikkinchisini Yangi shahar deyishardi. Ikkalasi o’z davri- ning o’zgacha ikki dunyosi hisoblanib, ularning muayyan chegarasi ham bor edi. Ko’p sirlarning guvohi bo’lgan sirli Anhor chegara edi. Uning o’ng qirg’og’i Qo’qon xoni qurgan O’rda choyxonasidan boshlansa, chap qirg’og’i Eski shaharga qaratilgan Tuproqqo’ig’on harbiy qal’asidan boshlanardi. (Ibrohim Rahim)
272-mashq. Joy nomlarini ma’no guruhlariga ajratib jadvalga joylashtiring.

Cho’ponota, Amudaryo, Yevropa, Afrika, London, Qashqa- daryo, Dashnobod, Koson, Osiyo, Ellikqal’a, Shirmonbuloq, G’ijduvon, Tomdi, Samarqand, Beshkent, Qamashi, Surxondar- yo, Xorazm, Italiya, Uzunko’cha, Uchtepa, Naymancha, Is- paniya, Gruziya, Chorsu, Jartepa, Sariosiyo, Yaponiya, Xovos, G’azalkent, Mang’it, Xonqa, Shirmonpazlik, Temirchilik, Avs- traliya, Yangichek, O’rtasaroy.

273-mashq. «Bilag’onlar musobaqasi»ni o’tkazing. Buning uchun ikki guruhga bo’lining. Birinchi guruh aytgan joy nomining ikkinchi qismi keyingi guruh topadigan joy nomining birinchi qismi bo’lsin.

N a m u n a: Uchqo ‘rg’on — Qo ‘rg’ontepa.
V.MUSTAHKAMLASH
1.Joy nomlari deb nimaga aytiladi?

2.Joy nomlari qanday yoziladi?

3. Tarkibida oq va qora so’zlari ishtirok etgan joy nomlariga misollar ayting.
V. O`quvchilarni baholash:

Ishtirokiga qarab
VI. UYGA VAZIFA:
274-mashq. Uyga vazifa. O’zingiz yashayotgan yerdagi joy nomlarini yozing. Ularning tarixiy shakllari ustida ham o’ylang.

Muallif: D. Haydarova

6-“________________” SINFLAR UCHUNONA TILI

FANI
«____”____________201____

Mavzu : TASHKILOT, KORXONA, MUASSASA

Maqsad: A) ta`limiy maqsad-______________________________________

B) tarbiyaviy maqsad-____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

S) rivojlantiruvchi maqsad –_______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Dars turi: ______________________________________________________

Darsda foydalanilaniladigan

metod: an`anaviy, savol – javob,

Darsda foydalaniladigan jihoz: texnik vositalar, slaydlar, tarqatmalar, testlar.
DARSNING BORISHI:

I.Tashkiliy qism:

B) Davomatni aniqlash.

V) o`quvchilarni darsga tayyorlash

II.O`TILGAN MAVZUNI TAKRORLASH

1.Joy nomlari deb nimaga aytiladi?

2.Joy nomlari qanday yoziladi?

3. Tarkibida oq va qora so’zlari ishtirok etgan joy nomlariga misollar ayting.

III. YANGI MAVZU BAYONI.
TASHKILOT, KORXONA, MUASSASA

1-topshiriq. Berilgan otlarni jadvaldagi guruhlarga ajrating. Im­losini izohlang.

Sog’liqni saqlash vazirligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O’zbekiston Oliy Majlisi, O’zbekiston Milliy universiteti, Toshkent traktor zavodi.

BILIB OLING. Xalqaro tashkilot, oliy davlat tash- kilotlari va mansablarining nomlari tarkibidagi har bir so’z bosh harf bilan yoziladi. Vazirliklar, idoralar, tashkilotlar va korxonalar nomi tarkibidagi birinchi so’z bosh harf bilan yoziladi.

Turli korxonalar, mahsulotlar, inshootlar, transport vosi- talari kabilarga berilgan shartli nomlar qo’shtirnoq ichida bosh harf bilan (birikmali holatlarda faqat birinchi so’z) yoziladi: «Turkiston» (saroy), «Sharq gullari» (firma).
275-inashq. Tashkilot, korxona va muassasa nomlarini jadvalga joylash- tiring va ular ishtirokida gaplar tuzing.

«Bahor» konsert zali, Xalqaro Olimpiya Qo’mitasi, Oliy xo’jalik sudi, Buxoro viloyati hokimligi, «Damas» avtomashinasi, «0’qi- tuvchi» nashriyoti, «Umid» firmasi, «Istiqbol» fermer xo’jaligi, «Malika» ishlab chiqarish birlashmasi, «Nuroniy» jamg’armasi, Samarqand chinni zavodi, Quvasoy sement zavodi, «Turkiston» saroyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Guliston davlat univer- siteti.

mashq. Quyidagi nomlarni guruhlarga ajrating va ular o’rtasidagi farqlarni tushuntiring.

Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, «Qo’shchinor» mas’uliyati cheklangan ish­lab chiqarish birlashmasi, Bulung’ur tumani hokimligi, Urganch davlat universiteti, «Lazzat» oshxonasi, «Afrosiyob» mehmon- xonasi, Toshkent agrar universiteti.

Boshlang‘ich sinflarda otni o‘rganishdagi asosiy vazifalar.

Boshlang‘ich sinflarda otni o‘rganishdagi asosiy vazifalar.

O‘quvchilarda kuzatish, muhim narsalarni sezish ko‘nikmalarini shakllanitrish, atrof-muhit haqidagi bilimlarni boyitish bilan bir vaqtda ularning nutqini o‘stirish vazifasini ham amalga oshiriladi.

1.Predmet belgisi bildiradi. 1.Predmetning

so‘rog‘iga javob bo‘ladi.

2. Qanday? qanaqa? so‘rog‘iga javob bo‘ladi. 2. Necha? yoki nechanchi?

1.3 Otni o‘rganish metodikasi

Otni o‘rganishga tayyorlov bosqichi savod o‘rgatish davriga to‘g‘ri keladi. Bu bosqichda o‘quvchilar predmetlarni va ularni nomi bo‘lgan so‘zlarni farqlashga o‘rganadilar. So‘zning lekik ma’nosi (har bir so‘z ma’no bildirishi)ga e’tibori oshiriladi, ma’nolarni hisobga olgan holda so‘zlar (qushlar, meva va sabzavotlar va hokazolarni bildirgan otlar)ni gruppalash ko‘nikmasi shakllantiriladi. So‘zlarni leksik ma’nosi asosida gruppalash mashqlari otlarni taqqoslash, o‘xshash tomonlarini aniqlash, abstraklashtirish ko‘nikmasini o‘stiradi. Shunga qaramay, gramatik tushunchani shaklantirish uchun o‘quvchilar so‘zning aniq ma’nosini bilmaydilar, so‘zning leksik ma’nosini bilish bilan birgalikda uning grammatik belgilarini ham o‘zlashtirish zarur.

Keyingi bosqichda otning leksik ma’nolari va grammatik belgilari ustida maxsus ishlanadi. (kim yoki nima so‘rog‘iga javob bo‘lishi, predmet bildirishi tushuntiriladi) O‘quvchilar kim? So‘rog‘iga javob bo‘lgan otlardan farqlashni o‘rganadilar. Bu bosqichda ular so‘zlarni so‘roq berish bilan farqlashni bilib oladilar, bolalarda mavxum grammatik tafakkur o‘sib boradi. Bolalarda ko‘pgina atoqli otlarni bosh harf bilan yozish ko‘nikmasi shaklanib boradi.

2-sinfda otlarning leksik ma’nosi, atoqli va turdosh otlar haqidagi bilim chuqurlashtiriladi va sistemalashtiriladi bolalar otlarda son bilan tanishtiriladi.

“Ot” tushunchasini shakllantirish uchun shu so‘z turkumiga kiradigan otlarni asosiy leksik gruppalarga ajratish, barcha otlarga xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsatish, ularning nutqimizdagi rolini ochish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda mavzuni o‘rganishga bag‘ishlangan birinchi darslardayoq predmetlarni bildiradigan so‘zlar sistemaga solinadi. Shu so‘zlarning hammasi uchun umumiy bo‘lgan belgilar aniqlanadi. Bu so‘zlar predmetlarni bildirib, kim? Yoki nima? So‘rog‘iga javob bo‘ladi.

Dasturga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini sifat va boshqa so‘z turkumlaridan yasalgan mavxum ma’nodagi (yaxshilik, go‘zallik, ishonch, o‘kinch kabi) otlar bilan tanishtirish talab etilmaydi. Ammo matnda uchrasa va o‘quvchilar qiziqib so‘rasalar, otlar bolalar o‘rgangan belgilari asosida nima so‘rog‘iga javob bo‘lishi, predmet nomini bildirishi tushuntiriladi.

Otlarning nutqda katta ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatish uchun o‘qituvchi o‘qish kitobidan matn shu so‘zlarsiz o‘qishni topshiradi. O‘quvchilar matn otlari tushirib qoldirilib o‘qiganda, matn mazmunini tushunib bo‘lmasligini anglaydilar. Xlosa chiqariladi: ot atrofimizni o‘rab olgan predmetlarning nomi, bu so‘zlarsiz bir-birimizga o‘z fikrimizni tushuntira olmaymiz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.