Press "Enter" to skip to content

Перитонит: что это за болезнь и какие имеет симптомы

Перитонит [юн. peritonaeum – қорин пардаси] – қорин пардасининг яллиғланиши. Ҳамма ёшдаги кишиларда учрайди. Одатда, қорин бўшлиғидаги аъзоларнинг шикастланиши ёки уларга микроблар (ичак таёқчаси, стрептококк, стафилококк) тушиши оқибатида юзага келади. Меъда, ўн икки бармоқ ичак яраси, ўт пуфаги, кўричакнинг ёрилиб кетиши ва чурранинг қисилиб қолиши, қорин бўшлиғининг жароҳатланиши ва бошқа(лар) перитонитга сабаб бўлади.

Peritonit kasalligi

Peritonit – qorin pardaning yallig‘lanishidir. Bunda biz qorin pardoning anatomik tuzilishiga e’tibor qaratishimiz kerak. Anatomik jihatdan qorin parda ikki qavat, pariyetal va visseral qavatlardan iborat. Pariyetal qavat qorin bo‘shlig‘ini, visseral qavat esa icki a’zolarni qoplagan bo‘ladi. Qoplanish ularni ya’ni ichki a’zolarni tashqi va ichki “mikroblar hujumlaridan” himoya qilish vazifasini bajaradi. Himoya esa ularning suyuqlik ishlab chiqarish va uni qayta so‘rish orqali ta’minlanadi. Agar, bu pardaning ishi yallig‘lanish oqibatida buzilsa, qorin bo‘shlig‘i himoyasiz qoladi.

Kelib chiqish sabablari

Bu kasallik asosan, ichki a’zolarning yallig‘lanishi oqibatida yuzaga keladi.

 • O‘tkir appenditsit;
 • Oshqozon – ichak yarasi;
 • Pankreatit;
 • Jinsiy a’zolardagi yallig‘lanishlar (ko‘pincha ayollarda)
 • Qorin bo‘shlig‘idagi jarrohlik amaliyotidagi ehtiyotsizlik;
 • Qorin bo’shlig’idan olingan og‘ir jarohatlar;
 • Ehtiyotsizlik bilan o‘tqazilgan abort jarayoni oqibatida peritonit kelib chiqishi mumkin.

Kasallikning ilk davrlari umumiy belgilar, og‘iz qurishi, ich ketishi kuzatiladi. Keyinchalik qorinda mahalliy kuchli, jidab bo‘lmasa og‘riq, qayt qilish, shish hamda taranglik yuzaga keladi. Shu belgilar kuzatilgach bemorga tezda yordam berilmasa, og‘ir asoratlarga hattoki, o‘limga ham olib kelishi mumkin.

Peritonit kasaligida qorin muskullari tarangligi oshib, qorinni muskullarini “presslangan” holatga keltirib qo‘yadi( Shyotkin-Blyumberg simptomi ). Buni biz qo‘llarimiz orqali qorin devorlarini paypaslash orqali ham bilishimiz mumkin.

Shifokorlar bu kasallikni aniqlashda turli usullardan – auskultatsiya, ultra tovush tekshiruvi (UTT) hamda tomografiya tekshiruv usullaridan foydalanishadi. Bulardan eng samaralisi sifatida tomografiya usuli tavsiya etiladi. Chunki, tekshiruv a‘zolardagi o‘zgarishlarning eng elementar birligini ham aniqlashga imkon beradi.

Yuqorida sanab o‘tilgan kasallik belgilari kuzatiladigan bo‘lsa, tezda jarrohga murojaat etish zarur. Agar, peritonit hamda shunga o‘xshash jarrohlik amaliyoti talab qilinadigan kasalliklar murojaatchida aniqlanmasa, jarroh tomonida gastroenterologga yo‘naltiriladi.

Jarrohlik amaliyoti talab qilinadigan bo‘lsa, bu ham o‘z navbatida uch davrga bo‘lgan holatda shoshilinch amaliyot olib boriladi.

 1. Amaliyotdan oldingi davr – operatsiyadan oldin hayotiy muhim a‘zolar faoliyatida hech qanday kamchilik va nuqsonlar yo‘qligi so‘rov shaklidagi tekshiruvdan o‘tqaziladi.
 2. Amaliyot davri – yallig‘lanish tarqalayotgan asosiy manba aniqlanadi va u yo‘qotiladi. Qorin bo‘shlig‘I tozalanadi, yuviladi. Bo‘shliq ma’lum muddat ( Yallig‘lanish hajmiga qarab ) drenajlanadi.
 3. Amaliyotdan keyingi davr – bemorda jarohlikdan keyin hosil bo‘lgan choklarning tozaligiga hamda uning taomnomasi shifokor tavsiya etgan taonomaga mos kelayotganiga asosiy e’tibor qaratiladi.

Ushbu maqolani ham o‘qing: Oshqozon yarasi – sabablari, belgilari, aniqlash va davolash

Ma‘lumot o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, choklarga ular bitib ketguncha suv tegishi mumkin emas. Peritonit jarrohligidan keyin 75-90% hollarda chandiqlar yuzaga keladi. Lekin, buning 10% idagina chandiq kasalligi hosil bo‘lishi mumkin. Chandiqning kichik bo‘lishi bemor kasallikning boshlang‘ich davrida murojaat etishi hamda shifokor mahoratiga bog‘liq!

Bundan tashqari, chandiq hajmiga amaliyotdan keyingi davrda bemor ovqatlanish qoidalariga to‘g’ri rioya qilishi ham bog‘liq.

Foydali maslahatlar

Peritonit kasalligini “boshidan o‘tqazgan” bemorlar gaz hosil qiluvchi mahsulotlar – dukkaklilar, mosh, no‘xot, loviya, yeryong‘oq kabi mahsulotlarni, anor, nok, xurmo singari mevalarni iste’mol qilish mumkin emas.

Ularga asosan sabzi, olma soklarini ichish tavsiya etiladi. Mevalarni masalan, olmani bug‘ holatda pishirib iste’mol qilish mumkin.

Bundan tashqari, sut va sut mahsulotlari, sut, qatiq, suzma, yogurt kabilarni bemor 2-3 kundanmboshlab bema’lol iste’mol qilishlari mumkin!

Diqqat, yuqoridagi belgilar kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat eting. Peritonit kasalligi hayot uchun xavfli, tezlik bilan yordam berish kerak bo‘lgan kasalliklar toifasidandir!

Перитонит: что это за болезнь и какие имеет симптомы

Классическая симптоматика острого живота наблюдается при разлитом перитоните. Признаки перитонита являются важными диагностическими критериями при постановке диагноза.

Клиническая картина неспецифического перитонита

Хронический неспецифический перитонит имеет стертую клиническую картину. Плавное развитие патологии объясняется отсутствием типичных симптомов: острой боли в животе, тошноты и рвоты. На начальных стадиях организм больного компенсаторно справляется с действием токсинов, которые выделяет возбудитель. Сильная интоксикация может привести к развитию астенического синдрома. Такое специфическое заболевание имеют следующие признаки:

 • Существенное снижение массы тела;
 • Повышение температуры тела до тридцати восьми градусов;
 • Общая слабость организма;
 • Повышенная утомляемость;
 • Сонливость;
 • Эпизодический болевой синдром;
 • Повышенная потливость;
 • Одышка при выполнение физических упражнений;
 • Нарушение стула.

Основными причинами хронического неспецифического перитонита являются туберкулезная палочка и пневмококки.

Серозно-фибринозный и серозный перитонит

Серозно-фибринозный перитонит – это патология, в основе которой лежит воспалительный процесс листков брюшины, сопровождающийся скоплением серозного-фиброзного экссудата в брюшинной полости. Для заболевания характерен сильный болевой синдром в брюшной полости, напряжение мышц живота, тошнота, рвота, расстройство стула, повышение температуры тела и ухудшение общего состояния больного.

Серозный перитонит-воспалительный процесс, при котором наблюдается серозный экссудат в брюшной полости.

Главной причиной развития всех перитонитов является инфицирование листков брюшины в результате попадания в брюшную полость бактериальных микроорганизмов.

Основными причинами развития перитонитов считаются:

 • Острый или хронический аппендицит;
 • Тупое и проникающее травматическое повреждение живота;
 • Острые воспалительные процессы внутренних женских половых органов;
 • Прободение в желудочно-кишечном тракте язвенных образований;
 • Повреждение стенок кишечника или желчевыводящих путей.

Среди бактериальных микроорганизмов, которые могут вызвать развитие перитонита, отмечают как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии. В связи с этим значительно усложняется подбор антибактериальной терапии.

Основываясь на механизме попадания патогенной флоры в брюшную полость, перитониты делят на два типа: первичные и вторичные.

Первичный перитонит развивается при распространении инфекции из других очагов заражения в организме.

Вторичные перитониты являются осложнением местных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Местный серозно-фибринозный\серозный перитонит

Местный перитонит – это воспалительный процесс брюшины, ограниченный конкретным участком и локализующееся в окружности органа, который является причиной патологического процесса.

Местный серозно-фибринозный перитонит возникает благодаря развитию спаечного процесса и способности брюшины отграничивать воспалительный процесс. Чаще всего местный серозный перитонит тесно связан с острым заболеванием того или иного органа брюшной полости (желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, сегмента тонкой или толстой кишки, органов малого таза, почек).

Главной причиной развития таких перитонитов является перфорация при язвенной болезни полого органа (желудок, двенадцатиперстная кишка, язвенном колите, гангренозном аппендиците и прочее). Местные воспалительные процессы в брюшной полости гораздо легче протекают, нежели разлитой перитонит, в некоторых случаях больные даже сохраняют трудоспособность. Однако даже при таком течении заболевания, несвоевременная диагностика и лечение могут привести к деструктивному процессу и формированию абсцессов в брюшной полости.

Клиническая картина

Для постановления диагноза врачу необходимо детально собрать анамнез заболевания. Чаще всего пациенты с серозно-фибринозным перитонитом отмечают следующие жалобы:

 • Боль в животе, локализация которых зависит от очага воспаления;
 • Тошнота;
 • Рвота (возможно с примесью желчи и содержимым толстого кишечника);
 • Страдальческое лицо;
 • Бледные кожные покровы;
 • Холодный пот;
 • Обездвиженность;
 • Вынужденное положение тела (на спине или на боку с приведенными ногами к животу);
 • Повышение температуры тела;
 • Падение артериального давления;
 • Нарушение сознания (при прогрессировании состояния больного);
 • Заостренные черты лица;
 • Желтушный оттенок кожных покровов и слизистых;
 • Вздутие живота.

Диагностика

Постановка диагноза серозно-фибринозного перитонита связана с определенными трудностями, поэтому этим процессом должен заниматься только квалифицированный врач. В Юсуповской больнице специалисты каждый день сталкиваются с различными неотложными состояниями, которые требуют немедленной диагностики и лечения. В больнице имеется инновационное оборудование, которое успешно применяется в диагностических целях для скорейшего получения результатов.

После сбора анамнестических данных, для полноты обследования врачи применяют:

 1. Пальпацию и аускультацию, для определения характерных симптомов заболевания. При выслушивании кишечных шумов отмечается «шум плеска» из-за накопления в брюшной полости свободной жидкости. Шумы, как правило, ослаблены или же полностью отсутствуют.
 2. Рентгенологическое исследования органов брюшной полости. Характерным признаком поддиафрагмальной язвы является наличие прослойки воздуха. Специфический симптом «чаш» – при кишечной непроходимости.

Гнойный перитонит: симптомы заболевания

Гнойный перитонит – воспалительное поражение брюшины, которое протекает с участием флоры гноеродной природы. Это инфекционно-неспецифическое или специфическое поражение, возникающее как следствие острых хирургических патологий или травматизации органов брюшной полости.

Наиболее часто развитие острого гнойного перитонита связано с следующими причинами:

 • Нарушение целостности стенки органа брюшной полости и попаданием его содержимого на брюшину (чаще всего при гангренозно-перфоративном аппендиците, перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, перфоративном холецистите, повреждение кишечника инородным телом, разрыве дивертикула желудка или кишечника, при прорастании стенки желудка или кишки опухолью с развитием перфорации);
 • Переход воспаления с очага инфекции на один из листов брюшины без нарушения целостности органа (при флегмонозном аппендиците, воспалительном гинекологическом заболевании, гнойном холецистите, панкреатите);
 • Травмы органов брюшной полости. При нарушении целостности органа во время или после операции (гнойный перитонит после операции возникает, если не соблюдаются правила асептики и антисептики, нарушается послеоперационный уход за пациентом);
 • Обсеменение органов несколькими видами бактерий (стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, энтерококки, протеи, синегнойная палочка, клостридии, пневмококки, микобактерии туберкулеза, нейссерии гонореи).

Начало острого гнойного перитонита характеризуется симптомами основного заболевания, в дальнейшем присоединяются специфическая симптоматика воспаления брюшины. Основными симптомами являются:

 1. Боль в животе (имеет точную локализацию, очень интенсивная, усиливается при любых физических нагрузках, чихании или кашле). Если интенсивность боли уменьшается или вовсе исчезает на фоне ухудшения состояния, то это является плохим прогностическим признаком, так как свидетельствует о некрозе брюшины и ее нервных окончаний;
 2. Тошнота, рвота (вначале содержимым желудка, а потом кишечника и каловым содержимым). Такое состояние связано с парезом кишечника;
 3. Обезвоживание;
 4. Выраженный метеоризм (из-за пареза кишечника);
 5. Вынужденное положение больного на боку с подтянутыми к груди коленями (в результате уменьшается натяжение брюшины);
 6. Сухость и бледность кожных покровов, возможен мраморный рисунок, акроцианоз (синюшность);
 7. Холодные и влажные конечности;
 8. Обложение языка грязно-серым налетом;
 9. Неприятный запах изо рта;
 10. Тахикардия, повышение артериального давления;
 11. Беспокойство, чувство страха;
 12. Увеличение частоты дыхания;
 13. Полиорганная недостаточность (из-за выраженного водно-ионного дефицита). Проявляется спутанностью сознания вплоть до комы, развитием судорог;
 14. Усиление перистальтики (сокращение стенок кишечника);
 15. Темно-коричневая моча (при обезвоживании и интоксикации);
 16. Перестают отходить газы и стул.

При пальпации живота возникает выраженное напряжение брюшных мышц (живот становится доскообразным), положительный симптом Щеткина-Блюмберга (при нажатии на брюшную стенку отмечается сильная боль, которая усиливается при резком снятии руки). Обнаруживается тимпанит (звонкий звук, характерный для большого количества газа) при перкуссии. В отдельных местах отмечается притупление звука (при выпоте в брюшной полости). На поздних этапах гнойного перитонита слышен шум плеска, шум падающей капли.

Диагностика гнойного перитонита

При подозрении на развитие гнойного перитонита диагностические мероприятия должны осуществляться очень быстро, поскольку хирургическое вмешательство, проведенное в первые сутки, гарантирует выздоровление в 95% случаев. Больным в срочном порядке показано:

 • Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости (визуализируются раздутые петли кишечника, выпот в брюшную полость, состояние перистальтики);
 • Обзорная рентгенография органов брюшной полости (выявляются кишечные арки, затемнения в определенных местах, свидетельствующие о наличии жидкости, уровни патологического содержимого);
 • Мультисрезовая спиральная компьютерная томография (удается детально осмотреть органы брюшной полости, наличие выпота);
 • Консультация эндоскописта (с целью проведения диагностической лапароскопии). Благодаря данному методу виден источник развития гнойного перитонита, воспалительный процесс, гнойно-фибринозный выпот. Полученные данные отправляют в лабораторию для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам;
 • Общий анализ крови (лейкоцитоз, анемия, тромбоцитопения);
 • Биохимический анализ крови (снижение уровня натрия, калия, хлора).

Лечение перитонита в Москве

Перитонит требует немедленной терапии, сразу после подтверждения диагноза. Несвоевременная диагностика повышает риск осложнений и летального исхода. Лечение может проводиться как консервативно, так и оперативно, в зависимости от многих факторов заболевания.

Оперативное лечение. В терапии острой патологии применяется лапаротомия, несмотря на современные малоинвазивные хирургические виды лечения- лапароскопия. К преимуществам такого вида оперативного вмешательства является быстрота доступа и обширность операционного поля. Хирург ликвидирует причину заболевания, после чего орошает брюшную полость антисептическими средствами. Такой вид лечения является лидирующим;

Консервативное лечение. Такое лечение сочетается с хирургическим, целью которого является эрадикация возбудителя инфекции, восстановление функций организма. Терапию дополняют антибиотиками и антибактериальными средствами. Наибольшая биодоступность достигается при внутривенном введении препаратов. Инфузионными растворами восстанавливают водно-электролитный баланс. Также применяются диуретические средства и антикоагулянты, нестероидных противовоспалительные средства, противорвотных препаратов.

В Юсуповской больнице собраны наилучшие врачи разных направлений, которые достигают успеха в лечении экстренных патологий. Специалисты Юсуповской больницы в своей работе используют современные технические новинки для диагностических и лечебных целей. Постоянно проходят курсы за рубежом и пользуется в своей практике новыми европейскими схемами терапии. Если Вы хотите больше узнать о перитоните, симптомах у взрослых и их причины, обратитесь в нашу больницу. Записаться на прием или консультацию к специалисту Юсуповской больницы Вы можете по телефону.

Перитонит

Перитонит [юн. peritonaeum – қорин пардаси] – қорин пардасининг яллиғланиши. Ҳамма ёшдаги кишиларда учрайди. Одатда, қорин бўшлиғидаги аъзоларнинг шикастланиши ёки уларга микроблар (ичак таёқчаси, стрептококк, стафилококк) тушиши оқибатида юзага келади. Меъда, ўн икки бармоқ ичак яраси, ўт пуфаги, кўричакнинг ёрилиб кетиши ва чурранинг қисилиб қолиши, қорин бўшлиғининг жароҳатланиши ва бошқа(лар) перитонитга сабаб бўлади.

Ўткир ва сурункали перитонит фарқ қилинади. Ўткир перитонитда дастлаб беморнинг кўнгли айниб, қусади, корни қаттиқ оғрийди, ҳиқичоқ тутади, ичи қотади. Касаллик тезда зўрайиб, қорин бўшлиғида йирингли экссудат тўпланади. Бунда беморнинг ранги оқариб, кўзлари хиралашади, нафаси тезлашиб, қорни шишиб кетади, тез-тез қусади. Ўткир перитонит ҳаёт учун жуда хавфли бўлиб, бемор зудлик билан касалхонага ётқизилди. Сурункали П., кўпинча, бирор аъзонинг зарарланиши ёки сурункали касаллик (масалан, сил) оқибатида пайдо бўлади, одатда, аста-секин ривожланади. Бунда қорин бўшлиғида суюқлик тўпланиб, бемор озиб кетади, қорни оғрийди, қабзият кузатилади.

Давоси: Ўткир турдаги касаллик операция қилиб даволанади. Сурункали касалликда даво касалликнинг асосий сабабига қарши қаратилади. Антибиотиклар буюрилади.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.