Press "Enter" to skip to content

1. Kompyuter arxitekturasi bu

kontrol summani xisoblash bilan

Bajaradigan vazifasiga qarab kompyu¬terlarni qanday sin¬flarga bo’linadi

Raqamli telefon tarmoqlarida 64 Kbit/s o’tkazuvchanlik qobiliyati nimaga asosan tanlab oligan.

Kotelnikov-Naykvist teoremasi asosida

Fure qatori asosida

Bayes qonuni asosida

Bartlet mezoni asosida

Raqamli telefon tarmoqlarida 64 Kbit/s o’tkazuvchanlik qobiliyati nimaga asosan tanlab oligan.

Kotelnikov-Naykvist teoremasi asosida

Fure qatori asosida

Bayes qonuni asosida

Bartlet mezoni asosida

MАC-adres qanday uzunlikka ega

MАC-adres qanday uzunlikka ega

IPv4 turidagi IP-adres qanday uzunlikka ega

IPv4 turidagi IP-adres qanday uzunlikka ega

192.190.21.254 adresi IP-adreslarningqaysi sinfiga tegishli

192.190.21.254 adresi IP-adreslarningqaysi sinfiga tegishli

Kompyuter klaviaturasidagi klavishalar kanday asosiy guruxlarga bo’linadi

alfavit-raqamli, funktsio¬nal, kursorni boshqarish, maxsus klavishalar

funktsio¬nal va kursorni boshqarish klavishalariga

alfavit-raqamli va kursorni boshqarish klavishalariga

alfavit-raqamli va funktsio¬nal klavishalar

Kompyuter klaviaturasidagi klavishalar kanday asosiy guruxlarga bo’linadi

alfavit-raqamli, funktsio¬nal, kursorni boshqarish, maxsus klavishalar

funktsio¬nal va kursorni boshqarish klavishalariga

alfavit-raqamli va kursorni boshqarish klavishalariga

alfavit-raqamli va funktsio¬nal klavishalar

B sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin

B sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin

А sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin

А sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin

B sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

B sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

DTE qaysi signal yordamida o’zini ishlayotganligini va DCE aloqa kanaliga ulanishi mumkinligi haqidagi xabarni beradi

DTE qaysi signal yordamida o’zini ishlayotganligini va DCE aloqa kanaliga ulanishi mumkinligi haqidagi xabarni beradi

Kabel standartlarining qaysi biri EIA/TIA-568A abbreviaturasiga ega

IBM kompaniyasi standarti

Kabel standartlarining qaysi biri EIA/TIA-568A abbreviaturasiga ega

IBM kompaniyasi standarti

RS-232C/V.24 interfeysida ulagichning qaysi modifikatsiyasi ishlatilgan

9 va 25 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

15 va 30 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

10 va 25 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

12 va 24 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

RS-232C/V.24 interfeysida ulagichning qaysi modifikatsiyasi ishlatilgan

9 va 25 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

15 va 30 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

10 va 25 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

12 va 24 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

DTE va aloqa kanali o’rtasida uzatilayotgan signallarni o’zaro moslab uzatish qanday amalga oshiriladi

modulyatsiyalash va kodlash bilan

shifrlash va deshifrlash Bilan

DTE va aloqa kanali o’rtasida uzatilayotgan signallarni o’zaro moslab uzatish qanday amalga oshiriladi

modulyatsiyalash va kodlash bilan

shifrlash va deshifrlash Bilan

Kompyuter tarmoqlarida ma’lumotlarni uzatishda, kodlash deganda nima tushuniladi

ma’lumotlarni aloqa kanallaridagi ta’sirlar natijasida paydo bo’ladigan xatoliklarni aniqlash va to’g’irlash mumkin bo’ladigan ko’rinishga o’zgartirish

ma’lumotlarni aloqa kanallaridagi ta’sirlar natijasida paydo bo’ladigan xatoliklarni aniqlash va to’g’irlash mumkin bo’ladigan ko’rinishga o’zgartirish

simvollarning kompyuterdagi kodlarini, aloqa kanallari orqali uzatiladigan kodlarga o’zgartirish

signalni aloqa kanali chastotasiga o’tkazish

Kompyuter tarmoqlarida ma’lumotlarni uzatishda, kodlash deganda nima tushuniladi

ma’lumotlarni aloqa kanallaridagi ta’sirlar natijasida paydo bo’ladigan xatoliklarni aniqlash va to’g’irlash mumkin bo’ladigan ko’rinishga o’zgartirish

ma’lumotlarni parallel ko’rinishdan ketma-ket ko’rinishga o’tkazish

simvollarning kompyuterdagi kodlarini, aloqa kanallari orqali uzatiladigan kodlarga o’zgartirish

signalni aloqa kanali chastotasiga o’tkazish

Modulyatsiyalashning diskret xili nimaga asoslangan

signallarni ham amplitudasi, ham vaqt bo’yicha diskretlash

signallarni vaqt bo’yicha diskretlash

signallarni amplitudasi bo’yicha diskretlash

signallarni vaqt bo’yicha kvantlash

Modulyatsiyalashning diskret xili nimaga asoslangan

signallarni ham amplitudasi, ham vaqt bo’yicha diskretlash

signallarni vaqt bo’yicha diskretlash

signallarni amplitudasi bo’yicha diskretlash

signallarni vaqt bo’yicha kvantlash

Modulyatsiyalashning diskret xili nimaga asoslangan

signallarni ham amplitudasi, ham vaqt bo’yicha diskretlash

signallarni vaqt bo’yicha diskretlash

signallarni amplitudasi bo’yicha diskretlash

signallarni vaqt bo’yicha kvantlash

Tarmoq orqali uzluksiz signalni raqamli ko’rinishda uzatilayotganda vaqt oralig’ining kanday qiymatini e’tibor bilan saqlab turish kerak

Quyida sanab o’tilgan operatsion tizimlarning qaysi biri, klasterli strukturalarda qo’llash uchun mo’ljallangan

Windows NT/2000 Enterprise ning Wolfpack MS komponenti

Quyida sanab o’tilgan operatsion tizimlarning qaysi biri, klasterli strukturalarda qo’llash uchun mo’ljallangan

Windows NT/2000 Enterprise ning Wolfpack MS komponenti

Tarmoq orqali uzluksiz signalni raqamli ko’rinishda uzatilayotganda vaqt oralig’ining kanday qiymatini e’tibor bilan saqlab turish kerak

C sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin

C sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin

А sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

А sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

C sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

C sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

512 ta bog’lamli tarmoqosti tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

512 ta bog’lamli tarmoqosti tarmoq maskasi qanday qiymatga ega

Internet tarmog’i, kompyuter tarmoqlarining qaysi sinfiga mansub

Internet tarmog’i, kompyuter tarmoqlarining qaysi sinfiga mansub

Keltirilgan texnologiyalarning qaysi birlari global tarmoq texnologiyalariga mansub

Frame Relay, Token Ring

Keltirilgan texnologiyalarning qaysi birlari global tarmoq texnologiyalariga mansub

Frame Relay, Token Ring

MAN tarmoqlari nima uchun mo’ljallangan

Yirik shaxar axolisiga xizmat ko’rsatish uchun

Internetga korxonalar tarmoqlarini ulash uchun

Faqat bir nechta lokal tarmoqlarni bog’lash uchun

Faqat korporativ tarmoqning filiallarini ulash uchun

MAN tarmoqlari nima uchun mo’ljallangan

Yirik shaxar axolisiga xizmat ko’rsatish uchun

Internetga korxonalar tarmoqlarini ulash uchun

Faqat bir nechta lokal tarmoqlarni bog’lash uchun

Faqat korporativ tarmoqning filiallarini ulash uchun

Qaysi global tarmoqlarda paketlarni marshrutlashning har-xilidan foydalanilgan

Frame relay va АTM

Frame relay va TCP/IP

Frame relay va X.25

Qaysi global tarmoqlarda paketlarni marshrutlashning har-xilidan foydalanilgan

Frame relay va АTM

Frame relay va TCP/IP

Frame relay va X.25

Xizmatlarni boshqarish markazlarida qanday axborotlar saqlanadi

Foydalanuvchilar uchun mo’ljallangan axborot, xizmat ko’rsatish uchun mo’ljallangan axborot

Foydalanuvchilarning barchasiga yuborilishi kerak bo’lgan axborot

Xizmatlarni boshqarish markazlarida qanday axborotlar saqlanadi

Foydalanuvchilar uchun mo’ljallangan axborot, xizmat ko’rsatish uchun mo’ljallangan axborot

Foydalanuvchilarning barchasiga yuborilishi kerak bo’lgan axborot

Аloqa kanallari orqali ko’p sonli foydalanuvchilarning qurilmalaridan kelayotgan axborot oqimlarini yig’ib berish vazifasini qan-day tarmoq bajaradi

Kompyuterlarda qo’llanilgan pro¬grammali boshqarish tamoili kim tomonidan taklif qilingan

Djonom fon Neyman tomo¬nidan

Kompyuterlarda qo’llanilgan pro¬grammali boshqarish tamoili kim tomonidan taklif qilingan

Djonom fon Neyman tomo¬nidan

Klassik Djon fon-Neyman kompyuterlari qaysi sinfga tegishli

Klassik Djon fon-Neyman kompyuterlari qaysi sinfga tegishli

Аloqa kanallari orqali ko’p sonli foydalanuvchilarning qurilmalaridan kelayotgan axborot oqimlarini yig’ib berish vazifasini qan-day tarmoq bajaradi

Ulanish tarmoqlarini bog’lashni va yuqori tezlikdagi kanallar orqali trafik tranzitini ta’minlashni, qaysi tarmok amalga oshiradi

Аloqa operatorlari tarmog’i

Ulanish tarmoqlarini bog’lashni va yuqori tezlikdagi kanallar orqali trafik tranzitini ta’minlashni, qaysi tarmok amalga oshiradi

Аloqa operatorlari tarmog’i

Magistralli ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari qaysi sinfga tegishli

Magistralli ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari qaysi sinfga tegishli

Vektorli ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari qaysi sinfga tegishli

Vektorli ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari qaysi sinfga tegishli

Matritsali ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari qaysi sinfga tegishli

Matritsali ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari qaysi sinfga tegishli

Ommaviy-parallel hisoblashli kompyuter tizimlarida bazaviy hisoblash elementi sifatida mikroprotsessorlarningqaysi xili ishlatil-moqda

Ommaviy-parallel hisoblashli kompyuter tizimlarida bazaviy hisoblash elementi sifatida mikroprotsessorlarning qaysi xili ishlatil-moqda

Keltirilgan kompyuter tizimlaridan qaysi biri markazlashtirilgan kompyuter tizimlariga tegishli

bitta boshqarish markaziga ega bo’lgan alohida kompyuterlar asosida qurilgan tizimlar

alohida kompyuterlar asosida qurilgan tizimlar

Keltirilgan kompyuter tizimlaridan qaysi biri markazlashtirilgan kompyuter tizimlariga tegishli

bitta boshqarish markaziga ega bo’lgan alohida kompyuterlar asosida qurilgan tizimlar

alohidaasosida qurilgan tizimlar

Аxborotni konveyerli ishlash qanday afzalliklarga ega

amallarni bajarish vaqtini kamaytiradi

kompyuter-ni ishonchliligini oshiradi

masshtablashni ta’minlab beradi

buzilmasdan ishlash qobiliyati-ni yaxshilaydi

Аxborotni konveyerli ishlash qanday afzalliklarga ega

amallarni bajarish vaqtini kamaytiradi

kompyuter-ni ishonchliligini oshiradi

masshtablashni ta’minlab beradi

buzilmasdan ishlash qobiliyati-ni yaxshilaydi

Kompyuter tizimlarida abonentlarni kommutatsiyalashning nechta xili qo’llaniladi

Kompyuter tizimlarida abonentlarni kommutatsiyalashning nechta xili qo’llaniladi

CDC 6600, CDC 7600, IBM 360 i IBM 370 tizimlari qaysi sinfga tegishli

funktsional jihatdan taqsimlan-gan

CDC 6600, CDC 7600, IBM 360 i IBM 370 tizimlari qaysi sinfga tegishli

funktsional jihatdan taqsimlan-gan

Superkompyuterlarni qurishda ishlatiladigan yuqori tezkorli ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari arxitekturasi qanday ko’rinishga ega bo’ladi

magistralli, vektorli va matritsali

magistralli i vektorli

Superkompyuterlarni qurishda ishlatiladigan yuqori tezkorli ko’pprotsessorli kompyuter tizimlari arxitekturasi qanday ko’rinishga ega bo’ladi

magistralli, vektorli va matritsali

magistralli i vektorli

Birinchi mikroprotsessorlar qanday arxitekturaga ega edilar

Birinchi mikroprotsessorlar qanday arxitekturaga ega edilar

Super kompyuterlarda kaysi arxitekturalar qo’llaniladi

faqat SIMD, MIMD

Super kompyuterlarda kaysi arxitekturalar qo’llaniladi

faqat SIMD, MIMD

Buzilmasdan ishlay olish qobiliyati deganda nima tushuniladi

kompyuter tizimining nosozlik vujudga kelgandan so’ng, berilgan dastur asosida, mantiqiy mashina sifatida o’zining harakatlarini davom ettira olish xususiyati

vujudga kelgan nosozliklarni o’zi bartaraf qila olish xususiyati

nosozliklarni tashxiz qila olish xususiyati

ta’mirlangandan so’ng vazifalarini bajara olish xususityani tiklanishi

Buzilmasdan ishlay olish qobiliyati deganda nima tushuniladi

kompyuter tizimining nosozlik vujudga kelgandan so’ng, berilgan dastur asosida, mantiqiy mashina sifatida o’zining harakatlarini davom ettira olish xususiyati

vujudga kelgan nosozliklarni o’zi bartaraf qila olish xususiyati

nosozliklarni tashxiz qila olish xususiyati

ta’mirlangandan so’ng vazifalarini bajara olish xususityani tiklanishi

Kompyuter tizimlarida parallel ishlashning necha xil usuli qo’llaniladi

Kompyuter tizimlarida parallel ishlashning necha xil usuli qo’llaniladi

Kompyuter tizimlarida kompyuterlarni adreslash qanday amalga oshirilishi mumkin

uchta har-xil adreslash chizmalari asosida

ikkita har-xil adreslash chizmalari asosida

faqat simvolli adreslash chizmasi asosida

apparat adreslash chizmasi asosida

Kompyuter tizimlarida kompyuterlarni adreslash qanday amalga oshirilishi mumkin

uchta har-xil adreslash chizmalari asosida

ikkita har-xil adreslash chizmalari asosida

faqat simvolli adreslash chizmasi asosida

apparat adreslash chizmasi asosida

Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan

global kompyuter tarmoqlari

lokal kompyuter tarmoqlari

Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan

global kompyuter tarmoqlari

lokal kompyuter tarmoqlari

Kompyuter tizimlarida ikkilik sonlarni kodlashning qaysi xillari qo’llaniladi

potentsialli va impulsli

bir qutbga ega potentsialli

ko’p qutbga ega potentsialli

Kompyuter tizimlarida ikkilik sonlarni kodlashning qaysi xillari qo’llaniladi

potentsialli va impulsli

bir qutbga ega potentsialli

ko’p qutbga ega potentsialli

Kompyuterning ketma-ket porti orqali uzatilayotgan axborotni sinxronlash qanday amalga oshiriladi

«Start» va «Stop» signallari yordamida

paritet razryadi yordamida

takt impulslari yordamida

Kompyuterning ketma-ket porti orqali uzatilayotgan axborotni sinxronlash qanday amalga oshiriladi

«Start» va «Stop» signallari yordamida

paritet razryadi yordamida

takt impulslari yordamida

Operatsion tizimning qaysi funktsiyasi redirektor funktsiyalariga tegishli bo’ladi

so’rovni anglash va uzoqdagi kompyuterga yo’naltirish

tashqi qurilmalarga ulanishni boshqarish

displeyga axborotlarni chiqarib berishni tashkil qilish

Operatsion tizimning qaysi funktsiyasi redirektor funktsiyalariga tegishli bo’ladi

so’rovni anglash va uzoqdagi kompyuterga yo’naltirish

tashqi qurilmalarga ulanishni boshqarish

displeyga axborotlarni chiqarib berishni tashkil qilish

To’rtta bir-biri bilan bog’langan bog’lamlar strukturasi (kvadrat shaklida) qaysi topologiya turiga mansub

To’rtta bir-biri bilan bog’langan bog’lamlar strukturasi (kvadrat shaklida) qaysi topologiya turiga mansub

Ketma-ket bir-biri bilan bog’langan 3 ta bog’lamlar (oxiri boshi bilan bog’lanmagan) strukturasi qaysi topologiya turiga tegishli.

Ketma-ket bir-biri bilan bog’langan 3 ta bog’lamlar (oxiri boshi bilan bog’lanmagan) strukturasi qaysi topologiya turiga tegishli.

Operativ xotira qurilmasi qaysi turdagi mikrosxemadan iborat bo’ladi.

dinamik va statik

qayta juda ko’p programmalanuvchi

Operativ xotira qurilmasi qaysi turdagi mikrosxemadan iborat bo’ladi.

dinamik va statik

qayta juda ko’p programmalanuvchi

Kompyuter tizimlarida ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini oshirish uchun nima qilinadi

kontrol summani xisoblash bilan

ma’lumotni bir necha marta uzatish bilan

axborotni ishonchliligini tekshirishning majoritar usulini

maxsus apparat-programma vositalari yordamida

Kompyuter tizimlarida ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini oshirish uchun nima qilinadi

kontrol summani xisoblash bilan

ma’lumotni bir necha marta uzatish bilan

axborotni ishonchliligini tekshirishning majoritar usulini

maxsus apparat-programma vositalari yordamida

Qaysi topologiya birgalikda foydalanilmaydigan muhitni qo’llamasligi mumkin

Qaysi topologiya birgalikda foydalanilmaydigan muhitni qo’llamasligi mumkin

Kompyuterning tashqi interfeysi deganda nima tushuniladi

kompyuter bilan tashqi qurilmani bog’lovchi simlar va ular orqali axborot almashinish qoidalari to’plamlari

tashqi qurilmani kompyuterga bog’lashda ishlatiladigan ulovchi simlar

kompyuterning tashqi portlari.

tashqi qurilma bilan kompyuter o’rtasida axborot almashinish qoidalari to’plami

Kompyuterning tashqi interfeysi deganda nima tushuniladi

kompyuter bilan tashqi qurilmani bog’lovchi simlar va ular orqali axborot almashinish qoidalari to’plamlari

tashqi qurilmani kompyuterga bog’lashda ishlatiladigan ulovchi simlar

kompyuterning tashqi portlari.

tashqi qurilma bilan kompyuter o’rtasida axborot almashinish qoidalari to’plami

Uchta o’zaro bog’langan bog’lamlardan iborat tuzilma (uchburchak shaklida) topologiyaning qaysi turiga tegishli

Uchta o’zaro bog’langan bog’lamlardan iborat tuzilma (uchburchak shaklida) topologiyaning qaysi turiga tegishli

Qanday topologiyaning xususiy xoli umumiy shina xisoblanadi

Qanday topologiyaning xususiy xoli umumiy shina xisoblanadi

Topologiyalardan qaysi biri ishonchliligi yuqori hisoblanadi

Topologiyalardan qaysi biri ishonchliligi yuqori hisoblanadi

MAC sathi qanday vazifani bajaradi

uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish

stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish

bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish

bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish

MAC sathi qanday vazifani bajaradi

uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish

stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish

bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish

bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish

LLC sathi qanday vazifani bajaradi

stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish

bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish

bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish

LLC sathi qanday vazifani bajaradi

stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish

bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish

bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish

uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish

Stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish vazifasini qaysi sath bajaradi

Stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish vazifasini qaysi sath bajaradi

Uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish vazifasini qaysi sath bajaradi

Uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish vazifasini qaysi sath bajaradi

Kompyuter tizimi deganda nima tushuniladi

Funktsional jixatdan birlashtirilgan o’lchash, hisoblash va boshqa yordamchi texnik vositalar majmuasi

Hisoblash vositalarining majmuasi

Аxborotni uzatuvchi texnik vositalar majmuasi

Аxborotni o’zgartirish uchun mo’ljallangan texnik vositalar majmuasi

Kompyuter tizimi deganda nima tushuniladi

Funktsional jixatdan birlashtirilgan o’lchash, hisoblash va boshqa yordamchi texnik vositalar majmuasi

Hisoblash vositalarining majmuasi

Аxborotni uzatuvchi texnik vositalar majmuasi

Аxborotni o’zgartirish uchun mo’ljallangan texnik vositalar majmuasi

l0Base-2 segmentining uzunligi ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin

l0Base-2 segmentining uzunligi ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin

O’ralma juftlik kabeli simlarini, uning konnektorlariga ulashning necha xil variantlari mavjud

O’ralma juftlik kabeli simlarini, uning konnektorlariga ulashning necha xil variantlari mavjud

Ethernet tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi

Ethernet tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi

Ethernet da kommutatsiyalashning qaysi xilidan foydalaniladi

paketlarni deytagrammali kommutatsiyalash

paketlarni virtual kanal orqali uzatish

vaqtni taqsimlash asosida kanallarni kommutatsiyalash

chastotali multiplekslash asosida kanallarni kommutatsiyalash

Ethernet da kommutatsiyalashning qaysi xilidan foydalaniladi

paketlarni deytagrammali kommutatsiyalash

paketlarni virtual kanal orqali uzatish

vaqtni taqsimlash asosida kanallarni kommutatsiyalash

chastotali multiplekslash asosida kanallarni kommutatsiyalash

Optik tolali Ethernet tarmog’ining maksimal uzunligi qanday

Optik tolali Ethernet tarmog’ining maksimal uzunligi qanday

100Base-TX spetsifikatsiyasi qaysi texnologiyaga tegishli

100Base-TX spetsifikatsiyasi qaysi texnologiyaga tegishli

Ethernet texnologiyasi tarmoqlarida ma’lumotlar kadri qanday preambulaga ega

Ethernet texnologiyasi tarmoqlarida ma’lumotlar kadri qanday preambulaga ega

Signalni to’liq aylanib chiqish vaqti –PDV ning maksimal qiymati qanday

576 bitli interval

512 bitli interval

600 bitli interval

624 bitli interval

Signalni to’liq aylanib chiqish vaqti –PDV ning maksimal qiymati qanday

576 bitli interval

512 bitli interval

600 bitli interval

624 bitli interval

PDV deganda nima tushuniladi

Signalni to’liq aylanib chiqish vaqti

Kadrlar orasidagi masofaning qisqarishi

Kadrlar orasidagi masofa

PDV deganda nima tushuniladi

Signalni to’liq aylanib chiqish vaqti

Kadrlar orasidagi masofaning qisqarishi

Kadrlar orasidagi masofa

Fast Ethernet texnologiyasi spetsifikatsiyalari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilgan

Fast Ethernet texnologiyasi spetsifikatsiyalari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilgan

Komyuterlar o’z taraqqiyoti davo¬mida necha bosqichdan o’tgan

Komyuterlar o’z taraqqiyoti davo¬mida necha bosqichdan o’tgan

Ethernet texnologiyasida koaksial kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qanday

Ethernet texnologiyasida koaksial kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qanday

Fast Ethernet texnologiyasida o’ralma juftlik kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qandayEthernet

Fast Ethernet texnologiyasida o’ralma juftlik kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qandayEthernet

Lokal tarmoqlarda keng tarqalgan topologiya turi qaysi

Lokal tarmoqlarda keng tarqalgan topologiya turi qaysi

100Base-TX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli

100Base-TX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli

1000Base-SX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli

1000Base-SX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli

10Base-T standartida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi

10Base-T standartida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi

100Base-TX spetsifikatsiyasida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi

100Base-TX spetsifikatsiyasida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi

Kompyuterni kontsentrator yoki kommutator bilan ulash uchun UTP kabelining qaysi varianti ishlatiladi

To’g’ridan-to’g’ri ulangan varianti

Kesishgan holda ulangan varianti

Kompyuterni kontsentrator yoki kommutator bilan ulash uchun UTP kabelining qaysi varianti ishlatiladi

To’g’ridan-to’g’ri ulangan varianti

Teskari ulangan varianti

Kesishgan holda ulangan varianti

Kompyuterni kompyuter bilan ulash uchun UTP kabelining qaysi varianti ishlatiladi

Teskari ulangan varianti

To’g’ridan-to’g’ri ulangan varianti

Qo’shimcha ulangan varianti

Kompyuterni kompyuter bilan ulash uchun UTP kabelining qaysi varianti ishlatiladi

Teskari ulangan varianti

To’g’ridan-to’g’ri ulangan varianti

Qo’shimcha ulangan varianti

Tarmoq adapterining kadrlarni kompyuterdan uzatib beruvchi ulanish nuqtasi (kontakti) qanday belgilanadi

Tarmoq adapterining kadrlarni kompyuterdan uzatib beruvchi ulanish nuqtasi (kontakti) qanday belgilanadi

Xozirgi paytda kompyuterlarda qaysi xildagi buyruqlar ko’proq ishlatiladi

bir adresli va adressiz

bir adresli va ikki adresli

Xozirgi paytda kompyuterlarda qaysi xildagi buyruqlar ko’proq ishlatiladi

bir adresli va adressiz

bir adresli va ikki adresli

Tarmoq adapterining kadrlarni kompyuterga qabul qilib oluvchi ulanish nuqtasi (kontakti) qanday belgilanadi

Tarmoq adapterining kadrlarni kompyuterga qabul qilib oluvchi ulanish nuqtasi (kontakti) qanday belgilanadi

Ethernet texnologiyasi qaysi mantiqiy topologiya asosida qurilgan

to’liq bog’lanishli topologiya

Ethernet texnologiyasi qaysi mantiqiy topologiya asosida qurilgan

to’liq bog’lanishli topologiya

Fast Ethernet texnologiyasida qaysi turdagi kabel tizimlaridan foydalanilgan

ko’pmodali optik tolali , 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

bittamodali optik tolali , 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

ingichka koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

yo’g’on koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

Fast Ethernet texnologiyasida qaysi turdagi kabel tizimlaridan foydalanilgan

ko’pmodali optik tolali , 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

bittamodali optik tolali , 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

ingichka koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

yo’g’on koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

Kadrlar ketma-ketligini kontsentratorlar orqali o’tishi natijasida, kadrlar orasidagi masofaning qisqarishi – PVV, ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin

49 bitli interval

32 bitli interval

30 bitli interval

64 bitli interval

Kadrlar ketma-ketligini kontsentratorlar orqali o’tishi natijasida, kadrlar orasidagi masofaning qisqarishi – PVV,ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin

49 bitli interval

32 bitli interval

30 bitli interval

64 bitli interval

MАC sath osti sathi OSI modelining qaysi sathiga tegishli

FDDI tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi——-marker asosida murojaat qilishning tezkor usuli

FDDI texnologiyasida buzilmasdan ishlash qobiliyatini oshirish qanday ta’minlangan——ikkita optik tolali xalqani hosil qilish asosida

Fast Ethernet texnologiyasi nechta spetsifikatsiyaga ega—– 3

Kompyuter tizimlarini tashkil qilishning samaradorligini baholashda qaysi ko’rsatgichlardan foydalanilmaydi—–texnik jihatidan foydalanish koэffitsienti

Qaysi kontsentrator kompyuter tomonidan uzatilayotgan ma’lumotni barcha kompyuterga yo’naltiradi——Ethernet kontsentratori

Ingichka koaksial kabel asosida qurilgan tarmoqda kompyuterlar orasidagi eng kichik masofa qanday bo’lishi kerak——- 1 m

I va II sinf Fast Ethernet texnologiyasi takrorlagichlari nimasi bilan farq qiladi——-Fizik sathiga tegishli mavjud portlari bilan

FDDI texnologiyasining fizik sathi nachta sath osti sathlariga bo’linadi——2

Internet tarmog`ida Kommunikatsion xizmatlar nimalar kiradi?——- C, D javoblar to`g`ri B) bunga axborotlardan foydalanishga ruxsat beruvchi xizmatlar kiradi

Qaysi kontsentrator kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni xalqa orqali keyingi kompyuterga yo’naltiradi——Token Ring kontsentratori

Xalqa topologiyali lokal tarmoqlarda kontsentratorlar qanday funktsiyani bajaradi——- Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni xalqa orqali keyingi kompyuterga yo’naltiradi

Kompyuterlar soniga qarab tarmoqlar qanday turlarga bo`linadi?—— Lokal,

Modemning ma’lumotlarni uzatish tezligi …——-Bit/sek bilan o`lchanadi

MSAU qanday vazifani bajaradi——-faol bo’lmagan kontsentrator vazifasini

Kabelning qaysi turi yorug`lik oqimini uzatishga mo`ljallangandir?—— To’g’ri javob yo’q

Ethernet texnologiyasi nechta standartga ega—–: 4

10Base-T standartida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi

Keltirilgan texnologiyalarning qaysi birlari lokal tarmoq texnologiyalariga mansub——-FDDI, Token Ring

To’g’ridan-to’g’ri ulangan UTP kabelida Tx uzatuvchi sifatida qaysi ranglardagi simlar ishlatiladi——Yashil, oq-yashil

LAN va WAN nima?——- LAN¬– bu lokal va WAN – global tarmoqlardir

Kompyuter tarmog`i nima?——- Kompyuter tarmog`i deb ikkita va undan ko`p kompyuterlarning fizik bog`lanishiga aytiladi.

Tarmoq adapteri (kartasi)—— HUB qurilmasi,

Klient server tipidagi tarmoqqa …——Server – tarmoq ishini boshqaruvchi, klient – qolgan kompyuterlar

Umumiy shina topologiyali lokal tarmoqlarda kontsentratorlar qanday funktsiyani bajaradi

—– Kompyuter tomonidan uzatilayotgan ma’lumotni barcha kompyuterga yo’naltiradi

WLAN nima?—— Simsiz lokal tarmoq turi

Axborot tizimi deb nimaga aytiladi?—— Matematik metod va intellektual tizimlarni qo`llab, boshqarishning optimal variantlarini olish axborot tizimi deyiladi..

To’g’ridan-to’g’ri ulangan UTP kabelida Rx qabul qiluvchi sifatida qaysi ranglardagi simlar ishlatiladi—–Qizg’ish-sariq, oq – qizig’ish-sariq

Internet kimga, qaysi tashkilotga qarashli?——- Internet aniq bir shaxs yoki tashkilotga qarashli emas

Elektron pochtada necha tomonlama aloqa bo`ladi?——- 2 tomonlama

Token Ring tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi—–marker asosida murojaat qilish usuli

Kompyuterlarning o`zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmui nima deb ataladi?—– Brauzer

Windows 2000/2003—— Unix

Lokal xisoblash tarmoqlarining asosiy komponentlariga nimalar kiradi?—— Serverlar

Komandalarining strukturasi bo’yicha kompyuterlar qanday sinflarga bo’linadi—— adressiz, bir-, ikki-, … , n-adresli

IP-adres nima——nuqtalar bn ajratilgan tortta

Do’stlaringiz bilan baham:

Ma’lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma’muriyatiga murojaat qiling

1. Kompyuter arxitekturasi bu

A. Berilganlarni aniq belgilangan ketma-ketlikda bajara oladigan qurilma yoki tizim. Unga kiritish va chiqaris qurilmalari ham talluqli.
B. yorug’lik yordamida moddiy narsalarning harakatsiz tasvirlarini olish uchun moslama.
C. Kirish-chiqarish moslamalari to’plamining tavsifi.
D. Ma’lum (texnik) vositalar yordamida ma’lumotlarni to’plash, qayta ishlash va uzatish texnologiyalari.
ANSVER: A

3. RAM – bu qanday xotira?

A. Doimiy ravishda qollanilgan malumotlar avtomatik tarzda saqlanib qolinadi.
B. doimiy ravishda kompyuterda zarur bo’lgan ma’lumotlar saqlanadi.
C. Kompyuter ishlayotgan yoki ishlamayotganidan qatiy nazar ma’lumot saqlanadi.
D. foydalanuvchi va kompyuter o’rtasida dialogni ta’minlash uchun mo’ljallangan saqlangan dasturlar.
ANSVER: A

4. KESH xotira bu .

A. tezkor xotiraning tez-tez foydalaniladigan maydonlarini saqlaydigan juda tezkor xotira.
B. bir vaqtning o’zida bitta dastur qayta ishlanadigan xotira.
C. kompyuterning ishlashidan yoki ishlamasligidan qat’i nazar, ma’lumotni uzoq muddatli saqlash uchun mo’ljallangan xotira.
D. operatsion tizimning tizim fayllari saqlanadigan xotira.
ANSVER: A

5. Periferik qurilmaning vazifasi:

A. axborotni kiritish va chiqarish.
B. ma’lumotlarni saqlash.
C. ma’lumotlarni qayta ishlash.
D. belgilangan dastur bo’yicha kompyuterni boshqarish.
ANSVER: A

6. Modemning vazifasi.

A. ma’lum bir vaqtda ma’lumotlarni qayta ishlash.
B. axborotni saqlash.
C. telefon aloqa kanallari orqali ma’lumotlarni uzatish.
D. ma’lumotlarni chop etish.
ANSVER: A

7. Tashqi xotira quyidagilar uchun xizmat qiladi.

A. kompyuterning ishlashidan yoki ishlamasligidan qat’i nazar, ma’lumotni uzoq muddatli saqlash.
B. muammoni hal qilish jarayonida tezkor, tez-tez o’zgarib turadigan ma’lumotlarni saqlash.
C. kompyuter ichidagi ma’lumotlarni saqlash.
D. ma’lum bir vaqtda ma’lumotni qayta ishlash.
ANSVER: A

8. Protsessorning vazifasi qanday?

A. hisoblash jarayonining borishini boshqaradi va arifmetik- mantiqiy amallarni bajaradi.
B. bir vaqtning o’zida bitta dasturni qayta ishlaydi.
C. periferik qurilmalarni magistralga bog’laydi.
D. elektr impulslari yordamida kompyuterning ishlashini boshqaradi.
ANSVER: A

A. Markaziy protsessorni sovutish uchun moslama.
B. Ma’lum (texnik) vositalar yordamida ma’lumotlarni to’plash, qayta ishlash va uzatish texnologiyalari.
C. Belgilangan vaqtda bitta dastur qayta ishlanadigan xotira.
D. Bu ko’p dasturli ish faoliyatini tashkil qilish uchun mo’ljallangan boshqaruv dasturi (yoki dasturlarning kompleksi).
ANSVER: A

10. Ikkilik hisoblash tizimidan birinchi bo’lib foydalangan:

A. Konrad Zuse
B. Al Horazmiy
C. Jon fon Neyman
D. Blez Paskal
ANSVER: A

11. Printer quyidagicha bo’lishi mumkin:

A. matritsali; lazerli; ignali; sublimatsiyali; qora siyohli.
B. mexanik, kineskopli, suyuq kristalli, plazmali, lazerli, proyeksiyali, LED.
C. Monofonli, Stereofonli.
D. sensorli, slayderli.
ANSVER: A

12. Tezkor xotira bu:

A. protsessor ishlashi jarayonida talab qilinadigan ma’lumotlar va buyruqlarni vaqtincha saqlaydigan xotira.
B. yuqori tezlikdagi juda tezkor xotira.
C. kompyuterning ishlashidan yoki ishlamasligidan qat’i nazar ma’lumotni uzoq muddatli saqlash uchun mo’ljallangan xotira.
D. operatsion tizimning tizim fayllari saqlanadigan xotira.
ANSVER: A

13. Markaziy protsessor tarkibiga quyidagi komponentlar talluqli:

A.boshqaruv bloki, arifmetik mantiqiy qurilma, registrlar, kesh xotirasi.
B.boshqarish moslamasi, registrlar.
C.boshqaruv bloki, arifmetik mantiqiy qurilma, kesh xotirasi.
D.boshqarish bloki, arifmetik mantiqiy qurilma.
ANSVER: A

14.Dastlabki operatsion tizimlar qaysi mashina avlodida paydo bo’lgan?

A.Uchinchisida ;
B.birinchisida ;
C.ikkinchisida ;
D.to’rtinchisida.
ANSVER: A

15.Raqamli hisoblashning asosiy tamoyillarini kim ishlab chiqqan?

A.Jon fon Neyman;
B.Blez Paskal;
C.Leybnits;
D.Charlz Babbij.
ANSVER: A

16.Qaysi avlod mashinasi bir nechta foydalanuvchiga bitta kompyuter bilan ishlash imkonini beradi?

A.Uchinchisi;
B.Birinchidan;
C.Ikkinchi;
D.to’rtinchi.
ANSVER: A

17.Birinchi avlod mashinalari qanday elektron asosdan yaratilgan?

A.elektron vakuum lampalari;
B.tranzistorlar;
C.tish g’ildiraklari;
D.Rele.
ANSVER: A

18.Birinchi kompyuter nechanchi yilda paydo bo’ldi?

A.1946 yil
B.1823 yil
C.1951 yil
D.1949 yil
ANSVER: A

19.Inglizcha “kompyuter” so’zining asl ma’nosi nima?

A.hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi mashinasi
B.teleskop turi
C.elektron apparatlar
D.katot nurli naycha
ANSVER: A

A.apparat qurilmalarining ishlashini nazorat qiladi, bizga va ilovalarimizga hizmat korsatadi.
B.elektr impulslari yordamida kompyuterning ishlashini boshqarish.
C.o’yinlar, drayverlar va boshqalar.
D.qattiq diskda saqlanadigan dasturlar.
ANSVER: A

A.aniq muammolarni hal qilishga mo’ljallangan dasturlar.
B.apparatning ishlashini boshqaradigan va bizga va ilovalarimizga hizmat ko’rsatadigan dasturlar.
C.o’yinlar, drayverlar va boshqalar.
D.har xil turdagi tashqi hotira vositalarida saqlanadigan dasturlar.
ANSVER: A

A.Magnit diskda fayl sifatida saqlanadigan va foydalanuvchi buyrug’i bilan bajarish uchun kompyuterga yuklanadigan mashina tilidagi ko’rsatmalar to’plami.
B.kompyuterni ishga tushirish bo’yicha ko’rsatmalar to’plami.
C.kompyuterni boshqarish uchun mo’ljallangan ko’rsatmalar to’plami.
D.kompyuterda foydalanish uchun mo’ljallangan o’yinlar.
ANSVER: A

23.Axborot texnologiyalari bu .

A.ma’lum (texnik) vositalar yordamida ma’lumotlarni to’plash, qayta ishlash va uzatish texnologiyasi.
B.Biror kishi yoki narsa va predmetlar haqida belgilar yoki signallar shaklida uzatiladigan ma’lumot.
C.odamlar muloqotida, tirik organizmlarda, texnik qurilmalarda va jamiyat hayotida ma’lumotlarni uzatish, to’plash va qayta ishlash jarayonlari.
D.kompyuterda dasturlar, fayllar va tarkib jadvallari bilan ishlash tizimi.
ANSVER: A

24. Mikroprotsessor nima?

A.Integral mikrosxema, uning kiritilishida keladigan buyruqlarni bajaradi (masalan, hisoblash) va mashinaning ishlashini boshqaradi;
B.ishda tez-tez foydalaniiladigan ma’lumotni saqlash uchun moslama;
C.matn yoki grafik ma’lumotni chiqarish uchun moljallangan moslama ;
D.Alfavit-raqamli ma’lumotlarni kiritish qurilmasi.
ANSVER: A

25.Kompyuterning alohida periferik qurilmalarini magistralga jismoniy darajada ulash mumkin:

A.kontroller yordamida;
B.drayver yordamida;
C.qo’shimcha qurilmasiz;
D.yordamchi dasturlardan yordamida.
ANSVER: A

26.Tashqi xotira nimaga kerak?

A.kompyuterni o’chirib qo’ygandan keyin uzoq muddat ma’lumotlarni saqlash uchun;
B.muammoni hal qilish jarayonida tez-tez o’zgarib turadigan ma’lumotlarni saqlash uchun;
C.joriy ma’lumotlarni qayta ishlash uchun;
D.kompyuter ishi to’g’risida ma’lumotni doimiy saqlash uchun.
ANSVER: A

27.Keltirilganlardan qaysi biri dasturiy vositalarga kirmaydi

A.protsessor;
B.drayver;
C.Tizimli dasturlash;
D.Grafik va matn muharrirlari (redaktorlar).
ANSVER: A

A.EHM lardagi yoki disklardagi oz nomiga ega maydon;
B.Masalalarni yechish uchun malumotlar toplami;
C.Misollarni ishlash uchun dasturiy tillarda ishlab chiqilgan dastur;
D.Togri javob yoq.
ANSVER: A

A.malumotlar bilan ishlashga moljallangan kop funktsiyali elektron qurilma;
B.Sonlarni qayta ishlash uchun moljallangan electron hisoblash qurilmasi;
C.Turli malumotlarni saqlash ucun moljallangan qurilma;
D.Matnlar bilan ishlaydigan qurilma.
ANSVER: A

30.komputer tarkibidagi qaysi qurilma malumotlarni qayta ishlash uchun hizmat qiladi?

A.Protsessor;
B.Monipulyator sichqoncha;
C.Klaviatura;
D.Tezkor hotira.
ANSVER: A
31.kompyuterning ishlash tezligi quyidagiga bogliq:
A.Protsessorning takt chastotasiga;
B.Printer ulangan yoki ulanmaganligiga;
C.Tashqi xotira qurilmasining hajmiga;
D.Qayta ishlanayotgan malumot hajmiga.
ANSVER: A

32.protsessorning takt chastotasi bu

A.Bir sekundda bajariladigan amallar soni;
B.Protsessorning malumotlar buferiga murojaati;
C.Protsessorning bir vaqt davomida tezkor hotiraga murojaatlari soni;
D.Protsessor va doimiy hotira ortasidagi malumotlar almashinuvi tezligi.
ANSVER: A

33.Tezkor xotira hajmi quyidagini aniqlaydi:

A.Qattiq diskka murojaat qilmasdan qancha malumotni qayta ishlash mumkinligini;
B.Qancha malumotni nashrga chiqarish mumkinligini;
C.Qattiq diskda qancha malumot saqlanishi mumkinligini;
D.Tashqi xotirada qancha malumot saqlanishi mumkinligini.
ANSVER: A

34.kompyuterning asosiy qurilmalari ketma-ketligini toliq korsating.

A.Markaziy protsessor, tezkor xotira, kiritish/chiqarish qurilmalari;
B.Mikroprotsessor, soprotsessor, monitor;
C.Monitor, vinchester, printer;
D.Arifmetik mantiqiy qurilma, boshqaruv qurilmasi, soprotsessor.
ANSVER: A

35.protsessor tarkibiga kiradigan qurilmalarni korsating.

A.Arifmetik mantiqiy qurilma, boshqaruv qurilmasi;
B.Tezkor xotira, printer;
C.Kesh xotira, video hotira;
D.Skaner, doimiy hotira.
ANSVER: A
36.protsessor malumotlarni qayta ishlaydi.
A.Ikkilik kodida;
B.Onlik sanoq tizimida;
C.Matn korinishida;
D.Tasvir korinishida.
ANSWER: A

37.Doimiy xotira qanday hizmat korsatadi.

A.Kompyuterni ishga tushiruvchi dasturlarni saqlaydi va uning qurilmalarini sinovdan okazadi;
B.Ish vaqtida foydalanuvchining dasturlarini saqlaydi;
C.Maxsus qiymatga ega amaliy dasturlarni kochiradi;
D.Doimiy foydalaniladigan dasturlarni saqlaydi.
ANSVER: A

38.Qanday qurilma ochganda Shaxsiy kompyuter oz funksiyalarini bajara olmaydi?

39.Qanday qurilma malumotni uzoq vaqt saqlashga hizmat qiladi?

A.Tashqi xotira;
B.Protsessor;
C.Tezkor xotira;
D.Diskovod.
ANSVER: A

40.Harvard universiteti tomonidan ishlab chiqilgan protsessor arxitekturasini toping.

A.Harvard;
B.Fon-Neyman;
C.CPU;
D.Clock speed.
ANSVER: A

41.Bir xil xotiraga kirish arxitekturasi qanday nomlanadi?

A.UMA (Uniform Memory Access);
B.NUMA (Non-Uniform Memory Access);
C.RISC (Reduced Instruction Set Computer);
D.CISC (Complex Instruction Set Computer).
ANSVER: A

42.Bir xil bo`lmagan xotiraga kirish arxitekturasi qanday nomlanadi?

A.NUMA (Non-Uniform Memory Access);
B.UMA (Uniform Memory Access);
C.RISC (Reduced Instruction Set Computer);
D.CISC (Complex Instruction Set Computer).
ANSVER: A

43.Qisqartirilgan buyruqlar to`plamiga ega kompyuter arxitekturasi nomini korsating.

A.RISC – Reduced Instruction Set Computer;
B.CISC – Complex Instruction Set Computer;
C.VLIW – Very Long Instruction Word;
D.NUMA – Non-Uniform Memory Access.
ANSVER: A

44.Murakkab (to`liq) buyruqlar to`plamiga ega kompyuter arxitekturasi nomini korsating.

A.CISC – Complex Instruction Set Computer;
B.RISC – Reduced Instruction Set Computer;
C.VLIW – Very Long Instruction Word;
D.NUMA – Non-Uniform Memory Access.
ANSVER: A

45.komputer arxitekturasi Flinn tasnifi boyicha necha turga bolinadi?

46.Flinn tasnifida keltirilgan EHM arxitekturalarini aniqlang.

A.SISD, MISD, SIMD, MIMD;
B.CISC, RISC, VLIW, NUMA;
C.UMA, NUMA, CISC, RISC;
D.SISD, MISD, SIMD, UMA.
ANSVER: A

47.qaysi javobda protsessor avlodlari togri korsatilgan?

A.Core i3, Core i5, Core i7, Core i9;
B.Core i2, Core i4, Core i6, Core i8;
C.Core i1, Core i2, Core i3, Core i4;
D.Core i5, Core i6, Core i7, Core i8.
ANSVER: A

48.zamonamizning protsessor ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalari nomini korsating.

A.Intel, AMD;
B.Sun, Texas Instruments;
C.Intel, Sun;
D.Texas Instruments, AMD;
ANSVER: A

49.Konveyer qayta ishlash tamoyili qanday ishlaydi?

A.Vazifalarni bloklarga taqsimlab qayta ishlashni tezlashtiradi;
B.Topshiriqlarni bajarish algoritmini ozgartiradi;
C.operandlarni o’qish;
D.natijani xotirada yozish.
ANSVER: A

50.Protsessor yadrolari soni qanday aniqlanadi?

A.Qurilmalar dispetcheri orqali protsessor uyasiga kirib aniqlanadi;
B.Qurilmalar dispetcheri orqali kontrollerlar uyasiga kirib aniqlanadi;
C.Qurilmalar dispetcheri orqali kompyuter uyasiga kirib aniqlanadi;
D.Qurilmalar dispetcheri orqali tizimli qurilmalar uyasiga kirib aniqlanadi.
ANSVER: A

51.Kompyuterni o’chirib qo’yganingizda ma’lumotlar:

A)Tezkor xotirada yo’qoladi;
B)doimiy xotirada yo’qoladi;
C) “qattiq disk” da o’chiriladi;
D) magnit diskda o’chiriladi
ANSWER: A

52. Diskovod bu- . qurilma

A) tashqi axborot vositalaridan ma’lumotlarni o’qish / yozish;
B) bajariladigan dasturning buyruqlarini qayta ishlash
C) bajariladigan dastur buyruqlarini saqlash
D) axborotni uzoq muddatli saqlash
ANSWER: A

53.Qaysi qurilma ma’lumot almashishda eng katta tezlikda ega?

A) tezkor xotira mikrosxemalari;
B) qattiq disk;
C) yumshoq disklar uchun diskovod
D) CD-ROM diskovod
ANSWER: A

54. Qaysi qurilma ma’lumot kiritish uchun o’ljallangan:

A) klaviatura;
B) printer;
C) DXQ;
D) protsessor;
ANSWER: A

55. “Sichqoncha” bu . uchun qurilma:

A) ma’lumot kiritish;
B) ma’lumotni sanash;
C) axborotni uzoq muddatli saqlash;
D) modulyatsiya va demodulyatsiya;
ANSWER: A

56. Kompyuterni telefon tarmog’iga ulash uchun quyidagilardan foydalaniladi:

A) modem;
B) faks;
C) skaner;
D) printer;
ANSWER: A

57. Qaysi qurilmalar ro’yxatidan ishlaydigan shaxsiy kompyuterni yaratish mumkin?

A) protsessor, operativ xotira, monitor, klaviatura;
B) protsessor, monitor, klaviatura;
C) qattiq disk, monitor, sichqoncha;
D) operativ xotira, monitor, klaviatura;
ANSWER: A

58. Tashqi xotiraga quyidagilar kirmaydi:

A) Qattiq disk;
B) doimiy hotira qurilmasi;
C) tezkor hotira qurilmasi;
D) Kesh xotirasi;
ANSWER: A
59. Monitorni . boshqaruvi ostida ishlaydi:
A) videokartalar;
B) Ovoz kartasi;
C) operativ xotira;
D) Kesh xotirasi;
ANSWER: A

A) ma’lumotlarni qayta ishlash vazifasini bajarish uchun kompyuter bajarishi kerak bo’lgan harakatlar ketma-ketligining tavsifi;
B) tashqi qurilmaning ishlashini boshqaruvchi elektron sxema
C) kompyuter xotirasida maxsus shaklda taqdim etilgan qayta ishlanayotgan ma’lumotlar;
D) ma’lumotlarni qayta ishlash vazifasini hal qilish bo’yicha harakatlar ketma-ketligini bajaruvchi qurilma;
ANSWER: A

61. Yangi ma’lumotni ko’p marta yozib olish uchun mo’ljallangan kompakt disk . deb nomlanadi:

A) CD-RW;
B) CD-ROM;
C) DVD-ROM;
D) CD-R;
ANSWER: A

62. Kompyuterning struktursi – bu:

A) tarkibiga riruvchi qismlarining tarkibini, tartibini va o’zaro munosabatlarining tamoyillarini belgilaydigan model;
B) axborotni qayta ishlash uchun elektron vositalar majmuasi;
C) dasturiy va texnik vositalar majmuasi;
D) to’g’ri javob yo’q;
ANSWER: A
63. Mikroprotsessor . uchun mo’ljallangan.
A) Kompyuterni boshqarish va ma’lumotlarni qayta ishlash;
B) kompyuterga ma’lumot kiritish va uni printerga chiqaris h;
C) matnli ma’lumotlarni qayta ishlash;
D) to’g’ri javob yo’q;
ANSWER: A
64. Muayyan boshqaruv signallarini ishlab chiqaradi va barcha bloklarga yuboradi bu.
A) boshqarish qurilmasi;
B) mikroprotsessor xotirasi;
C) arifmetik – mantiqiy qurilma;
D) to’g’ri javob yo’q;
ANSWER: A

65. DXQ quyidagilar uchun xizmat qiladi

A) doimiy dasturiy ma’lumotlarni saqlash uchun;
B) axborotni uzoq muddatli saqlash uchun;
C) ma’lumotni saqlash va o’qish uchun;
D) to’g’ri javob yo’q;
ANSWER: A

66. Klaviatura qanday tugmalar guruhiga ega?

A) alfavit – raqamli, funktsional va boshqaruv;
B) alfavit va raqamli;
C) funktsional va boshqaruv;
D) alifbo va matnli;
ANSWER: A

67. Siz qaysi turdagi printerlarni bilasiz?

A) matritsali, siyohli, lazerli;
B) lazer, siyohli;
C) matritsa, siyohli;
D) matritsa, lazerli;
ANSWER: A

68. ShKning asosiy texnik vositalari:

A) tizimli blok, monitor, klaviatura, sichqoncha;
B) tizimli blok, monitor, sichqoncha, joystik;
C) sichqoncha, skaner, modem, tizimli blok;
D) sichqoncha, skaner, klaviatura, monitor;
ANSWER: A

69. Tizim blogiga nimalar kiradi?

A) qattiq va yumshoq magnit disklar, ona plata, CD-ROM;
B) ona plata;
C) qattiq va yumshoq magnit disklar;
D) ona plata, CD-ROM;
ANSWER: A

70. Mikroprotsessorga nimalar kiradi:

A) ALQ, MPP, BQ;
B) MPP, BQ;
C) DXQ, TXQ;
D) ALQ, MPP, TXQ;
ANSWER: A

71. Dasturiy ta’minot qanday uchta asosiy sinflarga bo’linadi?

A) tizimli, amaliy, dasturlash tizimlari;
B) operatsion tizimlar, drayverlar;
C) dasturlash tizimlari, amaliy;
D) operatsion tizimlar, amaliy;
ANSWER: A
72. Operatsion tizim qayerda saqlanadi?
A) diskdagi tashqi xotirada;
B) TXQda;
C) DXQda;
D) operativ xotirada;
ANSWER: A

73. Tizim dasturiy ta’minoti quyidagilarga mo’ljallangan:

A) kompyuterni ishlatish va texnik xizmat ko’rsatish, hisoblash jarayonini boshqarish va tashkil etish uchun;
B) axborotni qayta ishlashning kundalik vazifalarini hal qilish uchun;
C) ma’lum bir dasturlash tilidagi dasturlarni ishlab chiqish va ishlashi uchun;
D) kompyuterni ishlatish va texnik xizmat ko’rsatish uchun;
ANSWER: A

74. Drayvlar nima uchun kerak?

A) yangi qurilmalarni kompyuterga ulash yoki mavjudlaridan nostandart foydalanish;
B) ma’lumotni zichroq yozib olishga imkon berish;
C) operatsion tizimning mos imkoniyatlarini kengaytirish va to’ldirish;
D) to’g’ri javob yo’q;
ANSWER: A

75. Arxivlovchilar quyidagilarga ruxsat berishadi:

A) ma’lumotni zichroq yozish, shuningdek bir nechta fayllarning nusxalarini bitta arxiv fayliga birlashtirish;
B) kompyuter viruslari bilan yuqtirishning oldini olish;
C) kompyuterlar o’rtasida ma’lumot almashinuvini tashkil etish;
D) to’g’ri javob yo’q;
ANSWER: A

76. Hisoblash va axborot muammolarini hal qilish jarayonida axborotni avtomatik ravishda qayta ishlashga mo’ljallangan texnik vositalar majmui bu.

A. Elektron – hisoblash mashinasi;
B. Shaxsiy kompyuter;
C. Kompyuter arxitekturasi;
D. Super EHM;
ANSWER: A
77. EHMning asosiy xarakteristikalariga . kiradi:
A. Barcha variantlar to’g’ri;
B. Ishonchlilik, aniqlik, haqiyqiylik;
C. Tezlik, samaradorlik, xotira qurilmalarining hajmi;
D. TXQ va tashqi xotira qurilmasi hajmi;
ANSWER: A

78. Kompyuterning ichki xotirasi . ga bo’linadi:

A. tezkor va doimiy;
B. tezkor va kesh xotirasi;
C. doimiy va kesh xotirasi;
D. Barcha variantlar to’g’ri;
ANSWER: A

79. To’g’ri tarif (lar) ni ko’rsating:

A. Kirish qurilmasi – ma’lumotni odamdan mashinaga uzatish uchun mo’ljallangan;
B. Kirish qurilmasi – kirish ma’lumotlarini qayta ishlashga mo’ljallangan;
C. Kirish qurilmasi – ma’lumotlarni qayta ishlash, to’plash va uzatish algoritmlarini amalga oshirish uchun mo’ljallangan;
D. Barcha variantlar to’g’ri;
ANSWER: A

80. Mashina kodida qayd etilgan arifmetik, mantiqiy operatsiyalar va boshqarish operatsiyalarini bajarishga mas’ul bo’lgan qurilma .

A. Protsessor;
B. EHM;
C. TXQ;
D. Qattiq disk;
ANSWER: A

81. EHM ning apparat vositalari arxitekturasiga . kiradi

A. Tizim tuzilishi, xotirani tashkil qilish, kiritish/chiqarishni tashkil etish, boshqarish tamoyillari;
B. Operatsion tizimlar, dasturlash tizimlari, dasturiy ta’minot;
C. Buyruqlar tizimi, ma’lumotlar formati, operatsiyalarni bajarish algoritmlari;
D. Barcha variantlar to’g’ri;
ANSWER: A
82. Axborotni qayta ishlashda bevosita ishtirok etadigan qurilmalar (protsessor, tezkor xotira qurilmasi) qolgan qurilmalarga bitta magistral – shina orqali ulanadi. Soz nima haqida ?
A. Ochiq arhitektura tamoyili;
B. Magistral – modulli printsip;
C. EHM apparat vositalari;
D. EHM dasturiy taminoti;
ANSWER: A

83. Mikroprotsessorning asosiy xarakteristikalariga . kiradi?

A. Mikroprotsessor turi, mikroprotsessorning tezligi, mikroprotsessorning takt chastotasi, protsessorning razryadliligi ;
B. Mikroprotsessor turi, tezligi;
C. Takt chastotasi, razryadlilik;
D. Barcha variantlar to’g’ri;
ANSWER: A

84. Operandalarda mantiqiy operatsiyalarni bajaradi, masalan, mantiqiy HAM, mantiqiy YOKI, tozalash, inversiya, turli siljishlar (o’ng, chap, arifmetik siljish, tsiklik siljish) . Soz nima haqida?

A. Mantiqiy buyruqlar;
B. Yo’naltirish buyruqlari;
C. Arifmetik buyruqlar;
D. O’tish buyruqlari;
ANSWER: A

85. Registrlar maqsadi jihatidan quyidagilarga bolinadi .

A. Barcha variantlar to’g’ri;
B. Batareya, bayroq, umumiy maqsad;
C. Indeksli, korsatuvchi;
D. Segment, boshqarish;
ANSWER: A

86. Turli xil ma’lumotlar to’plamlari bo’yicha bir xil ko’rsatmalar ketma-ketligini bajaradigan juda ko’p sonli o’xshash protsessorlardan iborat. Soz nima haqida?

A. Matritsali protsessor;
B. Vektorli protsessor;
C. Markaziy protsessor;
D. Mikroprotsessor;
ANSWER: A

87. Ma’lumotlar uchun mo’ljallangan shinalar bu .

A. Kompyuter protsessori va tashqi qurilmalar o’rtasida ma’lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan barcha shinalar ;
B. shinalar kompyuterga ulangan periferik qurilmalarni sinxronlashtirish uchun tizivli makt signalini yuboradi;
C. Ovoz yoki TV kartalari kabi qo’shimcha komponentlarni ulashga imkon beradi;
D. Protsessorga periferik qurilmalar bilan aloqa o’rnatishga imkon beradi.
ANSWER: A

88. Axborot bilan ishlashga qodir bo’lgan va bitta foydalanuvchining mustaqil ishlashi uchun mo’ljallangan o’zaro bog’liq bo’lgan apparatning murakkab tizimi bu .

A. Shaxsiy kompyuter
B. Elektron hisoblash mashinasi;
C. EHM arxitekturasi;
D. Super EHM;
ANSWER: A

89. Kompyuter tizim blogining ichki qurilmalari.

A. Barcha variantlar to’g’ri;
B. Onaplata, protsessor;
C. Videokarta, grafik karta;
D. Tarmoq adapteri, ovoz kartasi;
ANSWER: A

90. Kompyuterning tashqi xotirasi . ga bo’linadi?

A. Tashqi xotira qurilmalari va ularning tashuvchilari;
B. Operativ va doimiy;
C. Qattiq magnit disk;
D. Barcha variantlar to’g’ri;
ANSWER: A

91.EHM arxitekturasi dasturiy taminotiga . kiradi:

A. Operatsion tizimlar, dasturlash tizimlari, dasturiy ta’minot;
B. Tizim tuzilishi, xotirani tashkil qilish, kiritish- chiqarishni tashkil etish, boshqarish tamoyillari;
C. Buyruqlar tizimi, ma’lumotlar formati, operatsiyalarni bajarish algoritmlari;
D. Barcha variantlar to’g’ri.
ANSWER: A

A. kirish impulslari sonini hisoblaydigan qurilma;
B. yig’ish amalini bajaruvchi qurilma;
C. ikkita barqaror muvozanat holatiga ega bo’lgan qurilma;
D. kiritish- chiqarishni tashkil etish qurilmasi;
ANSWER: A

93. Buyruqlarning ketma-ket bajarilishining odatiy tartibini o’zgartirish uchun mo’ljallangan.

A. O’tish buyruqlari
B. yo’naltirish buyruqlari
C. mantiqiy buyruqlar
D. arifmetik buyruqlar
ANSWER: A

94. ?
mantiqiy elementi . operatsiyani bajaradi:

A. mantiqiy ko’paytirish;
B. mantiqiy qo’shimcha;
C. mantiqiy inkor.
D. Barcha variantlar to’g’ri;
ANSWER: A

95. Axborotni qabul qilish va berish turiga ko’ra registrlar qanday turlarga ajratiladi?

A. Siljish registrlari, parallel registrlar;
B. Segment registrlari, boshqaruv registrlari;
C. Indeks registrlari, bayroq registrlari;
D. Barcha variantlar to’g’ri.
ANSWER: A

A. Ma’lumotlar massivi ustida operatsiyalarni parallel bajarilishini ta’minlaydi;
B. Turli xil ma’lumotlar to’plamiga nisbatan bir xil ko’rsatmalar ketma-ketligini bajaradigan juda ko’p sonli o’xshash protsessorlardan iborat;
C. Protsessorni shimoliy ko’prik yoki xotira kontrolleri bilan ulaydi;
D. Umumiy xotirani birgalikda ishlatadigan bir nechta parallel protsessorlar tizimi;
ANSWER: A

97. Kompyuterning asosiy elektron qismlarini o’z ichiga olgan eng muhim qismi.

A. Tizim platasi;
B. shina;
C. Chipset
D. Video karta;
ANSWER: A

98. Kiritish / chiqaris shinasi:

A. Protsessorga periferik qurilmalar bilan aloqa o’rnatishga imkon beradi
B. Protsessorning ayrim qismlari bilan bog’langan va TXQdan ma’lumotlarni yozish va o’qish imkonini beradi;
C. Ushbu shinalar ularga ulangan turli xil qurilmalarga elektr energiyasini etkazib beradi;
D. Protsessor va asosiy xotira o’rtasida ma’lumot uzatish uchun mo’ljallangan.
ANSWER: A

99. Qisqartirilgan ko’rsatmalar to’plami bilan ishlaydigan protsessor:

A. RISC
B. CISC
C. MISC
D. VLIW
ANSWER: A

100. 600 onlik soni Ikkilik sanoq sistemasida:

A. 1001011000;
B. 1010001010;
C. 1100100110;
D. 1011110011.
ANSWER: A

Kompyuter Arxitekturasi fanidan Yakuniy test savollariga javoblari.

1. Komp’yuter arxitekturasi bu .

– komp’yuterning ishlash tamoyillari va buyruqlar tizimini tushunish uchun yetarli darajadagi Komp’yuter vazifalari va Komp’yuterning tuzilishi tavsifi.

2. Komp’yuter nima:

– Berilganlarni aniq belgilangan ketma-ketlikda bajara oladigan qurilma yoki tizim. Unga kiritish va chiqaris qurilmalari ham talluqli.

3. RAM – bu qanday xotira?

– Doimiy ravishda qo’llanilgan ma’lumotlar avtomatik tarzda saqlanib qolinadi.

4. KESH xotira bu .

– tezkor xotiraning tez-tez foydalaniladigan maydonlarini saqlaydigan juda tezkor xotira.

5. Periferik qurilmaning vazifasi:

– axborotni kiritish va chiqarish.
6. Modemning vazifasi.
– ma’lum bir vaqtda ma’lumotlarni qayta ishlash.

7. Tashqi xotira quyidagilar uchun xizmat qiladi.

– kompyuterning ishlashidan yoki ishlamasligidan qat’i nazar, ma’lumotni uzoq muddatli saqlash.

8. Protsessorning vazifasi qanday?

– hisoblash jarayonining borishini boshqaradi va arifmetik- mantiqiy amallarni bajaradi.

– Markaziy protsessorni sovutish uchun moslama.

10. Ikkilik hisoblash tizimidan birinchi bo’lib foydalangan:

– Konrad Zuse
11. Printer quyidagicha bo’lishi mumkin:
– matritsali; lazerli; ignali; sublimatsiyali; qora siyohli.

12. Tezkor xotira bu:

– protsessor ishlashi jarayonida talab qilinadigan ma’lumotlar va buyruqlarni vaqtincha saqlaydigan xotira.

13. Markaziy protsessor tarkibiga quyidagi komponentlar talluqli:

– boshqaruv bloki, arifmetik mantiqiy qurilma, registrlar, kesh xotirasi.

14.Dastlabki operatsion tizimlar qaysi mashina avlodida paydo bo’lgan?

15.Raqamli hisoblashning asosiy tamoyillarini kim ishlab chiqqan?

16.Qaysi avlod mashinasi bir nechta foydalanuvchiga bitta kompyuter bilan ishlash imkonini beradi?

– Uchinchisi;
17.Birinchi avlod mashinalari qanday elektron asosdan yaratilgan?
– elektron vakuum lampalari;

18.Birinchi kompyuter nechanchi yilda paydo bo’ldi?

19.Inglizcha “kompyuter” so’zining asl ma’nosi nima?

– hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi mashinasi

– apparat qurilmalarining ishlashini nazorat qiladi, bizga va ilovalarimizga hizmat ko’rsatadi.

– aniq muammolarni hal qilishga mo’ljallangan dasturlar.
22. Dastur bu .
– Magnit diskda fayl sifatida saqlanadigan va foydalanuvchi buyrug’i bilan bajarish uchun kompyuterga yuklanadigan mashina tilidagi ko’rsatmalar to’plami.

23.Axborot texnologiyalari bu .

– ma’lum (texnik) vositalar yordamida ma’lumotlarni to’plash, qayta ishlash va uzatish texnologiyasi.

24. Mikroprotsessor nima?

– Integral mikrosxema, uning kiritilishida keladigan buyruqlarni bajaradi (masalan, hisoblash) va mashinaning ishlashini boshqaradi;

25.Kompyuterning alohida periferik qurilmalarini magistralga jismoniy darajada ulash mumkin:

26.Tashqi xotira nimaga kerak?

– kompyuterni o’chirib qo’ygandan keyin uzoq muddat ma’lumotlarni saqlash uchun;

27.Keltirilganlardan qaysi biri dasturiy vositalarga kirmaydi

– EHM lardagi yoki disklardagi o’z nomiga ega maydon;

– ma’lumotlar bilan ishlashga mo’ljallangan ko’p funktsiyali elektron qurilma;

30.komp’uter tarkibidagi qaysi qurilma ma’lumotlarni qayta ishlash uchun hizmat qiladi?

– Protsessor;
31.komp’yuterning ishlash tezligi quyidagiga bog’liq:
– Protsessorning takt chastotasiga;

32.protsessorning takt chastotasi bu…

– Bir sekundda bajariladigan amallar soni;

33.Tezkor xotira hajmi quyidagini aniqlaydi:

– Qattiq diskka murojaat qilmasdan qancha ma’lumotni qayta ishlash mumkinligini;

34.komp’yuterning asosiy qurilmalari ketma-ketligini to’liq ko’rsating.

– Markaziy protsessor, tezkor xotira, kiritish/chiqarish qurilmalari;
35.protsessor tarkibiga kiradigan qurilmalarni ko’rsating.
Arifmetik mantiqiy qurilma, boshqaruv qurilmasi;
36.protsessor ma’lumotlarni … qayta ishlaydi.
– Ikkilik kodida;

37.Doimiy xotira qanday hizmat ko’rsatadi.

– Komp’yuterni ishga tushiruvchi dasturlarni saqlaydi va uning qurilmalarini sinovdan o’kazadi;

38.Qanday qurilma o’chganda Shaxsiy komp’yuter o’z funksiyalarini bajara olmaydi?

39.Qanday qurilma ma’lumotni uzoq vaqt saqlashga hizmat qiladi?

40.Harvard universiteti tomonidan ishlab chiqilgan protsessor arxitekturasini toping.

41.Bir xil xotiraga kirish arxitekturasi qanday nomlanadi?

– UMA (Uniform Memory Access);

42.“Bir xil bo`lmagan xotiraga kirish” arxitekturasi qanday nomlanadi?

– NUMA (Non-Uniform Memory Access);

43.“Qisqartirilgan buyruqlar to`plamiga ega kompyuter” arxitekturasi nomini ko’rsating.

– RISC – Reduced Instruction Set Computer;

44.“Murakkab (to`liq) buyruqlar to`plamiga ega kompyuter arxitekturasi” nomini ko’rsating.

-CISC – Complex Instruction Set Computer;

45.komp’uter arxitekturasi “Flinn tasnifi” bo’yicha necha turga bo’linadi?

46.Flinn tasnifida keltirilgan EHM arxitekturalarini aniqlang.

– SISD, MISD, SIMD, MIMD;

47.qaysi javobda protsessor avlodlari to’g’ri ko’rsatilgan?

– Core i3, Core i5, Core i7, Core i9;

48.zamonamizning protsessor ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalari nomini ko’rsating.

– Intel, AMD;
49.Konveyer qayta ishlash tamoyili qanday ishlaydi?
– Vazifalarni bloklarga taqsimlab qayta ishlashni tezlashtiradi;

50.Protsessor yadrolari soni qanday aniqlanadi?

– Qurilmalar dispetcheri” orqali “protsessor” uyasiga kirib aniqlanadi;
51.Kompyuterni o’chirib qo’yganingizda ma’lumotlar:
– Tezkor xotirada yo’qoladi;

52. Diskovod bu- . qurilma

– tashqi axborot vositalaridan ma’lumotlarni o’qish / yozish;
53.Qaysi qurilma ma’lumot almashishda eng katta tezlikda ega?
– tezkor xotira mikrosxemalari;
54. Qaysi qurilma ma’lumot kiritish uchun o’ljallangan:
– klaviatura;
55. “Sichqoncha” – bu . uchun qurilma:
– ma’lumot kiritish;
56. Kompyuterni telefon tarmog’iga ulash uchun quyidagilardan foydalaniladi:
– modem;
57. Qaysi qurilmalar ro’yxatidan ishlaydigan shaxsiy kompyuterni yaratish mumkin?
– protsessor, operativ xotira, monitor, klaviatura;
58. Tashqi xotiraga quyidagilar kirmaydi:
– Qattiq disk;

59. Monitorni . boshqaruvi ostida ishlaydi:

– videokartalar;
60. Dastur bu .
– ma’lumotlarni qayta ishlash vazifasini bajarish uchun kompyuter bajarishi kerak bo’lgan harakatlar ketma-ketligining tavsifi;
61. Yangi ma’lumotni ko’p marta yozib olish uchun mo’ljallangan kompakt disk . deb nomlanadi:
– CD-RW;
62. Kompyuterning struktursi – bu:
– tarkibiga riruvchi qismlarining tarkibini, tartibini va o’zaro munosabatlarining tamoyillarini belgilaydigan model;

63. Mikroprotsessor . uchun mo’ljallangan.

– Kompyuterni boshqarish va ma’lumotlarni qayta ishlash;

64. Muayyan boshqaruv signallarini ishlab chiqaradi va barcha bloklarga yuboradi – bu.

– boshqarish qurilmasi;
65. DXQ quyidagilar uchun xizmat qiladi
– doimiy dasturiy ma’lumotlarni saqlash uchun;
66. Klaviatura qanday tugmalar guruhiga ega?
– alfavit – raqamli, funktsional va boshqaruv;
67. Siz qaysi turdagi printerlarni bilasiz?
– matritsali, siyohli, lazerli;
68. ShKning asosiy texnik vositalari:
– tizimli blok, monitor, klaviatura, sichqoncha;
69. Tizim blogiga nimalar kiradi?
– qattiq va yumshoq magnit disklar, ona plata, CD-ROM;
70. Mikroprotsessorga nimalar kiradi:
– ALQ, MPP, BQ;
71. Dasturiy ta’minot qanday uchta asosiy sinflarga bo’linadi?
– tizimli, amaliy, dasturlash tizimlari;

72. Operatsion tizim qayerda saqlanadi?

– diskdagi tashqi xotirada;
73. Tizim dasturiy ta’minoti quyidagilarga mo’ljallangan:
– kompyuterni ishlatish va texnik xizmat ko’rsatish, hisoblash jarayonini boshqarish va tashkil etish uchun;
74. Drayvlar nima uchun kerak?
– yangi qurilmalarni kompyuterga ulash yoki mavjudlaridan nostandart foydalanish;
75. Arxivlovchilar quyidagilarga ruxsat berishadi:
– ma’lumotni zichroq yozish, shuningdek bir nechta fayllarning nusxalarini bitta arxiv fayliga birlashtirish;
76. Hisoblash va axborot muammolarini hal qilish jarayonida axborotni avtomatik ravishda qayta ishlashga mo’ljallangan texnik vositalar majmui – bu.
– Elektron – hisoblash mashinasi;

77. EHMning asosiy xarakteristikalariga . kiradi:

– Barcha variantlar to’g’ri;
78. Kompyuterning ichki xotirasi . ga bo’linadi:
– tezkor va doimiy;
79. To’g’ri ta’rif (lar) ni ko’rsating:
– Kirish qurilmasi – ma’lumotni odamdan mashinaga uzatish uchun mo’ljallangan;
80. Mashina kodida qayd etilgan arifmetik, mantiqiy operatsiyalar va boshqarish operatsiyalarini bajarishga mas’ul bo’lgan qurilma .
– Protsessor;
81. EHM ning apparat vositalari arxitekturasiga . kiradi

– Tizim tuzilishi, xotirani tashkil qilish, kiritish/chiqarishni tashkil etish, boshqarish tamoyillari;

82. Axborotni qayta ishlashda bevosita ishtirok etadigan qurilmalar (protsessor, tezkor xotira qurilmasi) qolgan qurilmalarga bitta magistral – shina orqali ulanadi. So’z nima haqida ?
– Ochiq arhitektura tamoyili;
83. Mikroprotsessorning asosiy xarakteristikalariga . kiradi?
– Mikroprotsessor turi, mikroprotsessorning tezligi, mikroprotsessorning takt chastotasi, protsessorning razryadliligi ;
84. Operandalarda mantiqiy operatsiyalarni bajaradi, masalan, mantiqiy HAM, mantiqiy YOKI, tozalash, inversiya, turli siljishlar (o’ng, chap, arifmetik siljish, tsiklik siljish) . So’z nima haqida?
– Mantiqiy buyruqlar;
85. Registrlar maqsadi jihatidan quyidagilarga bo’linadi .
– Barcha variantlar to’g’ri;
86. Turli xil ma’lumotlar to’plamlari bo’yicha bir xil ko’rsatmalar ketma-ketligini bajaradigan juda ko’p sonli o’xshash protsessorlardan iborat. So’z nima haqida?
– Matritsali protsessor;
87. Ma’lumotlar uchun mo’ljallangan shinalar bu .
– Kompyuter protsessori va tashqi qurilmalar o’rtasida ma’lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan barcha shinalar ;
88. Axborot bilan ishlashga qodir bo’lgan va bitta foydalanuvchining mustaqil ishlashi uchun mo’ljallangan o’zaro bog’liq bo’lgan apparatning murakkab tizimi bu .
– Shaxsiy kompyuter
89. Kompyuter tizim blogining ichki qurilmalari.
– Barcha variantlar to’g’ri;
90. Kompyuterning tashqi xotirasi . ga bo’linadi?
– Tashqi xotira qurilmalari va ularning tashuvchilari;
91.EHM arxitekturasi dasturiy ta’minotiga . kiradi:
– Operatsion tizimlar, dasturlash tizimlari, dasturiy ta’minot;
92. Summator .
– kirish impulslari sonini hisoblaydigan qurilma;
93. Buyruqlarning ketma-ket bajarilishining odatiy tartibini o’zgartirish uchun mo’ljallangan.
– O’tish buyruqlari
94. ҲАМ mantiqiy elementi . operatsiyani bajaradi:
– mantiqiy ko’paytirish;
95. Axborotni qabul qilish va berish turiga ko’ra registrlar qanday turlarga ajratiladi?
– Siljish registrlari, parallel registrlar;

– Ma’lumotlar massivi ustida operatsiyalarni parallel bajarilishini ta’minlaydi;
97. Kompyuterning asosiy elektron qismlarini o’z ichiga olgan eng muhim qismi.
– Tizim platasi;
98. Kiritish / chiqaris shinasi:
– Protsessorga periferik qurilmalar bilan aloqa o’rnatishga imkon beradi
99. Qisqartirilgan ko’rsatmalar to’plami bilan ishlaydigan protsessor:
– RISC
100. 600 o’nlik soni Ikkilik sanoq sistemasida:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.