Press "Enter" to skip to content

Abay (1845-1904)

Абайдан 300 га яқин шеърий асар, «Искандар», «Масъуд», «Азим ҳикояси», «Вадим» каби достонлар етиб келган. Унинг асарларидан халқни илм-маърифатга, инсонийликка, ҳалолликка, севги-садоқатга, муҳаббатга даъват этиш ғоялари асосий ўрин эгаллаган. Бу ўринда шоирнинг «Эй муҳаббат, эй дўстлик», «Йигитлар», «Ўйин арзон, кулги қиммат», «Кўзимнинг қораси», «Қиз сўзи», «Йигит сўзи», «Ошиқ сўзи — тилсиз сўз» каби асарларини кўрсатиб ўтиш керак. Абайнинг Пушкиннинг «Евгений Онегин» асари асосида битган «Татьянанинг қирдаги қўшиғи» деган туркум шеърлари қозоқ адабиётининг энг яхши намуналаридан бири бўлиб қолди.

Абай (1845-1904)

Абай — Иброҳим Қўнонбоев — XIX асрнинг иккинчи ярмида яшаб, ижод этган қозоқ шеъриятининг машъали, бастакор, файласуф ва қозоқ ёзма адабиётини асосчиси, маърифатпарвар шоиридир. У 1845 йилнинг 8 августида Семипалатинск вилоятига карашли, ҳозирги Абай тумани, Чингизтоғ бовуридаги Қашқабулоқ маконида дунёга келган. Отаси Қўнонбой Ўсконбой ўғли қозоқ уруғлари ичидаги энг бой, бадавлат кишилардан бўлиб, Абайни ўқитишга катта аҳамият берди. Абай мадрасада тўрт йил таълим олди. Араб, форс тилларини ўрганди. Марказий Осиё алломаларини, хусусан, Саъдий Шерозий, Ҳофиз Шерозий, Хусрав Деҳлавий, Абдураҳмон Жомий, Навоий, Бобур, Нодира асарларини мутолаа қилди. Улардан таъсирланиб «Фузулий, Шамсий, Сайқалий» номли шеърий асарини яратди. Унда Шарқ алломаларини ўзига устоз деб билганлигини тан олади:

Фузулий, Шамсий, Сайқалий,
Навоий, Саъдий, Фирдавсий,
Хўжа Ҳофиз — бу ҳаммаси,
Мадад бер, ё шуаро фариёд —

Шунингдек, шоирнинг 1855—1881 йиллар давомида ёзган «Юзи равшан», «Алифбо», «Фузулий, Шамсий, Сайқалий» каби ва бошқа шеърлари Шарқ алломаларига эргашиб ёзган ижод намуналари эди. Шунинг учун академик ёзувчи Мухтор Авезов «…унга тиллари тушунарли бўлганликдан Навоий, Фузулий асарлари кўп таъсир этган. Айниқса, Абай Алишер Навоийни ўзига «энг яқин устоз» деб билади ва асарларидан ўрнак олади»…

Абай Аҳмад Ризо мадрасасида узоқ таҳсил кўролмади. Отаси уни мадрасадан чиқариб олиб, эл бошқариш ишларига жалб этди. Лекин Абай қаламни ташлаб қўймади. Эл бошқариш билан бирга бадиий ижод билан қаттиқ шуғулланди, ўз билимини тинмай ошириб борди. Шоир учун айниқса 1886—1889—1895 йиллар сермаҳсул, қизғин ижодий давр бўлди. Бу даврда қозоқ уруғларининг ўзаро ички низолари авж олганди. Абай ўз асарларида уларни дўстликка, иноқликка, биродарликка ундади, илм-маърифат олишга даъват этди. Бунга шоирнинг «Менинг элим — қозоғим», «Адашганнинг олди йўқ», «Илм топмай мақтанма», «Ёшликда илм деб ўйладим», «Бойлар юрар молин ардоқлаб», «Интернатда ўқийди» (1886) каби асарлари ёрқин мисол бўлади.

Абай ўша даврларда Семипалатинскка сургун қилинган рус демократлари И. И. Долгополов, Е. П. Михаэлис ҳамда В. Г. Белинский, Чернишевский, Добролюбов, Салтиков-Шчедрин, Л. Толстой, А С. Пушкин, М. Ю. Лермонов, И. А. Крилов асарларни ўқиб пухта ўрганди. Баъзиларини қозоқ тилига таржима қилди. Уларнинг асарлари орқали рус, жаҳон адабиёти намояндалари асарлари билан яқиндан танишди, таржималар қилди, насрий асарлар ёзди.

Абай ижодининг муҳим қирраларидан бири — ёш шоирларни таркбиялаш бўлди. Ёшларга ҳомийлик қилди. Уларга мавзулар бериб, достонлар ёздирди. Бу ўринда ўғли Мағавияга (1869—1904) «Медғат Қосим», Оқилбойга (1863—1904) «Қиссаи Юсуф» каби достонлар ёзишга даъват этганлигининг ўзи кифоядир.

Абайдан 300 га яқин шеърий асар, «Искандар», «Масъуд», «Азим ҳикояси», «Вадим» каби достонлар етиб келган. Унинг асарларидан халқни илм-маърифатга, инсонийликка, ҳалолликка, севги-садоқатга, муҳаббатга даъват этиш ғоялари асосий ўрин эгаллаган. Бу ўринда шоирнинг «Эй муҳаббат, эй дўстлик», «Йигитлар», «Ўйин арзон, кулги қиммат», «Кўзимнинг қораси», «Қиз сўзи», «Йигит сўзи», «Ошиқ сўзи — тилсиз сўз» каби асарларини кўрсатиб ўтиш керак. Абайнинг Пушкиннинг «Евгений Онегин» асари асосида битган «Татьянанинг қирдаги қўшиғи» деган туркум шеърлари қозоқ адабиётининг энг яхши намуналаридан бири бўлиб қолди.

Абай шеъриятида муҳаббатсиз, дўстликсиз ҳаёт бўлмайди, деган ғоя илгари сурилган. Абай ўз давридаги золим бойларни, феодалларни меҳр-мурувватли бўлишга чорлайди, эзгулик ва адолатпарварликни тўлиб-тошиб куйлайди. Абайгача қозоқ шеъриятида икки хил ўлан ўлчовлари мавжуд эди. У ҳам бўлса «Қора ўлан» билан «Жыр»дир. Абай эса рус ва жаҳон шеъриятини чуқур ўрганиб ўланлар вазнини ўн еттитага етказди. Бу борада шоирнинг «Саккиз аёқ» шеъри билан 16 тармоқли «Сен мени нетасан?» асарини эслаш лозимдир.

Абайнинг бастакорлик фаолиятида «Саккиз аёқ», «Айтдим салом, қаламқош», «Мен кўрдим баланд қайин қулашин», «Желсиз тунда ёриқ ой», «Нечаро, қайтдим сездирмай» каби асарлари қозоқ халқи мусиқа тарихида алоҳида ўрин эгаллайди.

Абай уч манбадан озиқ олиб, маънавий камолотга етди: Булар қозоқ халқ оғзаки ижодиёти, Шарқ шеърияти ва ниҳоят рус, Оврўпо адабиёти намуналари. Бу уч манба Абайни буюк шоир этиб етиштирди, оламга танитди. Асарларини элларга манзур килди. Абайнинг насрий асарлари, шеъру достонлари ўзбек, татар, қирғиз, қорақалпоқ, турк, мўғул, чин, чех тилларига таржима қилинган ва мазкур халқларнинг маънавий мулкига айланиб қолган.

Шоир асарлари биринчи марта Санкт-Петербургда «Қозоқ шоири Иброҳим Қўнонбой ўғлининг шеърлари» деган ном билан чоп этилган. Маърифатпарвар адибнинг насрий асарлари 1918 йилда Семипалатинскда, 1922 йилда «Танланган шеърлари» Тошкентда нашр қилинган.

Мухтасар қилиб айтганда, Абай қозоқ адабиёти ва қозоқ тилига асос солди. Шоирнинг шеъру достонлари, насрий асарлари, таржималари қозоқ халқининг миллий-маънавий ифтихори бўлиб қолади. Абай ижоди туркий тилларда сўзлашувчи халқларнинг умумий маънавий мулкидир. Абай халқларни дўстлик ва биродарликка, ҳамжиҳатликка чақирди. Тинчлик ва осойишталикни, меҳр-муҳаббатни улуғлади.

Абай асарларидан

Абай ҳақида

Абай

АБАЙ (1845–1904) — основоположник казакской классической литературы. Р. в семье родового патриарха Кунунбая, султан-бея Каракалинского округа, Семипалатинского уезда. В первый период своей жизни А. тоже был патриархом. После завоевания монархической Россией киргизского края положение А. изменилось в связи с тем, что устои родового строя казакского народа поколебались: в киргизский край проникли товарно-капиталистические отношения. В этот период своей литературной деятельности А. ведет борьбу против возникающих новых общественных отношений, идеализируя прошлое казакского народа. Скоро однако А. приспособился к новым экономическим условиям и стал идеологом рождающейся казакской буржуазии. Он в своих произведениях воспевает единение казакских родов, осуждая родовую вражду, призывает к борьбе за знание и культуру. А. был хорошо знаком как с арабской, персидской и турецкой, так и с казакской народной литературой. Он изучил произведения русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Белинского и др., перевел на казакский яз. басни Крылова, «Евгений Онегин» Пушкина, стихи Лермонтова и др. В казакской литературе А. занимает свое историческое место. Он обогатил казакское стихосложение новыми размерами и рифмами.

Библиография: I. Сборник стихов А. вышел тремя изданиями: первое — СПБ., 1909; второе — Казань, 1922; третье — Ташкент, 1922.

II. Рамазанов Н., ст. в «Восточном сборнике в честь А. Н. Веселовского», М., 1914, стр. 223; Саади А., ст. в «Ак-Юл» (на казакск. яз.), Ташкент, 1923, №№ 355, 356, 359, 363, 369, 372; Кабулов Ильяс, ст. в газ. «Советская степь», Кзыл-Орда, 1928, № 174; Мустамбаев, ст., там же, № 191; Аршаруни А., Заметки о нац. литературе, журн. «Новый Восток», № 23–24.

Источник: Литературная энциклопедия на Gufo.me

Значения в других словарях

  1. АБАЙ — АБАЙ (до 1961 пос. Чурубай-Нура) — город в Казахстане, Карагандинская обл., близ ж.-д. ст. Карабас. 47,3 тыс. жителей (1991). Добыча угля. Деревообрабатывающий комбинат и другие предприятия. Назван по имени Абая Кунанбаева. Большой энциклопедический словарь
  2. АБАЙ — Старший брат, дядя; старший родственник. У казахов и киргизов имя Абай означает “осторожный”, “внимательный”. Словарь татарских мужских имён
  3. Абай — Город, Карагандинская обл., Казахстан. Населенный пункт Чурубай-Нура (казах. Чурубай — личное имя, нура ‘балка, падь’) в 1961 г. получил статус города и был переименован в Абай в честь казах, поэта Абая Кунанбаева (1845-1904). Топонимический словарь
  4. Абай — (до 1961 посёлок Чурубай-Нура) город в Карагандинской области Казахской ССР. Железнодорожная станция (Карабас) на линии Целиноград — Алма-Ата, в 30 км к юго-западу от Караганды. 32 тыс. жителей (1968). Добыча угля и известняка. Большая советская энциклопедия
  5. Абай — Абай [1845—1904] — основоположник казакской классической литературы. Род. в семье родового патриарха Кунунбая, султанбея Каракалинского округа, Семипалатинского уезда. В первый период своей жизни А. тоже был патриархом. Большая биографическая энциклопедия
  6. Абай — Река в Абиссинии (см. Нил). Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Абай Кунанбаев (1845-1904)

Абай Кунанбаев – выдающийся поэт, мыслитель, просветитель-демократ, родоначальник новой казахской реалистической литературы.

Время Абая – сложное и неспокойное. Вековые патриархально-феодальные устои в Степи стали разлаживаться под натиском начавших проникать в аулы товарно-денежных отношений; усиливается феодальный и колониальный гнет; упразднение ханств и установление волостного правления усиливали борьбу за власть, вражду, принцип «разделяй и властвуй» был в разгаре. И все же местная и колониальная власти не смогли остановить развитие казахской прогрессивной общественной мысли и художественной литературы. Это время ознаменовалось становлением и дальнейшим развитием национальной реалистической литературы, основоположником которой явился Абай Кунанбаев.

Абай (Ибрагим) Кунанбаев родился в 1845 году в Семипалатинской области, среди голубых Чингисских гор, в семье главы рода Тобыкты. Акыны и сказители воспитали в нем искреннюю любовь к родному народу, его истории и богатому культурному наследию. От матери он унаследовал доброе сердце, в котором с каждым днем росло возмущение против насилия и зла.

Отданный отцом в Семипалатинское медресе, Абай, нарушая его суровые законы, стремится изучить русский язык. Всего лишь три месяца продолжалось его учение в русской приходской школе.

По настоянию отца тринадцатилетний Абай возвращается домой для участия в политической жизни Степи. Лишь через пятнадцать лет Абай снова приезжает в город, чтобы углубить свои знания и стать поборником справедливости, защитником бедных и угнетенных. Он жадно изучает произведения классиков русской и западноевропейской литературы, знакомится с передовыми русскими людьми, сосланными царским правительством в Семипалатинск.

Пушкин и Лермонтов, пожалуй, были самыми любимыми поэтами Абая. Его волновали правдивость, высокое мастерство, жизнеутверждающая сила их произведений. Абай стремится познакомить с творчеством этих великих русских поэтов жителей казахских аулов, и в 80-х годах XIX века начинает переводить отрывки из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и стихи М.Ю.Лермонтова.

Изучение русской классической литературы идейно и художественно обогатило творчество казахского поэта, он органически впитывал в себя ее просветительские и эстетические идеи.

Но вместе с тем, творчество Абая остается оригинальным, самобытным, он глубоко национальный поэт и философ. Предметом его поэтических описаний и философских рассуждений была жизнь казахского народа. Мы видим в нем художника, глубоко, правдиво и ярко рисующего быт, нравы и характер казахов.

Абай умер в 1904 году. При жизни поэта его отдельные стихотворения публиковались в 1889-1890 годах на страницах газеты «Дала уалаяты» («Степная киргизская газета»), издававшейся в Омске. Первый сборник стихов Абая вышел в свет после его смерти, в 1909 году в Петербурге. Произведения Абая переведены на многие языки разных народов.

Великий сын казахского народа, Абай Кунанбаев, оставил в наследие прекрасные творения. В них воплощена вся его жизнь, его мечты о светлом будущем. Его пламенные стихи и мудрые «Слова назидания» никогда не утратят своей силы и свежести. Абай вечно с народом.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.