Press "Enter" to skip to content

Что больше, число Пи или 3.14

Distributivlik – (lotincha distributivus – «taqsimlanish») ikki amalning o`zaro bog`lanishini ifodalovchi qonun. Macalan, distributivlik qo`shish va ko`paytirish amallari uchun a(b+c)=ab+ac tenglik bilan ifodalanadi. Terminni fanga 1815-yilda frantsuz olimi F. Servua kiritgan.

3.14 soniga qanday matematik atama berilgan

Dodekaedr – (yunoncha dodeka – «o`n ikki» i edra – «tomon») o`n ikki yoqli geometrik shakl. Muntazam ko`p yoqlilarning besh turidan biri. Muntazam dodekaedrning 12 yog`i, 20 uchi va 30 qirrasi bo`ladi.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Dixotomiya

Written by buxdu.uz

Dixotomiya – (yunoncha dichotomia – «ikkiga bo`linish»). Klassifikatsiya, bo`linish turi.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Differentsial

Written by buxdu.uz

Differentsial – (lotincha slovo differento- «farq», «tafovut») funktsiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatan bosh chiziqli qismi. Differentsial tushunchasini fanga G. V. Leybnits 1675-yilda kiritgan. Differentsial xossalari matematik analiz yirik bo`limlaridan biri bo`lgan differentsial hisobda o`rganiladi. U geometriya, mexanika, fizika masalalarini yechishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Differentsial tushunchasi variatsion hisob, differentsial geometriya va funktsional analiz ham umumlashtiriladi.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Distributivlik

Written by buxdu.uz

Distributivlik – (lotincha distributivus – «taqsimlanish») ikki amalning o`zaro bog`lanishini ifodalovchi qonun. Macalan, distributivlik qo`shish va ko`paytirish amallari uchun a(b+c)=ab+ac tenglik bilan ifodalanadi. Terminni fanga 1815-yilda frantsuz olimi F. Servua kiritgan.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Diskriminant

Written by buxdu.uz

Diskriminant – (lotincha discriminans – «bo`luvchi», «ajratuvchi») ko`phad koeffitsientlaridan tuzilgan va ko`phad ildizlari orasida bir-biriga tenglari bo`lgandagina nolga aylanadigan ifoda. Diskriminant nolga teng bo`lishi uchun ko`phadning ildizlari orasida karralisi bo`lishi zarur.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Diskretlik

Written by buxdu.uz

Diskretlik – (lot. discretus – «ajratilgan», «uzlukli») butun sonlar tizimi haqiqiy sonlar tizimiga nisbatan uzlukli (diskret) hisoblanadi. Masalan, agar nuqtalar to`plami limit nuqtaga ega bo`lmasa, bunday to`plam diskretlik xossasiga ega hisoblanadi.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Direktrisa

Written by buxdu.uz

Direktrisa – (lotincha directrix – «yo`naltiruvchi») berilgan 2 tartibli egri chiziqqa (masalan konus kesimlari – ellips, giperbola va parabolaga) nisbatan ma`lum xossaga ega bo`lgan to`g`ri chiziq. Tartibli egri chiziqning har qanday nuqtasidan fokusigacha bo`lgan masofaning shu to`g`ri chiziqqacha bo`lgan masofaga nisbati o`zgarmas.

Published in Matematik atamalar
Thursday, 19 December 2019 00:00

Diametr

Written by buxdu.uz

Diametr – (yunoncha diametros – «ko`ndalang» va dia so`zi – «orasida») aylana va doiraning markazdan o`tuvchi (ya`ni eng katta) vatari. Radiusning ikkilanganiga teng bo`lgan bu vatar uzunligi ham diametr deyiladi. Diametr tushunchasi boshqa figuralar uchun umumlashtiriladi. Macalan r radiusli aylana yoki shar diametri 2g ga, ellips va ellipsoid diametri ularning katta o`qiga, kvadrat va kubniki diagonaliga teng bo`ladi. Ellips va giperbolaning diametri ularning markazidan o`tuvchi, parabolaning diametri esa uning o`qi va o`qiga parallel boruvchi to`g`ri chiziqdan iborat.

что больше, число Пи или 3.14

число пи = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494 45923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470 93844609550582231725359408128481117450284102701938521105559644 62294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120 19091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870 06606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530 54882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738 19326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830 11949129833673362440656643086021394946395224737190702179860943 70277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356 08277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853 71050792279689258923542019956112129021960864034418159813629774 77130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502 44594553469083026425223082533446850352619311881710100031378387 52886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562 86388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590 92164201989380952572010654858632788659361533818279682303019520 35301852968995773622599413891249721775283479131515574857242454 15069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040 09277016711390098488240128583616035637076601047101819429555961 98946767837449448255379774726847104047534646208046684259069491 29331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003 55876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216 41219924586315030286182974555706749838505494588586926995690927 21079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775 35663698074265425278625518184175746728909777727938000816470600 16145249192173217214772350141441973568548161361157352552133475 74184946843852332390739414333454776241686251898356948556209921 92221842725502542568876717904946016534668049886272327917860857 84383827967976681454100953883786360950680064225125205117392984 89608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494 50471237137869609563643719172874677646575739624138908658326459 95813390478027590099465764078951269468398352595709825822620522 48940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625 24517493996514314298091906592509372216964615157098583874105978 85959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245 95395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460 80512438843904512441365497627807977156914359977001296160894416 94868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267 46767889525213852254995466672782398645659611635488623057745649 80355936345681743241125150760694794510965960940252288797108931 45669136867228748940560101503308617928680920874760917824938589 00971490967598526136554978189312978482168299894872265880485756 40142704775551323796414515237462343645428584447952658678210511 41354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765 40359027993440374200731057853906219838744780847848968332144571 38687519435064302184531910484810053706146806749192781911979399 52061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142 69123974894090718649423196156794520809514655022523160388193014 20937621378559566389377870830390697920773467221825625996615014 21503068038447734549202605414665925201497442850732518666002132 43408819071048633173464965145390579626856100550810665879699816 35747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577 00420337869936007230558763176359421873125147120532928191826186 12586732157919841484882916447060957527069572209175671167229109 81690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369 88209144421006751033467110314126711136990865851639831501970165 15116851714376576183515565088490998985998238734552833163550764 79185358932261854896321329330898570642046752590709154814165498 59461637180270981994309924488957571282890592323326097299712084 43357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758 98524374417029132765618093773444030707469211201913020330380197 62110110044929321516084244485963766983895228684783123552658213. ОНО БОЛЬШЕ 3.14

Андрей Иванов

число пи больше, потому что оно округлено равно 3,14, а если полный ответ записывать, то будет еще много цифр. поэтому число пи больше:)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.